ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
11.02.2013 № 79

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 лютого 2013 р.
за № 279/22811

ПЕРЕЛІК
питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері землеустрою

1. При здійсненні Державним агентством земельних ресурсів України та його територіальними органами планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог чинного законодавства у сфері землеустрою перевіряються:

1.1. Наявність у складі суб’єкта господарювання, який до набрання чинності Законом України від 02 жовтня 2012 року № 5394-VІ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт” у встановленому законом порядку отримав ліцензію на проведення робіт із землеустрою, одного сертифікованого інженера-землевпорядника, якого включено до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників.

1.2. Наявність у складі суб’єкта господарювання, що володіє необхідним технічним і технологічним забезпеченням (для юридичних осіб), не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників.

1.3. Наявність у фізичної особи-підприємця, який володіє необхідним технічним і технологічним забезпеченням, сертифіката інженера-землевпорядника.

1.4. Роботи, які виконуються сертифікованим інженером-землевпорядником, відповідають видам робіт, зазначеним у кваліфікаційному сертифікаті, виданому Держземагентством України відповідно до закону.

1.5. Роботи, які виконуються сертифікованим інженером-землевпорядником, відповідають видам робіт, зазначеним у кваліфікаційному сертифікаті, виданому відповідним навчальним закладом за рішенням Кваліфікаційної комісії.

1.6. Дотримання розробниками (виконавцями) документації із землеустрою та сертифікованими інженерами-землевпорядниками законодавства України, що регулює земельні відносини, а також державних стандартів, норм і правил при здійсненні землеустрою.

1.7. Відповідність документації із землеустрою положенням нормативно-технічних документів, державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою засвідчується у паперовій формі підписом та особистою печаткою сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою.

1.8. Наявність документів (актів приймання-передачі), які підтверджують безоплатну передачу розробниками (виконавцями) документації із землеустрою одного примірника розробленої документації із землеустрою у Державний фонд документації із землеустрою.

1.9. Наявність у суб’єкта господарювання журналу авторського нагляду за виконанням проекту землеустрою відповідно до встановленої форми.

1.10. Дотримання розробниками (виконавцями) документації із землеустрою умов і строків договорів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

1.11. Відсутність у сертифікованого інженера-землевпорядника, що працює у складі розробників документації із землеустрою або є особисто розробником (виконавцем) документації із землеустрою, непогашеної судимості за корисливі злочини.

1.12. Розробники (виконавці) документації із землеустрою мають належне технічне забезпечення при виконанні робіт із землеустрою згідно зі встановленими вимогами.

1.13. Дотримання розробниками (виконавцями) документації із землеустрою технологічних вимог при виконанні робіт із землеустрою згідно зі встановленими вимогами.

1.14. Своєчасне підвищення кваліфікації сертифікованого інженера-землевпорядника, що працює у складі розробників документації із землеустрою або є особисто розробником (виконавцем) документації із землеустрою.

1.15. Сертифікований інженер-землевпорядник, що працює у складі розробників документації із землеустрою або є особисто розробником (виконавцем) документації із землеустрою, має особисту печатку, оформлену відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 грудня 2012 року № 829 “Про затвердження зразків та описів печаток державних кадастрових реєстраторів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2013 року за № 125/22657.

1.16. Достовірність інформації, наданої інженером-землевпорядником, що працює у складі розробників документації із землеустрою або є особисто розробником (виконавцем) документації із землеустрою, до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників.

1.17. Дотримання розробником (виконавцем) документації із землеустрою вимог щодо виконання розпоряджень, виданих за результатами раніше здійснених контрольних заходів.

2. Цей перелік питань є вичерпним. Здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням розробниками (виконавцями) робіт із землеустрою вимог чинного законодавства, державних стандартів, норм і правил при здійсненні землеустрою, а також технічних та технологічних умов з інших питань, які не включені до Переліку, забороняється.