ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держгеокадастру
25.04.2018 № 68

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ,
КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
НА 2018 РІК 

І. Засади відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, заходи з її реалізації та заходи з виконання антикорупційної стратегії і державної антикорупційної програми

Антикорупційна програма Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2018 рік (далі – Антикорупційна програма Держгеокадастру) розроблена на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), з дотриманням вимог Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, та з урахуванням Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (далі – Держгеокадастр) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства і який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.

Метою Антикорупційної програми Держгеокадастру є забезпечення дотримання вимог антикорупційного законодавства; визначення корупціогенних ризиків та зменшення їхнього впливу на діяльність Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру; створення ефективних механізмів запобігання корупції, конфлікту інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки та забезпечення контролю за дотриманням правил щодо доброчесності особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Вирішити проблему корупції можливо лише в результаті послідовної, системної роботи з розробки та впровадження правових, організаційних та інших механізмів запобігання і протидії корупції.

Проблему корупції в Держгеокадастрі передбачається вирішувати шляхом:

удосконалення нормативно-правового регулювання у сфері земельних відносин;

визначення та усунення причин і умов, що спричиняють виникненню корупції;

формування у працівників Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, правової свідомості, добросовісної поведінки, нетерпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно небезпечного явища;

забезпечення прозорості діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

забезпечення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства.

Виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру дасть змогу:

зменшити вплив корупції на діяльність Держгеокадастру його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

створити ефективні механізми запобігання корупції, забезпечити контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства працівниками Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

підвищити рівень довіри до Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру.

Виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру здійснюється шляхом реалізації Плану заходів з виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру на 2018 рік (додаток 1), до якого включаються заходи, спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, та заходів щодо усунення корупційних ризиків (додаток 1 до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру).

До Антикорупційної програми Держгеокадастру будуть включені заходи з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної політики після їх прийняття. 

ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси 

Оцінку корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють, здійснено відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2026 року за № 1718/29848, та Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31.

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру в. о. Голови Держгеокадастру Колотіліним О. К. 14.02.2018 затверджено звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру  (додаток 2), який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків (у тому числі осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси).

ІІІ. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Для забезпечення проведення серед посадових осіб апарату Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, роз’яснювальної роботи із питань запобігання та виявлення корупції Управлінням запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру, уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, постійно проводиться роз’яснювальна робота.

За потреби, але не рідше одного разу на рік, у Держгеокадастрі проводитимуться навчання (наради) з проблемних питань застосування антикорупційного законодавства, з урахуванням пропозицій, що надходитимуть до уповноваженого підрозділу від структурних підрозділів Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру.

Інформація щодо змін в антикорупційному законодавстві, а також роз’яснення щодо застосування окремих положень законодавства розміщуються на внутрішньому порталі Держгеокадастру.

Також Управлінням запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру, уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, надається допомога у заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Крім того, Департаментом кадрової політики та персоналу Держгеокадастру, підрозділами з питань кадрової політики територіальних органів Держгеокадастру заплановано організацію навчання, у тому числі з питань, пов’язаних із запобіганням корупції, та підвищення кваліфікації посадовими особами Держгеокадастру та його територіальних органів, відповідно до затверджених планів–графіків навчань в Держгеокадастрі та його територіальних органах.

У разі організації Національним агентством з питань запобігання корупції, Національним агентством України з питань державної служби чи Міністерством юстиції України семінарів, круглих столів та інших навчальних заходів з питань застосування основних положень та вимог антикорупційного законодавства буде забезпечено участь співробітників Управління запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру у таких заходах.

Інформація про вжиті заходи щодо запобігання та виявлення корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, оприлюднюється на веб-сайтах Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру. 

ІV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та
періодичного перегляду антикорупційної програми

Моніторинг виконання та оцінка ефективності антикорупційної програми здійснює Комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру (далі – Комісія), утворена наказом Держгеокадастру від 14.02.2017 № 66 (із змінами, внесеними наказом Держгеокадастру від 09.01.2018 № 2), щоквартально.

Комісія координує виконання антикорупційної програми. За результатами моніторингу ефективності запланованих заходів та здійснення оцінки корупційних ризиків Комісія готує, у разі необхідності, пропозиції щодо внесення в установленому порядку змін до Антикорупційної програми Держгеокадастру.

Управління запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру забезпечує контроль за виконанням Антикорупційної програми Держгеокадастру, координує зазначену роботу в територіальних органах Держгеокадастру, на підприємствах, що належать до сфери управління Держгеокадастру.

Антикорупційна програма Держгеокадастру підлягає перегляду з урахуванням результатів оцінки стану її виконання, а також у разі надання Національним агентством з питань запобігання корупції обов’язкових для розгляду пропозицій до неї, у разі змін чинного законодавства.

Антикорупційна програма Держгеокадастру підлягає перегляду не пізніше одного місяця з дати затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації.

В. о. начальника Управління
запобігання та виявлення корупції                                             О. СІРОШТАН

 

Додаток 1
до Антикорупційної програми
Держгеокадастру

ПЛАН
заходів з виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру на  2018 рік

Додаток 2
до Антикорупційної програми
Держгеокадастру 

Звіт
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру  

Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру (далі – Комісія), утвореною наказом Держгеокадастру від 14.02.2017 № 66 «Про організацію підготовки антикорупційної програми Держгеокадастру на 2017 рік», із змінами, внесеними наказом Держгеокадастру від 09.01.2018 № 2 «Про внесення змін до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру», проведено оцінку корупційних ризиків в діяльності Держгеокадастру.

Оцінку проведено відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 02.12.2016 № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, та наказу Держгеокадастру від 09.01.2018 № 3 «Про організацію підготовки антикорупційної програми Держгеокадастру на 2018 рік».

З метою виявлення та оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, Комісія досліджувала наявну в Держгеокадастрі інформацію, а також використала зовнішні ресурси. Зокрема було:

– досліджено нормативно-правові акти, організаційно-розпорядчі документи, що регулюють діяльність Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, а також окремих процедур на предмет наявності у них положень, що сприяють (можуть сприяти) вчиненню корупційних та/або пов’язаних з корупцією правопорушень;

– здійснено аналіз повідомлень у засобах масової інформації про недоліки певних процедур, можливу неправомірну та недоброчесну поведінку посадових (службових) осіб Держгеокадастру, його територіальних органів, а також працівників підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

– проведено аналіз судової практики за 2017 рік стосовно притягнення посадових (службових) осіб Держгеокадастру, його територіальних органів, працівників підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, до відповідальності за корупційні та/або пов’язані з корупцією правопорушення;

– проаналізовано повідомлення, що надійшли до Держгеокадастру від правоохоронних органів, про проведення обшуків (виїмок) під час розслідування кримінальних та/або адміністративних справ щодо можливих неправомірних дій посадових (службових) осіб Держгеокадастру, його територіальних органів, працівників підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

– досліджено результати перевірок, службових розслідувань, що полягали в аналізі актів, довідок та інших документально оформлених результатів проведених заходів, наданих рекомендацій з метою максимального вивчення різних напрямів діяльності, у яких було виявлено найбільше порушень вимог законодавства України, їх теперішній стан та ймовірність вчинення (сприяння вчиненню) корупційних правопорушень та/або правопорушень, пов’язаних з корупцією;

– проаналізовано листи, звернення, скарги громадян, юридичних осіб, органів місцевого самоврядування, народних депутатів України, тощо, що надійшли до Держгеокадастру поштою, на електронну адресу Держгеокадастру та гарячу лінію Держгеокадастру та містили інформацію про напрямки діяльності, в яких виникає найбільша ймовірність вчинення корупційних та/або пов’язаних з корупцією правопорушень;

– проведено аналіз діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, з метою виявлення заходів, процедур та рішень, які стали причиною вчинення посадовими (службовими) особами Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери його управління, корупційних правопорушень та/або правопорушень пов’язаних з корупцією;

– проаналізовано технічний посібник (USAID та CIPE) «Управління корупційними ризиками в державній службі України (Процедури оцінки корупційних ризиків в діяльності посадових осіб)», розробленого головою Робочої групи Організації Економічного Співробітництва та Розвитку (ОЕСР) з протидії хабарництву у міжнародних комерційних операціях Драго Кос від 06.05.2015;

– розглянуто пропозиції співробітників вищих навчальних закладів України, що надійшли на електронну пошту Держгеокадастру, стосовно ідентифікації та оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру;

– розглянуто пропозиції головних управлінь Держгеокадастру в областях та м. Києві, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, до виявлення, ідентифікування основних корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, а також пропозиції до Антикорупційної програми Держгеокадастру на 2018 рік, надіслані на лист Держгеокадастру від 02.01.2018 № 22-28-0.12-4/2-18 «Про надання інформації та пропозицій»;

– проаналізовано інформацію про факти, що можуть свідчити про вчинення працівниками Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, правопорушень пов’язаних з корупцією (порушення вимог фінансового контролю).

Зокрема, як засвідчив аналіз вищезазначених документів, матеріалів та інформації, найбільша кількість порушених кримінальних та/або адміністративних справ стосувалася отримання неправомірної вигоди посадовими (службовими) особами територіальних органів Держгеокадастру за:

– надання дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо передачі у власність (оренду) земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів;

– невжиття заходів державного контролю (нагляду) за охороною земель та не вчинення дій спрямованих щодо притягнення до відповідальності згідно із законодавством винних осіб за самовільне зайняття земельної ділянки;

– прискорення процедур надання адміністративних послуг (у тому числі: реєстрації в Державному земельному кадастрі земельних ділянок, присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам, надання витягів з Державного земельного кадастру про земельні ділянки), тощо.

Комісією вивчено, проаналізовано та ідентифіковано корупційні ризики в організаційно-управлінській діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, а саме в:

– організаційній структурі;

– системі внутрішнього контролю;

– управлінні персоналом;

– проведенні процедур закупівель;

– наданні адміністративних послуг;

– реалізації контрольно-наглядових функцій;

– дотриманні вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», тощо.

У системі внутрішнього контролю існує ризик недостатньої професійної компетентності внутрішніх аудиторів територіальних органів Держгеокадастру, що не забезпечує якісного проведення внутрішнього аудиту та виявлення усіх порушень і недоліків у діяльності, а також недотримання принципу незалежності та об’єктивності внутрішнього аудиту внаслідок можливого втручання інших посадових (службових) осіб в роботу підрозділів внутрішнього аудиту.

Ризик недостатньої професійної компетентності внутрішніх аудиторів територіальних органів Держгеокадастру усувається шляхом навчання та підвищення кваліфікації внутрішніх аудиторів за професійним напрямом, яке проводиться уповноваженим органом державної влади. Ресурсами для впровадження зазначених заходів можуть бути витрати на відрядження до місця проведення навчання (м. Київ) територіальними органами Держгеокадастру. Підвищення рівня професійної компетентності внутрішніх аудиторів територіальних органів Держгеокадастру створить більш професійний підхід внутрішніх аудиторів до виконання ними своїх посадових обов’язків та підвищить ефективність результатів їх роботи, що у свою чергу створить позитивний імідж та авторитет підрозділів внутрішнього аудиту Держгеокадастру та його територіальних органів.

В управлінні персоналом та дотриманні вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», можуть існувати такі типові ризики як:

– недотримання вимог щодо зайняття посад державної служби, порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби;

– порушення працівниками Держгеокадастру вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

– порушення працівниками Держгеокадастру обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;

– привілейоване чи завідомо упереджене ставлення до окремих працівників;

– застосування репресивних заходів впливу щодо осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів);

– приховування не етичної поведінки підлеглих;

– одержання посадовими (службовими) особами подарунків від підлеглих;

– недотримання вимог щодо фінансового контролю, тощо.

Пріоритетність зазначених ризиків не є високою, а для вирішення їх можливо вжити наступних заходів.

Забезпечити наявність та дієвість каналів для інформування працівниками Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, про відомі їм факти вчинення корупційних правопорушень та/або правопорушень пов’язаних з корупцією.

У Держгеокадастрі для повідомлень про можливі корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення функціонує гаряча лінія: 0 800 300 808, режим роботи: понеділок – п’ятниця з 08.00 до 20.00.

Для викривачів створені умови для подання повідомлень про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками апарату Держгеокадастру, керівниками територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, а саме:

– на веб-сайті Держгеокадастру (land.gov.ua) розміщено банер «Повідомити про корупцію», який надає покрокові вказівки щодо подання повідомлення викривачем (електронна адреса: land@land.gov.ua, zvg@land.gov.ua).

Повідомлення можуть бути направлені:

– поштою;

– електронною поштою;

– у скриньку для кореспонденції органу;

– шляхом заповнення форми на сайті Держгеокадастру;

– за телефоном.

Протягом 2017 року повідомлення про можливі корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення від викривачів не надходили.

Водночас, протягом 2017 року від громадян та юридичних осіб надійшло повідомлень про можливі корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення – 20, у тому числі:

– на телефонну лінію – 1;

– на електронну адресу – 2;

– поштою – 17.

Більшість звернень (скарг), що надходили до Держгеокадастру, стосувалося незадовільної організації роботи територіальних органів з питань надання адміністративних послуг.

Крім того, необхідно: проводити навчання та підвищення кваліфікації керівників з питань управлінської діяльності та запобігання і виявлення корупції; забезпечити посилений контроль щодо працівників, діяльність яких пов’язана з підвищеним корупційним ризиком; надавати роз’яснення застосування антикорупційного законодавства, проводити періодичні анонімні опитування (анкетування) серед працівників з метою визначення рівня задоволеністю рівнем організації умов праці та загального рівня етики поведінки; тощо.

Наприклад, з метою підвищення ефективності здійснення уповноваженими підрозділами (особами) заходів щодо запобігання і виявлення корупції, Управлінням запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру 01.03.2017 та 02.03.2017 було проведено наради з керівниками (особами) уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру.

На зазначених нарадах були розглянуті проблемні питання та ситуації, які виникають під час виконання повноважень уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції, заслухані звіти про результати роботи за 2016 рік.

За результатами наради та розгляду звітів встановлено, що робота уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції головних управлінь Держгеокадастру у Львівській, Тернопільській, Харківській та Черкаській областях проводиться на низькому рівні.

Враховуючи вищевикладене, Держгеокадастром листом від 15.03.2017 № 22-28-0.12-3577/2-17 доручено керівникам вищезазначених головних управлінь Держгеокадастру у областях невідкладно вжити заходів щодо покращення роботи уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції, у тому числі укомплектування їх професійними кадрами.

Крім того, Управлінням запобігання та виявлення корупції 03.03.2017 було проведено нараду для працівників апарату Держгеокадастру, а також 06.03.2017 для працівників ДП «Центр ДЗК» щодо заповнення електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Не зважаючи на прийняті заходи протягом 2017 року встановлено факти порушення при поданні декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за 2016 рік, декларацій перед звільненням, а також декларацій після звільнення.

За результатами перевірки встановлено, що 2 особи не подали щорічні декларації та 4 особи – декларації після звільнення. Держгеокадастром були направлені повідомлення про виявлені факти стосовно вищезазначених 6 осіб до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Держгеокадастром проводилась перевірка своєчасності подання особами декларацій кандидата на посаду, перед призначенням на посаду, а також перед звільненням (у разі припинення діяльності пов’язаної з виконанням функцій держави). Встановлено 5 фактів неподання/несвоєчасного подання декларації перед звільненням, про що поінформовано Національне агентство з питань запобігання корупції.

З метою виявлення та попередження корупційних ризиків у Держгеокадастрі Інструкцією з діловодства у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженою наказом Держгеокадастру від 16.06.2015 № 111, передбачено, що проекти наказів з основних питань діяльності, адміністративно-господарських питань та додатки до них візуються працівником, який створив документ, керівником структурного підрозділу, в якому його створено, посадовими особами, які визначені у проекті документа як виконавці завдань, що містяться в ньому, керівником служби діловодства, керівником структурного підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції, а також заступником Голови Держгеокадастру відповідно до функціональних обов’язків, іншими посадовими особами, яких стосується документ.

Проекти наказів з питань використання бюджетних коштів обов’язково візуються керівником відділу внутрішнього аудиту.

Проекти наказів з кадрових питань візуються працівником служби, який створив документ, та його керівником, а також залежно від видів наказів – посадовими особами структурного підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції, бухгалтерської служби, іншими посадовими особами, яких стосується документ.

За результатами розгляду питання щодо погодження територіальними органами Держгеокадастру проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки за місцем розташування земельної ділянки Комісією вказано, що раніше існував корупційний ризик при погодженні проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, у зв’язку із контактом розробника такої документації та працівника територіального органу Держгеокадастру, який її погоджує.

За ініціативою Держгеокадастру та Міністерства аграрної політики та продовольства України Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 31.08.2016 № 580 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру».

При зазначеній процедурі розробник надсилає документації до територіального органу Держгеокадастру, а програмне забезпечення в автономному порядку вибирає будь-який територіальний орган, який здійснюватиме її погодження.

Переважні причини відмови у погодженні проектів землеустрою: не проведення топографо-геодезичного знімання під час формування земельної ділянки; відсутність прив’язки до Державної геодезичної мережі під час топографо-геодезичного знімання; спроби зміни цільового призначення земельної ділянки в обхід мораторію; невідповідність даних про інженера-землевпорядника, відповідального за якість робіт, відомостям, які містяться у Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників.

Також, зазначений захід було передбачено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 р. № 803-р «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади» (захід № 15 «Запровадження екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Держгеокадастру та публічності процедури їх погодження»).

З метою запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Держгеокадастру на постійній основі Держгеокадастром розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення прозорості при погодженні документації із землеустрою та врегулювання інших питань у сфері землеустрою», який направлено на погодження до зацікавлених міністерств та інших ЦОВВ, а саме:

до Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства культури України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державного агентства водних ресурсів України, Державного агентства лісових ресурсів України (лист від 23.10.2017 № 5-28-1.13-16586/2-17);

до Державної регуляторної служби України (лист від 23.10.2017  № 5-28-0.13-16587/2-17);

до Урядово – громадської ініціативи «Разом проти корупції» (лист від 23.10.2017 № 5-28-0.13-16589/2-17);

до Міністерства юстиції України (лист від 13.02.2018 № 5-28-0.13-1696/2-18).

Зазначений проект Закону України погоджено без зауважень Міністерством фінансів України (лист від 20.11.2017 № 06130-07-10/31770) та Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (лист від 30.10.2017 № 7/14-11511). Погоджено із зауваженнями Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (лист від 30.11.2017 № 3212-02/44008-03), Міністерством екології та природних ресурсів України (лист від 25.10.2017 № 5/4.1.15/9416-17) та Міністерством культури України (лист від 01.12.2017 № 3214/10/14-17) та Урядово – громадською ініціативою «Разом проти корупції».

Також, розробник може перевірити стан погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за допомогою офіційного веб-сайту Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (https://e.land.gov.ua/dashboard/).

Комісією запропоновано за результатами реалізації пілотного проекту здійснювати супроводження підготовленого проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення прозорості при погодженні документації із землеустрою та врегулювання інших питань у сфері землеустрою», зокрема, в частині погодження територіальними органами Держгеокадастру проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за принципом екстериторіальності на постійній основі.

Протягом 2017 року Держгеокадастром отримано 29 повідомлень щодо 32 державних службовців Держгеокадастру, його територіальних органів та працівників підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, стосовно яких відкрито кримінальні та адміністративні провадження.

Одну особу (керівника відділу у Городоцькому районі Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області) було звільнено відповідно до пункту 4 частини першої статті 84 Закону України «Про державну службу» за вироком суду.

Головного спеціаліста відділу ліцензування та сертифікації Управління державної експертизи та ліцензування Держгеокадастру було визнано винною відповідно до вироку Київського районного суду м. Полтави від 09.06.2017 (частина третя статті 190, частина друга статті 15, частина четверта статті 15, частина четверта статті 27 та частина перша статті 369 Кримінального кодексу України). Однак, звільнено за власним бажанням до надходження рішення суду, яке набрало законної сили.

Рішенням суду дві особи територіальних органів Держгеокадастру було визнано винними у вчиненні адміністративного корупційного правопорушення, передбаченого частинами першою та другою статті 1727 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зазначені адміністративні провадження було закрито у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративних стягнень. Однак, зазначені вище особи притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

Рішенням суду одну особу територіальних органів Держгеокадастру було визнано винною у вчиненні адміністративного корупційного правопорушення, передбаченого частинами першою та другою статті 1727 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та притягнуто до адміністративної відповідальності.

Крім того, два спеціалісти територіальних органів Держгеокадастру рішенням судів були звільнені від адміністративної відповідальності та отримали усні зауваження за адміністративне корупційне правопорушення, передбачене частиною першою статті 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Одинадцять осіб були звільнені із займаних посад за власним бажанням та за угодою сторін до розгляду справи судом.

По іншим особам інформація про прийняті стосовно них рішення, які набрали законної сили, протягом 2017 року не надходила.

Крім того, Управлінням запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру протягом 2017 року взято участь у проведенні 19 перевірок діяльності територіальних органів Держгеокадастру, за результатами яких у 4 випадках матеріали перевірок скеровано до правоохоронних органів та 5 посадових (службових) осіб територіальних органів Держгеокадастру притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Також, Держгеокадастром листом від 25.01.2017 № 10-28-0.12-986/2-17 до Служби безпеки України в м. Києві та Київській області направлено матеріали щодо можливої підробки наказів Головного управління Держгеокадастру у Київській області стосовно розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності (виявлено 23 накази Головного управління про затвердження документації із землеустрою та надання земельних ділянок у власність).

Протягом 2017 року Управлінням запобігання та протидії корупції Держгеокадастру проводилися 45 спеціальних перевірок щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, з яких 11 – розпочато в 2016 році. Завершено проведення 43 спеціальних перевірок.

Працівниками Управління запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру протягом 2017 року надано понад 500 консультацій з питань застосування антикорупційного законодавства.

За результатами оцінки корупційних ризиків в діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, Комісією складено такі додатки до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, що додаються:

– Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (Додаток 1 на 15 арк.);

– Результати оцінки ймовірності виникнення корупційного ризику (Додаток 2 на 2 арк.);

– Результати оцінки наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (Додаток 3 на 2 арк.);

– Результати оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем (Додаток 4 на 3 арк.).

Голова Комісії  

 

  І. В. Рубан
Секретар Комісії   В. М. Врублевський

Додаток 1
до звіту за результатами оцінки корупційних
ризиків у діяльності
Держгеокадастру

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

 

Додаток 2
до звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Держгеокадастру

Результати оцінки ймовірності виникнення корупційного ризику

 

Додаток 3
до звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Держгеокадастру

Результати оцінки наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією

Додаток 4
до звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Держгеокадастру

Результати оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем