Перелік питань

до кваліфікаційного іспиту фізичних осіб, які бажають отримати кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста

Правовий блок

1. Завдання законодавства про топографо-геодезичну і картографічну діяльність.

2. Об’єкти та суб’єкти топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

3. Основні вимоги до професійної підготовки та кадрового забезпечення у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

4. Державний реєстр сертифікованих інженерів-геодезистів.

5. Органи державного управління в галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності. Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

6. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

7. Компетенція Міністерства оборони України та інших органів виконавчої влади в галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

8. Основні вимоги щодо здійснення топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

9. Топографо-геодезичні і картографічні роботи загальнодержавного призначення.

10. Організація виконання загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт.Державний облік топографо-геодезичних і картографічних робіт.

11. Топографо-геодезичні і картографічні роботи спеціального призначення.

12. Нормативно-технічна документація в галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

13. Метрологічне забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

14. Картографо-геодезичний фонд України.

15. Порядок користування топографо-геодезичними і картографічними матеріалами.

16. Фінансування топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

17. Геодезичні пункти та їх охорона.

18. 3авдання державного геодезичного нагляду.Порядок здійснення державного геодезичного нагляду.

19. Вирішення спорів з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

20. Відповідальність за порушення законодавства в галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

21. Міжнародне співробітництво в галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

22. Основні види контролю, які застосовуються для визначення якості топографо-геодезичних і картографічних робіт.

23. Мета унормування географічних назв. Використання та збереження географічних назв.

24. Авторське право в картографії. Картографічні твори, що охороняються.

25. Облік назв географічних об’єктів. Державна реєстрація географічних назв.

26. Органи, які здійснюють найменування та перейменування географічних об’єктів.

27. Порядок найменування та перейменування географічного об’єкта.

28. Державний контроль за встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією та збереженням географічних назв. Відповідальність за порушення законодавства про географічні назви.

 

Блок питань з геодезії

29. Форма та розміри Землі.

30. Системи координат в геодезії.

31. Система висот в геодезії. Абсолютні та відносні висоти, перевищення.

32. План, карта та профіль земної поверхні.

33. Система плоских прямокутних координат Гаусса-Крюгера.

34. Координатні лінії на поверхні еліпсоїда. Геодезична система координат. Система прямокутних просторових координат.

35. Сфероїдичні трикутники на поверхні еліпсоїда та способи їх розв’язання.

36. Головні геодезичні задачі на поверхні еліпсоїда та у просторі і методи їх розв’язання.

37. Конформні проекції еліпсоїда на площину, умови такого зображення.

38. Проекція Гаусса-Крюгера та її рівняння.

39. Координатні зони. Перетворення координат з однієї зони в іншу.

40. Астрономо-гравіметричний метод виведення відхилення прямовисних ліній.

41. Астрономічний та астрономо-гравіметричний метод визначення висот квазігеоїда.

42. Геодезичні висоти та їх значення.

43. Редукційна проблема. Метод проектування, його сутність.

44. Номенклатура карт та планів.

45. Зображення рельєфу на картах і планах.

46. Зображення основних форм рельєфу в горизонталях.

47. Поняття про цифрові топографічні карти.

48. Орієнтування ліній місцевості. Орієнтирні кути.

49. Азимути, зближення меридіанів та схилення магнітної стрілки. Дирекційні кути та румби.

50. Читання топографічної карти.

51. Визначення географічних координат точки по  карті.

52. Визначення прямокутних координат точки по карті (плану).

53. Визначення по карті дирекцій них кутів ліній місцевості.

54. Пряма та обернена  геодезичні задачі.

55. Визначення висот горизонталей та точокна карті.

56. Побудова на карті (плані) ліній заданого ухилу.

57. Побудова профілю лінії місцевості.

58. Визначення меж водозбірної площі.

59. Методи визначення площ на картах та планах.

60. Опрацювання рівноточних вимірювань.

61. Опрацювання нерівноточних вимірювань.

62. Осі теодоліта.

63. Класифікація теодолітів за конструкцією, за точністю та призначенням.

64. Особливості конструкцій електронних теодолітів та тахеометрів.

65. Вимірювання горизонтальних кутів способом прийомів та кругових прийомів.

66. Вимірювання вертикальних кутів.

67. Джерела похибок вимірювання горизонтальних кутів.

68. Компарування лінійних мірних приладів.

69. Принципи вимірювання ліній світловіддалемірами.

70. Види нівелювання.

71. Прилади для геометричного нівелювання.

72. Способи геометричного нівелювання.

73. Порядок роботи на станції геометричного нівелювання IІІ класу.

74. Сутність тригонометричного нівелювання.

75. Вплив похибок на точність геометричного нівелювання.

76. Геодезичні мережі згущення.

77. Створення геодезичних мереж згущення методом полігонометрії.

78. Створення знімальної геодезичної основи теодолітними ходами.

79. Створення висотної знімальної основи.

80. Методи топографічних зйомок.

81. Способи знімання ситуації місцевості.

82. Горизонтальне (теодолітне) знімання.Складання планів теодолітного знімання.

83. Тахеометричне знімання. Складання планів тахеометричного знімання.

84. Принцип роботи системи GNSS.

85. Принцип визначення координат системою GNSS: абсолютні та відносні координати.

86. Методи GNSS–вимірювань.

87. Державна геодезична референтна система координат УСК – 2000. Основні поняття.

88. Система геодезичних координат 1942 року. Основні параметри.

89. Поняття про геодезичні дати.

90. Система геодезичних координат 1963 (СК-63) року. Основні поняття.

91. Глобальні навігаційні супутникові системи  GPSNAVSTAR і ГЛОНАСС: особливості.

92. Сегмент користувачів GPS.

93. Статичний та кінематичний методи вимірювань.

94. Основні технології вимірювання супутниковими приймачами.

95. Статичний метод визначення координат пунктів.

96. Визначення координат методом «стій/іди» («stopandgo»).

97. Способи ініціалізації.

98. Визначення координат методом «швидкої статики».

99. Диференціальний метод GNSS-вимірювань.

100. Принципи побудови планових геодезичних мереж.

101. Сучасний стан планової складовоїДержавної мережі України.

102. Основні положення побудови Державної мережі України.

103. Полігонометрія мереж згущення та її основні характеристики.

104. Рекогностування пунктів п/м та закріплення їх ґрунтовими центрами.

105. Закріплення пунктів полігонометрії стінними знаками.

106. Карточка закріплення пунктів полігонометрії.

107. Закріплення пунктів полігонометрії орієнтирними стінними знаками.

108. Прилади для кутових вимірювань кутів в полігонометрії, вимоги до них, перевірки та дослідження.

109. Перевірка  колімаційної похибки в теодоліті та тахеометрі

110. Вимірювання кутів по триштативній системі.

111. Порядок і точність центрування оптичним центриром.

112. Класифікація електронних тахеометрів.Вимірювання та опрацювання результатів.

113. Лазерні рулетки.

114. Суть прив’язувальних робіт в полігонометрії. Методи прив’язки полігонометричних ходів.

115. Безпосередня прив’язка полігонометричного ходу.

116. Сутність прив’язки прямою кутовою одноразовою і багаторазовою засічками.

117. Обернена одноразова і багаторазова  кутова засічки.

118. Лінійна одноразова засічка.

119. Лінійна багаторазова засічка. Порядок зрівнювання.

120. Прив’язування полігонометрії за допомогою ГНСС (глобальних навігаційних супутникових систем).

121. Класифікація нівелірних мереж України.

122. Проектування, рекогностування і закріплення нівелірних мереж згущення.

123. Прилади для нівелювання ІІІ та ІV класів мереж згущення, їх характеристика і дослідження.

124. Польові роботи при нівелюванні ІІІ  класу. Інструктивні вимоги.

125. Державна нівелірна мережа І та ІІ класів. Задачі, що вирішують мережі І та ІІ класів.

126. Схема побудови висотних ДГМ. Вихідний пункт. Точність.

127. Електронні цифрові нівеліри, їх будова, параметри, характеристики.

128. Основні уявлення про фігуру Землі. Геоїд, квазігеоїд, земний еліпсоїд, референц-еліпсоїд.

129. Еліпсоїд обертання та основні параметри земного еліпсоїда.

130. Загальноземний еліпсоїд GRS-80 та система координат ITRS/ITRF.

131. Еліпсоїд та система координат WGS-84.

132. Референц-еліпсоїд Красовського та системи координат СК42, СК63, УСК2000.

133. Проекція UTM.

134. Основні поняття про гравітаційне поле Землі, його визначення.

135. Відхилення прямовисних ліній та їх значення. Абсолютні та відносні відхилення прямовисних ліній.

136. Системи геопотенціальних висот: ортометрична, нормальна, динамічна.

137. Фундаментальні геодезичні сталі, зв’язок між ними.

138. Задачі вивчення рухів земної кори. Геодинамічні полігони. Побудова геодезичних мереж на полігонах.

Блок питань з інженерної геодезії

139. Види інженерно-геодезичних робіт.

140. Види і завдання інженерно-геодезичних вишукувань.

141. Стадії проектування інженерних споруд.

142. Технологія вишукування трас лінійних споруд.

143. Елементи плану і профілю лінійних споруд.

144. Камеральне трасування лінійних споруд.

145. Польове трасування лінійних споруд.

146. Сучасні технології вишукування і проектування лінійних споруд.

147. Геодезична планова та висотна основа розмічувальних робіт.

148. Геодезична будівельна сітка.

149. Прилади для геодезичних вимірювань у будівництві.

150. Елементи геодезичних розмічувальних робіт.

151. Способи геодезичних розмічувальних робіт.

152. Способи розмічування осей криволінійних споруд.

153. Розмічування площин за висотою.

154. Встановлення і вивірення елементів конструкції за висотою.

155. Встановлення і вивірення конструкцій в плані.

156. Встановлення і вивірення конструкцій за вертикаллю.

157. Виконавчі знімання.

158. Геодезична основа великомасштабного знімання.

159. Точність, повнота та детальність топографічних планів.

160. Генеральні плани промислових об’єктів.

161. Способи передачі позначки на дно котловану.

162. Технологія відкладання проектної відстані.

163. Технологія відкладання проектного кута.

164. Технологія перенесення в натуру проектної висоти.

165. Способи розмічування осей інженерних споруд.

166. Побудова обноски.

167. Передача осей на дно котловану та на монтажні горизонти.

168. Способи геодезичної підготовки проекту планування та забудови.

169. Технічна документація для виконання інженерно-геодезичних робіт.

170. Складання розмічувальних креслень.

171. Склад проекту виконання геодезичних робіт при зведенні будинків і споруд.

172. Геодезичні роботи при влаштуванні котлованів і монтажі фундаментів.

173. Передача осей та позначок на монтажний горизонт.

174. Геодезична підготовка монтажних горизонтів.

175. Види та зміст геодезичних спостережень за деформаціями споруд.

176. Вимірювання осідань та горизонтальних зміщень конструкцій інженерних споруд.

177. Способи розрахунку точності полігонометричних ходів.

Блок питань з картографії, фотограмметрії, ГІС

178. Дистанційне зондування Землі.

179. Зміст топографічних планів.

180. Номенклатура та розграфлення карт від 1:1000000 до 1:10000.

181. Визначення геодезичних координат точки на топографічній карті.

182. Визначення прямокутних координат точки на топографічній карті.

183. Суть аерокосмічного знімання.

184. Способи комбінованої зйомки: технологічна схема.

185. Поняття про просторову фототріангуляцію.

186. Способи оновлення карт.

187. Точність планів та карт.

188. Властивості та сфери використання топографічних карт.

189. Зміст топографічних карт.

190. Основні види та методи фотографічного знімання.

191. Аерофотографічні знімальні системи і комплекси.

192. Космічні знімальні системи, переваги та недоліки.

193. Аерофотоапарати та їх характеристики.

194. Характеристики об’єктивів аерофотоапаратів.

195. Повздовжнє та поперечне перекриття аерофотознімка. Робоча область негатива.

196. Оцінка фотограмметричної та фотографічної якості аерофотознімання.

197. Складання проекту аерофотознімання.

198. Елементи орієнтування одиночного знімка.

199. Трансформування знімків, виготовлення фотосхем, фотопланів, ортофотопланів.

200. Фототріангуляція, види і способи побудови.

201. Планово-висотна прив’язка розпознаків.

202. Загальні відомості про дешифрування знімків, види, методи та способи дешифрування.

203. Стереоефект та стереоскопічні вимірювання.

204. Елементи орієнтування пари знімків.

205. Масштаб фотограмметричної моделі.

206. Поздовжній паралакс та його зв’язок з перевищенням точок на місцевості.

207. Технологія оновлення топографічних карт і планів.

208. Цифрові фотограмметричні станції.

209. Технологія цифрового фотограмметричного оброблення знімків.

210. Системи координат, що використовуються в фотограмметрії.

211. Елементи внутрішнього орієнтування знімка.

212. Системи елементів зовнішнього орієнтування знімка.

213. Елементи орієнтування фотограмметричної моделі.

214. Вплив рельєфу на зміщення точок на аерознімку.

215. Пряма фотограмметрична засічка.

216. Створення цифрових ортофотопланів.

217. Цифрове ортофототрансформування.

218. Цифрова фототріангуляція методом зв’язок.

219. Цифрова фототріангуляція методом незалежних моделей.

220. Використання глобальних навігаційних супутникових систем та інерціальних навігаційних систем під час побудови мереж фототріангуляції.

221. Принципи калібрування фотографічної апаратури.

222. Основні випадки наземного фототеодолітного знімання.

223. Нормальний випадок наземного фототеодолітного знімання.

224. Принцип 3-D лазерного сканування.

225. Властивості та сфери використання топографічних карт.

226. Математична основа топографічних карт. Система географічних координат. Геодезична основа.

227. Картографічні проекції.

228. Цифрові моделі місцевості. Типи моделей, способи отримання.

229. Картографічна генералізація. Підписи на картах.

230. Картографічні джерела.

231. Проектування, складання та видання карт.

232. Дослідження по картах. Способи роботи з картами. Вивчення структури, взаємозв’язків, динаміки.

233. Географічні інформаційні системи. Картографічні бази і банки даних.

234. Геоінформаційне картографування. Методи. Комп’ютерна обробка знімків.