КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 2 листопада 2011 р. № 1134
Київ

 

Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь

 

Відповідно до частини третьої статті 52 Закону України “Про землеустрій” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, що додається.

Прем’єр-міністр України

М.АЗАРОВ

    

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 листопада 2011 р. № 1134

ПОРЯДОК
розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь

1. Цей Порядок визначає механізм розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь (далі – проект землеустрою).

2. Проект землеустрою розробляється з метою організації сільськогосподарського виробництва і впорядкування сільськогосподарських угідь у межах землеволодінь та землекористувань для ефективного ведення сільськогосподарського виробництва, забезпечення раціонального використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного середовища і покращення природних ландшафтів.

3. Проект землеустрою розробляється на підставі рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо проведення робіт із землеустрою, судових рішень, укладених договорів між землевласниками (землекористувачами) та розробником проекту землеустрою.

4. Розробником проекту землеустрою (далі – виконавець) може бути:

юридична особа, що володіє необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі якої працюють не менш як два сертифікованих інженери-землевпорядники;

фізична особа – підприємець, яка володіє необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованим інженером-землевпорядником;

до 1 січня 2015 р. – суб’єкт господарювання, який до набрання чинності Законом України від 2 жовтня 2012 р. № 5394–VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт” у встановленому законом порядку отримав ліцензію на проведення робіт із землеустрою і має у своєму складі інженера-землевпорядника, якого включено до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників.

5. Замовником проекту землеустрою може бути сільська, селищна, міська рада або районна, Київська, Севастопольська міська держадміністрація, землевласник, землекористувач (далі – замовник).

6. Для розроблення проекту землеустрою замовник укладає з виконавцем відповідний договір, істотними умовами якого є вартість і строки (не більш як три місяці) проведення робіт із землеустрою.

До договору замовник додає:

документи, що підтверджують площу землеволодіння, землекористування;

копії рішень органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування чи суду про проведення робіт із землеустрою (якщо такі рішення є підставою для розроблення проекту землеустрою);

копію агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки;

матеріали книги історії полів за останні три роки, актуальні матеріали польових геодезичних вишукувань та ґрунтових обстежень (у разі їх наявності).

7. Проект землеустрою розробляється відповідно до завдання на його розроблення, складеного з урахуванням нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 р. № 164 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 13, ст. 613), та оптимального співвідношення угідь і затвердженого замовником.

8. Проект землеустрою складається із:

1) завдання на розроблення проекту землеустрою;

2) пояснювальної записки, в якій зазначаються дані про об’єкт землеустрою, виконавця та опис проведених робіт із землеустрою, еколого-економічні обґрунтування проектних рішень щодо організації полів сівозміни, упорядкування угідь та передбачених заходів з охорони земель, план переходу до прийнятної сівозміни;

3) текстових матеріалів:

матеріалів геодезичних та землевпорядних вишукувань;

матеріалів ґрунтових обстежень;

матеріалів погодження та затвердження проекту землеустрою;

документів, що згідно з пунктом 6 цього Порядку додаються замовником до договору;

4) графічних матеріалів:

плану існуючого стану використання земель у розрізі землеволодінь та землекористувань, угідь, обмежень, обтяжень та особливих умов використання земель;

схеми розміщення попередників сільськогосподарських культур;

плану агровиробничих груп ґрунтів та рельєфу;

схеми агротехнологічних груп ґрунтів;

плану організації землеволодінь (землекористувань), впорядкування угідь, розміщення виробничих будівель і споруд, об’єктів інженерної та соціальної інфраструктури та заходів з охорони земель;

плану організації території сівозміни (проектування полів сівозміни з визначенням їх типів і видів, з урахуванням спеціалізації сільськогосподарського виробництва, чергування сільськогосподарських культур у сівозміні);

матеріалів перенесення в натуру (на місцевість) запроектованих полів сівозміни.

9. Проект землеустрою погоджується з відповідною сільською, селищною, міською радою або районною, Київською, Севастопольською міською держадміністрацією.

10. Погоджений проект землеустрою підлягає державній експертизі землевпорядної документації в установленому законом порядку, яка проводиться Держземагентством та його територіальними органами.

11. Після отримання позитивного висновку державної експертизи землевпорядної документації проект землеустрою затверджується замовником.

12. Відомості затвердженого проекту землеустрою підлягають в установленому порядку внесенню до державного земельного кадастру.

13. Копії матеріалів, отриманих у результаті проведення робіт із землеустрою, розробник передає до місцевого фонду документації із землеустрою.