Повідомлення
про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку обліку, зберігання, оброблення та надання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних»

 

 1. Розробник:

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

 1. Стислий виклад змісту проекту:

З метою реалізації вимог Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 року № 646 «Деякі питання реалізації частини першої статті 12 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» розроблено проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку обліку, зберігання, оброблення та надання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних».

Прийняття проекту наказу зумовлено необхідністю визначити основні засади обліку, зберігання, оброблення та надання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних.

Метою прийняття проекту наказу є визначення процедури обліку, зберігання, оброблення та надання у користування органам державної влади, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам геодезичної інформації з банку геодезичних даних, перелік документів, необхідних для її отримання, права та обов’язки суб’єктів, що є учасниками зазначеної процедури.

 1. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:

Проект акта, пояснювальну записку та аналіз регуляторного впливу буде розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України і на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

 1. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

 1. Адреси для надсилання зауважень і пропозицій:

Міністерство аграрної політики та продовольства України: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, тел. (044) 278-81-71, факс (044) 278-76-02, e-mail: info@minagro.gov.ua.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру: 03680, МСП, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3, тел.: (044) 249 96 97, e-mail: topomaps@land.gov.ua.

Державна регуляторна служба України 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел. (044) 286 47 11, e-mail: inform@dkrp.gov.ua

 

Перший заступник Міністра                                       Максим МАРТИНЮК

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

 

_________________                         Київ                         № ______________

 

Про затвердження Порядку
обліку, зберігання, оброблення
та надання у користування геодезичної
інформації з банку геодезичних даних

Відповідно до Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 07 серпня 2013 року № 646 «Деякі питання реалізації частини першої статті 12 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» та пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119,

 

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Порядок обліку, зберігання, оброблення та надання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних, що додається.
 2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра                                           Максим МАРТИНЮК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства України
__________________ № _______

  

ПОРЯДОК
обліку, зберігання, оброблення та надання
у користування геодезичної інформації з
банку геодезичних даних

 

І. Загальні положення

 1. Цей Порядок визначає процедуру обліку, зберігання, оброблення та надання у користування органам державної влади, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам геодезичної інформації з банку геодезичних даних та перелік документів, необхідних для її отримання.
 2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях:

адміністратор банку геодезичних даних – державне унітарне підприємство, визначене Держгеокадастром та віднесене до сфери його управління, яке здійснює заходи з формування банку геодезичних даних, ведення обліку, зберігання та оброблення геодезичних даних та забезпечує користувачів геодезичною інформацією, що зберігається у базі даних геодезичних пунктів;

банк геодезичних даних – система, що складається з баз даних геодезичних пунктів (супутникових, геодезичних, нівелірних, гравіметричних), системи керування базами даних геодезичних пунктів і прикладного програмного забезпечення для оброблення, зберігання та захисту даних, організації доступу до геодезичної інформації;

користувачі – органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи, які є замовниками геодезичних даних, виконавці топографо-геодезичних і картографічних робіт;

суб’єкти – адміністратор банку геодезичних даних та користувачі.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Законі України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», Порядку побудови Державної геодезичної мережі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 серпня 2013 року № 646 «Деякі питання реалізації частини першої статті 12 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність».

 1. Координацію діяльності, пов’язаної із веденням обліку, зберігання, оброблення та надання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних здійснює Держгеокадастр.

ІІ. Облік геодезичних, супутникових, нівелірних та
гравіметричних даних

 1. Облік геодезичних, супутникових, нівелірних та гравіметричних даних ведеться в електронній та паперовій формі і передбачає визначення та відображення в облікових документах їх кількості, складу і стану, що забезпечує упорядкованість, дає можливість адресного пошуку.
 2. Облік геодезичних, супутникових, нівелірних та гравіметричних даних здійснюється адміністратором банку геодезичних даних шляхом накопичення, оброблення, зберігання та надання їх у користування, що включає забезпечення:

надійної та ефективної роботи бази геодезичних даних;

оброблення отриманих геодезичних, супутникових, нівелірних та гравіметричних даних, які подаються адміністратору банку геодезичних даних;

внесення геодезичних, супутникових, нівелірних та гравіметричних даних до автоматизованих систем з метою збереження;

захисту даних від руйнування та несанкціонованого доступу;

задоволення інформаційних потреб користувачів;

реєстрацію та облік виконання запитів на отримання геодезичної інформації з банку геодезичних даних.

3. Геодезичні, супутникові, нівелірні та гравіметричні дані, отримані в результаті топографо-геодезичної та картографічної діяльності передаються виконавцями топографо-геодезичних і картографічних робіт адміністратору банку геодезичних даних в електронному вигляді.Геодезичні, супутникові, нівелірні та гравіметричні дані повинні відповідати вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам, що регулюють відносини у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, та узгоджуватися з даними, що отримані за раніше виконаними роботами на конкретній території.

 1. Відповідальність за достовірність поданих на облік геодезичних, супутникових, нівелірних та гравіметричних даних на магнітному носієві несе безпосередньо виконавець топографо-геодезичних і картографічних робіт.

Облік геодезичних, супутникових, нівелірних та гравіметричних даних здійснюється адміністратором банку геодезичних даних на підставі письмової заяви згідно з додатком 1.

 1. Адміністратор банку геодезичних даних здійснює заходи з формування, ведення обліку і використання геодезичної інформації, ведення електронних баз даних та архівів банку геодезичних даних, а також зберігання та оброблення геодезичних, супутникових, нівелірних та гравіметричних даних Державної геодезичної мережі, виконує функції адміністрування банку геодезичних даних та забезпечує користувачів актуальною геодезичною інформацією з банку геодезичних даних.
 2. Приймання геодезичних, супутникових, нівелірних та гравіметричних даних від виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт для обліку включає:

вхідний контроль переданого магнітного носія з даними;

контроль коректності даних на магнітному носії;

перевірка узгодженості наданих даних з наявною інформацією в банку геодезичних даних;

попереднє вирівнювання наданих даних;

аналіз та прийняття рішень щодо завантаження наданих даних в банк геодезичних даних;

завантаження даних у банк геодезичних даних.

 1. Завантаження даних з електронного документа (обмінного файлу, перетвореного в електронний документ) у банк геодезичних даних виконується за допомогою програмних процедур.

Результати введення даних фіксуються в Журналі змін банку геодезичних даних. Журнал оформлюється відповідно до додатку 2 та містить інформацію про порядковий номер зміни, дату, опис змін, підставу для проведення змін, примітки.

ІІІ. Здійснення заходів зі зберігання та захисту
геодезичної інформації, яка міститься у банку геодезичних даних

 1. Здійснення заходів зі зберігання геодезичної інформації для банку геодезичних даних проводиться відповідно до пункту 41 Порядку побудови Державної геодезичної мережі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 серпня 2013 року № 646 «Деякі питання реалізації частини першої статті 12 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», яка підлягає захисту відповідно до законодавства у сфері технічного захисту інформації.
 2. Адміністратор банку геодезичних даних забезпечує створення комплексної системи захисту геодезичної інформації банку геодезичних даних, проведення їх експертизи, а також заходи щодо їх модернізації.
 3. Зберігання та захист геодезичної інформації, яка міститься у банку геодезичних даних, забезпечується шляхом забезпечення:

здійснення заходів із забезпечення функціонування комплексної системи захисту геодезичної інформації банку геодезичних даних із підтвердженою відповідністю;

впровадження та використання засобів технічного захисту геодезичної інформації під час ведення банку геодезичних даних;

застосування надійних засобів електронного цифрового підпису з посиленими сертифікатами відкритих ключів з метою підтвердження цілісності геодезичної інформації, яка вноситься у банк геодезичних даних, та ідентифікації автора даних чи змін до них;

безперебійної роботи та захисту баз даних від руйнування на апаратному засобі, використання сучасних зовнішніх магнітних накопичувачів для створення, збереження та захисту резервної копії інформації банку геодезичних даних;

авторизації доступу користувачів програмного забезпечення банку геодезичних даних.

 1. Визначення вимог до захисту інформації та контролю за станом захищеності інформації банку геодезичних даних здійснюється Держгеокадастром.
 2. Захист геодезичної інформації на всіх етапах створення та функціонування комплексної системи захисту геодезичної інформації банку геодезичних даних здійснюється відповідно до законодавства з питань технічного та криптографічного захисту інформації.

ІV. Оброблення геодезичних, супутникових, нівелірних та
гравіметричних даних

 1. Математичне оброблення геодезичних, супутникових, нівелірних та гравіметричних даних виконується встановленими етапами з дотриманням діючої нормативно-технічної документації у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності та використанням ліцензійних програмних продуктів.
 2. Каталог координат і висот укладається в Державній геодезичній референцній системі координат УСК-2000;

нормальні висоти наводяться в Балтійській системі висот 1977 року, вихідним початком якої є нуль Кронштадтського футштока;

прискорення вільного падіння наводиться в Гравіметричній системі 1971 року.

V. Надання у користування геодезичної інформації
з банку геодезичних даних

 1. Геодезична інформація з банку геодезичних даних надається у користування органам державної влади та органам місцевого самоврядування – безоплатно, юридичним та фізичним особам – відповідно до укладених договорів.
 2. Для отримання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних користувачі направляють до адміністратора банку геодезичних даних запит на отримання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних в електронному (електронною поштою) або в паперовому вигляді, за формою згідно з додатком 3.

У запиті зазначаються:

для юридичних осіб – найменування, місцезнаходження, прізвище, ім’я, по батькові, посада особи, що надіслала запит; для фізичних осіб – прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або копія паспорта (для фізичних осіб, які через свої  релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті);

територія, на яку необхідно отримати інформацію;

перелік інформації;

система геодезичного відліку представлення даних: система координат та висот.

 1. Адміністратор банку геодезичних даних розглядає запит на отримання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних, заносить його до журналу реєстрації запитів до банку геодезичних даних (додаток 4) та протягом п’яти робочих днів інформує заявника про прийняте рішення.

Надання користувачами неповної інформації у запиті на отримання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних відповідно до пункту 2 цього розділу є підставою для адміністратора банку геодезичних даних у відмові у наданні геодезичної інформації з банку геодезичних даних.

Інформування користувача здійснюється відповідно до запиту на отримання геодезичної інформації із банку геодезичних даних в електронному (електронною поштою) або в паперовому вигляді.

 1. Геодезична інформація з банку геодезичних даних надається у користування у вигляді виписок геодезичної інформації із банку геодезичних даних згідно з додатком 5. У разі відсутності запитуваної інформації – у вигляді листа-повідомлення про її відсутність.

Виписка геодезичної інформації із банку геодезичних даних дійсна протягом дванадцяти місяців з моменту її видачі.

VI. Права та обов’язки суб’єктів

 1. Адміністратор банку геодезичних даних має право:

надавати пропозиції для усунення виявлених недоліків у наданих виконавцями топографо-геодезичних і картографічних робіт геодезичних, супутникових, нівелірних та гравіметричних даних до внесення в базу геодезичних даних;

інші права передбачені законодавством.

 1. Адміністратор банку геодезичних даних зобов’язаний:

забезпечити ведення бази геодезичних даних території України;

забезпечити захист даних від руйнування бази даних та несанкціонованого доступу;

здійснювати приймання, перевірку, оброблення та завантаження в банк геодезичних даних геодезичних, супутникових, нівелірних та гравіметричних даних від виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт;

здійснювати контроль за цілісністю та актуальністю геодезичної інформації про пункти Державної геодезичної мережі (включаючи опис їх центрів, місцеположення, значення координат, висот і вимірів, якими вони зв’язані із суміжними геодезичними пунктами);

здійснювати реєстрацію та облік виконання запитів на отримання геодезичної інформації з банку геодезичних даних;

забезпечити надання заявникам якісної геодезичної інформації у строки, встановлені цим Порядком;

при пред’явленні заявником письмової претензії до якості наданої геодезичної інформації з банку геодезичних даних усунути за свій рахунок виявлені недоліки в термін не більше трьох робочих днів, якщо встановлено, що недоліки виникли з вини адміністратора банку геодезичних даних;

інформувати користувача у письмовій формі про зміни адреси та банківських реквізитів. Інформація вважається доведеною до відома користувача після одержання адміністратором банку геодезичних даних підтвердження отримання за підписом відповідальної особи;

інформувати користувача про будь-які обставини, що заважають виконувати обов’язки за його запитом на отримання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних;

виконувати належним чином зобов’язання, передбачені цим Порядком та законодавством.

 1. Користувачі мають право:

своєчасно одержувати якісну геодезичну інформацію від адміністратора банку геодезичних даних;

достроково відмовитись від запиту на отримання геодезичної інформації  з банку геодезичних даних, повідомивши про це адміністратора банку геодезичних даних у строк п’яти календарних днів з дати надання запиту на отримання геодезичної інформації з банку геодезичних даних;

здійснювати контроль за наданням геодезичної інформації;

безоплатно отримувати від адміністратора банку геодезичних даних вичерпну інформацію про зміст, якість, вартість та порядок наданої геодезичної інформації з банку геодезичних даних;

інші права, передбачені законодавством.

 1. Користувачі зобов’язані:

надавати адміністратору банку геодезичних даних необхідні відомості для виконання запиту на отримання геодезичної інформації з банку геодезичних даних;

у триденний термін повідомляти адміністратора банку геодезичних даних про виявлені при прийманні-передачі геодезичних даних недоліки;

у разі дострокової відмови від запиту на отримання геодезичної інформації з банку геодезичних даних – відшкодувати адміністратору банку геодезичних даних понесені збитки відповідно до умов укладеного договору;

виконувати належним чином інші зобов’язання, передбачені цим Порядком та законодавством.

 

Директор
Департаменту землеробства
та технічної політики в АПК                                                В. Топчій

Додаток 1 до Порядку обліку, зберігання, оброблення та надання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних (пункт 4 розділу ІІ)

Додаток 2 до Порядку обліку, зберігання, оброблення та надання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних (пункт 7 розділу ІІ)

Додаток 3 до Порядку обліку, зберігання, оброблення та надання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних (пункт 2 розділу V)

Додаток 4 до Порядку обліку, зберігання, оброблення та надання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних (пункт 3 розділу V)

Додаток 5 до Порядку обліку, зберігання, оброблення та надання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних (пункт 4 розділу V)

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку обліку, зберігання, оброблення та надання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних»

 

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами), Мінагрополітики є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної політики, зокрема, у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.

Законом України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» встановлено, що виконання загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт організовує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографогеодезичної і картографічної діяльності.

З метою реалізації вимог Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 року № 646 «Деякі питання реалізації частини першої статті 12 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» розроблено проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку обліку, зберігання, оброблення та надання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних».

Прийняття проекту наказу зумовлено необхідністю визначити основні засади обліку, зберігання, оброблення та надання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних.

 1. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту наказу є визначення процедури обліку, зберігання, оброблення та надання у користування органам державної влади, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам геодезичної інформації з банку геодезичних даних, перелік документів, необхідних для її отримання, права та обов’язки суб’єктів, що є учасниками зазначеної процедури.

 1. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року № 1259 «Деякі питання застосування геодезичної системи координат», від 17 жовтня 2012 року № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», від 07 серпня 2013 року № 646 «Деякі питання реалізації частини першої статті 12 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», від 14 січня 2015 року № 15 «Про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру» і від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами) «Про затвердження Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України».

На виконання статті 5 Закону України «Про адміністративні послуги» потребує внесення змін до Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність».

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація проекту наказу не потребує додаткових коштів державного бюджету.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою України, а також проведення державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

 1. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

 1. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні положення, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 1. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики (minagro.gov.ua) та офіційному веб-сайті Держгеокадастру (land.gov.ua) для широкого обговорення громадськістю.

 1. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

 1. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття проекту наказу сприятиме удосконаленню державної політики в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, а також буде одним із кроків до реалізації Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність».

Крім того, прийняття проекту наказу встановить основну процедуру обліку, зберігання, оброблення та надання у користування органам державної влади, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам інформації з банку геодезичних даних, перелік документів, необхідних для її отримання, права та обов’язки суб’єктів, що є учасниками зазначеної процедури.

Проект наказу відповідає вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Очікувані результати прийняття цього регуляторного акта визначалися із застосуванням методу аналізу вигод та витрат у простій формі та наведені у таблиці:

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави Удосконалення нормативно-правової бази у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Вплив на позиції України у міжнародних рейтингах та виконання міжнародних зобов’язань.

Додаткові витрати відсутні
Інтереси суб’єктів господарювання Забезпечення законних прав та інтересів суб’єктів господарювання на отримання геодезичних даних.

Упорядкування надання геодезичних даних.

Витрати на надання інформації з банку геодезичних даних
Інтереси фізичних осіб

 

Забезпечення законних прав та інтересів фізичних осіб на отримання геодезичних даних. Витрати на надання інформації з банку геодезичних даних

 

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект акта не має впливу на ринок праці.

 1. Прогноз результатів

Реалізація проекту наказу дозволить встановити основні положення обліку, зберігання, оброблення та надання у користування органам державної влади, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам геодезичної інформації з банку геодезичних даних.

  

Перший заступник Міністра                             Максим МАРТИНЮК

“____” ____________ 2017 р.

Аналіз регуляторного впливу
проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку обліку, зберігання, оброблення та надання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних»

І. Визначення проблеми

Однією з важливіших проблем у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності є облік, зберігання та оброблення в установленому законодавством порядку геодезичних, супутникових, нівелірних та гравіметричних даних, отриманих в результаті топографо-геодезичної і картографічної діяльності, що є основою банку геодезичних даних.

Банк геодезичних даних формується з:

результатів супутникових спостережень, які реєструються та накопичуються станціями спостережень глобальних навігаційних супутникових систем (дані траєкторних, метеорологічних, тропосферних та іоносферних вимірювань);

результатів вимірювань та вирівнювання геодезичних, нівелірних і гравіметричних мереж, координат і висот пунктів, інших кількісних та якісних характеристик елементів Державної геодезичної мережі;

відомостей про геодезичні пункти і центри геодезичних пунктів на території країни.

Функції адміністратора банку геодезичних даних виконує визначене Держгеокадастром державне підприємство, що належить до сфери його управління.

Адміністратор банку геодезичних даних здійснює заходи з його формування, ведення обліку і використання геодезичної інформації.

На сьогодні не визначені основні засади обліку зберігання, оброблення, збереження та надання у користування органам державної влади, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам геодезичної інформації з банку геодезичних даних.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

Держава

+

Суб’єкти господарювання

+

У тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання.

Існуючі правові норми не дають змоги у повній мірі реалізувати положення Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» та постанови Кабінету Міністрів України від 07 серпня 2013 року № 646 «Деякі питання реалізації частини першої статті 12 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» в частині обліку, зберігання, оброблення та надання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних.

З метою упорядкування вимог до обліку, зберігання, оброблення та надання у користування органам державної влади, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам геодезичної інформації з банку геодезичних даних, перелік документів, необхідних для її отримання, права та обов’язки суб’єктів, що є учасниками зазначеної процедури розроблено Порядок обліку, зберігання, оброблення та надання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних.

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є упорядкування процедур обліку, зберігання, оброблення та надання у користування органам державної влади, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам геодезичної інформації з банку геодезичних даних, визначення переліку документів, необхідних для її отримання, встановлення прав та обов’язків суб’єктів, що є учасниками зазначеної процедури.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1 Відсутність регулювання
Альтернатива 2 Обов’язкова передача геодезичних, супутникових, нівелірних та гравіметричних даних Державної геодезичної мережі до банку геодезичних даних
 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 Проблема не вирішується Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети
Альтернатива 2 Удосконалення нормативно-правової бази у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Підвищення якості результатів топографо-геодезичних і картографічних робіт.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 7999 7999
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 100 х
Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 Не забезпечуються законні права та інтереси суб’єктів господарювання на отримання геодезичної інформації з банку геодезичних даних Збільшує кошторисну вартість робіт
Альтернатива 2 Забезпечення законних прав та інтересів суб’єктів господарювання на отримання геодезичної інформації з банку геодезичних даних Витрати на надання інформації з банку геодезичних даних

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності
(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Проблема продовжує існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети
Альтернатива 2

4

Проблема вирішується у повному обсязі

 

Рейтинг результативності

Вигоди
(підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1 Відсутні Додаткові витрати Проблема продовжує існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети
Альтернатива 2 Встановлюються єдині права та обов’язки суб’єктів, що є виробниками та користувачами геодезичних даних Витрати на надання інформації з банку геодезичних даних Прийняття цього проекту наказу сприятиме упорядкуванню  процедур обліку, зберігання, оброблення та надання у користування органам державної влади, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам геодезичної інформації з банку геодезичних даних.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1 Така альтернатива є неприйнятною, оскільки проблема не вирішується, похибки при виконанні топографічних і кадастрових зйомок та невідповідність планового положення меж земельних ділянок в документації із землеустрою залишається. Відсутність регулювання проблеми
Альтернатива 2 У разі прийняття регуляторного акта, для держави вигода полягатиме в удосконаленні нормативно-правової бази у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності. Тому обраною альтернативою вирішення проблеми є розроблення регуляторного акта.

 

При виникненні змін у  чинному законодавстві, які можуть впливати на  дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні коригування. Ризик зовнішніх чинників на дію регуляторного акта відсутній, адже його впровадження відповідає чинному законодавству.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно:

органам державної влади погодити та затвердити запропонований Порядок обліку, зберігання, оброблення та надання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних;

забезпечити інформування суб’єктів господарювання та громадськості про встановлені цим Порядком вимоги шляхом його оприлюднення в мережі Інтернет – на офіційних веб-сайтах Мінагрополітики та Держгеокадастру;

суб’єктам господарювання геодезичні, супутникові, нівелірні та гравіметричні дані, отримані в результаті топографо-геодезичної і картографічної діяльності, обов’язково передавати до банку геодезичних даних.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування відсутні.

Додаткові бюджетні витрати, пов’язані з реалізацію акта відсутні.

Проектом акта не передбачається запровадження нових норм для суб’єктів господарювання, що потребуватимуть додаткових витрат.

Орієнтовні розрахунки витрат на одного суб’єкта малого підприємництва визначено у додатку 1.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковий або до прийняття нових нормативних актів у сферах топографо-геодезичної картографічної діяльності та землеустрою.

У разі потреби до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

 1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта – прямих надходжень до державного бюджету не передбачається.
 2. Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта – на всіх суб’єктів господарювання, які виконують топографо-геодезичні і картографічні роботи.
 3. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень регуляторного акта – високий, оскільки повідомлення про оприлюднення, проект наказу та аналіз регуляторного впливу акта розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики. (www.minagro.gov.ua) у розділі «Регуляторна політика», підрозділ «Проекти регуляторних актів».

Основні показники результативності дії регуляторного акта:

кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

кількість суб’єктів господарювання, які використовуватимуть інформацію з банку геодезичних даних;

кількість наданих у користування даних;

кількість переданих до банку геодезичних даних координат пунктів Державної геодезичної мережі.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснено після набрання ним чинності шляхом збору статистичних даних.

Повторне відстеження буде виконано через рік після набрання чинності регуляторним актом, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань за аналізом якісних показників дії цього акта такі питання будуть врегульовані через внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів із повторного відстеження, в тому числі у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей. Кількісні та якісні значення показників результативності акта будуть порівнюватися із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

  

Перший заступник Міністра                              Максим МАРТИНЮК

 “___” ____________ 2017 р.

 

Додаток 1

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 14 червня 2017 р. по 14 липня 2017 р.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1 Робоча нарада

8

Надано пропозиції щодо вдосконалення розробленого проекту акта
2 Робоча нарада з науковцями

4

Остаточна редакція розробленого проекту акта сприймається
 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 7999 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 0 (одиниць) та мікропідприємництва 7999 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Оскільки неможливо спрогнозувати кількість суб’єктів малого (мікро-) підприємництва, які нададуть запити на отримання інформації з банку геодезичних даних протягом року та кількість запитів від суб’єктів малого (мікро-) підприємництва на інформацію яка потрібна за рік, витрати на виконання вимог регулювання надаються виходячи із розрахунку одного запиту на кожний вид інформації для одного суб’єкта малого підприємництва.

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Інші процедури (уточнити)

1170,72

1170,72

5853,60

1.1 Подання запиту на отримання інформації з банку геодезичних даних

Формула:

поштові витрати х папір х тонер х види інформації

18,72

18,72

93,60

1.2 Оплата послуг на надання інформації про пункти геодезичної (планової) мережі з банку геодезичних даних

Формула:

заробітна плата х ЄСВ х прямі витрати х адміністративні витрати х прибуток х ПДВ

432,00

432,00

2160,00

1.3 Оплата послуг на надання інформації про пункти

нівелірної (висотної) мережі з банку геодезичних даних Формула:

заробітна плата х ЄСВ х прямі витрати х адміністративні витрати х прибуток х ПДВ

360,00

360,00

1800,00

1.4 Оплата послуг на надання інформації про пункти гравіметричної мережі з банку геодезичних даних

Формула:

заробітна плата х ЄСВ х прямі витрати х адміністративні витрати х прибуток х ПДВ

360,00

360,00

1800,00

2 Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

1170,72

1170,72

5853,60

3 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць  

 

4 Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 х рядок 7)

1170,72

1170,72

5853,60

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1170,72

5853,60

2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

0

0

3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

1170,72

5853,60

4 Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

0

5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

1170,72

5853,60