ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
Держгеокадастр
Н А К А З

21 серпня 2020 року Київ № 331

Про затвердження Положення про Департамент державної експертизи,

сертифікації та нагляду у сфері землеустрою Державної служби України

з питань геодезії, картографії та кадастру

Відповідно до пункту 6 частини четвертої статті 19 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», пункту 11 Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Положення про Департамент державної експертизи, сертифікації та нагляду у сфері землеустрою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, що додається.
 2. Директору Департаменту державної експертизи, сертифікації та нагляду у сфері землеустрою у місячний строк подати до Департаменту управління персоналом положення про структурні підрозділи Департаменту державної експертизи, сертифікації та нагляду у сфері землеустрою та посадові інструкції працівників.
 3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держгеокадастру від 27.05.2020 № 171 «Про затвердження Положення про Департамент сертифікації та контролю за використанням та охороною земель Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру».
 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова                                                                                      Роман ЛЕЩЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Держгеокадастру

від 21.08.2020 № 331

ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент державної експертизи,

сертифікації та нагляду у сфері землеустрою

 Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру

 I. Загальні положення

 1. Департамент державної експертизи, сертифікації та нагляду у сфері землеустрою (далі – Департамент) є самостійним структурним підрозділом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру
  (далі – Держгеокадастр).
 2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України,  Законом України «Про державну службу» та іншими законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Держгеокадастр, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 15, наказами Держгеокадастру, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.
 3. До складу Департаменту входять:

1) відділ державного нагляду у сфері землеустрою;

2) відділ державної експертизи документації із землеустрою;

3) відділ державної експертизи документації із оцінки земель;

4) відділ сертифікації.

 1. Права, обов’язки і відповідальність працівників Департаменту визначаються Законом України «Про державну службу», Положенням про Держгеокадастр, цим Положенням, положенням про відповідний структурний підрозділ Департаменту, посадовими інструкціями і Правилами внутрішнього службового розпорядку.

Працівники Департаменту призначаються на посаду та звільняються з посади в установленому законодавством порядку.

   II. Основні завдання Департаменту

 1. Основними завданнями Департаменту є:

1) участь у реалізації державної політики у сфері здійснення державної експертизи документації із землеустрою та документації із оцінки земель, види яких визначені законом, а також матеріалів і документації державного земельного кадастру (далі – державна експертиза), сертифікації інженерів-землевпорядників, державного нагляду (контролю) щодо порушення вимог законодавства суб’єктами господарювання під час здійснення землеустрою;2) методичне забезпечення та координація діяльності Держгеокадастру на територіальному рівні у сфері державної експертизи;

3) здійснення державного нагляду (контролю) у сфері землеустрою;

4) підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавчих і нормативно-правових актів, державних стандартів, норм і правил у сфері державної експертизи;

5) участь у розробці нормативно-правових актів з питань державної експертизи, нагляду у сфері землеустрою та сертифікації;

6) організація і проведення відповідно до законодавства державної експертизи;

7) забезпечення в межах своєї компетенції організації проведення сертифікації інженерів-землевпорядників;

8) забезпечення ведення Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників та Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів, надання витягів з реєстрів;

9) надання адміністративних послуг згідно із Законом України «Про адміністративні послуги» від 6 вересня 2012 року № 5203-VI.

 1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1) готує та вносить в установленому порядку пропозиції до державних програм з питань розвитку земельних відносин у частині покладених на Департамент повноважень;

2) готує та вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавчих і нормативно-правових актів, методики проведення державної експертизи, сертифікації інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів, державного нагляду (контролю) щодо порушення вимог законодавства суб’єктами господарювання під час здійснення землеустрою;

3) здійснює в установленому законодавством порядку методичне забезпечення територіальних органів Держгеокадастру з питань, що відносяться до повноважень Департаменту;

4) вносить пропозиції щодо ініціювання проведення державної експертизи;

5) здійснює реєстрацію об’єктів державної експертизи;

6) проводить в установленому законодавством порядку державну експертизу;

7) вносить пропозиції керівництву Держгеокадастру щодо вдосконалення порядку ведення обліку та підготовки звітності у сфері здійснення державної експертизи, забезпечує ведення цієї звітності;

8) здійснює прийом громадян та юридичних осіб з питань, що належать до компетенції Департаменту;

9) забезпечує ведення Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників та Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів, забезпечує видачу витягів із зазначених реєстрів;

10) розглядає звернення (скарги), які надходять до Держгеокадастру від громадян та юридичних осіб, органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, правоохоронних органів з питань, що належать до компетенції Департаменту;

11) вносить пропозиції керівництву Держгеокадастру щодо визнання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою;

12) здійснює державний нагляд у сфері землеустрою;

13) здійснює в межах повноважень перевірку територіальних органів Держгеокадастру за додержанням вимог земельного законодавства у сфері державної експертизи;

14) готує пропозиції та ініціює розгляд питань на засіданнях науково-технічної ради Держгеокадастру та робочих груп чи комісій відповідно до компетенції Департаменту;

15) забезпечує в межах своїх повноважень підвищення кваліфікації працівників територіальних органів Держгеокадастру з питань державної експертизи;

16) організовує та бере участь у проведенні конференцій, семінарів, нарад та інших заходів з питань, що належать до компетенції Департаменту;

17) здійснює згідно із законодавством інші функції для виконання покладених на нього завдань.

III. Права Департаменту

 1. Департамент має право:

1) вносити керівництву Держгеокадастру пропозиції щодо безпосередньої діяльності Департаменту;

2) одержувати в установленому законодавством порядку від структурних підрозділів Держгеокадастру, центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) залучати висококваліфікованих спеціалістів і наукових працівників до проведення державної експертизи;

4) вносити пропозиції керівництву Держгеокадастру щодо витребування у розробників документації об’єктів державної експертизи, для здійснення відповідно до законодавства державної експертизи;

5) організовувати наради, семінари, конференції з питань, що належать до компетенції Департаменту;

6) готувати пропозиції щодо залучення висококваліфікованих спеціалістів і наукових працівників до проведення державної експертизи;

7) представляти інтереси Держгеокадастру в інших підприємствах, установах та організаціях, центральних органах виконавчої влади з питань, що відносяться до компетенції Департаменту;

8) брати участь у здійсненні в установленому законодавством порядку методичного забезпечення та координацію діяльності у сфері експертизи на територіальному рівні Держгеокадастру з питань державної експертизи;

9) залучати територіальні органи Держгеокадастру, а також підприємства, що належать до сфери управління Держгеокадастру, для розгляду та виконання звернень громадян та юридичних осіб, органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, правоохоронних органів, що потребують додаткового вивчення на місці;

10) вносити пропозиції керівництву щодо заохочення або притягнення до відповідальності посадових осіб територіальних органів Держгеокадастру.

IV. Директор Департаменту

 1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою, в порядку визначеному законодавством України.
 2. На посаду директора Департаменту призначається особа, яка вільно володіє державною мовою та має вищу землевпорядну або юридичну освіту не нижче магістра у галузі знань «Геодезія та землеустрій», «Право», з досвідом роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В», досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
 3. Директор Департаменту має заступника директора Департаменту – начальника відділу сертифікації та заступника директора Департаменту – начальника відділу державного нагляду у сфері землеустрою, які призначаються на посаду та звільняються з посади в установленому законом порядку.
 4. Доручення директора Департаменту, надані в межах компетенції, є обов’язковими для виконання всіма працівниками Департаменту.
 5. У разі відсутності директора Департаменту його обов’язки виконує заступник директора Департаменту – начальник відділу сертифікації, за відсутності заступника директора Департаменту – начальника відділу сертифікації його обов’язки виконує заступник директора Департаменту – начальник відділу державного нагляду у сфері землеустрою.
 6. Заступник директора Департаменту – начальник відділу сертифікації координує роботу відділу державної експертизи документації із землеустрою, відділу державної експертизи документації  із оцінки земель та відділу державного нагляду у сфері землеустрою.

Заступник директора Департаменту – начальник відділу державного нагляду у сфері землеустрою координує роботу відділу державної експертизи документації  із землеустрою, відділу державної експертизи документації  із оцінки земель та відділу сертифікації.

 V. Взаємодія Департаменту

 Департамент у своїй діяльності взаємодіє з структурними підрозділами Держгеокадастру, з територіальними органами Держгеокадастру, підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери управління Держгеокадастру, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, з питань, віднесених до його компетенції.

 

Директор Департаменту державної

експертизи, сертифікації та нагляду

у сфері землеустрою                        Андрій ХАРЧЕНКО