КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 

П О С Т А Н О В А
від 2 червня 2010 р. N 439
Київ
 

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }
 

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012 }

 

     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 

     1. Утворити Комісію з контролю за використанням і відчуженням земель оборони та інших земель державної власності у складі згідно з додатком.
 

     2. Затвердити Положення про Комісію з контролю за використанням і відчуженням земель оборони та інших земель державної власності, що додається.
 

     3. Голові Комісії, утвореної згідно з пунктом 1 цієї постанови, щокварталу інформувати Кабінет Міністрів України про результати проведеної роботи.

 

   Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ 

 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 червня 2010 р. N 439
 

СКЛАД
Комісії з контролю за використанням
і відчуженням земель оборони та інших
земель державної власності

 

   СІВКОВИЧ        - Віце-прем'єр-міністр України,
Володимир Леонідович      голова Комісії 
ТИМЧЕНКО - Голова Держземагентства, заступник
Сергій Михайлович голови Комісії
БОГДАН - заступник Міністра Кабінету Андрій Йосипович Міністрів України - Урядовий
уповноважений з питань
антикорупційної політики
ВОРОНА - заступник Міністра внутрішніх Дмитро Миколайович справ
ІСАЄНКО - заступник Міністра регіонального Дмитро Валерійович розвитку та будівництва
КОВАЛЕНКО - начальник управління Микола Андрійович законодавства з питань земельних
відносин, агропромислового
комплексу та охорони довкілля
Мін'юсту
КОМАРЕЦЬКИЙ - старший прокурор відділу нагляду Євген Васильович за додержанням законів щодо прав
і свобод та інтересів держави
Головного управління військових
прокуратур Генеральної
прокуратури України (за згодою)
КУЛИКОВ - народний депутат України (за Кирило Борисович згодою)
КУШНІР - заступник Міністра оборони Ігор Миколайович
ЛІЩИНСЬКИЙ - заступник Голови Олександр Іванович Держприкордонслужби
МЕЛЬНИК - перший заступник Міністра Сергій Іванович аграрної політики
МИЦАК - заступник Голови Державного Віталій Іванович департаменту з питань виконання
покарань
НАГОРНИЙ - перший заступник начальника Сергій Іванович Управління координації здійснення
аграрної політики Секретаріату
Кабінету Міністрів України
ПОРАЙКО - заступник начальника департаменту
Василь Іванович СБУ
РИБАК - заступник Міністра фінансів Сергій Олександрович
РУСИНСЬКИЙ - заступник Міністра економіки Михайло Прокопович
СКІБ'ЯК - заступник Міністра з питань Андрій Юліанович надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської
катастрофи
ФІЛАТОВ - генеральний директор державного Олександр Анатолійович підприємства "Центр державного
земельного кадастру"

{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012 }

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 червня 2010 р. N 439
 

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з контролю за використанням
і відчуженням земель оборони та інших
земель державної власності

 

     1. Комісія з контролю за використанням і відчуженням земель оборони та інших земель державної власності (далі – Комісія) є постійно діючим робочим органом Кабінету Міністрів України.
 

     2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
 

     3. Основними завданнями Комісії є:
 

     1) сприяння забезпеченню координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо:
 

     проведення аналізу законності прийняття зазначеними органами, органами місцевого самоврядування, окремими посадовими особами рішень про відчуження земельних ділянок, які перебували (перебувають) у користуванні військових частин, військово-навчальних закладів, підприємств, установ та організацій Збройних Сил, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органів спеціального призначення, органів і підрозділів цивільного захисту, а також інших земельних ділянок державної власності (далі – земельні ділянки);
 

     організації проведення інвентаризації земельних ділянок;
 

     забезпечення виконання робіт, пов’язаних з виявленням осіб, винних у незаконному відчуженні земельних ділянок;
 

     2) подання Кабінетові Міністрів України пропозицій та рекомендацій щодо:
 

     законодавчого та організаційного врегулювання питань координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування під час підготовки проектів актів про відчуження земельних ділянок та їх затвердження;
 

     визначення розміру збитків, завданих незаконним відчуженням земельних ділянок;
 

     повернення у державну власність протиправно відчужених земельних ділянок, продажу таких ділянок, а також ділянок, які використовуються нераціонально та не за цільовим призначенням, шляхом проведення аукціонів;
 

     погодження добровільної відмови або згоди на вилучення або відчуження земельних ділянок згідно з пропозиціями Міноборони, МВС, МНС, Адміністрації Держприкордонслужби, ДПтС, інших центральних органів виконавчої влади. { Абзац п’ятий підпункту 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 }
 

     4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
 

     1) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо:
 

     проведення перевірок законності прийняття центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, окремими посадовими особами рішень про відчуження земельних ділянок;
 

     можливих шляхів повернення у державну власність незаконно відчужених земельних ділянок та притягнення винних осіб до відповідальності;
 

     вжиття заходів до запобігання прийняттю центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, землекористувачами та їх посадовими особами рішень про відчуження земельних ділянок, які можуть зашкодити державним інтересам;
 

     проведення аналізу причин порушення земельного законодавства та за його результатами удосконалення нормативно-правової бази із зазначених питань для запобігання таким порушенням;
 

     2) розробляє за результатами своєї роботи інші пропозиції.
 

     5. Комісія має право:
 

     1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, юридичних та фізичних осіб інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
 

     2) залучати до роботи представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, інших юридичних осіб (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за їх згодою);
 

     3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;
 

     4) організовувати та проводити конференції, семінари, наради та інші заходи.
 

     6. Склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів України.
 

     Голова Комісії має право вносити у разі потреби зміни до її складу.
 

     7. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.
 

     Засідання Комісії веде голова, а у разі його відсутності – заступник голови.
 

     Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.
 

     8. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.
 

     Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.
 

     У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
 

     Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні і надсилається всім членам Комісії та Кабінетові Міністрів України.
 

     Член Комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.
 

     9. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України акта, проект якого вносить центральний орган виконавчої влади відповідно до своєї компетенції.
 

     10. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюють Держземагентство та Секретаріат Кабінету Міністрів України.

{ Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012 }