Повідомлення
про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру»

 

 1. Розробник:

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

 1. Стислий виклад змісту проекту:

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру» розроблено Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру спільно з громадською організацією «Офіс ефективного регулювання» з метою запровадження удосконаленого механізму надання адміністративних послуг зокрема щодо реєстрації заяви про здійснення державної реєстрації земельної ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками в електронній формі із застосуванням веб-технологій, з використанням особистого електронного цифрового підпису, унеможливлення надання необґрунтованих відмов під час внесення відомостей до Державного земельного кадастру, покращення умов доступу до відомостей Державного земельного кадастру та користування ними.

 1. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:

Проект акта, пояснювальну записку та аналіз регуляторного впливу буде розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України і на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

 1. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

 1. Адреси для надсилання зауважень і пропозицій:

Міністерство аграрної політики та продовольства України, м. Київ, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, тел. 278-81-71, факс 278-76-02, info@minagro.gov.ua.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру: 03680, МСП, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3, тел. 2499683, факс 2499683, kadastr@land.gov.ua

Державна регуляторна служба України 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел. 2864711, inform@dkrp.gov.ua

 

Перший заступник
Міністра аграрної політики
та продовольства України                                      Максим МАРТИНЮК

 

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

від __________                                                                                № ____

Київ

Про внесення змін до Порядку ведення
Державного земельного кадастру

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Внести до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 89, ст. 3598; 2013 р., № 80, ст. 2975; 2014 р., № 97, ст. 2786; 2015 р., № 46, ст. 1472, № 54, ст. 1742, № 79, ст. 2650; 2016 р., № 2, ст. 102, № 25, ст. 992, № 71, ст. 2386; 2017 р., № 9, ст. 280; № 22, ст. 615; № 51, ст. 1569; № 59, ст. 1802; № 70, ст. 2123), зміни, що додаються.
 2. Міністерству аграрної політики та продовольства разом з Державною службою геодезії, картографії та кадастру забезпечити розроблення та впровадження програмного забезпечення у складі Державного земельного кадастру, необхідного для реалізації цієї постанови.
 3. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2018 р., крім пункту 2 цієї постанови, який набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Прем’єр-міністр України                                                      В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету
Міністрів
України
від _________ № ______

 

 ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку ведення Державного земельного кадастру 

 1. Пункт 2 викласти у такій редакції:

“2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

звернення щодо внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру або користування відповідними відомостями це такі заяви та повідомлення:

заява про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;

заява про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;

заява про державну реєстрацію земельної ділянки;

заява в електронній формі про державну реєстрацію земельної ділянки;

заява про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту;

повідомлення про виявлення технічної помилки фізичною або юридичною особою;

заява про виправлення технічних помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру;

заява про внесення виправлених відомостей до Державного земельного кадастру;

повідомлення про виявлення фізичною або юридичною особою помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем в порядку інформаційної взаємодії;

заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру;

заява в електронній формі про отримання відомостей з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

заява про надання доступу до Державного земельного кадастру в режимі читання;

заява про надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру;

особа, яка надає адміністративні послуги у сфері Державного земельного кадастру – державний кадастровий реєстратор, адміністратор центру надання адміністративних послуг, уповноважена посадова особа виконавчого органу місцевого самоврядування, нотаріус;

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Земельному кодексі України, Законах України “Про Державний земельний кадастр”, “Про землеустрій”, “Про оцінку земель”, “Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність”, “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, інших законах та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актах.”.

 1. Підпункт 2 пункту 6 доповнити абзацами дев’ятим – одинадцятим такого змісту:

“заяв про державну реєстрацію земельної ділянки;

заяв в електронній формі про державну реєстрацію земельної ділянки;

заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту”.

 1. Абзац другий пункту 69 після слів “про вручення” доповнити словами“, крім випадків, передбачених у пунктах 1101, 1102 цього Порядку.”
 2. Доповнити пунктом 741 такого змісту:

“741. У разі якщо підставою для відмови у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру є невідповідність поданих документів законодавству, Державний кадастровий реєстратор у рішенні зазначає відомості, що виявлені у поданих документах та свідчать про їх невідповідність законодавству з посиланням на нормативно-правовий акт та його положення, із якими виявлено невідповідність поданих документів.

У разі якщо підставою для відмови у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру є невідповідність електронного документа установленим вимогам, до рішення Державний кадастровий реєстратор додає протокол проведення перевірки електронного документа, у якому зазначаються:

назва елемента електронного документа та повідомлення про необхідність його заповнення – у випадку відсутності відомостей у окремих елементах електронного документа;

назва елемента електронного документа, вид помилки та можливий спосіб її виправлення – у випадку зазначення помилкових елементів у електронному документі або відомостей у них.

У разі якщо підставою для відмови у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру є невідповідність поданих документів абзацу другому статті 22 Закону України “Про Державний земельний кадастр”, Державний кадастровий реєстратор у своєму рішенні зазначає назву документа та його частину, в якій написаний нерозбірливий текст, а у разі якщо внаслідок нерозбірливого тексту не можливо ідентифікувати увесь документ у складі документації із землеустрою, зазначає номер сторінки документації із землеустрою.

У разі якщо підставою для відмови у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру є подання заявником документів не у повному обсязі – Державний кадастровий реєстратор у рішенні зазначає назви документів, яких не вистачає.

У разі якщо підставою для відмови у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру є розташування об’єкта у межах іншого об’єкта Державного земельного кадастру – Державний кадастровий реєстратор у рішенні зазначає обліковий номер об’єкта Державного земельного кадастру із яким виникає перетин чи накладення меж та/або кадастровий номер земельної ділянки, якщо таким об’єктом Державного земельного кадастру є земельна ділянка.”.

 1. Пункт 88 виключити.
 2. У пункті 101:

у підпункті 1 слова і цифри “згідно з додатком 20” замінити словами і цифрами “заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру згідно з додатком 12”;

у підпункті 2 цифри “104” замінити цифрами ”102”.

 1. Підпункт 2 пункту 102 викласти у такій редакції:

“2) проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів;”.

 1. Підпункти 3, 4 пункту 103 викласти у такій редакції:

“3) із заявою звернулася неналежна особа;

4) подані документи не відповідають вимогам законодавства;”.

 1. Абзац перший підпункту 2 пункту 104 викласти у такій редакції:

“2) на підставі заяви органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру згідно з додатком 12, до якої додаються:”.

 1. У підпункті 2 пункту 105 слова і цифри “, передбаченим пунктом 70 цього Порядку” замінити словом “законодавства”.
 2. Підпункти 1, 2 пункту 110 викласти у такій редакції:

“1) заява (у паперовій або електронній формі) про державну реєстрацію земельної ділянки за формою згідно з додатком 22;

2) погоджена відповідно до законодавства документація із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки (разом з позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації у разі, коли така документація підлягає обов’язковій державній експертизі землевпорядної документації) у паперовій або електронній формі відповідно до вимог Закону України “Про землеустрій” та у формі електронного документа відповідно до вимог Закону України “Про Державний земельний кадастр”;”.

 1. Доповнити пунктами 1101, 1102 такого змісту:

“1101. Заявники, зазначені у підпунктах 1-3 пункту 109 цього Порядку, через уповноважених ними осіб, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників та є розробниками відповідної документації із землеустрою (далі – сертифіковані інженери-землевпорядники), мають право надсилати документи, зазначені у підпунктах 1-3 пункту 110 цього Порядку, Державному кадастровому реєстраторові в електронній формі за цифровим підписом сертифікованого інженера-землевпорядника засобами телекомунікаційного зв’язку та отримувати за власним бажанням документи, зазначені в абзаці шостому пункту 73, підпунктах 4, 6 пункту 75, пункті 77, підпункту 1 пункту 87 цього Порядку, в електронній формі за цифровим підписом Державного кадастрового реєстратора або засвідчені електронною печаткою адміністратора Державного земельного кадастру.

1102. Заява про державну реєстрацію земельної ділянки в електронній формі з доданими документами подається відповідним сертифікованим інженером-землевпорядником через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру.

Для подання заяви в електронній формі сертифікований інженер-землевпорядник на Єдиному державному порталі адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру, представлену у формі Інтернет-сторінки, що забезпечує формування та подання заяви (далі – Інтернет-сторінка), вносить за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру погоджену відповідно до законодавства документацію із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки (разом з позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації у разі, коли така документація підлягає обов’язковій державній експертизі землевпорядної документації) у електронній формі відповідно до вимог Закону України “Про землеустрій” та у формі електронного документа відповідно до вимог Закону України “Про Державний земельний кадастр” та таку інформацію:

для фізичної особи:

– прізвище, ім’я та по батькові;

– податковий номер (крім фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті) або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті);

– реквізити документа, що посвідчує особу (найменування, номер та серія документа, дата його видачі), та документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи (для уповноваженої особи);

– фактичне місце проживання;

– адреса електронної пошти;

– найменування та місцезнаходження центру надання адміністративних послуг, в якому заявник бажає отримати витяг;

для юридичної особи (резидента та нерезидента):

– найменування юридичної особи;

– податковий номер;

– контактний телефон;

– адреса електронної пошти;

– найменування та місцезнаходження центру надання адміністративних послуг, в якому заявник бажає отримати витяг.

Після реєстрації на Інтернет-сторінці та внесення інформації для подання заяви в електронній формі за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру сертифікованому інженеру-землевпоряднику повідомляється про прийняття заяви та присвоєний їй реєстраційний номер.

Перегляд сертифікованим інженером-землевпорядником інформації про стан опрацювання та результати розгляду заяви в електронній формі здійснюється на Інтернет-сторінці за відомостями про реєстраційний номер заяви.

На підставі інформації, наданої сертифікованим інженером-землевпорядником під час подання заяви в електронній формі Державний кадастровий реєстратор, який здійснює державну реєстрацію земельної ділянки, відповідно до пунктів 73, 75, 77, 87, 111 цього Порядку формує витяг або рішення про відмову у державній реєстрації земельної ділянки за формою згідно з додатком 14, передає їх у паперовому вигляді до центру надання адміністративних послуг, зазначеного у заяві, та за бажанням заявника надсилає такі відомості у формі електронного документа засобами телекомунікаційного зв’язку на адресу Інтернет-сторінки, за якою здійснювалось подання заяви.”.

 1. У пункті 154 цифри та знак “69-88” замінити цифрами та знаками ”69-87, 210, 211”.
 2. Пункт 181 викласти у такій редакції:

“181. Викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) надаються у паперовій та/або електронній формі згідно з додатком 7 протягом трьох робочих днів з дня отримання заяви про надання відомостей з Державного земельного кадастру.

Викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) містить:

пояснення умовних позначень;

частину ортофотоплану у масштабі 1:5000 чи у менш крупному масштабі;

відомості про КОАТУУ, назви та межі адміністративно-територіальних одиниць;

відомості про номери та межі кадастрових зон та кварталів;

відомості про облікові номери та межі обмежень у використанні земель;

відомості про режимоутворюючі об’єкти;

відомості про межі земельних ділянок та кадастровий номер однієї земельної ділянки;

відомості про межі земельних ділянок, які набули статусу архівних.

Викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) із зазначенням на ньому бажаного місцезнаходження майбутньої земельної ділянки може бути підготовлено в електронній формі та роздруковане заявником самостійно у масштабі 1:5000 чи у менш крупному масштабі за допомогою програмних засобів, які відповідно до частини третьої статті 36 Закону України “Про Державний земельний кадастр” застосовуються цілодобово для оприлюднення відомостей Державного земельного кадастру у відкритому доступі.

Викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) із зазначенням бажаного місцерозташування майбутньої земельної ділянки, підготовлене та роздруковане самостійно її замовником, може застосовуватись у якості графічних матеріалів для отримання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки чи інших видів документації із землеустрою, за допомогою яких формується земельна ділянка чи встановлюються (відновлюються) її межі.”.

 1. Пункт 182 викласти у такій редакції:

“182. На отримання викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) має право будь-яка фізична або юридична особа, за умови її ідентифікації з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи, в тому числі органи державної влади, органи місцевого самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених законом.”.

 1. Пункт 183 доповнити абзацом другим такого змісту:

“Викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану), підготовлене та роздруковане її замовником самостійно у випадку, визначеному абзацом одинадцятим пункту 181 цього Порядку, не містить підписів та печаток осіб, які надають адміністративні послуги у сфері Державного земельного кадастру”.

 1. У пункті 190:

в абзаці дев’ятому:

слова і цифри “у підпунктах 1 і 3 пункту 187” замінити словами і цифрами “у підпунктах 1 і 6 пункту 187”;

цифри “4-6” замінити цифрами “4-7”;

в абзаці десятому слова і цифри “у підпунктах 2 і 2-1 пункту 187” замінити словами і цифрами “у підпунктах 4 і 5 пункту 187”;

абзац одинадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий – дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим – вісімнадцятим.

в абзацах одинадцятому і тринадцятому слова і цифри “передбачених підпунктами 2, 4-6 цього пункту” замінити словами і цифрами “передбачених підпунктами 2, 4-7 цього пункту”.

 1. У підпункті 16 пункту 196:

абзац другий викласти у такій редакції:

“З метою інформування заявників про стан та результат розгляду їх звернень на офіційному веб-сайті Держгеокадастру забезпечується безоплатний відкритий доступ до відомостей, що передбачені пунктами 214 – 218 цього Порядку.”;

доповнити абзацом третім такого змісту:

“Оприлюднення відомостей Державного земельного кадастру на офіційному веб-сайті Держгеокадастру відбувається автоматизовано не пізніше наступного робочого дня з дня внесення відповідних відомостей до Державного земельного кадастру.”.

 1. Доповнити пунктом 199-1 такого змісту:

“1991.. Особи, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників і отримали доступ до Державного земельного кадастру у режимі читання, мають безоплатний доступ до програмного забезпечення Державного земельного кадастру (веб-сервісів) за допомогою якого можливо попередньо перевірити електронний документ.

Критерії попередньої перевірки електронного документа програмним забезпеченням повинні відповідати таким вимогам:

ідентичні критеріям перевірки електронного документа, які застосовуються при перевірці електронного документа програмним забезпеченням під час внесення відомостей до Державного земельного кадастру;

опубліковані у зрозумілій для користувачів формі і розташовані разом із веб-сервісами попередньої перевірки електронного документа та на офіційному веб-сайті Держгеокадастру;

опубліковані із зазначенням дати та часу їх останнього оновлення.

Веб-сервіси для попередньої перевірки електронних документів повинні дозволяти порівнювати зміст елементу чи електронного документа, що перевіряється, із прикладами заповнення елементів електронного документа.

Приклади заповнення елементів електронного документа можуть відрізнятись в залежності від видів об’єктів, відомостей, робіт та послуг у сферах землеустрою та Державного земельного кадастру.

Приклади заповнення елементів електронних документів повинні зазначатись разом із їх поясненням.

Фізичні та юридичні особи можуть надсилати Держгеокадастру обґрунтовані пропозиції щодо розроблення, зміни та застосування прикладів заповнення елементів електронного документа.

У разі зміни прикладу заповнення елементу чи декількох елементів електронного документа у доступі на офіційному веб-сайті Держгеокадастру залишається, як новий, так і змінений приклад із зазначенням дати та часу їх публікації.

У разі невідповідності електронного документа встановленим вимогам, програмне забезпечення за допомогою якого можливо попередньо перевірити електронний документ, формує протокол проведення перевірки електронного документа за формою згідно із додатком 16 крім відомостей про Державного кадастрового реєстратора, його підпису та печатки.

Разом із програмним забезпеченням за допомогою якого можливо попередньо перевірити електронний документ, створюються та функціонують веб-сервіси, які дозволяють направити електронне повідомлення Держгеокадастру та/або адміністратору Державного земельного кадастру для отримання консультації в електронному вигляді про результати попередньої перевірки електронного документа.

До електронного повідомлення можливо додавати копію протоколу проведення перевірки електронного документа.

Держгеокадастр та/або адміністратор Державного земельного кадастру надають відповідь на електронне повідомлення сертифікованого інженера-землевпорядника на його електронну адресу у строк до 3 робочих днів.”.

 1. Доповнити розділом такого змісту:

Моніторинг розгляду звернень щодо внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру та користування відповідними відомостями

 1. Моніторинг розгляду звернень щодо внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру або користування відповідними відомостями повинен забезпечувати облік, оприлюднення, можливість пошуку та копіювання у відкритому доступі за допомогою веб-сервісів офіційного веб-сайту Держгеокадастру інформації про кількість відповідних звернень, стан та результат розгляду кожного окремого звернення.

Моніторинг розгляду звернень щодо внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру або користування відповідними відомостями, охоплює всі види звернень, які передбачені абзацами третім – чотирнадцятим пункту 2 цього Порядку.

 1. Моніторинг розгляду звернень щодо внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру або користування відповідними відомостями ведеться з метою реалізації таких завдань:

1) забезпечення своєчасності розгляду звернень щодо внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру або користування відповідними відомостями;

2) зменшення кількості випадків помилок у відомостях, які подаються для внесення до Державного земельного кадастру;

3) забезпечення оптимального рівня робочого навантаження осіб, які надають адміністративні послуги у сфері Державного земельного кадастру;

4) повторного та періодичного аналізу результативності цього Порядку, як регуляторного акта.

 1. Звернення щодо внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру або користування відповідними відомостями реєструються в порядку черговості.

Дата реєстрації звернення у Державному земельному кадастрі є датою її прийняття до розгляду особою, яка надає адміністративні послуги у сфері Державного земельного кадастру.

 1. Днем реєстрації звернення щодо внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру або користування відповідними відомостями вважається:

день її фактичного отримання апаратом чи територіальним органом Держгеокадастру або особою, яка надає адміністративні послуги у сфері Державного земельного кадастру – у разі якщо звернення подається до цих осіб безпосередньо під час їх робочого часу або поштою;

день її фактичного отримання апаратом чи територіальним органом Держгеокадастру або особою, яка надає адміністративні послуги у сфері Державного земельного кадастру – у разі якщо звернення подається до цих осіб через центр надання адміністративних послуг;

день подання звернення за допомогою веб-сервісів Єдиного державного порталу адміністративних послуг або Інтернет-сторінки – у разі якщо звернення подано в електронній формі до 18 години робочого дня;

наступний робочий день з дня подання звернення за допомогою веб-сервісів Єдиного державного порталу адміністративних послуг або Інтернет-сторінки – у разі якщо звернення подано в електронній формі у неробочий день або після 18 години робочого дня або у вихідний, святковий чи неробочий день.

У разі якщо звернення щодо внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру або користування відповідними відомостями подається Державному кадастровому реєстратору через центр надання адміністративних послуг, адміністратор центру надання адміністративних послуг у разі, якщо обсяг документів відповідає вимогам цього Порядку, зобов’язаний передати таке звернення разом з поданими документами не пізніше наступного робочого дня Державному кадастровому реєстратору.

 1. Сервіси моніторингу розгляду звернень щодо внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру або користування відповідними відомостями повинні відслідковувати таку інформацію:

1) внесення відомостей про межі адміністративно-територіальної одиниці (змін до них) до Державного земельного кадастру на підставі заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;

2) внесення відомостей про нормативну грошову оцінку земель (змін до них) до Державного земельного кадастру на підставі заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;

3) внесення відомостей про обмеження у використані земель (змін до них) на підставі заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;

4) відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру на підставі відповідної заяви;

5) внесення відомостей про земельну ділянку до Державного земельного кадастру на підставі заяви про державну реєстрацію земельної ділянки або заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;

6) внесення змін до відомостей про земельну ділянку до Державного земельного кадастру на підставі заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру або заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту;

7) виправлення помилок у відомостях Державного земельного кадастру на підставі повідомлення про виявлення технічної помилки фізичною або юридичною особою, заяви про виправлення технічних помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру, заяви про внесення виправлених відомостей до Державного земельного кадастру або повідомлення про виявлення фізичною або юридичною особою помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем в порядку інформаційної взаємодії;

8) надання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку на підставі заяви про надання відомостей з Державного земельного кадастру;

9) надання витягів з Державного земельного кадастру про об’єкти Державного земельного кадастру, крім земельної ділянки на підставі заяви про надання відомостей з Державного земельного кадастру;

10) надання викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) на підставі заяви про надання відомостей з Державного земельного кадастру;

11) надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідок, копій документів, витягів із документів на підставі заяви про надання відомостей з Державного земельного кадастру;

12) надання доступу до Державного земельного кадастру на підставі заяви про надання доступу до Державного земельного кадастру в режимі читання та заяви про надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру.

 1. У відкритому доступі зазначається така інформація про звернення щодо внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру або користування відповідними відомостями:

1) кількість отриманих звернень;

2) кількість розглянутих звернень;

3) кількість відкликаних звернень (за наявності);

4) кількість звернень, які знаходяться на розгляді;

5) кількість задоволених звернень;

6) кількість звернень, щодо яких відмовлено заявнику (скаржнику);

7) кількість звернень, щодо яких порушено строк розгляду.

Інформація про кількість звернень розміщується у відкритому доступі:

у розрізі Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя для видів послуг, які передбачені абзацами другим – п’ятим, десятим – тринадцятим пункту 211 цього Порядку;

у розрізі Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів та міст республіканського, обласного значення для видів послуг, які передбачені абзацами шостим – дев’ятим пункту 211 цього Порядку.

Інформацію про кількість звернень можливо отримати у відкритому доступі за будь який календарний період, починаючи з дати впровадження сервісів Державного земельного кадастру для розгляду відповідного виду звернення, крім випадків коли запитуваний календарний період є меншим ніж період оновлення відповідної інформації.

 1. Для пошуку стану та результату розгляду кожного окремого звернення щодо внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру або користування відповідними відомостями на офіційному веб-сайті Держгеокадастру створюються та функціонують відповідні веб-сервіси.

Для пошуку звернення за допомогою веб-сервісу застосовуються:

1) реєстраційний номер звернення;

2) кадастровий номер земельної ділянки;

3) обліковий номер об’єкта Державного земельного кадастру;

4) номер витягу, викопіювання або довідки з Державного земельного кадастру.

 1. У разі якщо звернення щодо внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру або користування відповідними відомостями знаходиться на стадії розгляду, на офіційному веб-сайті Держгеокадастру у відкритому доступі по відповідному зверненню зазначаються:

1) вхідний (реєстраційний) номер звернення;

2) стисла інформація, про те що звернення розглядається;

3) стислий зміст звернення – для звернень, за допомогою яких вносяться відомості до Державного земельного кадастру, а для інших звернень – їх вид;

4) відомості про місце та спосіб подання звернення;

5) дата реєстрації звернення;

6) кількість календарних днів, які залишились до завершення строку розгляду звернення;

7) кількість календарних днів, на які порушено строк розгляду звернення (у разі порушення строку розгляду звернення).

 1. У разі виникнення помилки оплати адміністративного збору, разом із відомостями, що передбачені пунктом 214 цього Порядку, у відкритому доступі по відповідному зверненню на офіційному веб-сайті Держгеокадастру зазначаються:

стисла інформація про помилку при сплаті адміністративного збору;

належні реквізити для сплати адміністративного збору.

 1. У разі, якщо державним кадастровим реєстратором складено протокол проведення перевірки електронного документа, разом із відомостями, що передбачені пунктом 214 цього Порядку, у відкритому доступі по відповідному зверненню на офіційному веб-сайті Держгеокадастру зазначаються:

стисла інформація про складання протоколу проведення перевірки електронного документа;

дата складання протоколу проведення перевірки електронного документа;

назва елемента електронного документа та повідомлення про необхідність його заповнення – у випадку відсутності відомостей у окремих елементах електронного документа;

назва елемента електронного документа, вид помилки та можливий спосіб її виправлення – у випадку зазначення помилкових елементів електронного документа або відомостей у них.

 1. У разі, якщо завершено розгляд звернення щодо внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру або користування відповідними відомостями, на офіційному веб-сайті Держгеокадастру у відкритому доступі по відповідному зверненню зазначаються:

1) вхідний (реєстраційний) номер звернення;

2) дата реєстрації звернення;

3) стислий зміст звернення – для звернень, за допомогою яких вносяться відомості до Державного земельного кадастру, а для інших звернень – їх вид;

4) дата прийняття рішення за результатами розгляду звернення;

5) стисла інформація про один із таких результатів розгляду звернення:

прийнято позитивне рішення за результатами розгляду звернення;

відмовлено у задоволенні звернення;

звернення залишено без розгляду у зв’язку із відкликанням.

 1. У разі, якщо заявнику відмовлено у задоволенні звернення щодо внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру або користування відповідними відомостями, на офіційному веб-сайті Держгеокадастру у відритому доступі по відповідному зверненню, разом із відомостями, що передбачені пунктом 217 цього Порядку, зазначаються:

підстава (підстави) для відмови у задоволенні звернення;

обґрунтування відмови у задоволенні звернення та/або рекомендації заявнику у разі його повторного звернення, зазначення яких у відповіді заявнику передбачено пунктами 70, 74-1, 149 та 168 цього Порядку.

 1. Інформація про кількість, стан та результат розгляду звернень щодо внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру або користування відповідними відомостями формується автоматизовано за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.
 2. Інформація про кількість звернень щодо внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру або користування відповідними відомостями оновлюється на офіційному веб-сайті Держгеокадастру не рідше одного разу на тиждень.

Інформація про стан та результат розгляду кожного окремого звернення оновлюється на офіційному веб-сайті Держгеокадастру не рідше одного разу протягом доби.

Разом із інформацією про кількість, стан та результат розгляду звернень на офіційному веб-сайті Держгеокадастру зазначається інформація про дату та час оновлення відповідної інформації.

 1. Інформація про кількість звернень щодо внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру або користування відповідними відомостями є адміністративними даними у сфері Державного земельного кадастру відповідно до Закону України “Про державну статистику”.”.
 2. У додатках до Порядку:

1) додаток 46 до вимог викласти у такій редакції:

Додаток 46 до вимог. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок населених пунктів

2) додатки 14, 16, 43 до Порядку викласти у такій редакції:

Додатки 14, 16, 43 до Порядку

_____________________________________________

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру»

 

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру» (далі – проект постанови) розроблено за ініціативою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру спільно з громадською організацією «Офіс ефективного регулювання» з метою децентралізації повноважень у сфері ведення Державного земельного кадастру, запровадження удосконаленого механізму надання адміністративних послуг зокрема щодо реєстрації заяви про здійснення державної реєстрації земельної ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками в електронній формі із застосуванням веб-технологій, з використанням особистого електронного цифрового підпису, унеможливлення надання необґрунтованих відмов під час внесення відомостей до Державного земельного кадастру.

Проектом постанови також передбачено впровадження змін, які дозволять:

кожному громадянину України отримувати викопіювання з Державного земельного кадастру у режимі он-лайн з можливістю його друку на власному комп’ютері. Заявник витрачатиме менше часу на отримання зазначених графічних матеріалів і зможе використовувати їх при підготовці землевпорядної документації;

сертифікованим інженерам-землевпорядникам проводити попередню перевірку електронних документів, які подаються для внесення відомостей до Державного земельного кадастру. Завдяки цій технології, виконавці землевпорядних робіт самостійно виявлятимуть недоліки у електронних документах до їх подачі державним кадастровим реєстраторам;

організувати он-лайн моніторинг усіх видів заяв, що опрацьовуються у Державному земельному кадастрі. Сервіси відкритого моніторингу нададуть заявнику можливість контролювати стан готовності необхідних документів з відомостями Державного земельного кадастру та отримувати актуальну інформацію про можливість їх отримання у відповідному центрі надання адміністративних послуг;

скоротити кількість форм заяв щодо обмежень у використанні земель до однієї, що зменшить кількість випадків неузгодженостей під час подання відповідних документів як у заявників, так і у державних кадастрових реєстраторів;

деталізувати підстави для відмови у внесенні відомостей до Державного земельного кадастру, що зменшить ризик виникнення необґрунтованих відмов державних кадастрових реєстраторів за результатами розгляду відповідних документів.

Розвиток інформаційних технологій, поширення нових можливостей електронного урядування створює сприятливі передумови для здійснення адміністративних процедур зі значно меншими витратами часу. Водночас, розвиток системи Державного земельного кадастру, удосконалення функціональних можливостей програмного забезпечення та апаратних засобів Державного земельного кадастру, збільшення обсягу відомостей Державного земельного кадастру розширює можливості в наданні адміністративних послуг у сфері ведення Державного земельного кадастру та, як наслідок, збільшує соціальний попит на відповідні послуги.

Таким чином, зменшення часу на задоволення потреб фізичних та юридичних осіб під час надання адміністративних послуг матиме значний соціальний ефект.

 1. Мета та шляхи її досягнення

Метою проекту постанови є удосконалення процедур надання певних адміністративних послуг у сфері ведення Державного земельного кадастру, зокрема здійснення державної реєстрації земельної ділянки, впровадження механізму подання заяви про державну реєстрацію земельної ділянки у електронному вигляді з урахуванням принципу екстериторіальності, покращення умов доступу до відомостей Державного земельного кадастру та користування ними, зменшення кількості відмов у внесенні відомостей до Державного земельного кадастру.

 1. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють Земельний кодекс України, закони України “Про Державний земельний кадастр”, “Про землеустрій”, “Про адміністративні послуги”, постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 “Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру”, постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 № 835 “Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг” та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти.

 1. Фінансово–економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державним агентством з питань електронного урядування України, Державною регуляторною службою України та проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

 1. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6-1. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

 1. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 1. Громадське обговорення

Для громадського обговорення проект розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики (minagro.gov.ua), офіційному веб-сайті Держгеокадастру (land.gov.ua), форумі землевпорядників (zemres.com), у групі “Земельне право” у соціальній мережі Facebook.

 1. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується питань соціально-трудової сфери.

 1. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом, який позитивно впливатиме на забезпечення захисту прав та інтересів держави, юридичних та фізичних осіб. Проект регуляторного акта відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності.

Досягнення поставлених цілей щодо покращення умов надання адміністративних послуг, зокрема з державної реєстрації земельної ділянки, можливе шляхом прийняття проекту постанови.

Таблиця вигод і витрат

Об’єкт відносин

Вигоди

Витрати

Інтереси держави Удосконалення механізму надання певних адміністративних послуг у сфері ведення Державного земельного кадастру.

Зниження корупційної складової під час надання адміністративних послуг у сфері ведення Державного земельного кадастру.

Відсутні
Інтереси суб’єктів господарювання Забезпечення законних прав та інтересів суб’єктів господарювання на отримання адміністративних послуг у сфері ведення Державного земельного кадастру.

Зменшення витрат часу на отримання адміністративних послуг у сфері ведення Державного земельного кадастру.

Відсутні
Інтереси громадян Забезпечення законних прав та інтересів громадян на отримання адміністративних послуг у сфері ведення Державного земельного кадастру.

Зменшення витрат часу на отримання адміністративних послуг у сфері ведення Державного земельного кадастру.

Відсутні

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту акта не впливає на ринок праці.

 1. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови забезпечить врегулювання питання щодо здійснення сертифікованими інженерами-землевпорядниками повноважень щодо реєстрації заяви про державну реєстрацію земельної ділянки в електронній формі з урахуванням принципу екстериторіальності та впровадження електронних сервісів, які зменшать час на надання відповідних адміністративних послуг для фізичних та юридичних осіб, скорочення кількості відмов, які надаються державними кадастровими реєстраторами під час розгляду звернень у сфері Державного земельного кадастру, що сприятиме створенню більш сприятливих умов для ведення бізнесу в Україні та захисту прав та законних інтересів громадян.

  

В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                  О. К. Колотілін

_______________ 2018 року

 

 АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру”

І. Визначення проблеми

Проблема, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання, це – надлишкові витрати часу та коштів замовників та виконавців землевпорядних робіт для доопрацювання проектів землеустрою та/або електронних документів у зв’язку із відмовою державних кадастрових реєстраторів вносити відомості до Державного земельного кадастру (далі – ДЗК), зокрема під час державної реєстрації земельних ділянок.

Кількість відмов у внесенні відомостей до ДЗК у 2016 році становить 197,7 тис. разів, з них відмови у внесенні відомостей про земельні ділянки – 134,7 тис разів.

Інформація про загальну кількість заяв, опрацьованих у системі ДЗК у 2016 році та кількість відмов у їх задоволенні зазначена у таблиці:

 

Назва процедури

Кількість заяв

Кількість відмов

%

1 Виправлення помилки, що виникла під час реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог 613 186 30,34
2 Внесення виправлених відомостей до ДЗК 295519 27798 9,41
3 Внесення виправлених відомостей до ДЗК (за повідомленням) 62509 6183 9,89
4 Внесення виправлених відомостей до ДЗК про координати поворотних точок меж земельної ділянки 149721 13106 8,75
5 Внесення до ДЗК відомостей/змін до відомостей 58137 5660 9,74
6 Внесення до ДЗК відомостей/змін про права суборенди, сервітуту 3469 650 18,74
7 Надання відомостей з ДЗК 1138926 7905 0,69
8 Обмеження у використанні земель 850 159 18,71
9 Повідомлення про виявлення помилки у кадастровому номері 39639 602 1,52
10 Повідомлення про виявлення помилки у межах земельної ділянки 5562 704 12,66
11 Реєстрація земельної ділянки 1116313 134720 12,07
Всього 2871258 197673 6,88

Ця інформація сформована автоматизовано спеціалістами, які працюють із базою даною ДЗК. До таблиці не включена кількість операцій щодо виправлення помилково внесених до ДЗК відомостей про земельні ділянки.

Відсоток відмов розміром у 7 % є неприйнятним. Цей показник свідчить про втрату інженерами-землевпорядниками 98,8 тис. робочих днів, а державними кадастровими реєстраторами – 8,2 тис. робочих днів протягом одного року.

Високий ризик того, що вартість робіт на доопрацювання землевпорядної документації та електронного документа закладається розробниками у її ціну. Мінімальний розмір коштів, який закладається землевпорядними організаціями для компенсації витрат на доопрацювання однієї землевпорядної документації та електронного документа по одному об’єкту ДЗК обраний на рівні 400 грн. За таких умов,  розмір мінімальних витрат, сплачених замовниками для доопрацювання землевпорядної документації у 2016 році становить 79 млн. грн.

Також, у зв’язку із відмовою у внесенні відомостей до ДЗК, доопрацювання та повторний розгляд документів у кожному окремому випадку може проводитись у строк від 15 хвилин до 1 місяця чи більше. Якщо об’єктом вишукувань є нова земельна ділянка, протягом цього строку її набувач не зможе отримати її у власність чи користування.

Відмови у внесенні відомостей до ДЗК, зокрема під час державної реєстрації земельних ділянок  зумовлені такими причинами:

– помилки, допущені інженерами-землевпорядниками;

– людський фактор державних кадастрових реєстраторів;

– корупційний фактор;

– відсутність стандартів у сферах землеустрою та кадастру;

– колізії законодавства;

– земельні спори;

– проблеми геодезичних мереж та вишукувань;

-помилки землеустрою та кадастру попередніх періодів (насамперед це період до 2013 року).

Проблема впливає на такі групи осіб:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +
Держава +
Суб’єкти господарювання, +
у тому числі суб’єкти малого підприємництва +

Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких впливала проблема у 2016 році, розрахована на рівні 6721 особи.

II. Цілі державного регулювання

Мета, яка передбачена у законі: метою ведення ДЗК є інформаційне забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб при:

– регулюванні земельних відносин;

– управлінні земельними ресурсами;

– організації раціонального використання та охорони земель;

– здійсненні землеустрою;

– проведенні оцінки землі;

– формуванні та веденні містобудівного кадастру, кадастрів інших природних ресурсів;

– справлянні плати за землю (стаття 2 Закону України “Про Державний земельний кадастр”).

Назва процедури державного регулювання, до якої пропонується внести зміни – “Перевірка документації із землеустрою та електронного документа державним кадастровим реєстратором”.

Мета процедури державного регулювання, до якої пропонується внести зміни:

– забезпечення додержання законодавства при розробленні документації із землеустрою? електронного документа та при формуванні об’єкта ДЗК;

– забезпечення топологічної точності об’єкту ДЗК та узгодженості його із іншими об’єктами та геопросторовими даними ДЗК.

Ціль державного регулювання закладена у цьому проекті регуляторного акта – зменшити причини відмов у внесенні відомостей до ДЗК до рівня 1 % від загальної кількості заяв, які подаються до системи ДЗК.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 Вид альтернативи 

 Опис альтернативи

До Порядку ведення ДЗК не вносяться зміни. Проблема вирішується шляхом роз’яснень та навчання стейкхолдерів.

 

Проводиться аналіз відмов державних кадастрових реєстраторів за результатами розгляду ними землевпорядної документації та електронних документів.

Узагальнюється практика відмов та предметних проблем у документації із землеустрою та електронних документах.

Розробляються роз’яснення та методичні рекомендації для недопущення причин у відмові внесення відомостей до ДЗК.

Проводиться навчання інженерів-землевпорядників та державних кадастрових реєстраторів  щодо застосування роз’яснень та методичних рекомендацій для недопущення причин у відмові внесення відомостей до ДЗК.

Прийняття проекту акта. Прийняття акта забезпечує прискорення процесу зменшення причин відмов у внесенні відомостей до ДЗК шляхом впровадження таких заходів:

встановлення вимоги для державних кадастрових реєстраторів предметно обґрунтувати відмову у внесенні відомостей до ДЗК;

інженери-землевпорядники зможуть проводити самостійно попередню автоматичну перевірку електронного документа;

будь-яка особа зможе самостійно робити викопіювання із відомостей ДЗК;

існуватимуть електронні сервіси моніторингу розгляду кожної окремої заяви та всієї кількості заяв у системі ДЗК у розрізі адміністративно-територіальних одиниць;

зменшиться кількість форм заяв для внесення відомостей про обмеження у використанні земель до ДЗК.

Використання ринкових механізмів Для врегулювання проблеми за допомогою ринкових механізмів необхідно:

врегулювати на рівні законодавства проблемні питання та сфери (питання погодження меж земельної ділянки із суміжниками, сферу топографо-геодезичної та картографічної діяльності);

розробити та системно оновлювати стандарти у сфері землеустрою та кадастру;

опублікувати планово-картографічних матеріали та землевпорядну документацію у публічному доступі, на підставі яких приймаються рішення інженерами-землевпорядниками,  органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

трансформувати відомості про земельні ділянки із паперових матеріалів  в електронний вигляд та їх внесення до ДЗК;

розробити та затвердити чіткі критерії відповідальності інженерів-землевпорядників, органів місцевого самоврядування та органів державної влади під час формування об’єктів ДЗК;

провести навчання інженерів-землевпорядників, представників органів місцевого самоврядування та органів державної влади, які є розпорядниками земель державної та комунальної власності;

передати повноваження інженерам-землевпорядникам вносити відомості до ДЗК.

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

До Порядку ведення ДЗК не вносяться зміни. Проблема вирішується шляхом роз’яснень та навчання стейкхолдерів. Не потрібно проводити складних заходів:

– внесення змін до законодавства;

– розроблення та підтримку програмного забезпечення.

Видатки з Державного бюджету України на систему органів Держгеокадастру у 2017 році складають – 1 108 654 тис. грн. Додаткових витрат на реалізацію цього способу досягнення цілі не потрібно – 0 грн.
Прийняття проекту акта Прискорення досягнення поставленої цілі за допомогою електронних сервісів та більш чітких положень законодавства.

 

Оптимальне навантаження роботою розробників програмного забезпечення ДЗК.

Видатки з Державного бюджету на адміністрування ДЗК, в тому числі розроблення нових електронних сервісів у 2017 році складають – 31 млн. 850 тис. грн. та входять до складу видатків для системи органів Держгеокадастру (1 108 654 тис. грн.) Видатки на реалізацію цього способу досягнення цілі здійснюватимуться у рамках фінансування адміністрування ДЗК. Додаткових витрат для досягнення цілі не потрібно – 0 грн.
Розв’язання проблеми за допомогою ринкових механізмів Не потрібно залучення державних органів для регулювання цих відносин, крім випадків, коли:

– потрібно притягнути порушників законодавства до відповідальності;

– аналізу практики та подальшого вдосконалення законодавства;

– відповіді на звернення фізичних та юридичних осіб;

– участі представників Держгеокадастру у навчанні стейкхолдерів.

Окрім існуючих видатків з Державного бюджету України потрібні додаткові видатки у розмірі 875 млн. грн. щороку упродовж 5 років. Таким чином, загальний розмір випадків для цього механізму у майбутніх періодах буде становити – 1 1983 654 тис. грн.

 

Перераховані способи досягнення цілей позитивно впливають на:

– рівень міжнародної торгівлі України

– протидію злочинності

– обсяги інвестицій, у тому числі міжнародні

– кількість суб’єктів господарювання

– вплив на позиції України у міжнародних рейтингах

Розмір впливу по цих напрямках не значний, опосередкований та його розрахунок матиме великий ризик похибки, у зв’язку із чим його розрахунок не проводиться

Перераховані механізми позитивно впливають на:

– зменшення корупційних ризиків – на 167 тис. контактів із чиновниками кожного року;

– збільшення надходжень від земельного податку – на 2,3 млн. грн.;

– зменшення тіньової економіки – на 79 млн. грн.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

До Порядку ведення ДЗК не вносяться зміни. Проблема вирішується шляхом роз’яснень та навчання стейкхолдерів Зменшення відмов у внесенні відомостей до ДЗК Витрати громадян за 1 рік – 31,6 млн грн.
Прийняття проекту акта Зменшення відмов у внесенні відомостей до ДЗК

 

Зручна форма моніторингу опрацювання заяв державними кадастровими реєстраторами.

Витрати громадян за 1 рік – 9 млн грн.
Використання ринкових механізмів Максимальне скорочення строку внесення відомостей до ДЗК – відомості вноситимуться до ДЗК безпосередньо розробниками землевпорядної документації. Відсутні – 0 грн.

 

Перераховані способи досягнення цілей не матимуть впливу на:

– зміни споживчого вибору;

– отримання інформації споживачами та їх захист;

– здоров’я, безпеку, права та гідність громадян;

– екологію;

– гендерний баланс.

Застосування зазначених способів досягнення цілей сприятимуть зменшенню собівартості кожної землевпорядної документації на 27 грн.

Використання ринкових механізмів спричинить скорочення працівників територіальних органів Держгеокадастру на 7350 осіб, та збільшить кількість працівників державних та приватних землевпорядних організацій на 2450 осіб.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
1 2 3 4
(включає 5)
5 6
(2+3+4)
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 89 1917 6721 4890 8727
Питома вага групи у загальній кількості суб’єктів, відсотки 1 % 22 % 77 % 56 % 100%
Питома вага впливу процедури на групу суб’єктів, відсотки

(в залежності від земельних ділянок)

5 % 64 % 31 % 11 % 100 %

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

До Порядку ведення ДЗК не вносяться зміни. Проблема вирішується шляхом роз’яснень та навчання стейкхолдерів Зменшення відмов у внесенні відомостей до ДЗК Витрати суб’єктів господарювання за 1 рік – 7,9 млн. грн.
Прийняття проекту акта Зменшення відмов у внесенні відомостей до ДЗК

 

Зручна форма моніторингу опрацювання заяв державними кадастровими реєстраторами.

Витрати суб’єктів господарювання за 1 рік – 2,3 млн. грн.
Використання ринкових механізмів Максимальне скорочення строку внесення відомостей до ДЗК – відомості вноситимуться до ДЗК безпосередньо розробниками землевпорядної документації. Відсутні – 0 грн.

Перераховані способи досягнення цілей матимуть позитивний вплив для суб’єктів господарювання на їх:

– продуктивність та конкурентоспроможність;

– інновації та розвиток;

– доступ до фінансів.

Розмір впливу по цих напрямках не значний, опосередкований та у разі його розрахунку матиме великий ризик похибки, у зв’язку із чим його розрахунок не проводиться. 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва, у разі якщо до Порядку ведення ДЗК не вносяться зміни. Проблема вирішується шляхом роз’яснень та навчання стейкхолдерів. 6,2 млн. грн. за у 1 рік
Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва, у разі прийняття проекту акта. 1,8 млн. грн. за 1 рік
Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва, у разі використання ринкових механізмів. 0 грн.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності

Бал результативності

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

До Порядку ведення ДЗК не вносяться зміни. Проблема вирішується шляхом роз’яснень та навчання стейкхолдерів

3

Результати навчання та рекомендацій матимуть не стійкий характер. У окремих регіонах залишатиметься або виникатиме знову практика необґрунтованих відмов у внесенні відомостей ДЗК.
Прийняття проекту акта

4

Прийняття проекту акта та створення електронних сервісів допоможе у мінімальні строки досягти зменшення необґрунтованих відмов у внесенні відомостей до ДЗК і забезпечити відповідну практику на постійній основі.
Використання ринкових механізмів

4

Ця альтернатива за своїм результатом є найкращою, але її впровадження потребує значної кількості часу, коштів, різних заходів та нових нормативно-правових актів.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

До Порядку ведення ДЗК не вносяться зміни. Проблема вирішується шляхом роз’яснень та навчання стейкхолдерів Не потрібно проводити складних організаційних заходів, але результат матиме не стійкий характер. Додаткові витрати громадян та бізнесу щороку – 39,5 млн. грн. Не стійкий характер досягнення цілі.
Прийняття проекту акта Будуть створені публічні електронні сервіси та досягнення цілі матиме стійкий характер. Додаткові витрати громадян та бізнесу щороку – 11,3 млн. грн. Зручний спосіб аналізу досягнення цілі. Результат досягнення цілі матиме стійкий характер.
Використання ринкових механізмів Максимальне скорочення причин для відмови у внесенні відомостей до ДЗК та строку такого внесення. Додаткові витрати з Державного бюджету у розмірі 875 млн. грн щороку. Потребує значної кількості часу, коштів, різних заходів та нових нормативно-правових актів.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

До Порядку ведення ДЗК не вносяться зміни. Проблема вирішується шляхом роз’яснень та навчання стейкхолдерів Результат заходів матиме не стійкий характер. Значний ризик повернення до існуючого рівня необґрунтованих відмов у внесенні відомостей до ДЗК. Ризики зовнішніх чинників не виявлено.
Прийняття проекту акта Зміни до Порядку ведення ДЗК:

– формалізують різні колізії, що є причиною необґрунтованих відмов у внесенні відомостей до ДЗК;

– дозволять розробити електронні сервіси для моніторингу стану розгляду заяв у системі ДЗК.

Зменшення необґрунтованих відмов у внесенні відомостей ДЗК матиме стійкий характер.

Ризики зовнішніх чинників не виявлено.
Використання ринкових механізмів Для впровадження потребує значної кількості часу, коштів (875 млн. у рік), різних заходів та нових нормативно-правових актів. Ризики зовнішніх чинників не виявлено.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання проблеми пропонується:

– надання повноважень сертифікованим інженерами-землевпорядникам подання заяви про здійснення державної реєстрації земельної ділянки в електронній формі із застосуванням веб-технологій, з використанням особистого електронного цифрового підпису;

– деталізувати підстави для відмови у внесенні відомостей до ДЗК;

– відновити роботу електронних сервісів для попередньої перевірки сертифікованими інженерами-землевпорядниками  електронних документів із відомостями про земельні ділянки;

– створити та впровадити електронні сервіси для попередньої перевірки інженерами-землевпорядниками електронних документів із відомостями про інші об’єкти ДЗК;

– організувати публічний он-лайн моніторинг опрацювання всіх видів заяв у системі ДЗК;

– організувати видачу викопіювання з ДЗК у режимі он-лайн із відомостями про запропоновану майбутню земельну ділянку;

– скоротити кількість форм заяв для внесення обмежень у використанні земель до ДЗК (з трьох видів до одного виду).

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання – 77 %.

Питома вага впливу процедури на групу суб’єктів малого підприємництва в залежності від кількості оформлюваних ними земельних ділянок – 31 %.

Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання (M-Тест) додається.

Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади не проводився, оскільки підготовлений М-Тест.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії цього регуляторного акту запропоновано встановити на необмежений термін. Обмеження строку дії регуляторного акту створить плутанину при внесенні відомостей до ДЗК.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показниками результативності дії цього акта є:

Показник № 1 – кількість впроваджених видів електронних сервісів, передбачених у цьому акті. За результатами цього акта має бути впроваджено 17 видів електронних сервісів:

електронні сервіси для отримання викопіювання з картографічної основи ДЗК, кадастрової карти (плану) – 1 вид;

попередня перевірка електронних документів – 4 види (для адміністративно-територіальних одиниць, нормативної грошової оцінки земель, обмеження у використанні земель та земельної ділянки);

моніторинг розгляду звернень у системі ДЗК – 12 видів, які передбачені пунктом 211 Порядку ведення ДЗК.

Показник № 2 – кількість відмов у внесенні відомостей до ДЗК. Показник має бути менше 1 % від загальної кількості звернень у системі ДЗК.

Показник № 3 – кількість попередніх перевірок електронного документа інженерами-землевпорядниками. Показник має бути не менше 20 % від загальної кількості звернень, на підставі яких вносяться відомості до ДЗК.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відносно цього регуляторного акта повинно послідовно здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. Зокрема:

базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта;

повторне відстеження результативності – через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом;

періодичне відстеження результативності – один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності, – статистичні.

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних даних, виконавцем яких є Держгеокадастр.

 

В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                     О. К. Колотілін

 

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1 Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, 0 грн. 0 грн.
2 Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів) 0 грн. 0 грн.
3 Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам 0 грн. 0 грн.
4 Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо) 0 грн. 0 грн.
5 Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо) 0 грн. 0 грн.
6 Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо) 0 грн. 0 грн.
7 Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

(Витрати у зв’язку із наймом землевпорядників)

151,2 грн. 967,4 грн.
8 Інше (Транспортні витрати землевпорядників) 48,8 грн. 313 грн.
9 РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 200 грн. 1280,4 грн.
10 Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць 2006 2115
11 Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень (разом із коефіцієнтом зростання кількості земельних ділянок для великих підприємств – 25 та для середніх підприємства– 15)
Зараз та у разі відсутності реагування 12,4 млн. грн. 69 млн. грн.
У разі відсутності змін до акту та за наявності реагування Держгеокадастру для вирішення проблеми 6,2 млн. грн. 34,5 млн. грн.
У разі внесення змін до акту 1,8 млн. грн. 10 млн. грн.

 

В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                    О. К. Колотілін

 

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест) “Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру”

 1. Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проводяться розробником у період з 26 квітня 2017 р. по 14 вересня 2017 р.

Порядковий номер

Вид консультації

Кількість учасників

Основні результати консультацій, опис

1. Робоча зустріч з ФОП Пілат О.Л., юристом у сфері земельного права. Сайт – http://brdo.com.ua/ Тел. 066-118-68-62. 1 Запропоновані зміни підтримує.

Пропонує додатково врегулювати у постанові досудове опротестування рішень державних кадастрових реєстраторів.

2. Консультація із  спеціалістом проекту USAID “Підтримка аграрного і сільського розвитку” Кубахом С.М.

Сайт – https://www.usaid.gov/ uk/ukraine

Тел. 044-390-14-51

1 Запропоновані зміни підтримує.

Пропонує:

– більше звертати увагу на якість даних та робіт ніж на зменшення відмов у внесенні відомостей до ДЗК;

– передбачити, що попередня перевірка електронного документа має бути безоплатною.

3. Робоча зустріч із представником Земельної спілки України Мартином А.Г. Сайт – https://zsu.org.ua/ Тел. 044-384-08-66 1 Запропоновані зміни підтримує.

Пропонує додатково впровадити безоплатне опублікування відомостей про координати земельних ділянок.

4. Консультація із Головою “Асоціація фахівців землеустрою України” Полтавцем А.М. Сайт – http://afz.com.ua/ Тел. 068-001-07-02 1 Запропоновані зміни підтримує.
5. Робоча зустріч з директором ТОВ “Інгер-Град” Райковим І.О. – http://inger-grad.com/ Тел. 044-227-5-227 1 Запропоновані зміни підтримує.

Пропонує впровадити:

– прийняття рішень державними кадастровими реєстраторами за технологією екстериторіальності;

– безоплатне опублікування відомостей про координати земельних ділянок.

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 6721 одиниць, у тому числі малого підприємництва 1831 одиниць та мікропідприємництва 4890 одиниць;

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив – 77 %.

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання:

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік

Період-ичні

Витрати за пять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) 0 грн. 0 грн. 0 грн.
2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування 0 грн. 0 грн. 0 грн.
3 Процедури експлуатації обладнання (Транспортні витрати землевпорядників – паливо) 36 грн. 41 грн. 231 грн.
4 Процедури обслуговування обладнання (Амортизація транспорту землевпорядників) 12,8 грн. 14,6 грн. 82 грн.
5 Інші процедури

(Витрати для заробітної плати землевпорядників)

151,2 грн. 172,4 грн. 967,4 грн.
6 Разом, гривень 200 грн. 228 грн. 1280,4 грн.
7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 6721 6738 6789
8. Сумарно, гривень (для малого підприємництва у кількості 1831 одиниця, крім мікро підприємництва, застосований коефіцієнт – 2)
Зараз та у разі відсутності реагування 3,4 млн. грн. 3,8 млн. грн. 22 млн. грн.
У разі відсутності змін до акту та за наявності реагування Держгеокадастру для вирішення проблеми 1,7 млн. грн. 1,9 млн. грн. 11 млн. грн.
У разі внесення змін до акту 486 тис. грн. 542 тис. грн. 3,2 млн. грн.
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання 0 грн. 0 грн. 0 грн.
10 Процедури організації виконання вимог регулювання 0 грн. 0 грн. 0 грн.
11 Процедури офіційного звітування 0 грн. 0 грн. 0 грн.
12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок 0 грн. 0 грн. 0 грн.
13 Інші процедури (уточнити) 0 грн. 0 грн. 0 грн.
14 Разом, гривень 0 грн. 0 грн. 0 грн.
15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 6721 6738 6789
16 Сумарно, гривень 0 грн. 0 грн. 0 грн.

 

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання для Держгеокадастру:

Процедура регулювання

Планові витрати часу

Заробітна плата одного працівника

Оцінка кількості процедур у рік

Оцінка кількості суб’єктів у рік

Витрати на адміністрування за рік, гривень

1. Облік суб’єкта господарювання
Зараз: 67 хв. 5734 грн. 8552 6721 343 тис. 790 грн.
У разі відсутності змін до акту та за наявності реагування для вирішення проблеми: 67 хв. 6536 грн. 4276 3369 195 тис. 028 грн.
У разі внесення змін до акту: 77 хв. 6536 грн. 1222 960 103 тис. 723 грн.
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, у тому числі:

камеральні

виїзні Не є предметом регулювання акта та проекта акта.

0 хв. 0 грн. 0 процедур 0 суб’єктів 0 грн.
3. Опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання. На ці акти направлений АРВ – показники аналогічні показникам у строчці 1 цієї таблиці. Показники строки 1 Показники строки 1 Показники строки 1 Показники строки 1 Показники строки 1
4. Реалізація рішення щодо порушення вимог регулювання (Повторний розгляд)
Зараз: 35 хв. 5734 грн. 8552 6721 178 тис. 736 грн.
У разі відсутності змін до акту та за наявності реагування для вирішення проблеми: 35 хв. 6536 грн. 4276 3369 101 тис. 854 грн.
У разі внесення змін до акту: 45 хв. 6536 грн. 1222 960 37 тис. 439 грн.
5. Оскарження рішення суб’єктами господарювання

(Оскарження не проводиться)

0 хв. 0 грн. 0 процедур 0 суб’єктів 0 грн.
6. Підготовка звітності за результатами регулювання

(Відсутня звітність)

0 хв. 0 грн. 0 процедур 0 суб’єктів 0 грн.
7. Інші адміністративні процедури (відсутні): 0 хв. 0 грн. 0 процедур 0 суб’єктів 0 грн.
Разом за рік:
Зараз: 1 год. 42 хв. 5734 грн. 17104 6721 522 тис. 526 грн.
У разі відсутності змін до акту та за наявності реагування для вирішення проблеми: 1 год 42 хв. 6536 грн. 8552 3369 296 тис. 882 грн.
У разі внесення змін до акту: 2 год 2 хв. 6536 грн. 2444 960 141 тис. 162 грн.
Сумарно за п’ять років:
Зараз та у разі відсутності реагування: 1 год. 42 хв. 5734 – 8945 грн. 85520 6789 3 млн. 344 тис. грн.
У разі відсутності змін до акту та за наявності реагування для вирішення проблеми: 1 год 42 хв. 6536 – 9747 грн. 42760 6789 1 млн. 901 тис. грн.
У разі внесення змін до акту: 2 год 2 хв. 6536 – 9747 грн. 12220 6789 903 тис. грн.

Державне регулювання та проект змін не передбачає утворення нового державного органу або нового структурного підрозділу у державних органів.

Бюджетні витрати для адміністрування ДЗК не змінюватимуться в залежності від обсягу запропонованих електронних сервісів, які пропонується розробити. У 2018 році обсяг видатків для адміністрування ДЗК планується у розмірі не меншому ніж – 36 млн. 309 тис. грн. Зменшення витрат для адміністрування ДЗК стане причиною звільнення спеціалістів, які підтримують систему ДЗК та забезпечують її відновлення у разі збоїв чи кібератак.

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання

За п’ять років

1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
Зараз та у разі відсутності реагування: 3,4 млн. грн. 22 млн. грн.
У разі відсутності змін до акту та за наявності реагування для вирішення проблеми: 1,7 млн. грн. 11 млн. грн.
У разі внесення змін до акту: 486 тис. грн. 3,2 млн.

грн.

2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 0 грн. 0 грн.
3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання
Зараз та у разі відсутності реагування: 3,4 млн. грн. 22 млн. грн.
У разі відсутності змін до акту та за наявності реагування для вирішення проблеми: 1,7 млн. грн. 11 млн. грн.
У разі внесення змін до акту: 486 тис. грн. 3,2 млн. грн.
4 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва
Зараз та у разі відсутності реагування: 522 тис. 526 грн. 3 млн. 344 тис. грн.
У разі відсутності змін до акту та за наявності реагування для вирішення проблеми: 296 тис. 882 грн. 1 млн. 901 тис. грн.
У разі внесення змін до акту: 141 тис. грн. 903 тис. грн.
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання
Зараз та у разі відсутності реагування: 3,9 млн. грн. 25,3 млн. грн.
У разі відсутності змін до акту та за наявності реагування для вирішення проблеми: 2 млн. грн. 12,9 млн. грн.
У разі внесення змін до акту: 627 тис. грн. 4,1 млн. грн.
 1. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не передбачається.

 

В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                     О. К. Колотілін