1. Що відноситься до завдань законодавства про топографо-геодезичну і картографічну діяльність.
 2. Перелік об’єктів топографо-геодезичної і картографічної діяльності.
 3. Хто відноситься до суб’єктів топографо-геодезичної і картографічної діяльності.
 4. Строк дії кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста.
 5. Хто має право анулювати кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста.
 6. Хто веде Державний реєстр сертифікованих інженерів-геодезистів веде.
 7. До компетенції якого центрального органу виконавчої влади відноситься затвердження державних цільових програм щодо забезпечення потреб України в топографо-геодезичній і картографічній продукції.
 8. До компетенції якого центрального органу виконавчої влади відноситься встановлення єдиної державної системи координат.
 9. Обов’язкові основні вимоги щодо здійснення топографо-геодезичної і картографічної діяльності.
 10. Хто організовує і координує виконання загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт.
 1. Що встановлює нормативно-технічна документація у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.
 1. Що включає метрологічне забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності.
 2. Ким визначається порядок створення, надходження і зберігання матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України та їх використання.
 3. За рахунок яких коштів здійснюється фінансування загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт.
 4. Хто встановлює порядок охорони геодезичних пунктів.
 1. Що відноситься до охоронної зони геодезичних пунктів.
 1. Ким здійснюєтьсяі облік геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі.
 2. Ким здійснюється Державний геодезичний нагляд за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю.
 3. Ким вирішуються спори з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності.
 4. Яка відповідальність за порушення законодавства в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.
 5. Ким затверджується Порядок загальнодержавного топографічного і тематичного картографування.
 6. Що є об’єктом захисту авторського права у картографії.
 7. Ким проводиться експертиза пропозицій та рішень органів державної влади щодо найменування або перейменування географічних об’єктів.
 8. Ким здійснюється реєстрація та облік апаратури супутникових радіонавігаційних систем.
 9. Який термін встановлено для повторного складання кваліфікаційного іспиту для сертифікації інженера-геодезиста.
 1. Який термін встановлено для обов’язкового підвищення кваліфікації сертифікованого інженера-геодезиста.
 2. З дозволу якого центрального органу виконавчої влади здійснюється знесення або перезакладка геодезичних пунктів.
 1. Якому органу може бути оскаржено рішення про позбавлення інженера-геодезиста кваліфікаційного сертифіката.
 1. Яка наука вивчає форму, розміри земної кулі або окремих ділянок її поверхні шляхом вимірювань.
 2. Який розділ геодезії займається питаннями визначення фігури та розмірів Землі, а також побудовою геодезичної основи задля вивчення земної поверхні.
 3. Як називають земний еліпсоїд з певними розмірами і орієнтований певним чином.
 4. Як називають умовну поверхню, яку отримують відкладенням по нормалі аномалій висоти від поверхні відлікового еліпсоїда.
 5. Як називають площину, яка проходить через центр Землі перпендикулярно до осі її обертання.
 6. Що приймається за початок відліку географічних координат.
 7. Що приймається за початок відліку координат у кожній зоні.
 1. Як називається кут, утворений нормаллю до поверхні земного еліпсоїда в даній точці і площиною його екватора.
 2. Як називається двогранний кут між площинами геодезичного меридіана даної точки і початкового геодезичного меридіана.
 1. Як називається кут, утворений прямовисною лінією в даній точці і площиною, перпендикулярною до осі обертання Землі.
 1. Як називають двогранний кут між площинами астрономічного меридіана даної точки та початкового астрономічного меридіана.
 1. Якими величинами визначається положення точки на місцевості в географічній системі координат.
 1. Яка основна картографічна проекція для топографо-геодезичних робіт прийнята в Україні.
 2. Що таке абсолютна висота точки.
 3. В якій системі висот визначаються абсолютні висоти в Україні.
 4. Що таке геодезична висота.
 5. Як називається різниця висот двох точок.
 6. Як називається зменшене зображення частини земної поверхні, створене без врахування кривизни Землі.
 7. Що таке зменшене (масштабоване), узагальнене, побудоване за визначеними математичними законами (законами картографічних проекцій) зображення значних ділянок або всієї площі земної поверхні, інших небесних тіл або позаземного простору на площині.
 8. Що приймається за вісь абсцис (х) у системі координат, побудованій на основі проекції Гауса-Крюгера.
 9. Дати визначення поняття проекція Гауса-Крюгера.
 10. Що приймається за вісь ординат (у) у системі координат, побудованій на основі проекції Гауса-Крюгера.
 1. Через скільки градусів за довготою вся земна поверхня поділяється на зони у проекції Гауса-Крюгера.
 1. На яку величину переносять початок координат в зоні для уникнення від’ємних значень ординат.
 1. Як називають систему поділу земної поверхні на окремі аркуші топографічних карт та їх позначення.
 2. Які позначення використовують для зображення ситуації на планах та картах.
 1. Як зображається рельєф на планах та картах.
 2. Як називають збереження інформації про географічні та геометричні елементи місцевості на комп`ютері.
 3. Дати визначення поняття орієнтування лінії на місцевості.
 4. Як називають горизонтальний кут між північним напрямком географічного меридіана і північним напрямком вертикальної лінії координатної сітки.
 5. Як називають горизонтальний кут, який відраховують за ходом годинникової стрілки від північного напряму меридіана до заданого напряму.
 6. Як називають горизонтальний кут, який відраховують від північного напрямку осьового меридіана (або лінії, паралельної йому) до даного напрямку за ходом годинникової стрілки.
 7. Як називають горизонтальний кут, який відраховують від найближчого (північного або південного) напряму осьового мередіану до заданого напряму.
 1. Який з перерахованих масштабів 1:100000;1:500;1:2000;1:500000 є найдрібнішим.
 2. Який з перерахованих масштабів 1:500; 1:2000;1:2500;1:1000 є найкрупнішим.
 3. За допомогою яких величин на карті (плані) визначають прямокутні координати точки.
 4. Дати визначення прямої геодезичної задачі.
 5. Дати визначення обернеої геодезичної задачі.
 6. Що відноситься до вихідних даних для визначення висот точок.
 7. Дати визначення профілю місцевості.
 8. Дати визначення поняття водозбірної площі.
 9. Які існують способи визначення площі на картах та планах.
 10. Дати визначення поняття рівноточних вимірювань.
 11. Дати визначення поняття критерію для оцінки точності рівноточних вимірювань.
 12. Дати визначення поняття середня квадратична помилка арифметичної середини.
 13. Дати визначення поняття випадкові похибки.
 14. Дати визначення поняття нерівноточні вимірювання.
 15. Для чого в геодезичних приладах використовуються рівні.
 16. Які основні кутомірні прилади використовуються в геодезії.
 17. Дати визначення поняття кут нахилу.
 18. Дати визначення поняття місце нуля (МО).
 19. Які за геометричною схемою мають бути осі та площини теодоліта
 20. Класифікація теодолітів.
 21. Точність високоточних теодолітів.
 22. За допомогою чого в теодоліті здійснюється фокусування зображення на предмет.
 23. За допомогою чого в теодоліті здійснюється наведення на ціль сітки ниток зорової труби.
 24. Поділ теодолітів за сферою застосування та призначення.
 25. Поділ теодолітів за точністю.
 26. Що є складовими частинами горизонтального кругу теодоліта.
 27. З чого складається зорова труба теодоліта.
 1. За допомогою чого фіксуються частини теодоліта.
 2. За допомогою чого здійснюють центрування теодоліта.
 3. Для чого призначено бусоль.
 1. Що необхідно виконати перед виміром горизонтального кута.
 2. В яких випадках використовують спосіб кругових прийомів.
 1. Що визначають під час нівелювання.
 2. Дати визначення геометричного нівелювання.
 1. Якими способами може виконуватись геометричне нівелювання.
 2. За допомогою чого промінь візування автоматично приводиться в горизонтальне положення у нівелірі.
 3. По якому штриху виконується відлік по рейці при технічному нівелюванні.
 4. Дати визначення поняття тригонометричне нівелювання.
 5. Дати визначення поняття геометричне нівелювання.
 6. Методи побудови геодезичних мереж.
 1. Дати визначення тріангуляції.
 1. Дати визначення трилатерації.
 2. Дати визначення полігонометрії.
 3. Що є головною геодезичною основою для топографічних знімань.
 4. Чому дорівнює теоретична сума виміряних кутів в замкнутому теодолітному ході.
 5. За якими величинами визначають прирости координат в замкнутому теодолітному ході.
 6. Що отримують за результатами обробки теодолітних ходів в камеральних умовах.
 7. Як розподіляється нев’язка в приростах координат теодолітного ходу.
 8. З якою точністю центрують теодоліт при прокладанні теодолітного ходу.
 9. Дати визначення теодолітне знімання.
 1. Дати визначення тахеометричне знімання.
 1. Дати визначення топографічне знімання.
 2. Дати визначення поняття УСК – 2000.
 3. Дати визначення поняття Державна геодезична мережа.
 4. Яка геодезична мережа забезпечує поширення координат на територію держави і є вихідною для побудови інших геодезичних мереж.
 5. Що належить до моніторингу геодезичних пунктів.
 6. Дати визначення поняття геодезична мережа згущення.
 1. Яку мінімальну кількість супутників потрібно одночасно спостерігати для визначення положення точок методом GPS-спостережень.
 2. Принцип роботи супутникових радіонавігаційних систем.
 3. Що забезпечують супутникові радіонавігаційні системи.
 4. Як називається інформація про місця розміщення супутників в будь-який момент часу.
 5. Які сектори включають сучасні супутникові системи позиціонування.
 6. Якої кількості супутників достатньо для отримання координат точок.
 7. На які методи поділяють вимірювання в супутникових радіонавігаційних системах.
 8. Які методи використовуються для створення планової геодезичної мережі при супутникових спостереженнях.
 9. Що таке режим реального часу (RTK).
 1. Яка мінімальна кількість приймачів необхідна для одночасних спостережень при створені планової геодезичної мережі супутниковим методом.
 1. Способи створення планових геодезичних мереж.
 2. Складові Державної геодезичної мережі.
 1. Поділ Державної висотної мережі на класи.
 2. Нівеліри якого класу використовують для нівелювання ІІІ та IV класів.
 3. Як виконується прокладання нівелірного ходу при нівелюванні IV класу.
 4. Як виконується прокладання нівелірного ходу при нівелюванні IІІ класу.
 5. Яка допустима нерівність на станції відстаней від нівеліра до рейок при нівелюванні IV класу.
 6. Яка допустима нерівність на станції відстаней від нівеліра до рейок при нівелюванні IІІ класу.
 1. Яка нормальна довжина візування променя при нівелюванні ІІI класу.
 1. Яка допустима нев’язки в ходах при нівелюванні IV класу між вихідними пунктами.
 2. Яка допустима нев’язки в ходах при нівелюванні ІІI класу між вихідними пунктами.
 3. Що є вихідним пунктом системи висот в Україні.
 1. Дати визначення поняття WGS-84.
 2. Чим визначено положення пунктів Державної геодезичної мережі.
 3. Дати визначення терміну проекція UTM.
 4. Дати визначення поняття гравітаційного поля Землі.
 5. Дати визначення аномалія сили тяжіння.
 1. Які лінії збігаються з напрямком дії сили тяжіння і перпендикулярні до рівня поверхні в будь-якій її точці.
 2. Який розділ геодезії вивчає методи геодезичних робіт, що виконуються при дослідженнях, в проектуванні, в будівництві і експлуатації різних будівель та споруд, при розвідці корисних копалини, а також при використанні і захисті природних ресурсів.
 3. Як називається процес отримання необхідних картографічних матеріалів та технічних характеристик для надійного розв’язання задач проектування, зведення та експлуатації споруди.
 4. Дати визначення траси лінійної споруди.
 5. Як називається слід перетину траси споруди вертикальною площиною, перпендикулярною до її осі.
 6. Як називається вид інженерно-геодезичних вишукувань для визначення найсприятливішого в технічному відношенні та економічно вигідного варіанта положення осі проектної споруди.
 1. Якими способами виконують геодезичні розмічувальні роботи.
 2. Дати визначення терміну будівельна сітка.
 3. Дати визначення терміну проектне креслення.
 4. Що відносять до елементів геодезичних розмічувальних робіт.
 5. Дати визначення просторових координат точок поверхні об’єкта.
 6. Яка наука вивчає географічні карти, методи їх створення та використання.
 7. Яка наука вивчає форму, розміри, розташування та інші кількісні та якісні характеристики об’єктів за їх фотографічним зображенням.
 8. Дати визначення терміну дистанційне зондування Землі.
 9. Як називається віддаль між суміжними горизонталями в горизонтальній площині.
 10. Як називається відношення довжини відрізка на плані (карті) до її горизонтальної проекції на місцевості.
 11. Як називається плавна крива лінія, яка з’єднує точки з однаковими висотами.
 12. Дати визначення поняття номенклатура карт.
 13. Що відноситься до математичних елементів топографічних карт.
 14. Яка графічна точність масштабу.
 15. Як називається відбір і узагальнення об’єктів місцевості при їх відображенні на карті.
 16. Як називається процес відтворення на існуючих картах змін, що сталися на місцевості за певний період часу.
 17. Як називається комплекс процесів, які виконуються для створення топографічних карт і планів, з використанням фотоматеріалів, обладнання і спеціальних транспортних засобів.
 18. Точність контурних точок на аерофотознімку для планових розпізнавальних знаків у масштабі створюваного плану.
 19. Елементи внутрішнього орієнтування знімка.
 20. Елементи зовнішнього орієнтування знімка.
 21. Дати визначення поперечний паралакс в фотограмметрії.
 22. Класифікація проекцій за характером спотворень.
 1. Дати визначення поняття географічна широта і довгота.
 2. Як називається цифрове подання просторових об’єктів, що відповідають складу топографічних карт.
 3. Як називається цифрове подання рельєфу у вигляді тривимірного покриття.
 4. Як називається фотографічний план місцевості на точній геодезичній опорі, отриманий шляхом аерофотознімання з подальшим перетворенням аерофотознімків з центральної проекції в ортогональну.
 5. Як називається побудова моделі місцевості по знімках, що належить одному або декільком маршрутам, і зовнішньому орієнтуванні цієї моделі.
 6. Як називається точка місцевості з необхідною точністю розпізнана на місцевості, для якої визначені геодезичним методом просторові координати.
 7. Система технічних і програмних засобів, за допомогою яких здійснюється опрацювання зображень (цифрових знімків).
 8. Дати визначення поняття геоінформаційна система.
 9. Як називається процес розпізнавання і фіксування умовними знаками на аерофотознімках змісту і розташування елементів місцевості.
 10. Як називається фотографічне зображення частини місцевості, отримане із робочих площин контактних чи збільшених аерофотознімків, не трансформованих та неприведених до одного масштабу.
 11. Як називається процес перетворення нахиленого знімка будь-якого масштабу в горизонтальний знімок заданого масштабу.
 12. Дати визначення терміну фототріангуляція.
 13. Дати визначення терміну картографічна генералізація.
 14. Дати визначення терміну картографічна семантика.
 15. Дати визначення поняття сфероїдичний трикутник.
 16. Графічна точність карти масштабу 1:25000.
 17. Який периметр полігону в нівелірній мережі II класу, що створюється всередині полігонів I класу окремими лініями або системами з вузловими пунктами.
 18. Що лежить в основі визначення координат GNSS- приймача.