Проект

   

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

П О С Т А Н О В А

 

від ___ ________________ 2018 р. №

Київ

 Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 року № 688

  

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 року № 688 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження електронних земельних торгів і забезпечення зберігання та захисту даних під час їх проведення» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 76, ст. 2322), що додаються.

 

Прем’єр-міністр України                                                            В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від ___ _____________ 2018 р. № ______

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 червня 2017 р. № 688

 

 1. У пункті 1 слова та цифри «20 червня 2018 р.» замінити словами та цифрами «15 листопада 2018 р.».
 1. У пункті 3 слова та цифри «1 липня 2018 р.» замінити словами та цифрами «30 листопада 2018 р.».
 1. У Порядку реалізації пілотного проекту з проведення електронних земельних торгів:

1) пункт 2 викласти у такій редакції:

«2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

виконавець електронних земельних торгів (далі – виконавець) – суб’єкт господарювання, який уклав з організатором земельних торгів договір про їх проведення;

електронний майданчик – веб-сайт виконавця електронних земельних торгів та/або апаратно-програмний комплекс, який функціонує в мережі Інтернет, підключений до системи електронних земельних торгів та забезпечує учасникам електронних земельних торгів, виконавцю можливість користуватися сервісами такої системи з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення електронних земельних торгів;

електронні земельні торги – продаж лотів шляхом проведення аукціону через систему електронних земельних торгів;

користувач – фізична або юридична особа, яка зареєструвалася у системі електронних земельних торгів;

крок електронних земельних торгів – надбавка, на яку в ході електронних земельних торгів здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни лота. Значення кроку електронних земельних торгів установлюється організатором у розмірі до 0,5 відсотка стартової ціни лота;

лот – право (оренда, емфітевзис) на земельну ділянку сільськогосподарського призначення державної власності (далі – земельна ділянка), що виставляється на електронних земельних торгах;

номер лота – номер, який формується автоматично в системі електронних земельних торгів під час розміщення оголошення про проведення електронних земельних торгів;

оператор електронного майданчика – юридична особа, що відповідно до договору з оператором системи електронних земельних торгів забезпечує функціонування електронного майданчика, який підключено до системи електронних торгів;

оператор системи електронних земельних торгів – юридична особа, що відповідно до договору з Держгеокадастром забезпечує функціонування бази даних системи електронних земельних торгів та виступає у ролі ліцитатора електронних земельних торгів.

Держгеокадастр має право укладати договори з кількома операторами системи електронних земельних торгів;

організатор електронних земельних торгів (далі – організатор) – територіальний орган Держгеокадастру, що забезпечує здійснення повноважень щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності і уклав з виконавцем договір про проведення електронних земельних торгів;

особистий кабінет користувача та/або учасника, та/або організатора (далі – особистий кабінет) – розділ системи електронних земельних торгів, в якому розміщуються оголошення про проведення електронних земельних торгів, повідомлення про результати їх проведення та інша інформація про електронні земельні торги, доступ до якого має користувач та/або учасник, та/або організатор, що авторизується за допомогою особистих ідентифікаторів (логін та пароль);

переможець електронних земельних торгів (далі – переможець) – учасник, який запропонував найвищу ціну за лот, зафіксовану в ході проведення електронних земельних торгів;

система електронних земельних торгів (далі – система) – дворівнева автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, яка забезпечує збереження та захист даних шляхом створення комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю згідно  чинного законодавства, та можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронному вигляді, необхідними для проведення електронного аукціону, запобігання корупційним діям і зловживанням та складається з бази даних та програмно-апаратних комплексів електронних майданчиків, які взаємодіють через інтерфейс програмування додатків, який надається у вигляді коду з відкритим доступом та визначає функціональність системи електронних земельних торгів (електронна торгова система)

спостерігач електронних земельних торгів – будь-який користувач Інтернету, який безоплатно спостерігає за проведенням електронних земельних торгів;

стартова ціна лоту – вартість лота, затверджена організатором та відображена у оголошенні про проведення електронних земельних торгів;

учасник електронних земельних торгів (далі – учасник) – користувач, допущений виконавцем до участі в електронних земельних торгах відповідно до вимог цього Порядку;

ціна продажу лота – фактична ціна реалізації лота на торгах.».

2) у пункті 3 Порядку абзац четвертий доповнити словами «та крок електронних земельних торгів».

3) пункт 7 Порядку викласти в редакції:

«7. Використання системи електронних земельних торгів здійснюється:

організатором – відповідно до договору, укладеного між організатором та оператором системи електронних земельних торгів;

оператором електронного майданчика – відповідно до договору, укладеного між оператором електронного майданчика та оператором системи електронних земельних торгів;

виконавцем – відповідно до договору, укладеного між виконавцем та оператором електронного майданчика.

Дії, що вчиняються від імені ліцитатора під час електронних земельних торгів, вчиняються оператором системи електронних земельних торгів у відповідності до Земельного кодексу України, з урахуванням функціоналу системи електронних земельних торгів.».

4) у пункті 10:

абзац третій викласти в новій редакції:

«в системі електронних земельних торгів, яка функціонує у цілодобовому режимі та є доступною усім користувачам Інтернету.»;

після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

«запис про нові електронні земельні торги створюється виконавцем в системі електронних земельних торгів та передається до бази даних системи електронних торгів. Користувачі на будь-якому електронному майданчику мають можливість знайти і переглянути інформацію про електронні торги.».

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати відповідно абзацом п’ятим;

абзац п’ятий викласти в новій редакції:

«Інформація про проведення електронних земельних торгів розміщується у системі електронних земельних торгів державною мовою, крім випадків, коли використання літер і символів українською мовою призводить до спотворення розміщуваної інформації (зокрема під час написання адрес веб-сайтів, зазначення реєстраційних номерів). Через систему електронних земельних торгів виконавця одночасно може проводитися декілька електронних земельних торгів.».

5) у пункті 12 слова «веб-сайті виконавця» замінити словами «у системі електронних земельних торгів».

6) пункт 14 викласти в новій редакції:

«14. Взаємодія виконавця, організатора, оператора електронного майданчика та оператора системи електронних земельних торгів (ліцитатора) щодо проведення електронних земельних торгів, у тому числі надіслання документів, матеріалів і повідомлень, передбачених цим Порядком, може здійснюватися в електронній формі або в інший спосіб за домовленістю між сторонами.».

7) пункт 16 після слів «електронних земельних торгів» доповнити словами «зареєструватися у системі електронних земельних торгів».

8) у пункті 17 слова «формується в особистому кабінеті користувача» замінити словами «подається користувачем у системі електронних земельних торгів».

9) пункт 19 Порядку викласти в редакції:

«19. Користувач сплачує гарантійний та реєстраційний внески в будь-якій установі банку на підставі сформованого рахунку або за допомогою платіжних систем.».

10) пункт 22 після слів «виконавець» доповнити словами «(або уповноважена ним особа)».

11) пункт 25 Порядку викласти в редакції:

«25. У разі зазначення під час реєстрації недостовірних відомостей чи зазначення відомостей не в повному обсязі, неможливості набуття права користування земельною ділянкою з відповідним цільовим призначенням, а також в інших випадках, передбачених цим Порядком, виконавець не пізніше наступного дня після отримання заяви та/або документів не допускає до участі в електронних земельних торгах користувача та надсилає йому повідомлення із зазначенням підстави не допуску до участі.».

12) у пункті 27:

у абзаці першому слова «в оголошенні про їх проведення» замінити словами «визначається системою», слова та цифри «16-ї години» замінити словами та цифрами «12-ї години»;

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзац третій вважати відповідно абзацом другим.

13) у пункті 28 слова «веб-сайт виконавця» замінити словами «електронні майданчики».

14) у пункті 29 слова «через веб-сайт виконавця шляхом подання звукового сигналу» виключити.

15) пункт 31 Порядку викласти в редакції:

«31. Після закінчення електронних земельних торгів системою електронних земельних торгів автоматично формується та розміщується протокол електронних земельних торгів за лотом у день проведення таких торгів.».

16) у пункті 29 після слів «переможцем» доповнити словами «ліцитатором (його представником)».

17) пункт 36 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«інформація щодо анулювання та визнання електронних земельних торгів такими, що не відбулися, створюється виконавцем за рішенням організатора в системі електронних земельних торгів та передається до бази даних системи електронних торгів.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом третім.

18) пункт 37 викласти у новій редакції:

«37. Оператор системи електронних земельних торгів забезпечує постійний та відкритий доступ спостерігачів електронних земельних торгів до системи електронних земельних торгів з метою ознайомлення з ходом їх проведення.».

______________________

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 року № 688»

 

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект акта розроблений у зв’язку з необхідністю продовження терміну реалізації пілотного проекту та удосконалення механізму проведення електронних земельних торгів в рамках реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 21.06.2018 № 688 “Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження електронних земельних торгів і забезпечення зберігання та захисту даних під час їх проведення”.

 1. Мета і шляхи її досягнення

Проект постанови розроблено з метою спрощення практичної реалізації пілотного проекту з проведення електронних земельних торгів.

 1. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють:

Земельний кодекс України;

Закон України «Про Державний земельний кадастр»;

постанова Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 № 688 “Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження електронних земельних торгів та посилення безпеки зберігання та захисту даних”.

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови в частині підготовки лотів для продажу та проведення електронних земельних торгів не потребує фінансування з державного та місцевого бюджетів, оскільки фінансування витрат на її реалізацію здійснюватиметься за рахунок виконавців електронних земельних торгів.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством економічного розвитку
і торгівлі України, Міністерством фінансів України та проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

 1. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не вирішує концептуальні проблеми розвитку регіонів, а тому не потребує погодження місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. 

 1. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Проект спрямовано на запобігання корупції та недопущення зловживань у сфері земельних відносин, пов’язаних з передачею земель у власність та користування на конкурентних засадах шляхом запровадження електронних земельних торгів.

 1. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено для громадського обговорення на офіційних веб-сайтах Держгеокадастру та Мінагрополітики.

81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

 1. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не потребує консультацій з уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.

 1. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта позитивно вплине на ринок праці, оскільки для її повноцінної реалізації необхідне проведення земельних торгів на території України. Відповідно виникне потреба у залученні суб’єктів господарювання, які виконуватимуть цей вид робіт.

 1. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови сприятиме створенню сучасної, прозорої і дієвої системи проведення земельних торгів та дозволить значно скоротити час на підготовку до продажу на земельних торгах прав оренди земельних ділянок, що забезпечить сталі надходження до місцевих бюджетів за рахунок надходження коштів від продажу.

 

В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                      О. К. Колотілін

“__”_________2018 р.

 

Порівняльна таблиця до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 року № 688»