КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 

П О С Т А Н О В А
від 12 липня 2006 р. № 974
Київ
 

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012 }

 

     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 

     Затвердити такі, що додаються, Порядок реєстрації об’єктів державної експертизи землевпорядної документації та типову форму її висновку.

 

   Прем'єр-міністр України              Ю.ЄХАНУРОВ 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2006 р. N 974
 

ПОРЯДОК
реєстрації об’єктів державної експертизи
землевпорядної документації
 

{ У тексті Порядку слово “Держкомзем” у всіх відмінках замінено словом “Держземагентство” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012 }

 

     1. Реєстрація об’єктів державної експертизи землевпорядної документації здійснюється Держземагентством, Рескомземом Автономної Республіки Крим, обласними, Київським і Севастопольським міськими головними управліннями земельних ресурсів.
 

     2. Реєстрації підлягають підготовлені та узгоджені в установленому законодавством порядку оригінали документації із землеустрою та з оцінки земель, матеріалів і документації державного земельного кадастру (далі – об’єкти експертизи).
 

     3. Об’єкти експертизи реєструються протягом одного дня на підставі заяви (клопотання) її замовника у спеціальному журналі.
 

     Зразки заяви (клопотання) та журналу затверджуються Держземагентством.
 

     4. У реєстрації об’єкта експертизи може бути відмовлено у разі:
 

     невідповідності його вимогам законодавчих та інших нормативно-правових актів, цього Порядку;
 

     виявлення недостовірних даних.
 

     Про відмову в реєстрації об’єкта експертизи Держземагентство, Рескомзем Автономної Республіки Крим, обласне, Київське та Севастопольське міське головне управління земельних ресурсів повідомляє замовника протягом трьох днів у письмовій формі із зазначенням її причини.
 

     5. У разі коли проводиться повторна або додаткова експертиза, реєстрація об’єктів здійснюється відповідно до цього Порядку.
 

     У журналі обліку об’єктів експертизи зазначаються дата та номер висновку первинної експертизи, найменування органу, який її провів.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2006 р. N 974
 

Типова форма
 

ЗАТВЕРДЖУЮ
                   ____________________________ 
(керівник спеціально
уповноваженого органу
виконавчої влади у сфері
____________________________
державної експертизи
____________________________
землевпорядної документації)
_____________ ____________
(дата) (підпис)

М.П.
 

ВИСНОВОК
державної експертизи землевпорядної документації
 
        від ___ _________ 200 __ р. N______ 

1. Замовник державної експертизи ____________________________
(прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи,
__________________________________________________________________
паспортні дані - серія, номер, ким і коли виданий; найменування
юридичної особи,
__________________________________________________________________
відомості про державну реєстрацію та банківські реквізити,
місцезнаходження; номер телефону)

     2. Вид землевпорядної документації, що підлягає державній експертизі
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
3. Розробник землевпорядної документації ____________________
(прізвище, ім'я та
по батькові фізичної
__________________________________________________________________
особи, паспортні дані - серія, номер, ким і коли
виданий; найменування юридичної особи,
__________________________________________________________________
відомості про державну реєстрацію, місцезнаходження; дані про
ліцензію на виконання відповідних робіт; номер телефону)
4. Дата виготовлення землевпорядної документації ____________
5. Дата і номер реєстрації __________________________________
6. Державна експертиза проведена в __________________________
__________________________________________________________________
(найменування підрозділу органу виконавчої влади з
питань земельних ресурсів, прізвище та ініціали,
__________________________________________________________________
посада експерта)
7. Форма проведення державної експертизи ____________________
(обов'язкова,
вибіркова,
добровільна)
8. Вид державної експертизи _________________________________
(первинна, повторна, додаткова)
9. Процедура проведення державної експертизи (дослідження,
перевірка, аналіз та оцінка землевпорядної документації) _________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

     10. Зауваження та пропозиції до землевпорядної документації
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________

     11. Підсумкова оцінка результатів державної експертизи
 
__________________________________________________________________ 
(відповідність вимогам законодавчих та інших нормативно-правових
актів)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
12. Строк проведення державної експертизи ___________________
13. Строк дії висновку ______________________________________
__________________________________________________________________

     14. Експерти:
          ______________________________________________ 
(посада, прізвище, ініціали)
____________________
(підпис)
______________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
____________________
(підпис)
______________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
____________________
(підпис)