КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 

П О С Т А Н О В А
від 22 лютого 2008 р. N 79
Київ
 

     Відповідно до частини сьомої статті 16 Закону України “Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду” ( 525-16 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 

     Затвердити Порядок складення плану земельно-господарського устрою території населеного пункту, що додається.

 

   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2008 р. N 79
 

ПОРЯДОК
складення плану земельно-господарського
устрою території населеного пункту

 

     1. Цей Порядок визначає механізм складення плану земельно-господарського устрою території населеного пункту (далі – план).
 

     2. План розробляється з метою здійснення організаційно-правових, інженерно-технічних та природоохоронних заходів щодо використання земель відповідно до цільового призначення, розподілу земель за формами власності та користування, зокрема оренди, забезпечення режиму використання земель у межах охоронних зон, зон особливого режиму та захисту від руйнування.
 

     3. Замовником плану може бути сільська, селищна, міська рада та її виконавчий орган у межах їх повноважень, визначених законом, а також Київська та Севастопольська міська держадміністрація у разі делегування їй таких повноважень відповідними радами.
 

     4. Розробником плану є юридична або фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, що отримала ліцензію на проведення робіт із землеустрою відповідно до законодавства, відбір якої проводиться на конкурсній основі.
 

     5. У плані наводяться:
 

     інженерно-економічні відомості щодо структури території і стану земель, у тому числі наданих для розміщення зелених зон і зелених насаджень у межах населеного пункту, починаючи з дати складення плану до дати закінчення його дії;
 

     заходи щодо забезпечення земельно-господарського устрою та їх обґрунтування, збереження зелених зон і зелених насаджень;
 

     економічна, фінансова та інша інформація;
 

     графічні матеріали.
 

     Планом визначаються:
 

     межі земельних ділянок усіх форм власності та користування із зазначенням їх цільового призначення, межі охоронних і санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель;
 

     організаційно-правові, фінансові та інші заходи щодо формування екомережі, освоєння земель, поліпшення їх якості, рекультивації та консервації, забезпечення інженерного захисту;
 

     вихідні дані для обчислення розміру податку на землю та орендної плати за земельну ділянку;
 

     умови використання земель у межах охоронних і санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель, а також порядок відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, яких вони можуть зазнати внаслідок встановлення таких зон;
 

     умови передачі в оренду земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти реконструкції застарілого житлового фонду, та умови справляння орендної плати за ці земельні ділянки на період будівництва;
 

     порядок і обсяг компенсаційних виплат власникам земельних ділянок приватної власності у разі виникнення потреби у таких землях згідно із затвердженою містобудівною документацією;
 

     інженерно-технічні заходи щодо будівництва захисних споруд, вертикального планування, регулювання рівня ґрунтових вод та режиму стоку поверхневих вод;
 

     напрями природоохоронної діяльності.
 

     У разі наявності земель, порушених унаслідок провадження господарської діяльності або природних процесів, у плані передбачаються заходи щодо їх рекультивації.
 

     З метою забезпечення перспективної містобудівної діяльності у плані визначаються напрями тимчасового використання земельних ділянок, що належать до зони перспективної забудови.
 

     6. Відповідно до законодавства планом передбачається особливий режим використання земель у межах:
 

     санітарно-захисних зон шкідливих і небезпечних об’єктів; округів і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони курортів;
 

     зон санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого водопостачання і водоочисних споруд;
 

     водоохоронних зон водних об’єктів;
 

     охоронних зон об’єктів культурної спадщини, а також зон регулювання забудови;
 

     охоронних зон територій та об’єктів природно-заповідного фонду, зелених зон (парків, скверів тощо);
 

     сейсмічних зон та зон руйнування земної поверхні, зсувів, затоплення і підтоплення, тектонічних розломів та інших небезпечних природних або антропогенних процесів.
 

     7. План розробляється згідно з договором про виконання робіт, укладеним із замовником на підставі відповідного рішення (розпорядження) замовника. У договорі обумовлюються предмет договору, строк виконання та вартість робіт, порядок її обчислення, порядок прийняття-передачі виконаних робіт, відповідальність сторін, а також додаткові умови.
 

     8. Невід’ємними частинами договору є:
 

     затверджене замовником завдання на виконання робіт, яким визначаються зміст плану, перелік вихідних даних, підстави для виконання робіт, характеристика об’єкта та кількість примірників плану;
 

     календарний план виконання робіт;
 

     протокол погодження договірної ціни на виконання робіт;
 

     кошторис на виконання робіт.
 

     9. До договору замовник додає вихідну документацію, необхідну для розроблення плану.
 

     Вимоги до змісту та оформлення плану встановлюються нормативно-технічною документацією.
 

     10. Фінансування робіт з розроблення плану здійснюється за рахунок коштів замовника.
 

     11. Розробник погоджує план з місцевими природоохоронними органами, місцевими органами містобудування, архітектури та земельних ресурсів і подає для затвердження замовнику.
 

     Затверджений план є підставою для здійснення продажу в установленому законодавством порядку, надання у власність або оренду земельних ділянок для реконструкції, заміни житлового фонду після вилучення, викупу земельних ділянок для суспільних потреб.
 

     12. Зміни і доповнення до плану вносяться за рішенням (розпорядженням) замовника.