ПОГОДЖЕНО

Т.в.о. Урядового уповноваженого                  з питань антикорупційної політики

 ___________ В. О. Сігріянська

04 січня 2016 року

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник Голови Держгеокадастру

 

_________ Л. М. Шемелинець

31 грудня  2015 року

 

 

 

ПЛАН

заходів щодо запобігання корупції Управління запобігання та виявлення корупції Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2016 рік

 

№ з/п

Зміст заходів

Терміни і строки виконання

Відповідальні за виконання

1

2

3

4

1 Розглянути на засіданні колегії Держгеокадастру питання стосовно проведеної Управлінням запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру роботи щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства Протягом року Рубан І. В.

Саркісьян Д. Р.

2 Вживати заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню, контролю дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляти сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб Держгекокадастру, територіальних органів Держгеокадастру та державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, вносити їх керівникам пропозиції щодо усунення таких ризиків Постійно Рубан І. В.

Саркісьян Д. Р.

3 Надавати допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування До 30.03.2016 Рубан І. В.

Саркісьян Д. Р.

4 Забезпечити здійснення обліку працівників Держгеокадастру та його територіальних органів, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень Постійно Рубан І. В.

Саркісьян Д. Р.

5 Здійснювати в межах повноважень взаємодію з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

 

Постійно Рубан І. В.

Саркісьян Д. Р.

6 Здійснювати методичну допомогу, координацію роботи та взаємодію з підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру Постійно Рубан І. В.

Саркісьян Д. Р.

7 Проводити перевірки діяльності підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру Протягом року Рубан І. В.

Саркісьян Д. Р.

8 Розглядати в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників Держгекокадастру, територіальних органів Держгеокадастру та державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, до вчинення корупційних правопорушень Постійно Рубан І. В.

Саркісьян Д. Р.

9 У разі недодержання державними службовцями законодавства про державну службу та про запобігання корупції організовувати та проводити службові розслідування (перевірки) Постійно Рубан І. В.

Саркісьян Д. Р.

10 Повідомляти у письмовій формі керівникові Держгеокадастру, Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами органу виконавчої влади, територіального органу, підприємства, установи, організації Постійно Рубан І. В.

Саркісьян Д. Р.

11 Забезпечити своєчасне подання інформації про заходи, що вживаються Держгеокадастром з виконання антикорупційного законодавства для розміщення на офіційному веб-сайті Держгеокадастру Протягом року

 

Рубан І. В.

Саркісьян Д. Р.

12 Брати участь у підвищенні кваліфікації, нарадах, семінарах з питань дотримання антикорупційного законодавства, забезпечення дотримання Загальних правил поведінки державних службовців Протягом року Рубан І. В.

Саркісьян Д. Р.,

працівники Управління запобігання та виявлення корупції

13 Забезпечити безумовне виконання та дотримання законів України «Про запобігання корупції», «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» та інших нормативно-правових актів антикорупційного спрямування

 

Постійно

 

Рубан І. В.

Саркісьян Д. Р.

14 Підготовка та затвердження антикорупційної програми Держгеокадастру відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» та постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки» До 1 березня Рубан І. В.

Саркісьян Д. Р.

15 Забезпечити подання на погодження Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики плану заходів щодо запобігання корупції Управління запобігання та виявлення корупції Державної служби України з питань геодезії картографії та кадастру  на 2017 рік Грудень 2016 року Рубан І. В.

Саркісьян Д. Р.

 

Заступник начальника управління –

начальник відділу здійснення контролю

за дотриманням антикорупційного законодавства

Управління запобігання та виявлення корупції                             І. В. Рубан