КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 серпня 2010 р. № 749
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 1051 від 17.10.2012}

 

Про затвердження Тимчасового порядку присвоєння кадастрового номера земельній ділянці

 

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 791 від 20.07.2011
№ 808 від 06.08.2012}

З метою забезпечення проведення державної реєстрації земельних ділянок у період до законодавчого врегулювання питань щодо ведення державного земельного кадастру та відповідно до пункту “д” статті 13 Земельного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Тимчасовий порядок присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 1021 “Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 75, ст. 2557).

Прем’єр-міністр України

М.АЗАРОВ

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2010 р. № 749

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
присвоєння кадастрового номера земельній ділянці

Загальні питання

1. Цей Тимчасовий порядок визначає процедуру присвоєння кадастрового номера земельній ділянці та внесення відповідних даних до державного реєстру земель.

2. У цьому Тимчасовому порядку терміни вживаються у такому значенні:

{Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 791 від 20.07.2011}

{Абзац третій пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 791 від 20.07.2011}

{Абзац четвертий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 791 від 20.07.2011}

кадастровий номер земельної ділянки – індивідуальний цифровий код (номер) земельної ділянки, що не повторюється на всій території України, присвоюється земельній ділянці під час проведення її державної реєстрації і зберігається за нею протягом усього часу існування такої ділянки;

{Абзац шостий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 791 від 20.07.2011}

територіальна зона – частина території з особливим правовим режимом використання земельних ділянок;

черговий кадастровий план – графічне зображення земельних ділянок, розташованих у межах кадастрових зон і кварталів, адміністративно-територіальних утворень (село, селище, місто, район), із зазначенням номерів кадастрових зон і кварталів, їх меж, розмірів і кадастрових номерів земельних ділянок, меж земельних угідь та сервітутів, територіальних зон.

Терміни “індексна кадастрова карта”, “кадастрова зона”, “кадастровий квартал”, “кадастровий план земельної ділянки” у цьому Тимчасовому порядку вживаються у значенні, наведеному у Порядку складання та затвердження індексних кадастрових карт (планів) і кадастрових планів земельних ділянок, вимоги до їх оформлення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. № 1117 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 94, ст. 3347)”;

3. В Україні створюється єдина система присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.

31. Кадастровий номер земельної ділянки визначається з використанням автоматизованої системи державного земельного кадастру (далі – автоматизована система).

4. Кадастровий номер присвоюється земельній ділянці незалежно від форми власності. У разі переходу права власності на земельну ділянку від однієї особи до іншої, виникнення інших, крім права власності, речових прав на земельну ділянку, зміни речових прав на земельну ділянку кадастровий номер не змінюється.

5. У разі поділу чи об’єднання земельній ділянці присвоюється новий кадастровий номер. При цьому попередній кадастровий номер отримує статус архівного і в подальшому не використовується.

6. Актуалізацію чергового кадастрового плану здійснюють територіальні органи Держземагентства.

{Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ № 791 від 20.07.2011}

Структура кадастрового номера земельної ділянки

8. Кадастровий номер земельної ділянки складається з таких структурних елементів:

КОАТУУ: НКЗ: НКК: НЗД, де

КОАТУУ – десятизначний код згідно з Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-96, останніми двома цифрами якого є нулі;

НКЗ – двозначний номер кадастрової зони (максимальна кількість кадастрових зон у межах одного об’єкта адміністративно-територіального устрою становить 99);

НКК – тризначний номер кадастрового кварталу в межах кадастрової зони (максимальна кількість кадастрових кварталів у межах кадастрової зони становить 999);

НЗД – чотиризначний номер земельної ділянки в межах кадастрового кварталу (максимальна кількість земельних ділянок у межах кадастрового кварталу становить 9999).

Структурні елементи кадастрового номера земельної ділянки відокремлюються один від одного двокрапкою.

9. Структурні елементи кадастрового номера земельної ділянки визначаються на підставі:

1) індексної кадастрової карти;

2) чергового кадастрового плану;

3) даних, що містяться у автоматизованій системі;

4) відомостей про координати поворотних точок меж земельної ділянки;

5) документації із землеустрою, що містить графічне зображення земельної ділянки.

Визначення та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці

10. Визначення та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці здійснюють територіальні органи Держземагентства протягом десяти робочих днів.

101. Кадастровий номер земельної ділянки визначається за результатами складення документації із землеустрою до її погодження та прийняття рішення про надання земельної ділянки у власність (користування) в установленому порядку.

11. Для визначення кадастрового номера земельної ділянки замовник (уповноважена ним особа) або розробник документації із землеустрою, якщо інше не передбачено договором, подає до територіального органу Держземагентства за місцем розташування земельної ділянки:

заяву про визначення кадастрового номера земельної ділянки;

копію документа, що посвідчує особу набувача права на земельну ділянку або її власника, а у разі подання заяви уповноваженою ними особою – також копію документа, що підтверджує його повноваження діяти від імені таких осіб;

документацію із землеустрою, яка містить документи, зазначені в підпунктах 4 і 5 пункту 9 цього Тимчасового порядку;

файл обміну даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (далі – обмінний файл), який складається на кожну земельну ділянку та оформлюється відповідно до вимог, установлених Держземагентством;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів – для фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття номера та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби, ідентифікаційного коду згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податкового номера – для юридичної особи;

{Абзац сьомий пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 808 від 06.08.2012}

Під час подання заяви фізична особа пред’являє паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а у разі подання заяви уповноваженою особою – також документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені такої особи. Документ, що підтверджує повноваження діяти від імені іноземної особи повинен бути легалізований в установленому законодавством порядку.У разі подання документів розробником документації із землеустрою він додатково подає договір.

Забороняється вимагати подання документів та відомостей, не передбачених цим пунктом.

Посадова особа територіального органу Держземагентства присвоює зазначеній заяві та документації із землеустрою обліковий номер.

12. Територіальний орган Держземагентства протягом трьох робочих днів з дня надходження документів, визначених пунктом 11 цього Тимчасового порядку, перевіряє: документацію із землеустрою на відповідність умовам надання земельної ділянки щодо її цільового призначення, оцінки, кількісних та якісних характеристик згідно із дозволом на розроблення документації із землеустрою; дані обмінного файла – документації із землеустрою; дані про земельну ділянку – черговому кадастровому плану.

За результатами перевірки територіальний орган Держземагентства:

у разі відповідності даних, визначених абзацом першим цього пункту, визначає кадастровий номер земельної ділянки з урахуванням пунктів 8 і 9 цього Тимчасового порядку та вносить до обмінного файла відомості про кадастровий номер земельної ділянки;

складає в електронній (цифровій) формі з використанням автоматизованої системи протокол проведення перевірки документації із землеустрою та обмінного файла (далі – протокол проведення перевірки) в частині відповідності даних, визначених абзацом першим цього пункту;

передає до державного підприємства “Центр державного земельного кадастру” – адміністратора автоматизованої системи обмінний файл та протокол проведення перевірки через засоби електрозв’язку.

13. Адміністратор автоматизованої системи здійснює протягом п’яти робочих днів з дня надходження документів:

1) перевірку обмінного файла щодо:

відповідності вимогам, установленим до його структури, змісту та формату;

відповідності вимогам, установленим до структури кадастрового номера земельної ділянки;

відповідності структурних елементів кадастрового номера земельної ділянки даним індексної кадастрової карти;

відсутності дублювання кадастрового номера земельної ділянки;

2) процедуру приймання обмінного файла;

3) внесення даних обмінного файла до автоматизованої системи, – у разі відсутності зауважень до обмінного файла;

4) внесення даних про результати перевірки обмінного файла до складеного територіальним органом Держземагентства протоколу проведення перевірки та повертає його через засоби електрозв’язку територіальному органу Держземагентства.

14. Територіальний орган Держземагентства після отримання від адміністратора автоматизованої системи протоколу проведення перевірки:

1) у разі відсутності в протоколі проведення перевірки зауважень до документації із землеустрою та обмінного файла – не пізніше наступного робочого дня робить на титульному аркуші документації із землеустрою, матеріалах документації із землеустрою, що містять графічне зображення земельної ділянки, відомостях про координати поворотних точок меж земельної ділянки, їх частин, обмежень, угідь позначку, в якій зазначаються кадастровий номер, дати його визначення та внесення відомостей до автоматизованої системи, прізвище та ініціали посадової особи, що зробила таку позначку, і ставиться її підпис. Виправлення у такій позначці не допускаються;

2) повертає у день звернення заявнику документацію із землеустрою та протокол проведення перевірки. У разі наявності зауважень до документації із землеустрою та обмінного файла документація із землеустрою повертається без позначки.

141. У протоколі проведення перевірки зазначаються дата та номер протоколу проведення перевірки; обліковий номер заяви і документації із землеустрою; вид та найменування документації із землеустрою; прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів – для фізичної особи або серію, номер паспорта – для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття номера та повідомила про це відповідному органу державної податкової служби; найменування набувача права на земельну ділянку, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер – для юридичної особи; категорія земель; цільове призначення земельної ділянки; місце розташування земельної ділянки; визначений кадастровий номер земельної ділянки; відомості про розробника документації із землеустрою; відомості про відповідність документації із землеустрою – умовам надання земельної ділянки щодо її цільового призначення, оцінки, кількісних та якісних характеристик згідно із дозволом на розроблення документації із землеустрою, даних обмінного файла – документації із землеустрою, даних про земельну ділянку – черговому кадастровому плану, обмінного файла – вимогам до його структури, змісту та формату, відповідність вимогам, установленим до структури кадастрового номера земельної ділянки, відповідність структурних елементів кадастрового номера земельної ділянки даним індексної кадастрової карти, відсутність дублювання кадастрового номера земельної ділянки; викопіювання з чергового кадастрового плану; загальний висновок щодо результатів проведення перевірки документації із землеустрою та обмінного файла; дата внесення відомостей до автоматизованої системи (у разі внесення); прізвища, ініціали та посади осіб, що провели перевірку документації із землеустрою та обмінного файла.

Протокол проведення перевірки підписується посадовою особою територіального органу Держземагентства та засвідчується печаткою.

142. Розгляд доопрацьованої документації із землеустрою та обмінного файла здійснюється територіальним органом Держземагентства протягом чотирьох робочих днів з дня надходження документів, визначених пунктом 11 цього Тимчасового порядку, відповідно до пунктів 101-11 цього Тимчасового порядку шляхом перевірки стану врахування заявником зауважень, зазначених у протоколі проведення перевірки, складеному відповідно до пунктів 12-141 цього Тимчасового порядку. В такому разі новий обліковий номер документації із землеустрою не присвоюється.

У разі коли заявник врахував зауваження, територіальний орган Держземагентства:

визначає кадастровий номер земельної ділянки з урахуванням пунктів 8 і 9 цього Тимчасового порядку та вносить до обмінного файла відомості про кадастровий номер земельної ділянки (якщо цього не було зроблено відповідно до абзацу третього пункту 12 цього Тимчасового порядку);

робить на протоколі проведення перевірки позначку “Зауваження виправлено”, зазначає дату її проставлення, прізвище та ініціали посадової особи, що зробила таку позначку і засвідчила її підписом;

передає через засоби електрозв’язку до державного підприємства “Центр державного земельного кадастру” – адміністратора автоматизованої системи обмінний файл та електронне (цифрове) зображення протоколу проведення перевірки з позначкою про врахування зауважень для внесення зазначеним підприємством протягом одного робочого дня даних обмінного файла до автоматизованої системи та повідомлення про це через засоби електрозв’язку територіальному органу Держземагентства;

робить на титульному аркуші документації із землеустрою, матеріалах документації із землеустрою, що містять графічне зображення земельної ділянки, відомостях про координати поворотних точок меж земельної ділянки, їх частин, обмежень, угідь позначку із зазначенням кадастрового номера, дати його визначення та внесення відомостей до автоматизованої системи, прізвища та ініціалів посадової особи, що зробила таку позначку і засвідчила її підписом (виправлення у такій позначці не допускаються);

повертає у день звернення заявнику документацію із землеустрою та протокол проведення перевірки з позначкою “Зауваження виправлено” із зазначенням дати, прізвища та ініціалів посадової особи, що зробила таку позначку і засвідчила її підписом.

У разі коли зауваження заявником не враховані, територіальний орган Держземагентства повертає у день звернення заявнику документацію із землеустрою без позначки та протокол проведення перевірки з письмовим обґрунтуванням причин такого повернення.

У разі коли зазначені у протоколі проведення перевірки зауваження не враховані протягом року з моменту його складення, визначений кадастровий номер анулюється.

143. Кадастровий номер присвоюється земельній ділянці після погодження документації із землеустрою та прийняття рішення про надання земельної ділянки у власність (користування) під час здійснення державної реєстрації земельної ділянки в Поземельній книзі в установленому порядку.

Датою присвоєння кадастрового номера є дата відкриття Поземельної книги.

144. У разі коли під час погодження та затвердження документації із землеустрою виникла потреба у внесенні змін до відомостей про земельну ділянку, внесених до автоматизованої системи, визначений кадастровий номер анулюється. Анульований кадастровий номер не може бути присвоєний іншій земельній ділянці.

Повторне визначення кадастрового номера земельної ділянки із внесенням відомостей про земельну ділянку до автоматизованої системи здійснюється відповідно до пунктів 10 – 141 цього Тимчасового порядку.

Визначення та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, переданій у власність (користування) без проведення її державної реєстрації

15. Визначення та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, переданій у власність (користування) без проведення її державної реєстрації, здійснюють територіальні органи Держземагентства протягом двадцяти чотирьох робочих днів.

16. Для визначення та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, переданій у власність (користування) без проведення її державної реєстрації, власник (користувач) такої ділянки або уповноважена ним особа подає до територіального органу Держземагентства за місцезнаходженням земельної ділянки заяву про державну реєстрацію земельної ділянки (далі – заява про державну реєстрацію) та копії:

документа, що посвідчує особу, а для уповноваженої особи також документа, що посвідчує її повноваження;

документа, що посвідчує право на земельну ділянку;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів – для фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття номера та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби, ідентифікаційного коду згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податкового номера – для юридичної особи.

Посадова особа територіального органу Держземагентства присвоює заяві про державну реєстрацію обліковий номер.

17. Територіальний орган Держземагентства розглядає протягом трьох робочих днів подані згідно з пунктом 16 цього Тимчасового порядку документи та:

1) у разі наявності в архіві територіального органу документації із землеустрою, зокрема документів, зазначених у підпунктах 4 і 5 пункту 9 цього Тимчасового порядку, та відповідності меж земельної ділянки даним чергового кадастрового плану:

визначає кадастровий номер земельної ділянки з дотриманням вимог пунктів 8 і 9 цього Тимчасового порядку;

робить на титульному аркуші документації із землеустрою, плані меж або кадастровому плані земельної ділянки, відомостях про обробку теодолітного ходу та визначення координат поворотних точок меж земельної ділянки позначку, в якій зазначаються кадастровий номер, дата його визначення, прізвище та ініціали посадової особи, що зробила цю позначку, і ставиться її підпис. Виправлення у такій позначці не допускаються. Визначений та зазначений на даних документах кадастровий номер земельної ділянки не вважається присвоєним;

створює електронне (цифрове) зображення поданих документів і документації із землеустрою та передає їх адміністратору автоматизованої системи через засоби електрозв’язку;

2) у разі відсутності в архіві територіального органу документації із землеустрою, зокрема документів, зазначених у підпунктах 4 і 5 пункту 9 цього Тимчасового порядку, інформує власника (користувача) такої ділянки або уповноважену ним особу про необхідність розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Визначення та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці у такому разі здійснюються відповідно до абзацу десятого пункту 11, пунктів 12 – 143, абзацу другого пункту 144 цього Тимчасового порядку на підставі заяви про державну реєстрацію земельної ділянки, до якої додаються документи, зазначені в абзацах третьому – шостому пункту 11 цього Тимчасового порядку, документ, що посвідчує право на земельну ділянку.

18. Адміністратор автоматизованої системи протягом 15 робочих днів з дня надходження документів:

формує обмінний файл, вносить відомості про визначений кадастровий номер земельної ділянки до обмінного файла, проводить перевірку та процедуру приймання обмінного файла;

перевіряє кадастровий номер земельної ділянки відповідно до підпункту 1 пункту 13 цього Тимчасового порядку;

складає в електронній формі з використанням автоматизованої системи протокол проведення перевірки в частині відповідності даних;

передає до територіального органу Держземагентства обмінний файл та протокол проведення його перевірки через засоби електрозв’язку.

19. Територіальний орган Держземагентства протягом п’яти робочих днів після отримання від адміністратора автоматизованої системи обмінного файла та протоколу проведення перевірки:

1) перевіряє відповідність даних обмінного файла – документації із землеустрою; даних про земельну ділянку – черговому кадастровому плану;

2) вносить дані про результати перевірки до складеного адміністратором автоматизованої системи протоколу проведення перевірки;

3) у разі відсутності зауважень до документації із землеустрою та обмінного файла:

присвоює кадастровий номер земельній ділянці з відкриттям Поземельної книги в установленому порядку;

повідомляє адміністратора автоматизованої системи про необхідність внесення відомостей до автоматизованої системи;

робить на титульному аркуші документації із землеустрою, матеріалах документації із землеустрою, що містять графічне зображення земельної ділянки, документах, що містять відомості про координати поворотних точок меж земельної ділянки, їх частин, обмежень, угідь тощо, позначку, в якій зазначаються кадастровий номер, дати його визначення та присвоєння, внесення даних до автоматизованої системи, прізвище та ініціали посадової особи, що зробила цю позначку, і ставиться її підпис. Виправлення у такій позначці не допускаються;

видає витяг з Поземельної книги із зазначенням кадастрового номера в установленому порядку та надає його власнику (користувачу) у день звернення разом з протоколом проведення перевірки.

20. У разі невідповідності даних, визначених у підпункті 1 пункту 19 цього Тимчасового порядку, територіальний орган Держземагентства інформує власника (користувача) такої ділянки або уповноважену ним особу про необхідність розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надає йому протокол проведення перевірки.

Визначення та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці у такому разі здійснюються відповідно до пунктів 12 – 143, абзацу другого пункту 144 цього Тимчасового порядку на підставі заяви про державну реєстрацію земельної ділянки, до якої додаються документи, визначені абзацами третім – шостим пункту 11 цього Тимчасового порядку, документ, що посвідчує право на земельну ділянку.