1. До завдань законодавства про топографо-геодезичну і картографічну діяльність відносяться:
 2. Картографічний моніторинг – це:
 3. Об’єкти топографо-геодезичної і картографічної діяльності:
 4. Суб’єкти топографо-геодезичної і картографічної діяльності:
 5. Ким здійснюється державний облік топографо-геодезичних і картографічних робіт:
 6. Строк дії кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста:
 7. Хто може займатися професійною топографо-геодезичною і картографічною діяльність:
 8. Сертифікованим інженером-геодезистом може бути особа:
 9. До чиєї компетенції відноситься організація державного контролю за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю:
 10. Обов’язкові основні вимоги щодо здійснення топографо-геодезичної і картографічної діяльності:
 11. Який орган виконавчої влади організовує і координує виконання загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт:

12. До загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт належать:

 1. Що відноситься до завдань державного геодезичного нагляду:
 2. Порядок створення, надходження і зберігання матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України та їх використання визначається:
 3. Фінансування загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт здійснюється:
 4. З якою періодичністю проводиться обстеження та оновлення геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі:
 5. Хто встановлює Порядок охорони геодезичних пунктів:

18. Що є охоронною зоною геодезичних пунктів:

 1. Облік геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі здійснює:
 2. Державний геодезичний нагляд за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю здійснюється за:
 3. Ким вирішуються спори з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності:
 4. Види відповідальності за порушення законодавства в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності:
 5. Що є об’єктом захисту авторського права у картографії:
 6. Державну політику щодо встановлення назв географічних об’єктів визначає:
 7. Мова назв географічних об’єктів, що знаходяться на території України визначається:
 8. Найменування та перейменування одиниць адміністративно-територіального устрою України належить до компетенції:
 9. Державну реєстрацію географічних назв здійснює:
 10. Унормування географічних назв це:
 11. Контроль використання та збереження географічних назв здійснює:
 12. Яким чином проводиться моніторинг геодезичних пунктів ДГМ:
 13. Реєстрація та облік апаратури супутникових радіонавігаційних систем здійснюється:

32. Терміни підвищення кваліфікації сертифікованого інженера-геодезиста:

33. Хто погоджує знесення або перезакладку геодезичних пунктів:

34. Хто може анулювати кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста:

 1. Наука, що вивчає форму, розміри земної кулі або окремих ділянок її поверхні шляхом вимірювань називається:
 2. Розділ геодезії, який займається питаннями визначення фігури та розмірів Землі, а також побудовою геодезичної основи задля вивчення земної поверхні – це:
 3. Земний еліпсоїд з певними розмірами і орієнтований певним чином називають:
 4. Який вид нівелювання виконується за допомогою тахеометра:
 5. Яким видом зйомки є тахеометрична зйомка:
 6. Як називають умовну поверхню, яку отримують відкладенням по нормалі аномалій висоти від поверхні відлікового еліпсоїда:
 7. Як називають площину, яка проходить через центр Землі перпендикулярно до осі її обертання:
 8. Що є початком відліку географічних координат:
 9. Що приймають за початок відліку координат у кожній зоні:
 10. Від чого залежить кількість рейкових точок при зйомці ситуації та рельєфу:
 11. Горизонталі на плані тахеометричної зйомки проводяться шляхом:
 12. Чим визначається номенклатура аркуша карти масштабу 1:1 000 000:
 13. Проекція Гаусса-Крюгера є:
 14. Розмір за широтою рамки трапеції масштабу 1:50 000 дорівнює:
 15. Зближення меридіанів – це:
 16. Номенклатура аркушу карти 1:25000 має вигляд:
 17. Випадкові похибки – це:
 18. Пряма засічка полягає у визначенні координат додаткового пункту за:

53. Кут, утворений нормаллю до поверхні земного еліпсоїда в даній точці і площиною його екватора – це:

54. Двогранний кут між площинами геодезичного меридіана даної точки і початкового геодезичного меридіана – це:

 1. Кут, утворений прямовисною лінією в даній точці і площиною, перпендикулярною до осі обертання Землі – це:

56. Двогранний кут між площинами астрономічного меридіана даної точки та початкового астрономічного меридіана – це:

 1. Положення точки на місцевості в географічній системі координат визначається:

58. Основна картографічна проекція для виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт в Україні:

59. Висота точки, яка визначається над рівнем моря – це:

60. Яка прийнята в Україні система висот:

61. Що таке геодезична висота:

62. Різниця висот двох точок – це:

63. Зменшене зображення частини земної поверхні, створене без врахування кривизни Землі – це:

64. Зменшене (масштабоване), узагальнене, побудоване за визначеними математичними законами (законами картографічних проекцій) зображення значних ділянок або всієї площі земної поверхні, інших небесних тіл або позаземного простору на площині – це:

65. Що приймається за вісь абсцис (х) у системі координат, побудованій на основі проекції Гауса-Крюгера:

66. Що таке проекція Гауса-Крюгера:

67. Що приймається за вісь ординат (у) у системі координат, побудованій на основі проекції Гауса-Крюгера:

 1. Як у проекції Гауса-Крюгера вся земна поверхня поділяється на зони:

69. Для уникнення від’ємних значень ординат на яку величину переносять початок координат в зоні:

 1. Систему поділу земної поверхні на окремі аркуші топографічних карт і їх позначення називають:
 2. Що використовують для зображення ситуації на планах та картах:

72. Чим зображається рельєф на планах та картах:

 1. Аркуші топографічної карти масштабу 1 : 1 000 000 діляться на аркуші топографічної карти масштабу 1 : 100 000 у кількості:
 2. Аркуші топографічної карти масштабу 1 : 100 000 діляться на аркуші топографічної карти масштабу 1 : 50 000 у кількості:
 3. Яка номенклатура у аркуша топографічної карти масштабу 1 : 1 000 000:
 4. Яка номенклатура у аркуша топографічної карти масштабу 1 :100 000:

77. Збереження інформації про географічні та геометричні елементи місцевості на комп`ютері називають:

78. Орієнтування лінії на місцевості – це:

79. Горизонтальний кут між північним напрямком географічного меридіана і північним напрямком вертикальної лінії координатної сітки – це:

80. Горизонтальний кут, який відраховують за ходом годинникової стрілки від північного напряму меридіана до заданого напряму – це:

81. Горизонтальний кут, який відраховують від північного напрямку осьового меридіана (або лінії, паралельної йому) до даного напрямку за ходом годинникової стрілки – це:

82. Гострий кут, який відраховують від найближчого (північного або південного) напряму осьового мередіану до заданого напряму – це:

 1. Прямокутні координати точки по карті (плану) визначають:
 2. Задача, в якій за даними координатами однієї точки, дирекційному куту напрямку з цієї точки на іншу та відстані між ними, знаходять координати іншої точки – це:
 3. Задача визначення дирекційного кута і горизонтальної відстані між точками лінії за відомими координатами двох точок – це:
 4. Замкнута поверхня, яка в кожній своїй точці перпендикулярна до напряму сили тяжіння (прямовисної лінії ), – це:
 5. Висота точки над поверхнею геоїда – це:
 6. Нерівності земної поверхні природного походження – це:
 7. Осьовий меридіан на топографічній карті збігається або паралельний:
 8. Масштаб, який виражається у вигляді правильного дробу і його знаменник показує ступінь зменшення елементів на папері порівняно з їх величиною на місцевості, – це:
 9. Водозбірна площа – це:
 10. Площі на картах та планах визначають способами:
 11. Що таке рівноточні вимірювання:
 12. Якими критеріями оцінюється точність рівноточних вимірювань:
 13. Як називають відхилення результату вимірювання від його точного значення:
 14. Які похибки називають випадковими:
 15. Що таке нерівноточні вимірювання:

98. Теодоліти класифікують за:

99. Рекогносцирування пунктів це:

100. Високоточні теодоліти:

101. За сферою застосування та призначенням теодоліти поділяються на:

102. За точністю теодоліти поділяються на:

 1. Що визначають під час виконання польових робіт з нівелювання:

104. Метод вимірювання перевищення за допомогою горизонтального променя візування зорової труби – це:

105. Якими способами може виконуватись геометричне нівелювання:

106. Метод вимірювання перевищення за допомогою похилого візирного променя зорової труби – це:

 1. Складові геодезичної (планової) мережі Державної геодезичної мережі:

108. Які існують методи побудови геодезичних мереж:

 1. Тріангуляція – це:
 2. Трилатерація – це:

111. Побудована на місцевості система ламаних ліній з виміряними довжинами ліній та горизонтальними кутами між ними – це:

112. Що є головною геодезичною основою топографічних знімань:

 1. Геодезична інформація – це:
 2. В системі координат, побудованої на основі проекції Гаусса-Крюгера ордината точки становить у = 6 520 000 м, отже дана точка знаходиться в координатній зоні номер:
 3. Прямокутні геодезичні координати точки визначаються:
 4. Максимальна довжина тахеометричного ходу при масштабі зйомки 1:1000:
 5. Відстані до рейкових точок вимірюються:
 6. Із результатів рівноточних вимірювань остаточним буде значення:
 7. Із результатів нерівноточних вимірювань остаточним буде значення:
 8. Знімання, при якому отримують топографічний план місцевості – це:

121. Знімання, при якому на плані місцевості викреслюється ситуація і рельєф – це:

122. Державна геодезична референцна система координат:

123. Державна геодезична мережа – це:

124. Періодичне обстеження та оновлення геодезичних, гравіметричних пунктів і нівелірних реперів проводяться:

125. Геодезична мережа згущення – це:

 1. Для визначення положення точок методом GPS-спостережень одночасно потрібно спостерігати не менше:
 2. Який принцип роботи супутникових радіонавігаційних систем:
 3. Супутникові радіонавігаційні системи забезпечують:
 4. Інформація про місця розміщення супутників в будь-який момент часу – це:
 5. Які сектори включають сучасні супутникові системи позиціонування:
 6. Від скількох супутників достатньо прийняти сигнал для того, щоб визначити координати:
  1. Методи вимірювань в супутникових радіонавігаційних системах поділяють на:
  2. Для створення планової геодезичної мережі супутниковим методом використовуються:
  3. Режим реального часу (RTK) це:

135. Для створення планової геодезичної мережі супутниковим методом одночасно потрібно вести GPS-спостереження не менше ніж:

 1. Складові Державної геодезичної мережі:

137. Державні висотні мережі поділяються на:

138. Які нівеліри використовують для нівелювання ІІІ та IV класів?

139. Як прокладають нівелірні ходи при нівелюванні IV класу:

140. При нівелюванні IІІ класу нівелірні ходи прокладають:

141. Гранична нерівність відстаней від нівеліра до рейок при нівелюванні IV класу на станції:

142. Гранична нерівність відстаней від нівеліра до рейок при нівелюванні IІІ класу на станції:

 1. Для геодезичного забезпечення топографічної зйомки у масштабі 1:2 000 встановлюються такі норми щільності геодезичних пунктів та реперів Державної геодезичної мережі:
 2. Для геодезичного забезпечення топографічної зйомки у масштабі 1:5 000 встановлюються такі норми щільності геодезичних пунктів та реперів Державної геодезичної мережі:
 3. Для геодезичного забезпечення топографічної зйомки у масштабі 1:25 000 та 1:10 000 встановлюються такі норми щільності геодезичних пунктів та реперів Державної геодезичної мережі:
 4. Нівелірна мережа II класу створюється всередині полігонів I класу окремими лініями або системами з вузловими пунктами, утворюючи полігони з периметром:
 5. В основі визначення координат GNSS- приймача лежить:

148. Вихідний пункт Балтійської системи висот 1977 року:

 1. WGS-84 – це:
 2. Положення пунктів Державної геодезичної мережі визначають в:
 3. Проекція UTM– це:
 4. Фізичне поле, зумовлене тяжінням маси Землі і відцентровою силою– це:
 5. Аномалія сили тяжіння – це:

154. Лінії, які збігаються з напрямком дії сили тяжіння і перпендикулярні до рівня поверхні в будь-якій її точці – це:

155. Розділ геодезії, який вивчає методи геодезичних робіт, що виконуються при дослідженнях, в проектуванні, в будівництві і експлуатації різних будівель та споруд, при розвідці корисних копалини, а також при використанні і захисті природних ресурсів – це:

156. Процес отримання необхідних картографічних матеріалів та технічних характеристик для надійного розв’язання задач проектування, зведення та експлуатації споруди – це:

157. Проектна вісь лінійної споруди визначена  на топографічній карті та на місцевості має назву:

158. Слід перетину траси споруди вертикальною площиною, перпендикулярною до її осі – це:

 1. Метод спостережень за вертикальними зміщеннями:
 2. Трасою називається:
 3. Загальним принципом геодезичної розбивки споруди є:
 4. Довжина лінії на плані масштабу 1:2 000 складає 17,85 см. У цьому випадку на місцевості її довжина дорівнює:

163. Вид інженерно-геодезичних вишукувань для визначення найсприятливішого в технічному відношенні та економічно вигідного варіанта положення осі проектної споруди – це:

 1. Геодезичні розмічувальні роботи виконують способами:
 2. Система закріплених у вершинах квадратів або прямокутників опорних точок називається:
 3. Геодезичну підготовку для перенесення проекта в натуру виконують:
 4. Елементи геодезичних розмічувальних робіт:
 5. Визначення просторових координат точок поверхні об’єкта – це:
 6. Наука про географічні карти, про методи їх створення і використання – це:
 7. Наука, яка вивчає форму, розміри, розташування та інші кількісні та якісні характеристики об’єктів за їх фотографічним зображенням– це:
 8. Дистанційне зондування Землі – це:
 9. Державною базовою топографічною картою є:
 10. Відношення довжини відрізка на плані (карті) до її горизонтальної проекції на місцевості – це:
 11. Систему нумерації і позначення окремих листів топографічних карт називають:
 12. Періодичність оновлення державних топографічних карт становить:
 13. Довжина відрізка на місцевості, яка дорівнює 0,1 мм на топографічній карті – це:
 14. Як називається відбір і узагальнення об’єктів місцевості при їх відображенні на карті:
 15. Процес відтворення на існуючих картах змін, що сталися на місцевості за певний період часу – це:
 16. Що таке картографічна семантика:
 17. Як називається трикутник на поверхні еліпсоїда, утворений геодезичними лініями:
 18. Графічна точність карти масштабу 1:25 000 складає:
 19. Об’єкти, які відображають на топографічних планах позамасштабними умовними знаками, – це:
 20. Комплекс процесів, які виконуються для створення топографічних карт і планів, з використанням фотоматеріалів, обладнання і спеціальних транспортних засобів – це:
 21. Для планових розпізнавальних знаків вибирають контурні точки, які розпізнаються на аерофотознімку і місцевості з точністю ___ у масштабі створюваного плану:
 22. Які величини відносяться до елементів внутрішнього орієнтування знімка (положення центра проекції відносно площини знімка):
 23. До елементів зовнішнього орієнтування знімка (величини, які визначають положення центра проекції і площини знімка в момент фотографування відносно системи координат) відносяться:
 24. Поперечним паралаксом в фотограмметрії називають:
 25. Як класифікують проекції за характером спотворень?
 26. Цифрове подання просторових об’єктів, що відповідають складу топографічних карт – це:
 27. Цифрове подання рельєфу у вигляді тривимірного покриття – це:
 28. Фотографічний план місцевості на точній геодезичній основі, отриманий шляхом аерофотознімання з подальшим перетворенням аерофотознімків з центральної проекції в ортогональну – це:
 29. Побудова моделі місцевості по знімках, що належить одному або декільком маршрутам, і зовнішньому орієнтуванні цієї моделі – це:
 30. Точка місцевості з необхідною точністю розпізнана на місцевості, для якої визначені геодезичним методом просторові координати – це:
 31. Система технічних і програмних засобів, за допомогою яких здійснюється опрацювання зображень (цифрових знімків) – це:
 32. Геоінформаційна система – це:
 33. Процес розпізнавання і фіксування умовними знаками на аерофотознімках змісту і розташування елементів місцевості – це:
 34. Фотографічне зображення місцевості в ортогональній проекції, створене з урахуванням вимог до топографічної карти відповідного масштабу в умовних знаках – це:
 35. Процес перетворення нахиленого знімка будь-якого масштабу в горизонтальний знімок заданого масштабу – це:
 36. Як називається згущення опорної мережі камеральним методом за допомогою аерофотознімків і фотограмметричних приладів:
 37. Ортофотокарти (фотокарти) створюються з метою: