КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 

П О С Т А Н О В А
від 19 липня 1999 р. N 1284
Київ
 

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 N 754 ( 754-2006-п ) від 25.05.2006 N 1413 ( 1413-2009-п ) від 23.12.2009 N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012 }

 

     Відповідно до статті 22 Закону України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” ( 353-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 

     Затвердити Порядок охорони геодезичних пунктів, що додається.

 

       Перший 
віце-прем'єр-міністр України В.КУРАТЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 липня 1999 р. N 1284

 

ПОРЯДОК
охорони геодезичних пунктів
 

{ У тексті Порядку слово “Укргеодезкартографії” замінено словом “Держкомприродресурсів” згідно з Постановою КМ N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 }
 

{ У тексті Порядку слово “Держкомприродресурсів” замінено словом “Мінприроди” згідно з Постановою КМ N 754 ( 754-2006-п ) від 25.05.2006 }
 

{ У тексті Порядку слово “Мінприроди” замінено словом “Держкомзему” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 1413 ( 1413-2009-п ) від 23.12.2009 }

 

Загальні положення
 

     1. Відповідно до Закону України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” ( 353-14 ) передача геодезичних пунктів для забезпечення їх схоронності, порушення питань про відповідальність за їх пошкодження та знищення здійснюється відповідно до Порядку охорони геодезичних пунктів (далі – Порядок).
 

     2. Геодезичні пункти – закріплені точки земної поверхні, положення яких визначено у загальній для них системі геодезичних координат і висот. До геодезичних пунктів належать центри та зовнішні знаки тріангуляції, GPS-мережі, полігонометрії, в тому числі і настінної, а також нівелірної мережі.
 

     3. Закріплення геодезичних пунктів на місцевості здійснюється спеціальними інженерними пристроями і спорудами.
 

     4. Знесення або перезакладка геодезичних пунктів здійснюється лише з дозволу Держземагентства або його територіальних органів відповідно до їх компетенції.

{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012 }
 

     5. Земельні ділянки, на яких розташовані геодезичні пункти, зі смугою землі завширшки один метр уздовж меж геодезичних пунктів є охоронними зонами цих пунктів.
 

     6. Надання земельних ділянок під будівництво геодезичних пунктів проводиться у порядку, встановленому земельним законодавством України.
 

     7. В охоронних зонах забороняється:
 

     виконувати різні господарські роботи (складувати матеріали, утримувати худобу, розводити багаття та інше) і завдавати будь-якої шкоди геодезичним пунктам;
 

     виконувати без дозволу Держземагентства або його територіальних органів роботи, що можуть негативно вплинути на стан геодезичних пунктів. { Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012 }
 

Передача геодезичних пунктів
для забезпечення їх схоронності
 

     8. Геодезичні пункти державної геодезичної мережі та мереж згущення, встановлені під час виконання топографо-геодезичних робіт, передаються для забезпечення їх схоронності користувачам (власникам) земельних ділянок, на території яких вони знаходяться.
 

     9. Геодезичні пункти, які будуються під час виконання топографо-геодезичних та маркшейдерських робіт на будівельних майданчиках, заводських територіях, шахтах, інвентаризації земель та будівництва на інших об’єктах, передаються виконавцями цих робіт для забезпечення їх схоронності замовникам цих робіт.
 

     Передача геодезичних пунктів для забезпечення їх схоронності здійснюється за актами встановленої форми згідно з додатком 1.
 

     Інформація про побудовані геодезичні пункти на зазначених територіях подається до Державного картографо-геодезичного фонду (далі – Укркартгеофонд) за формою згідно з додатком 2.
 

     10. Акти складаються в трьох примірниках, підписуються виконавцем та користувачем (власником) земельної ділянки і скріплюються печаткою.
 

     Один примірник акта залишається у користувача (власника) земельної ділянки, який прийняв геодезичні пункти для забезпечення їх схоронності, другий – у виконавця робіт, третій – надсилається Укркартгеофонду.
 

     11. Передача геодезичних пунктів для забезпечення їх схоронності здійснюється на місці їх знаходження за участю представників користувачів (власників) земельних ділянок та Держземагентства або його територіальних органів згідно з пунктом 8 цього Порядку.

{ Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012 }
 

Періодичний огляд геодезичних
пунктів та їх відновлення
 

     12. Періодичний огляд геодезичних пунктів та їх відновлення здійснюються територіальними виробничими підприємствами Держземагентства.

{ Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012 }
 

     13. Роботи з огляду та відновлення геодезичних пунктів проводяться у містах через п’ять років, на інших територіях – через десять років.
 

     14. Витрати, пов’язані з оглядом та відновленням зовнішнього оформлення геодезичних пунктів, передбачаються в кошторисах підприємств, які проводять ці роботи.
 

     15. Суб’єкти підприємницької діяльності, які використовують пункти державної геодезичної і нівелірної мережі, пункти знімальних геодезичних мереж як вихідну геодезичну основу, подають до Укркартгеофонду інформацію про стан пунктів за формою згідно з додатком 3.
 

Облік геодезичних пунктів
 

     16. Облік геодезичних пунктів здійснюється Укркартгеофондом, який веде банк геодезичних даних.
 

     17. Відомості, які надійшли до Укркартгеофонду про стан геодезичних пунктів та побудову нових, беруться на облік і вводяться в банк геодезичних даних.
 

Відповідальність за порушення вимог
щодо охорони геодезичних пунктів
 

     18. Особи, винні у порушенні вимог щодо охорони геодезичних пунктів, несуть відповідальність згідно із законодавством.

 

Додаток 1
до Положення “Про порядок
охорони геодезичних пунктів”

 

АКТ
про передачу геодезичних пунктів
для забезпечення їх схоронності

 

Я,________________________________________________________________ 
(ім'я, по батькові, прізвище особи, що передає геодезичний
_________________________________________________________________,
пункт для забезпечення схоронності, посада, орган, його адреса)
_________________________________________________________________,
що підписався нижче, відповідно до Закону України "Про
топографо-геодезичну і картографічну діяльність" та Порядку
охорони геодезичних пунктів передав для забезпечення схоронності
і я,______________________________________________________________
(ім'я, по батькові, прізвище особи,
__________________________________________________________________
що прийняла геодезичний пункт для забезпечення схоронності,
посада, підприємство (установа, організація), її адреса)
_________________________________________________________________,
що підписався нижче, прийняв для забезпечення схоронності
геодезичний пункт_______________________________________________,
(назва пункту, його вид та номер)
розташований _____________________________________________________
(місце розташування)
Акт складений "____"_________________ __ року у кількості трьох

примірників, з яких:
один зберігається ________________________________________________
(орган, адреса)
_________________________________________________________________,

другий вручається _______________________________________________,
(ім'я, по батькові, прізвище)
__________________________________________________________________
третій надсилається до Укркартгеофонду.

Передав ________________ Прийняв _________________
(підпис) (підпис)

Додаток 2
до Положення “Про порядок
охорони геодезичних пунктів”

 

Інформація
про побудовані геодезичні пункти
 
------------------------------------------------------------------
N | Назва пункту,| Ким і  | Ким і кому | Приб-  | Детальний
з/п| номер, клас | коли  | переданий  | лизні  | опис роз-
  | тріангуляції,| встанов-| для     | коорди- | ташування
  | полігономет- | лений  | забезпе-  | нати  | геодезич-
  | рії,     | (місяць,| чення їх  | гео-  | ного
  | нівелювання, | рік)  | схоронності | дезично-| пункту
  | тип знака  |     | (номер акта,| го   |
  |       |     |  дата)   | пункту |
---+--------------+---------+-------------+----------+------------
 1 |   2    |  3  |   4    |   5  |   6
------------------------------------------------------------------ 

Додаток З
до Положення “Про порядок
охорони геодезичних пунктів”

 

Інформація
про відновлення геодезичних пунктів
 
------------------------------------------------------------------
N | Назва  | Ким і  | Відомості про пункт | Робо-  | Ким і
з/п| пункту, | коли  |           | ти,   | коли
  | клас  | вста-  |           | вико-  | викона-
  | тріан- | новле- |           | нані  |  но
  | гуляції,| ний   |           | з від- | віднов-
  | полі-  | (місяць,|           | новлення| лення
  | гономет-|  рік) |           |     |
  | рії,  |     |           |     |
  | нівелю- |     |           |     |
  | вання, |     |           |     |
  | номен- |     |           |     |
  | клатури |     |           |     |
  | трапе- |     |           |     |
  | ції,  |     |           |     |
  | приблиз-|     |           |     |
  | ні коор-|     |           |     |
  | динати |     |----------------------|     |
  |     |     | зов- |верхній|нижній |     |
  |     |     | ніш- |центр |центр |     |
  |     |     | ній |    |    |     |
  |     |     | знак |    |    |     |
---+---------+---------+------+-------+-------+---------+---------
 1 |  2  |  3  | 4  | 5  |  6  |   7  |  8
------------------------------------------------------------------