1. Форми державної експертизи землевпорядної документації .
 2. Основні завдання державної експертизи землевпорядної документації .
 3. Основні стадії проведення державної експертизи землевпорядної документації.
 4. Суб’єкти державної експертизи землевпорядної документації.
 5. Об’єкти державної експертизи землевпорядної документації.
 6. Вибіркова державна експертиза землевпорядної документації.
 7. Результати проведення державної експертизи.
 8. Термін дії висновку державної експертизи землевпорядної документації.
 9. Права та обов’язки експерта державної експертизи.
 10. Підстави скасування висновку державної експертизи землевпорядної документації.
 11. Види документації із землеустрою, що підлягають обов’язковій державній експертизі.
 12. У яких випадках проводиться добровільна державна експертиза документації із землеустрою.
 13. Форми державної експертизи землевпорядної документації.
 14. Види державної експертизи землевпорядної документації.
 15. Права замовників державної експертизи землевпорядної документації.
 16. Правопорушення у сфері державної експертизи землевпорядної документації.
 17. Повноваження спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері державної експертизи.
 18. Обов’язки замовників державної експертизи.
 19. Види документації із землеустрою, що не підлягає проведенню обов’язкової державної експертизи.
 20. Розмір плати за проведення державної експертизи землевпорядної документації.
 21. Охоронна зона геодезичних пунктів.
 22. Принципи проведення державної експертизи землевпорядної документації.
 23. Види документації з оцінки земель, що підлягає проведенню обов’язкової державної експертизи.
 24. Умовна поверхня, яку отримують відкладенням по нормалі аномалій висоти від поверхні відлікового еліпсоїда.
 25. Кут, утворений прямовисною лінією в даній точці і площиною, перпендикулярною до осі обертання Землі.
 26. Який відсоток не може перевищувати вибіркова державна експертиза щодо об’єктів якій їй підлягають.
 27. Як визначається положення точки на місцевості в географічній системі координат.
 28. Статус експерта державної експертизи.
 29. Процедура проведення державної експертизи землевпорядної документації.
 30. Проекція, яка є основною картографічною проекцією для топографо-геодезичних робіт в Україні.
 31. Строки проведення державної експертизи.
 32. Оцінка допустимості у висновку державної експертизи.
 33. Хто має право проводити повторну державну експертизу.
 34. Терміни розгляду заяв щодо спростування висновків державної експертизи.
 35. Юридичний статус рішень, прийнятих відповідними органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування на підставі висновків державної експертизи, що скасовані або визнані недійсними.
 1. Які документи входять до складу проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок.
 2. Термін дії рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою.
 1. Термін строку зі складання документації із землеустрою.
 2. Випадки, коли проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки не підлягає погодженню.
 3. Види документації із землеустрою.
 4. Склад документації із землеустрою.
 5. Процедура надання у власність чи користування земельної ділянки для розміщення енергогенеруючих об’єктів.
 6. Періодичність проведення інвентаризації документації із землеустрою Державного фонду документації із землеустрою з метою контролю їх наявності та фізичного стану.
 7. Який вид документації із землеустрою не підлягає погодженню з територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики у сфері земельних відносин.
 8. Хто має право виступати власником документації із землеустрою.
 9. Визначення поняття «Охорона земель».
 10. Що таке рекультивація порушених земель.
 11. Які землі підлягають рекультивації.
 12. Як здійснюється рекультивація порушених земель.
 13. Нормативно-правові акти, які здійснюється правове регулювання у сфері охорони земель.
 14. Органи, які здійснюють регулювання в галузі охорони земель.
 15. Яким нормативно-правовим документом регламентується здійснення консервації земель.
 16. Які заходи щодо охорони земель фінансуються здійснюються за рахунок місцевих бюджетів.
 17. Як здійснюється консервація земель.
 18. Чи може передаватися в оренду земельна ділянка, яка обмежена заставою.
 19. з якого моменту об’єкт за договором оренди землі вважається переданим орендодавцем орендареві.
 20. Підстави для припинення права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення у разі добровільної відмови від неї.
 21. Приватизація земельної ділянки громадянином – членом садівницького товариства.
 22. Хто може набувати в оренду землі сільськогосподарського призначення для ведення підсобного господарства.
 23. Чи мають право на збільшення розміру земельної ділянки громадяни України, які реалізували своє право на безоплатну приватизацію земельної ділянки для ведення особистого підсобного господарства в розмірі менше 2,0 гектара.
 24. Цільове використання земельних ділянок особистого селянського господарства.
 25. Підстави для визначення земель, придатних для потреб сільського господарства.
 26. Право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб.
 27. Порядок передачі у власність або користування земельниз ділянок, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія.
 28. Категорії земель в Україні.
 29. Підстави набуття права власності чи користування на земельні ділянки, які перебувають у власності чи користуванні громадян або юридичних осіб.
 30. Перелік земель загального користування населених пунктів належать.
 31. Порядок передачі громадянам та юридичним особам у власність замкнених земельних ділянок лісогосподарського призначення у складі угідь селянських, фермерських та інших господарств.
 32. У разі якщо межі сіл, селищ, міст не встановлені відповідно до вимог Земельного кодексу України на підставі чого визначаються межі земель державної та комунальної власності з урахуванням меж населених пунктів.
 33. Підстави для розміщення тимчасових споруд на земельних ділянках.
 34. Землі, що не відносяться до особливо цінних земель.
 35. Правовий статус земель водного фонду.
 36. Які землі не належать до земель морського транспорту
 37. Строк дії рішень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування про надання дозволу на розробку документації із землеустрою.
 38. Що таке цільове призначення земельної ділянки.
 39. На підставі чого здійснюється формування земельних ділянок.
 40. Підстави для розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка знаходиться у приватній власності, із зміною цільового призначення.
 41. Право набуття постійного користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності.
 42. Порядок погодження Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
 43. Повноваження місцевих державних адміністрацій у галузі земельних відносин.
 44. Порядок вилучення земельних ділянок, наданих у постійне користування із земель державної та комунальної власності.
 45. Склад та зміст проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь.
 46. Зміст поняття «охорона ґрунтів».
 47. Зміст поняття «охорона земель».
 48. Документація із землеустрою в галузі охорони земель.
 49. Порядок передачі земельних ділянок у власність громадянам – працівникам державних та комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, а також пенсіонерам з їх числа.
 50. При організації сільськогосподарських угідь визначають.
 51. До організації території пасовищ не входять.
 52. Поблизу чого відводять площі для багаторічних насаджень.
 53. Що передбачається під час упорядкування території сівозмін.
 54. Повноваження щодо передачі земельної ділянки водного фонду для рибогосподарських потреб (за межам населеного пункту).
 55. Повноваження щодо передачі земельної ділянки водного фонду для експлуатації гідротехнічних споруд (за межами населеного пункту).
 56. До якої категорії земель належать полезахисні лісосмуги.
 57. Форми власності земель оборони.
 58. Які земельні ділянки можуть набувати у власність громадяни і юридичні особи для заліснення.
 59. Підстави для використання земельних ділянок для проведення геологознімальних, пошукових, геодезичнихта інших розвідувальних робіт.
 60. Військові частини за погодженням з органами місцевого самоврядування або місцевими органами виконавчої влади, можуть дозволяти фізичним і юридичним особам на землях оборони.
 61. Підстави для надання земельних ділянок для користування надрами користувачам надр.
 62. Поняття «проект землеустрою».
 63. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у сфері землеустрою.
 64. Термін дії Кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста.
 65. Види документації із землеустрою загальнодержавного та регіонального рівнів.
 66. Поняття «Геосистема».
 67. Перелік робіт із землеустрою, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету.
 68. Поняття «Фація».
 69. Види проектів землеустрою, які не потребують погодження.
 70. Принципи, на яких базується землеустрій.
 71. Орган, який приймає рішення про встановлення та зміну меж міста.
 72. Які землі підлягають консервації.
 73. Випадки використання даних агрохімічної паспортизації земель.
 74. Які заходи щодо охорони земель і ґрунтів фінансуються за рахунок Державного бюджету.
 75. Поняття «Урочище».
 76. Які чинники належать до екологічно стійких чинників в агро ландшафтах.
 77. Що таке «Типи сівозмін».
 78. Що передбачає упорядкування території сівозмін.
 79. Як визначається еколого – економічна класифікація орних земель за придатністю для вирощування с/г культур.
 80. Обов’язки орендаря земельної ділянки сільськогосподарського призначення.
 81. Зміна цільового призначення земельної ділянки приватної власності, наданої для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
 82. Що не виключається з площі земельних ділянок, що підлягають розподілу між власниками земельних часток (паї).
 83. Повноваження щодо вилучення земельних ділянок державної власності – лісів для нелісогосподарських потреб.
 84. На яких землях можуть розміщуватися об’єкти передачі електричної енергії.
 85. До якої категорії земель належать земельні ділянки надані для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту.
 86. Індустріальні парки.
 87. Повноваження щодо вирішення спорів щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей.
 88. Порядок визначення розмірів та режиму використання земельних ділянок смуг відведення.
 89. Обмеження у використанні земельних ділянок навколо особливо цінних природних об’єктів, об’єктів культурної спадщини, гідрометеорологічних станцій тощо.
 90. Ширина прибережної захисної зони для малих річок, струмків (площа водозбору до 2 тис.кв.км) і ставків площею до 3 га, яка передбачається проектами землеустрою.
 91. Яка ширина прибережної захисної зони для середніх річок ( площа водозбору від 2 тис.км) і ставків площею понад 3 га передбачається проектами землеустрою.
 92. Яка передбачається проектами землеустрою ширина прибережної захисної зони для великих річок , водосховищ з площею водозбору понад 50 тис.км
 93. Допустиме відхилення у площах полів для ґрунтозахисних сівозмін.
 1. Які об’єкти не належать до об’єктів інженерного облаштування території:
 2. Яка проектна ширина магістральних доріг.
 3. Які вимоги до проектування доріг.
 4. Допустиме відхилення у площах полів для польових сівозмін.
 5. Допустиме відхилення у площах полів для кормових сівозмін.
 6. Як визначити розміри водоохоронних зон, які встановлюються для створення сприятливого режиму водних об’єктів уздовж морів, навколо озер, водосховищ та інших водойм.
 7. Для ведення чого можуть набувати у власність або оренду землі сільськогосподарського та іншого призначення приватні несільськогосподарські підприємства, установи та організації.
 8. Порядок виправлення помилок, допущених органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру.
 9. Строки внесення відомостей до Державного земельного кадастру.
 10. Термін надання відомостей з Державного земельного кадастру.
 11. Відповідальність за порушення законодавства у сфері Державного земельного кадастру виконавців робіт із землеустрою та землеоціночних робіт, посадові особи, які здійснюють формування та/або внесення до Державного земельного кадастру відомостей про об’єкти Державного земельного кадастру, державні кадастрові реєстратори.
 1. Внесення відомостей до Державного земельного кадастру у разі, якщо земельні ділянки, обмеження (обтяження) у їх використанні, зареєстровані у Державному реєстрі земель.
 2. Об’єкти Державного земельного кадастру.
 3. Хто має право на отримання відомостей з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.
 4. Коли здійснюється державна реєстрація земельної ділянки.
 5. На підставі чого здійснюється державна реєстрація земельних ділянок, переданих у власність (користування) без проведення їх державної реєстрації (в тому числі у разі, коли відомості про земельні ділянки, право власності (користування) на які виникло до 2004 року, не внесені до державного реєстру земель).
 6. Які відомості вносяться до Поземельної книги без подання заяви.
 7. Органи, які здійснюють продаж земельних ділянок з розташованими на них об’єктами які підлягають приватизації на земельних торгах.
 8. Строки внесення відомостей про зупинення дії чи анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників.
 1. Хто забезпечує підготовку лотів до продажу на земельних торгах.
 2. Хто є виконавцем земельних торгів.
 3. Підстави скасування земельних торгів організатором земельних торгів.
 4. У яких випадках анулюються результати торгів організатором земельних торгів.
 5. Хто є розробниками документації із землеустрою.
 6. Чи є акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності (у разі формування земельної ділянки) складовою частиною проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок?
 7. У разі встановлення факту невиконання наказу про усунення порушень розробником документації із землеустрою, виявлених під час здійснення планової або позапланової перевірки, що є підставою для зупинення виконання робіт із землеустрою.
 8. Порядок отримання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника без складання кваліфікаційного іспиту.
 9. Порядок та строки повторного складання кваліфікаційного іспиту, якщо особа не склала кваліфікаційного іспиту Кваліфікаційній комісії.
 10. Чи є обов’язковою копія кваліфікаційного сертифікату інженера – землевпорядника у складі проекту землеустрою.
 11. Чи може звернутися територіальний орган Держгеокадастру із скаргою на розробника документації із землеустрою (юридична особа) до Кваліфікаційної комісії щодо грубого порушення ним вимог законодавства у сфері землеустрою.
 12. Хто несе відповідальність за достовірність інформації, яка подається до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників.
 13. Повноваження Кваліфікаційної комісії щодо здійснення контролю у сфері землеустрою.
 14. Перелік документів, які інженер-землевпорядник, зацікавлений у складанні кваліфікаційного іспиту, подає до Кваліфікаційної комісії.
 15. Підстави щодо проведення Держгеокадастром позапланової перевірки про дотримання розробником землевпорядної документації вимог законодавства у сфері землеустрою.
 16. Умови, за яких інженери-землевпорядники, позбавлені кваліфікаційного сертифіката внаслідок порушення законодавства у сфері землеустрою відповідно до статті 68 Закону України «Про землеустрій», допускаються до складання кваліфікаційного іспиту.
 17. Хто видає кваліфікаційний сертифікат інженерам-землевпорядникам, які склали кваліфікаційний іспит.
 18. Який орган здійснює підвищення кваліфікації сертифікованому інженеру-землевпоряднику.
 19. Який орган видає дублікат кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника, який складав кваліфікаційний іспит.
 20. Підстави анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.
 21. Орган, який є спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері державної експертизи.
 22. Які реквізити має особиста печатка сертифікованого інженера-землевпорядника.
 23. Чим регулюються взаємовідносини замовників і розробників документації із землеустрою.
 24. Чи є довідка з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями складовою частиною проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок?
 25. Чи є копія документа, що посвідчує фізичну особу, або копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців складовою частиною проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок?
 26. Строк дії кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника.
 27. Яким чином можна оскаржити рішення про зупинення дії чи анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника.
 28. Порядок внесення відомостей до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників.
 29. Хто має право на звернення для отримання витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників.
 30. Які підстави розгляду Кваліфікаційною комісією питання щодо позбавлення сертифікованого інженера-землевпорядника кваліфікаційного сертифіката (його анулювання).
 31. Хто вносить відомості про зупинення дії чи анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника вносяться до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників?
 1. Строки повідомлення Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру сертифікованого інженера-землевпорядника про позбавлення його кваліфікаційного сертифіката на підставі подання Кваліфікаційної комісії.
 2. Підстави прийняття центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин рішення про зупинення дії кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника.
 3. Документи, які особа, зацікавлена у складанні кваліфікаційного іспиту, має пред’явити секретарю Кваліфікаційної комісії у день складання іспиту.
 4. Порядок вирішення спірних питань, пов’язаних зі складанням кваліфікаційного іспиту.
 5. Термін поновлення дії кваліфікаційного сертифіката центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин у разі його призупинення.
 6. Орган, до якого особа, яка не склала кваліфікаційний іспит для отримання кваліфікаційного сертифікату інженера-землевпорядника, може оскаржити рішення Кваліфікаційної комісії.
 7. Що таке «Саморегулівні організації у сфері землеустрою».
 8. Де складається кваліфікаційний іспит інженерами-землевпорядниками?
 9. Орган, який видає кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника особі, яка успішно склала кваліфікаційний іспит.
 10. Право набуття постійного користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності.
 11. Обмеження щодо встановлення прибережної захисної смуги.
 12. Порядок набуття у власність замкнених природних водойм.
 13. Право власності на землях водного фонду.
 14. Поняття «Право власності на землю».
 15. Винесення в натуру (на місцевість) меж сформованої земельної ділянки до її державної реєстрації.
 1. На підставі чого можуть бути змінені межі суміжних земельних ділянок приватної власності їх власниками без формування нових земельних ділянок.
 2. Порядок оформлення земель сільськогосподарського призначення, прийняті у спадщину іноземцями, а також особами без громадянства.
 3. Порядок розподілення несільськогосподарських угідь, що перебували у власності сільськогосподарських підприємств, при ліквідації останніх.
 4. На підставі чого приймають рішення про приватизацію земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій.
 5. Державна реєстрація прав суборенди, сервітуту, які поширюються на частину земельної ділянки.
 6. Основа для відновлення меж.
 7. Зміна цільового призначення земельних ділянок природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, історико-культурного, лісогосподарського призначення, що перебувають у державній чи комунальній власності.
 8. Припинення права постійного користування земельними ділянками історико-культурного, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення з підстав добровільної відмови від користування ними або шляхом їх вилучення.
 9. Право оренди на земельні ділянки для сінокосіння і випасання худоби.
 10. Підстави державної реєстрації земельної ділянки у разі, якщо до 1 січня 2013 року була розроблена технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про надання або передачу земельної ділянки у власність або надання в користування, у тому числі на умовах оренди, а відомості про таку земельну ділянку не внесені до Державного реєстру земель, на підставі:
 11. Підстави присвоєння кадастрового номеру на земельну ділянку за заявою власників такого будинку на підставі у разі, якщо на земельній ділянці, право власності (користування) на яку не зареєстровано, розташований житловий будинок, право власності на який зареєстровано.
 12. Підстави внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі адміністративно-територіальних одиниць, які були встановлені до набрання чинності Законом України «Про землеустрій».
 13. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж сіл, селищ, міст розробляються за рішенням.
 14. Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж району розробляється за рішенням відповідної районної ради, а у разі якщо районна рада не утворена.
 15. З ким погоджується проект землеустрою у разі встановлення меж міста?
 1. Який орган затверджує Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка перебуває у приватній власності.
 2. Порядок затвердження Технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок.
 1. Що є початком відліку географічних координат.
 1. Кут, утворений нормаллю до поверхні земного еліпсоїда в даній точці і площиною його екватора.
 2. За початок відліку координат у кожній зоні приймають.
 3. Що таке проекція Гауса-Крюгера.
 4. Висота точки, яка визначається над рівнем моря.
 5. В Україні абсолютні висоти визначаються.
 6. Визначення геодезичної висоти.
 7. Що таке перевищення.
 8. Що таке план місцевості.
 9. Дати визначення поняття «Карта».
 10. У системі координат, побудованій на основі проекції Гауса-Крюгера, за вісь абсцис (х) приймається.
 11. На яку величину переносять початок координат в зоні для уникнення від’ємних значень ординат.
 12. Для зображення ситуації на планах та картах використовують.
 13. Що використовують для зображення рельєфу на планах та картах.
 14. Збереження інформації про географічні та геометричні елементи місцевості на комп`ютері.
 15. Орієнтування лінії на місцевості.
 16. Визначення зближення меридіанів.
 17. Що таке азимут.
 18. Дирекційний кут.
 19. Гострий кут, який відраховують від найближчого (північного або південного) напряму осьового мередіану до заданого напряму.
 20. Як визначають прямокутні координати точки по карті (плану):
 21. Пряма геодезична задача.
 22. Задача визначення дирекційного кута і горизонтальної відстані між точками лінії за відомими координатами двох точок.
 23. Вихідні дані для визначення висот точок.
 24. Що таке профіль місцевості.
 25. Способи визначення площ на картах та планах.
 26. Критерій для оцінки точності рівноточних вимірювань.
 27. Випадкові похибки.
 28. Рівні в геодезичних приладах.
 29. Кут нахилу.
 30. Місце нуля (МО).
 31. За геометричною схемою осі та площини теодоліта повинні бути.
 32. Класифікація теодолітів.
 33. Високоточні теодоліти.
 34. Фокусування зображення на предмет в теодоліті.
 35. Наведення сітки ниток зорової труби теодоліта на ціль.
 36. В яких випадках використовують способ кругових прийомів.
 37. Що таке геометричне нівелювання.
 38. Відлік по рейці при технічному нівелюванні.
 39. Що таке тригонометричне нівелювання.
 40. Геометричне нівелювання.
 41. Методи побудови геодезичних мереж.
 42. У трикутниках мережі тріангуляції вимірюються.
 43. Що таке дешифрування.
 44. Геоінформаційна система.
 45. Що таке ортофотоплан.
 46. Дистанційне зондування Землі.