1. Земельне законодавство його завдання та принципи.
 1. Повноваження Верховної Ради та Кабінету Міністрів України в галузі земельних відносин.
 2. Повноваження місцевих державних адміністрацій у галузі земельних відносин та розпорядження землями державної власності.
 3. Повноваження сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин та розпорядження землями комунальної власності.
 4. Повноваження органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування.
 5. Загальна характеристика оренди землі та договору оренди землі. Порядок передачі земельних ділянок в оренду. Обов’язки орендарів земельної ділянки. Зміст суборенди землі та особливості її виникнення та припинення.
 6. Порядок надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування.
 7. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами.
 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.
 9. Поняття та загальна характеристика права власності на землю. Сутність права володіння, користування та розпорядження земельними ділянками. Форми власності на землю (державна, комунальна, приватна). Суб’єкти права власності. Документи що посвідчують права на землю. Набуття, перехід та припинення права власності на земельні ділянки.Зміст угод про перехід права власності на земельні ділянки.
 10. Спільна власність, спільна часткова, спільна сумісна власність. Суб‘єкти права спільної власності. Особливості правовідносин при спільній власності.
 11. Права користування землею (право постійного користування, право оренди, право концесії). Суб’єкти і об’єкти права користування землею. Документи що посвідчують права користування землю.
 12. Підстави набуття і зміст права користування чужою земельною ділянкою (сервітут, емфітевзис, суперфіцій).
 13. Перехід права власності та права користування землею при переході його на будівлі і споруди.
 14. Права та обов’язки власників землі і землекористувачів.
 15. Гарантії прав власності та користування землею.
 16. Обмеження та обтяження прав на землю. Види обтяжень прав на земельну ділянку. Види обмежень на використання земель. Нормативно правове регулювання обмежень на використання земель  всіх категорій.
 17. Види містобудівної документація та їх роль при встановлені обмежень щодо використання земель. Роль містобудівної документації при формуванні та зміні меж населених пунктів.
 18. Склад та особливості правового режиму використання земель сільськогосподарського призначення.
 19. Склад та особливості правового режиму використання земель житлової та громадської забудови.
 20. Склад та особливості правового режиму використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення.
 21. Склад та особливості правового режиму використання земель лісового фонду.
 22. Склад та особливості правового режиму використання земель водного фонду.
 23. Склад та особливості правового режиму використання земель оздоровчого призначення.
 24. Склад та особливості правового режиму використання земель рекреаційного призначення.
 25. Склад та особливості правового режиму використання земель історико-культурного призначення. Збереження і використання об’єктів культурної спадщини.
 26. Склад та особливості правового режиму використання земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
 27. Види порушень. земельного законодавства. Правові форми відповідальності за правопорушення. Припинення права приватної власності як санкція за вчинене правопорушення.
 28. Види правопорушень ведення Державного земельного кадастру. Правові форми відповідальності за правопорушення.
 29. Правове регулювання плати за землю. Загальна характеристика та правові форми плати за землю різних форм власності. Особливості оренди земельних часток (паїв) без виділення їх в натурі (на місцевості).
 30. Зміст та методи економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.
 31. Повноваження суб’єктів державної реєстрації прав в питаннях реєстрації речових прав на земельні ділянки та нерухоме майно та їх обмежень.
 32. Взаємодія суб’єктів державної реєстрації прав та Держгеокадастру в питаннях реєстрації речових прав на земельні ділянки та нерухоме майно та їх обмежень.
 33. Підстави та порядок примусового відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності. Викуп земельних ділянок приватної власності з мотивів суспільної необхідності. Викуп земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб.
 34. Обов’язки підприємств, установ та організацій, що проводять розвідувальні роботи.
 35. Зміст добросусідства. Обов’язки суміжних власників землі (землекористувачів). Обов’язки власників землі щодо визначення спільних меж земельних ділянок. Погодження меж земельної ділянки з суміжними власниками та землекористувачами.
 36. Право колективної власності на землю та особливості його виникнення, реалізації та припинення.
 37. Особливості приватизації земельних ділянок для ведення фермерського господарства.
 38. Паювання земель державних та комунальних сільськогосподарських підприємств, установ і організацій. Набуття права власності на земельні ділянки у процесі паювання.
 39. Використання невитребуваних земельних часток (паїв) та нерозподілених земель колективної власності.
 40. Процедура визнання земельних ділянок відумерлою спадщиною.
 41. Особливості надання у користування земельних ділянок із водними об’єктами.
 42. Особливості надання у користування земельних ділянок для видобування корисних копалин.
 43. Види юридичної відповідальності за правопорушення у сфері земельних відносин.
 44. Законодавство України про меліорацію земель.
 45. Поняття самовільного зайняття земельної ділянки. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок.
 46. Поняття «невикористання земельної ділянки, переданої під забудову».
 47. Поняття «невжиття заходів щодо боротьби з бур’янами».
 48. Поняття «непроведення рекультивації порушених земель».
 49. Поняття «охорона земель».
 50. Поняття «псування земель».
 51. Поняття «агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення.
 52. Яким органом державної влади здійснюється проведення моніторингу родючості ґрунтів земель сільськогосподарського призначення та агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення.
 53. Які права мають державні інспектори у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель.
 54. За рахунок яких коштів здійснюється фінансування і матеріально-технічне забезпечення спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері державного контролю за використанням та охороною земель.
 55. Державний контроль за дотриманням вимог законодавства України про охорону земель.Субєкти та Об’єкти державного контролю за використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності. . Повноваження субєктів державного контролю за використанням та охороною земель.
 56. Якими органами здійснюється самоврядний контроль за використанням та охороною земель.
 57. Мета, завдання землеустрою та його роль в управлінні земельними ресурсами. Підстави проведення землеустрою. Суб’єкти та об’єкти землеустрою.Повноваження органів державної влади і органів місцевого самоврядування у сфері землеустрою.
 58. Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам при вилученні (викупі) земельних ділянок, внаслідок встановлення охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель.
 59. Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.
 60. Порядок визначення складу та обсягів першочергових і перспективних заходів з використання та охорони земель.
 61. Обґрунтування обмеження щодо господарського використання земель, які виконують важливі екосистемні функції.
 62. Техніко-економічне обґрунтування використання та охорони земель на перспективу.
 63. Сучасний стан та проблеми адміністративно-територіального устрою України.
 64. Порядок встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень.
 65. Забезпечення ефективного використання потенціалу територій із збереженням їх природних ландшафтів та історико-культурної цінності.
 66. Вимоги до складу та змісту проектів землеустрою, робочих проектів та технічної документації Порядок погодження документації із землеустрою.
 67. Авторський нагляд за виконанням проектів землеустрою.
 68. Порядок зміни цільового призначення земельних ділянок всіх форм власності та категорій.
 69. Оцінка еколого-економічної ефективності проектних рішень.
 70. Вимоги до встановлення/відновлення меж земельної ділянки.в натурі (на місцевості) Порядок закріплення меж земельних ділянок межовими знаками.
 71. Визначення типів і видів сівозміни з урахуванням спеціалізації сільськогосподарського виробництва. Складання схем чергування сільськогосподарських культур у сівозміні. Проектування полів сівозміни.
 72. Проектування заходів для забезпечення режиму використання земель охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання.
 73. Проведення заходів із рекультивації порушених земель, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, від вторинного засолення, закислення тощо.
 1. Проведення заходів із захисту земель від забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами.
 2. Збір, обробка та облік матеріалів, отриманих в результаті здійснення землеустрою.
 3. Порядок користування Державним фондом документації із землеустрою. Авторські права при розробці документації із землеустрою.
 4. Додержання вимог щодо збереження державної таємниці при створенні і користуванні документацією із землеустрою.
 5. Загальні засади створення галузевої системи стандартизації (СОУ ДКЗР-001:2009).
 6. Якісні та кількісні показники, параметри, що регламентують розробку і реалізацію документації із землеустрою як об’єкт стандартизації.
 7. Використання сучасних інформаційних технологій і систем для збору, ведення, контролю, накопичення, зберігання, поновлення, пошуку, перетворення, переробки, відображення, видачі й передачі даних.
 8. Стандарти ISO серії 9000 та їх призначення.
 9. Визначення видів, обсягів, порядку здійснення та фінансування заходів з охорони земель.
 10. Порядок здійснення природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель.
 11. Нормативні документи із стандартизації в галузі охорони земель.
 12. Вимоги щодо раціонального використання та охорони земель.
 13. Охорона земель при здійсненні господарської діяльності на землях на землях всіх категорій.
 14. Основні вимоги до охорони родючості ґрунтів.
 15. Охорона земель при застосуванні пестицидів і агрохімікатів.
 16. Охорона земель при веденні лісового та водного господарства.
 17. Охорона земель від ерозії та зсувів.
 18. Охорона земель у процесі містобудівної діяльності.
 19. Критерії виокремлення деградованих та малопродуктивних земель, господарське використання яких є екологічно небезпечним та економічно неефективним.
 20. Критерії виокремлення техногенно забруднених земельних ділянок.
 21. Порядок консервації земель.
 22. Класифікація агровиробничих груп ґрунтів.
 23. Земельна рента, її види та складові.
 24. Економічна оцінка сільськогосподарських угідь та забудованих територій .
 25. Види грошової оцінки земель, їх призначення. Використання нормативної грошової оцінки земельних ділянок у фіскальних цілях.
 26. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення.
 27. Населений пункт як об’єкт грошової оцінки. Визначення населеного пункту. Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів. Класифікація населених пунктів за, чисельністю населення, адміністративним статусом, господарськими функціями тощо.
 28. Нормативна грошова оцінка земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
 29. Нормативна грошова оцінка земель природно-заповідного та іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.
 30. Нормативна грошова оцінка земель водного фонду.
 31. Нормативна грошова оцінка земель лісового фонду.
 32. Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель та порядок її оформлення. Зміст витягу з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту.
 33. Основні положення Закону України «Про Державний земельний кадастр».
 34. Мета, основні завдання, порядок ведення Державного земельного кадастру. Субєкти та обєкти державного земельного кадастру. Складові частини державного земельного кадастру, їх зміст.
 35. Ведення поземельної книги.
 36. Облік якості земель.
 37. Порядок проведення інвентаризації земель.
 38. Види документації із землеустрою. Завдання, склад та зміст різних видів документації із землеустрою на державному регіональному та місцевому рівнях. Порядок внесення змін до документації із землеустрою. Права та обов’язки замовників та розробників документації із землеустрою.
 39. Захист персональних даних при проведенні землеустрою та веденні Державного земельного кадастру.
 40. Правові засади державної експертизи землевпорядної документації. Форми і види державної експертизи землевпорядної документації. Порядок проведення державної експертизи землевпорядної документації.
 41. Статус, права та обов’язки експерта державної експертизи землевпорядної документації.
 42. Права та обов’язки замовників державної експертизи землевпорядної документації.
 43. Відповідальність за порушення законодавства у сфері державної експертизи землевпорядної документації.
 44. Вимоги до дозвільних органів при погодженні документації із землеустрою.
 45. Встановлення та режим використання водоохоронних зон, охоронних зон, зон санітарної охорони, зон з особливими режимами використання.
 46. Еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь.
 47. В чому полягає зміст кадастрового зонування земель.
 48. Що таке кадастрові зйомки, їх зміст.
 49. Поняття про межу населеного пункту. Правові засади встановлення та зміни меж населених пунктів.
 50. Інформаційно-аналітичне забезпечення оцінки земель населених пунктів: вимоги до картографічних матеріалів.
 51. Основні джерела інформації для грошової оцінки земель.
 52. Процедура виконання нормативної грошової оцінки земель.
 53. Система коефіцієнтів при нормативній грошовій оцінці земельних ділянок, що враховують їх місце розташування на регіональному, зональному та локальному рівнях.
 54. Визначення відновної вартості інженерно-транспортної інфраструктури у населених пунктах.
 55. Середня (базова) вартість 1 квадратного метра земель населеного пункту. Принципи її визначення.
 56. Методика визначення комплексного індексу цінності території Іі при нормативній грошовій оцінці земель населених пунктів. Підходи до зважування коефіцієнтів.
 57. Економіко-планувальне зонування території населених пунктів. Поняття оціночного району та економіко-планувальної зони. Фактори, що враховуються при проведенні економіко-планувального зонування території населеного пункту.
 58. Особливості розрахунку нормативної грошової оцінки земельних ділянок змішаного використання у населених пунктах.
 59. Порядок індексації нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.
 60. Класифікація ґрунтових обстежень за призначенням. Ґрунтово-географічні дослідження.
 61. Стандартизація та нормування у сфері дослідження якості ґрунтів.
 62. Великомасштабні ґрунтові обстеження.
 63. Класифікація ґрунтових знімань за масштабом. Детальні ґрунтові знімання.
 64. Техніка польових ґрунтових знімань. Типи ґрунтових розрізів. Порядок закладення ґрунтових розрізів на місцевості. Складання польової ґрунтової карти.
 65. Методика складання та оформлення ґрунтової карти (картограми агровиробничих груп ґрунтів).
 66. Застосування даних дистанційного зондування Землі при проведенні ґрунтових обстежень.
 67. Порядок проведення геоботанічних обстежень кормових угідь.
 68. Агрохімічні обстеження. Агрохімічний паспорт земельної ділянки (поля).
 69. Порядок проведення обстежень меліоративних систем та окремих гідротехнічних споруд.
 70. Зміст та призначення гідромеліорації, агролісомеліорації, культуртехнічних меліорацій, хімічної меліорації ґрунтів.
 71. Види топографо-геодезичних та картографічних робіт при веденні Державного земельного кадастру та виконанні робіт із землеустрою.
 72. Пряма геодезична задача.
 73. Обернена геодезична задача.
 74. Принцип вимірювання горизонтального кута.
 75. Похибки і точність вимірювання горизонтальних кутів.
 76. Вимірювання вертикальних кутів.
 77. Орієнтування тахеометра за визначеним напрямком.
 78. Послідовність роботи на станції під час теодолітної зйомки.
 79. Послідовність роботи на станції під час тахеометричної зйомки.
 80. Суть камеральних робіт в теодолітній зйомці.
 81. Суть камеральних робіт в тахеометричній зйомці.
 82. Нанесення на план точок за їх координатами.
 83. Що таке полігонометрія?
 84. Класифікація видів полігонометрії.
 85. Вимірювання кутів в полігонометрії.
 86. Вимоги до точності полігонометрії 4 класу.
 87. Вимоги до точності полігонометрії 1 розряду.
 88. Вимоги до точності полігонометрії 2 розряду.
 89. Вимірювання сторін полігонометрії світловіддалемірами.
 90. Полігонометричний хід, формули для обчислення нев’язок полігонометричного ходу.
 91. Формули для обчислення кутових та лінійних нев`язок в ходах полігонометрії.
 92. Порядок вимірювання кутів способом кругових прийомів.
 93. Які обрахунки виконують в журналі вимірювання кутів способом кругових прийомів?
 94. Яке максимально допустиме значення незамикання початкового напрямку і як його розподіляють при вимірювання кутів способом кругових прийомів?
 95. Основні помилки, які виникають при вимірюванні кутів.
 96. Точність вимірювання кутів.
 97. Середня квадратична похибка вимірювання кутів способом кругових прийомів.
 98. Попередня обробка результатів вимірювання кутів.
 99. Класифікація помилок.
 100. Причини виникнення помилок.
 101. Випадкові помилки вимірювань.
 102. Оцінка точності результатів безпосередніх вимірювань.
 103. Що називається середньоквадратичною помилкою арифметичної середини і для чого вона служить.
 104. З якою метою виконується опрацювання результатів рівноточних вимірювань?
 105. Що називається загальною арифметичною серединою?
 106. Загальна схема побудови планових геодезичних мереж.
 107. Суть побудови мереж методами полiгонометрiї. Визначення.
 108. Суть побудови мереж супутниковими методами.
 109. Принцип роботи системи GNSS.
 110. Принцип визначення координат системою GNSS: абсолютні та вiдноснi координати.
 111. Класифікація планових геодезичних мереж.
 112. Застосування програмного забезпечення для опрацювання геодезичних робіт.
 113. Що відноситься до завдань державного геодезичного нагляду.
 114. Який вид нівелювання являє собою тахеометрична зйомка?
 115. Який вид зйомки являє собою тахеометрична зйомка?
 116. Від чого залежить кількість рейкових точок при зйомці ситуації та рельєфу?
 117. Як проводяться на плані тахеометричної зйомки горизонталі?
 118. Дати визначення випадкової похибки.
 119. У чому полягає пряма засічка?
 120. У чому полягає обернена засічка?
 121. Яким приладом виконують трасування лінійних споруд на місцевості?
 122. Яким приладом виконується горизонтальна зйомка?
 123. Яким приладом виконується контроль встановлення колони по вертикалі?
 124. Яким методом здійснюються спостереження за вертикальними зміщеннями?
 125. Що називається нівелюванням?
 126. Що називається трасою?
 127. Яка лінія проходить найнижчими точками місцевості?
 128. Який основний методом створення планової державної геодезичної мережі?
 129. Якими засічками визначають планові координати пунктів?
 130. Якими способами виконують геометричне нівелювання?
 131. Яким променем виконують геометричне нівелювання?
 132. За яким принципом виконують барометричне нівелювання?
 133. Що називають горизонтом приладу (ГП)?
 134. В яких нівелірах автоматично приводиться промінь візування в горизонтальне положення?
 135. З якою середньою квадратичною похибкою у полігонометрії 4-го класу, 1-го та 2-го розрядів вимірюють довжини сторін до 500 метрів?
 136. Який супутниковий метод використовують для топографічного обміру місцевості?
 137. Що визначається за формулою form; де a , b – велика та мала півосі земного еліпсоїда?
 138. Які величини характеризують розміри земного еліпсоїда?
 139. Дати визначення меридіана.
 140. Дати визначення паралелі.
 141. Дати визначення геодезичних координат.