{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 792 від 21.06.2004
№ 754 від 25.05.2006
№ 1413 від 23.12.2009
№ 200 від 22.02.2012
№ 739 від 09.10.2013}

На виконання Закону України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України (додається).

Перший
віце-прем’єр-міністр України

В.КУРАТЧЕНКО

Інд. 33

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 липня 1999 р. № 1344

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України

{У тексті Положення слово “Укргеодезкартографія” в усіх відмінках замінено словом “Держкомприродресурсів” згідно з Постановою КМ № 792 від 21.06.2004}

{У тексті Положення слово “Держкомприродресурсів” замінено словом “Мінприроди” згідно з Постановою КМ № 754 від 25.05.2006}

{У тексті Положення слово “Мінприроди” замінено словом “Держкомзему” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 1413 від 23.12.2009}

{У тексті Положення слово “Держкомзем” у всіх відмінках замінено словом “Держземагентство” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 200 від 22.02.2012}

{У тексті Положення слово “Укркартгеофонд” у всіх відмінках замінено словом “Держкартгеофонд” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 739 від 09.10.2013}

1. Це Положення, розроблене відповідно до Закону України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”, встановлює порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України (далі – Держкартгеофонд).

2. До Держкартгеофонду передаються топографо-геодезичні та картографічні матеріали незалежно від їх виду, місця створення і форми власності на них, які знаходяться і зберігаються на території України, мають наукову, історико-культурну цінність, визначені такими відповідною експертизою і зареєстровані у порядку, передбаченому Законом України “Про Національний архівний фонд і архівні установи”.

3. Матеріали підлягають передачі до Держкартгеофонду за переліком згідно з додатком 1. Залежно від виду робіт матеріали передаються в цифровій або аналоговій формі.

4. Матеріали Держкартгеофонду є складовою частиною Національного архівного фонду, перебувають під охороною держави, призначаються для задоволення інформаційних, соціально-культурних, наукових, виробничих та інших потреб суспільства і не підлягають приватизації.

41. Функції з ведення Держкартгеофонду виконує визначене Держземагентством державне підприємство, яке належить до сфери його управління.

{Положення доповнено пунктом 41 згідно з Постановою КМ № 739 від 09.10.2013}

5. Систему органів виконавчої влади, організацій, підприємств, що формують Держкартгеофонд і взаємодіють з ним, становлять:

Держземагентство;

Міноборони;

суб’єкти підприємницької діяльності, які належать до сфери управління Держземагентства;

юридичні та фізичні особи, які мають необхідне технічне та технологічне забезпечення та у складі яких за основним місцем роботи є сертифікований інженер-геодезист, що відповідає за якість проведення топографо-геодезичних і картографічних робіт;

{Абзац п’ятий пункту 5 в редакції Постанови КМ № 739 від 09.10.2013}

органи виконавчої влади та їх структурні підрозділи, які здійснюють накопичення топографо-геодезичних та картографічних матеріалів, – управління містобудування та архітектури.

{Абзац сьомий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 739 від 09.10.2013}

6. Суб’єкти підприємницької діяльності, які виконують на території України картографічні, геодезичні, гравіметричні, аерозйомочні роботи тощо, зобов’язані безоплатно передавати Держкартгеофонду копії матеріалів виконаних робіт для архівного зберігання. Копії матеріалів повинні бути виготовлені у формі і на носіях, що забезпечують довгострокове зберігання та подальше їх використання.

7. Підприємства Держземагентства, які виконують загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, зобов’язані передавати Держкартгеофонду на зберігання оригінали матеріалів виконаних робіт.

8. Матеріали топографо-геодезичних і картографічних робіт, що передаються на архівне зберігання, дозволяється використовувати лише з дотриманням вимог законодавства про авторські права.

9. Матеріали, які передаються Держкартгеофонду, повинні відповідати вимогам нормативно-правових та нормативно-технічних актів Мінагрополітики. Матеріали, які передаються в цифровій формі, повинні бути записані на магнітних чи оптичних або оптико-магнітних носіях, які забезпечують їх довгострокове зберігання.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 200 від 22.02.2012}

10. Відбір матеріалів топографо-геодезичних та картографічних робіт для зберігання в Держкартгеофонді та встановлення термінів їх зберігання провадиться постійно діючими експертними комісіями Держкартгеофонду та суб’єктів підприємницької діяльності на основі цього Положення та нормативно-технічних актів Мінагрополітики.

{Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 200 від 22.02.2012}

Перелік матеріалів тимчасового зберігання (із зазначенням терміну) встановлюється постійно діючими експертними комісіями суб’єктів підприємницької діяльності.

11. Експертні комісії утворюються у складі керівника підприємства (голова) або головного інженера, керівників підрозділів, які забезпечують зберігання матеріалів, кваліфікованих спеціалістів, які в змозі правильно визначити наукову, історичну і практичну цінність матеріалів та встановити терміни їх зберігання.

Комісії утворюються у складі 5-7 чоловік наказом керівника підприємства або організації.

12. Суб’єкти підприємницької діяльності передають матеріали на зберігання до Держкартгеофонду один раз на півріччя.

Передача здійснюється згідно з актом приймання-передачі встановленої форми (додаток 2), який складається у двох примірниках і підписується керівниками.

Інші суб’єкти підприємницької діяльності, які зберігають матеріали виконаних робіт у фондах підприємств-виконавців, подають до Держкартгеофонду інформацію про ці матеріали (додаток 3).

13. Роботи, пов’язані з підготовкою матеріалів для передачі до Держкартгеофонду, в тому числі виготовлення копій та їх транспортування, здійснюються за рахунок підприємств, організацій та установ, що виконують відповідні роботи.

14. Держкартгеофонд та суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язані забезпечувати такі умови зберігання переданих їм матеріалів, які виключають і заподіяння шкоди.

15. До Держкартгеофонду передаються матеріали на постійне, довгострокове (5 і більше років) та тимчасове зберігання (термін встановлюється за потребою).

В Держкартгеофонді створюються архівний фонд та фонд реалізації.

16. Матеріали, термін зберігання яких минув або які стали непридатними для використання, повинні своєчасно передаватися експертними комісіями на знищення згідно з актом встановленої форми відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

17. Оригінали топографічних карт усіх масштабів та оригінали інших матеріалів постійного зберігання, які стали непридатними для використання, підлягають знищенню тільки з дозволу Держземагентства за погодженням з Укрдержархівом.

{Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 200 від 22.02.2012}

18. Безпідставне знищення матеріалів постійного та довгострокового зберігання, порушення термінів зберігання матеріалів, встановлених цим Положенням, тягне за собою відповідальність, визначену законодавством.

19. Матеріали, які містять відомості, що становлять державну таємницю, підлягають знищенню відповідно до вимог нормативно-правових актів.

20. Матеріали, які не містять відомостей, що становлять державну таємницю, не дозволяється використовувати для господарських потреб.

Ці матеріали знищуються відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

21. Матеріали, які надійшли на постійне, довгострокове та тимчасове зберігання, підлягають обліку відповідно до вимог Закону України “Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність”, нормативно-правових актів з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності та цього Положення, з урахуванням вимог Головархіву.

22. Організація обліку матеріалів повинна забезпечувати швидке їх знаходження та гарантувати збереження.

23. Облік матеріалів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, ведеться відповідно до Закону України “Про державну таємницю” та нормативно-правових актів з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

24. Облік матеріалів, що надійшли на зберігання до Держкартгеофонду, ведеться з використанням автоматизованих або картково-облікових систем.

25. Для контролю наявності та фізичного стану матеріалів періодично проводиться їх інвентаризація:

архівного фонду – один раз на два роки;

фонду реалізації – щороку;

інших документів – один раз на два роки.

26. Матеріали Держкартгеофонду можуть використовуватися юридичними та фізичними особами за умови дотримання ними вимог Закону України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”, Положення про Держкартгеофонд, цього Положення та інших нормативно-правових актів з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

27. Топографо-геодезичні, картографічні та інші матеріали Держкартгеофонду є об’єктами державної власності і надаються у користування:

органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування без права використання в комерційних цілях – безоплатно, крім витрат на послуги та пересилку;

юридичним та фізичним особам – на договірних умовах.

28. Для створення нових та оновлення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів загальнодержавного призначення підприємствам Держземагентства та спеціальним підрозділам Міноборони вихідні матеріали надаються безоплатно.

29. Юридичним та фізичним особам, які користуються матеріалами Держкартгеофонду, забороняється:

застосовувати технічні засоби та виконувати інші дії, що можуть призвести до пошкодження матеріалів, переданих на зберігання;

здійснювати несанкціоноване копіювання топографічних, картографічних, аерозйомочних матеріалів і гравіметричних даних;

передавати вихідні матеріали (їх копії) іншим особам без спеціального дозволу, якщо це не передбачається умовами користування відповідними матеріалами;

використовувати матеріали, які містять відомості, що становлять державну таємницю, без належних умов забезпечення зберігання таких матеріалів відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

30. Юридичні та фізичні особи, які втратили матеріали, що становлять державну таємницю, зобов’язані терміново повідомити про це Держземагентство або Міноборони (якщо воно виготовило ці матеріали) та інші державні органи.

31. Порушення умов користування топографо-геодезичними, картографічними та іншими матеріалами Держкартгеофонду тягне за собою відповідальність згідно із законодавством.


 

Додаток 1
до Положення

ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ,
які підлягають передачі Державному картографо-геодезичному фонду України з установленим терміном зберігання

Найменування матеріалів

Термін зберігання

Коли підлягає знищенню

I. Матеріали щодо виконання робіт з побудови Державної геодезичної мережі

Матеріали щодо виконання геодезичних робіт

1.

Картки побудови геодезичних пунктів

постійно

 

2.

Акти передачі геодезичних пунктів для забезпечення їх схоронності

десять років

після чергового обстеження та відновлення пунктів

3.

Матеріали щодо обстеження та оновлення геодезичних пунктів

п’ять років

-“-

4.

Матеріали щодо оброблення супутникових геодезичних спостережень

постійно

 

5.

Матеріали щодо сумісного вирівнювання геодезичних мереж 1-3 класів

п’ять років

після чергового вимірювання та оброблення його результатів

6.

Каталоги координат і висот геодезичних пунктів 1-4 класів у Державній геодезичній референцній системі координат УСК-2000

постійно

 

7.

Каталоги координат астрономічних пунктів і пунктів базисної мережі (в тому числі чергові каталоги таких пунктів)

-“-

 

8.

Карткові каталоги геодезичних пунктів, складених на аркуші карти масштабу 1:200000

до чергового складення

після чергового вимірювання та оброблення його результатів

9.

Каталоги координат геодезичних пунктів, складених на аркуші карти масштабу 1:200000

постійно один примірник

 

10.

Технічні звіти про виконані роботи з астрономічних визначень, базисних вимірювань у державній системі координат

постійно

 

11.

Технічні звіти про вирівнювання та каталогізацію геодезичних мереж кількох об’єктів чи полігонів за блоками

-“-

 

12.

Матеріали кінцевих обчислень довжини базисів і вихідних сторін:

 

 

 

1 і 2 класів

десять років

після чергового вимірювання та оброблення його результатів

 

3 і 4 класів

п’ять років

 

13.

Картки попереднього оброблення кутових і лінійних вимірювань на геодезичних пунктах:

 

-“-

 

1 і 2 класів

десять років

 

 

3 і 4 класів

п’ять років

 

Матеріали щодо виконання нівелірних робіт

14.

Журнали закладки реперів нівелірної мережі I-II класів

постійно

 

15.

Акти передачі нівелірних знаків для забезпечення їх схоронності

десять років

після чергового обстеження та відновлення пунктів

16.

Матеріали щодо обстеження та оновлення реперів на об’єкті

постійно

 

17.

Каталоги висот пунктів нівелювання I-IV класів на об’єкт у Балтійській системі висот

-“-

 

18.

Каталог висот пунктів нівелювання, складений на аркуші карти масштабу 1:200000

-“-

 

19.

Графіки порівняння швидкості руху земної кори

-“-

 

20.

Каталог середньорічних сучасних вертикальних рухів пунктів

-“-

 

21.

Технічний звіт про проведення нівелювання I-IV класів

-“-

 

22.

Науково-технічний звіт про проведення повторного нівелювання для визначення сучасних вертикальних рухів земної кори

-“-

 

23.

Технічний звіт про вирівнювання та складення каталогів на аркуші карти масштабу 1:200000

-“-

 

Матеріали щодо виконання гравіметричних робіт

24.

Паспорти гравіметричних пунктів: фундаментальних 1 класу

-“-

 

25.

Акт передачі гравіметричних пунктів і контрольних реперів для забезпечення їх схоронності

-“-

 

26.

Лист обстеження та оновлення гравіметричних пунктів

-“-

 

27.

Карти (цифрові моделі) аномалій прискорення вільного падіння та висот квазігеоїда

-“-

 

28.

Каталоги гравіметричних пунктів на суші та в акваторіях

постійно

 

29.

Технічний звіт про побудову карт (моделей) прискорення вільного падіння та висот квазігеоїда

-“-

 

30.

Науково-технічний звіт про виконані роботи з визначення фундаментальних пунктів та пунктів 1 класу

-“-

 

II. Матеріали щодо виконання робіт з побудови геодезичних мереж згущення

31.

Абриси геодезичних пунктів у містах та селищах

-“-

 

32.

Акти передачі геодезичних пунктів мереж згущення для забезпечення їх схоронності

десять років

після чергового обстеження та відновлення пунктів

33.

Інвентарні книги обстеження та оновлення пунктів геодезичних мереж згущення із схемами

постійно

 

34.

Каталоги координат і висот у Державній геодезичній референцній системі координат УСК-2000 із схемою

-“-

 

35.

Каталоги координат і висот у місцевій системі координат із схемою

-“-

 

36.

Технічні звіти про виконані роботи у Державній геодезичній референцній системі координат УСК-2000

-“-

 

37.

Технічні звіти про виконані роботи у місцевій системі координат

-“-

 

III. Матеріали щодо виконання топографічних робіт

38.

Цифрові топографічні карти (плани) та їх формуляри

-“-

 

39.

Електронні топографічні карти (плани) та їх формуляри

-“-

 

40.

Топографічні карти (плани) на паперових носіях

постійно два примірники

 

41.

Ортофотоплани в електронному вигляді

постійно один примірник

 

42.

Фотокарти в електронному вигляді

постійно

 

43.

Технічні звіти про виконані роботи із створення топографічних карт (планів)

-“-

 

IV. Матеріали щодо проведення топографічної зйомки шельфу та водних об’єктів

44.

Цифрові топографічні карти (плани) та їх формуляри

-“-

 

45.

Топографічні карти (плани) на паперових носіях

постійно два примірники

 

46.

Технічні звіти про виконані роботи

постійно

 

V. Матеріали щодо проведення зйомки інженерних комунікацій

47.

Схеми розташування інженерних комунікацій і споруд

-“-

 

48.

Абриси люків, камер та інших інженерних споруд

-“-

 

49.

Плани інженерних комунікацій та інженерних споруд

-“-

 

50.

Технічні звіти про виконані роботи

-“-

 

VI. Матеріали щодо проведення картографічних робіт

51.

Карти та атласи загальногеографічні, гравіметричні, тематичні, довідкові, навчальні, туристичні та інші в електронному вигляді

-“-

 

52.

Карти та атласи загальногеографічні, гравіметричні, тематичні, довідкові, навчальні, туристичні та інші на паперових носіях

постійно два примірники

 

VII. Матеріали щодо проведення аерокосмічної зйомки

53.

Оригінали (копії) матеріалів аерозйомки, дистанційного зондування Землі різних знімальних систем в електронному вигляді

постійно

 

54.

Картограма та перелік матеріалів аерозйомки, матеріалів дистанційного зондування Землі

-“-

 

VIII. Інші матеріали щодо виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт та проведення аерокосмічної зйомки

55.

Картки обліку географічних назв у межах території України

постійно

 

56.

Картки обліку географічних назв у межах території зарубіжних країн

-“-

 

57.

Відомості про зміни площі території України

-“-

 

58.

Картограми забезпечення території України топографо-геодезичними, картографічними та аерокосмічними матеріалами

-“-

 

59.

Нормативно-технічна документація щодо виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт

-“-

 

60.

Технічні проекти, програми та кошториси на виконання загальнодержавних і спеціальних робіт

десять років

після чергового обстеження та відновлення пунктів

 

{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 739 від 09.10.2013}


 

 Додаток 2
до Положення
 
 

ПЕРЕЛІК
матеріалів, які передаються до Держкартгеофонду

Номер статті за переліком додатка 1

Найменування матеріалів

Кількість примірників (аркушів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 739 від 09.10.2013}


 

 Додаток 3
до Положення
 

ВІДОМОСТІ
про матеріали, які зберігаються
на підприємствах (в організаціях)
 
------------------------------------------------------------------
 N | Підприємство, його адреса,| Термін  |  Місце | Коли
п/п|     телефон      | зберігання |зберігання|підлягають
  | Найменування матеріалів |      |     | знищенню
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 
___________________________________ _________ _______________
(найменування посади керівника (підпис) (розшифрування)
підприємства, організації)

     МП