КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 

П О С Т А Н О В А
від 25 грудня 2002 р. № 1958
Київ
 

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 901 ( 901-2009-п ) від 26.08.2009 }
 

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1829 ( 1829-2003-п ) від 26.11.2003 N 1197 ( 1197-2005-п ) від 15.12.2005 N 927 ( 927-2008-п ) від 16.10.2008 }

 

     На виконання Указу Президента України від 19 серпня 2002 р. N 720 ( 720/2002 ) “Про вдосконалення системи державного управління земельними ресурсами та контролю за їх використанням і охороною” Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 

     1. Утворити в складі Державного комітету по земельних ресурсах Державну інспекцію з контролю за використанням і охороною земель як урядовий орган державного управління.
 

     2. Затвердити Положення про Державну інспекцію з контролю за використанням і охороною земель (додається).

 

   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ 

     Інд. 22

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 2002 р. N 1958
 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну інспекцію з контролю
за використанням і охороною земель

 

     1. Державна інспекція з контролю за використанням і охороною земель (Держземінспекція) є урядовим органом державного управління, який діє у складі Держкомзему і йому підпорядковується.
 

     2. Держземінспекція у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Земельним кодексом ( 2768-14 ) та іншими законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Держкомзему.
 

     3. Основними завданнями Держземінспекції є:
 

     участь у межах своєї компетенції в реалізації державної політики у сфері земельних відносин;
 

     організація та здійснення державного контролю за використанням і охороною земель;
 

     узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення.
 

     4. Держземінспекція відповідно до покладених на неї завдань:
 

     1) організує і здійснює державний контроль за:
 

     дотриманням органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, а також іноземними юридичними особами земельного законодавства;
 

     дотриманням встановленого порядку набуття і реалізації права на землю, в тому числі на землі водного і лісового фонду;
 

     використанням земельних ділянок відповідно до цільового призначення;
 

     дотриманням законодавства у процесі укладання цивільно-правових угод, надання у користування, передачі у власність, вилучення (викупу) земельних ділянок;
 

     веденням державного обліку і реєстрації земель, достовірністю інформації про наявність та використання земель;
 

     розміщенням, проектуванням, будівництвом та введенням у дію об’єктів, які негативно впливають або можуть вплинути на стан земель; ( Абзац сьомий підпункту 1 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1829 ( 1829-2003-п ) від 26.11.2003 )
 

     виконанням комплексу необхідних заходів щодо захисту земель від водної і вітрової ерозії, їх псування, забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і стічними водами, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами, недопущення заростання бур’янами, чагарниками та дрібноліссям, селів, підтоплення, заболочення, засолення, солонцювання, висушування, ущільнення та інших процесів, що ведуть до погіршення стану земель;
 

     дотриманням строків своєчасного повернення тимчасово зайнятих земельних ділянок та обов’язкового виконання заходів щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням; ( Абзац дев’ятий підпункту 1 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1829 ( 1829-2003-п ) від 26.11.2003 )
 

     виконанням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту під час проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов’язаних з порушенням ґрунтового покриву, своєчасного проведення рекультивації порушених земель в обсягах, передбачених проектом рекультивації земель; ( Абзац десятий підпункту 1 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1829 ( 1829-2003-п ) від 26.11.2003 )
 

     дотриманням правил, установленого режиму експлуатації протиерозійних, гідротехнічних споруд, збереженням захисних насаджень і межових знаків; ( Абзац одинадцятий підпункту 1 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1829 ( 1829-2003-п ) від 26.11.2003 )
 

     дотриманням порядку визначення та відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва; { Абзац дванадцятий підпункту 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно із Постановою КМ N 927 ( 927-2008-п ) від 16.10.2008 }
 

     проведенням державної землевпорядної експертизи містобудівної і землевпорядної документації;
 

     дотриманням строків розгляду заяв чи клопотань щодо набуття і реалізації прав на землю; ( Підпункт 1 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1829 ( 1829-2003-п ) від 26.11.2003 )
 

     2) вживає в межах своєї компетенції заходів до усунення порушень земельного законодавства, в тому числі щодо повернення самовільно зайнятих земельних ділянок їх власникам або користувачам; ( Підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1829 ( 1829-2003-п ) від 26.11.2003 )
 

     3) обстежує земельні ділянки, які підлягають рекультивації, та видає спеціальні дозволи на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок відповідно до проектів, затверджених в установленому порядку, а також обстежує земельні ділянки, на яких заподіяна шкода внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; { Підпункт 3 пункту 4 в редакції Постанов КМ N 1829 ( 1829-2003-п ) від 26.11.2003, N 927 ( 927-2008-п ) від 16.10.2008 }
 

     4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань державного контролю за використанням та охороною земель;
 

     5) подає пропозиції Держкомзему щодо анулювання ліцензій на проведення землевпорядних та землеоціночних робіт;
 

     6) бере участь у роботі комісій з приймання меліорованих, рекультивованих та інших земель, а також у визначенні земельних ділянок для розміщення об’єктів будівництва та у вирішенні інших питань, пов’язаних з вилученням (викупом) земель; { Підпункт 6 пункту 4 із змінами, внесеними згідно із Постановою КМ N 927 ( 927-2008-п ) від 16.10.2008 }
 

     7) вносить в установленому порядку до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотання щодо:
 

     приведення у відповідність із законодавством прийнятих ними рішень з питань регулювання земельних відносин, використання та охорони земель;
 

     обмеження або зупинення освоєння земельних ділянок у разі розробки корисних копалин, у тому числі торфу, проведення геологорозвідувальних, пошукових та інших робіт з порушенням вимог земельного законодавства;
 

     припинення будівництва та експлуатації об’єктів у разі порушення вимог земельного законодавства до повного усунення виявлених порушень і ліквідації їх наслідків;
 

     припинення права користування земельною ділянкою відповідно до закону;

( Підпункт 7 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1829 ( 1829-2003-п ) від 26.11.2003 )
 

     8) надає методичну допомогу і рекомендації органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, власникам землі, землекористувачам з питань використання і охорони земель;
 

     9) вивчає і впроваджує у практику досягнення вітчизняної та зарубіжної науки і техніки для здійснення державного контролю за використанням і охороною земель;
 

     10) взаємодіє з засобами масової інформації з питань висвітлення актуальних проблем здійснення державного контролю за використанням і охороною земель;
 

     11) розробляє узгоджені з державними органами по земельних ресурсах плани заходів та організовує роботу своїх територіальних органів, громадських інспекторів, надає їм методичну та практичну допомогу, контролює їх діяльність, вживає заходів до усунення виявлених недоліків і порушень;
 

     12) здійснює заходи щодо професійної підготовки та перепідготовки кадрів;
 

     13) організовує збирання, зведення та аналіз інформації щодо використання та охорони земель;
 

     14) подає до Держкомзему, його територіальних органів, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування заходів з охорони земель; ( Підпункт 14 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1829 ( 1829-2003-п ) від 26.11.2003 )
 

     15) надає методичну допомогу територіальним органам Держземінспекції з питань надання платних послуг згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. { Пункт 4 доповнено підпунктом 15 згідно із Постановою КМ N 927 ( 927-2008-п ) від 16.10.2008 }
 

     5. Держземінспекція та державні інспектори з контролю за використанням і охороною земель в межах своїх повноважень мають право:
 

     складати акти перевірок, протоколи про адміністративні правопорушення у сфері використання та охорони земель і дотримання вимог земельного законодавства та розглядати відповідно до законодавства справи про адміністративні правопорушення, а також подавати в установленому законодавством порядку до відповідних органів матеріали перевірок щодо притягнення винних осіб до відповідальності;
 

     давати обов’язкові для виконання вказівки (приписи) з питань використання та охорони земель і дотримання вимог земельного законодавства;
 

     безперешкодно обстежувати в установленому законодавством порядку земельні ділянки, що перебувають у власності та користуванні юридичних і фізичних осіб, перевіряти документи щодо використання та охорони земель і дотримання вимог земельного законодавства;
 

     у разі неможливості встановлення особи правопорушника земельного законодавства на місці вчинення правопорушення доставляти його до органів внутрішніх справ чи місцевих органів виконавчої влади для складання протоколу про адміністративне правопорушення;
 

     викликати громадян, у тому числі посадових осіб, для отримання від них усних або письмових пояснень з питань, пов’язаних з порушенням земельного законодавства;
 

     передавати до органів прокуратури, органів дізнання та досудового слідства акти перевірок та інші матеріали про діяння, в яких вбачаються ознаки злочину;
 

     проводити у випадках, встановлених законом, фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для запобігання порушенням земельного законодавства;
 

     звертатися до органів прокуратури з клопотанням про подання позову до суду щодо відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також повернення самовільно чи тимчасово зайнятих земельних ділянок, строк користування якими закінчився;
 

     залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;
 

     отримувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і господарювання документи, матеріали та іншу інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
 

     скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції.
 

     Держземінспекція та державні інспектори з контролю за використанням і охороною земель мають інші права, передбачені Законом України “Про державний контроль за використанням та охороною земель” ( 963-15 ) та іншими законами.

( Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 1829 ( 1829-2003-п ) від 26.11.2003 )
 

     6. Держземінспекція видає накази організаційно-розпорядчого характеру.
 

     7. Головним державним інспектором України з контролю за використанням та охороною земель є Голова Держкомзему.
 

     Держземінспекцію очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Головного державного інспектора України з контролю за використанням та охороною земель.
 

     Начальник Держземінспекції є першим заступником Головного державного інспектора України з контролю за використанням та охороною земель та членом колегії Держкомзему.

{ Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 927 ( 927-2008-п ) від 16.10.2008 }
 

     8. Начальник Держземінспекції:
 

     здійснює керівництво діяльністю Держземінспекції, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Головою Держкомзему за виконання покладених на Інспекцію завдань;
 

     призначає на посаду і звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників Держземінспекції (крім своїх заступників);
 

     визначає ступінь відповідальності заступників начальника Держземінспекції та керівників її структурних підрозділів;
 

     притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Держземінспекції, крім заступників начальника Держземінспекції;
 

     підписує видані в межах компетенції Держземінспекції накази, організовує перевірку їх виконання;
 

     затверджує положення про структурні підрозділи Держземінспекції;
 

     здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням;
 

     вносить Голові Держкомзему подання про призначення та звільнення керівників територіальних органів Держземінспекції, а також пропозиції щодо їх заохочення чи притягнення до дисциплінарної відповідальності; { Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 927 ( 927-2008-п ) від 16.10.2008 }
 

     призначає на посаду і звільняє з посади за погодженням з Головою Держкомзему заступників керівників територіальних органів Держземінспекції. { Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 927 ( 927-2008-п ) від 16.10.2008 }
 

     9. Начальник Держземінспекції має трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Держкомзему, погодженим з начальником Держземінспекції. { Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 927 ( 927-2008-п ) від 16.10.2008 }
 

     Перший заступник та заступники начальника Держземінспекції є заступниками Головного державного інспектора України з контролю за використанням та охороною земель. { Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 927 ( 927-2008-п ) від 16.10.2008 }
 

     Розподіл обов’язків між заступниками здійснює начальник Держземінспекції.
 

     Керівники структурних підрозділів Держземінспекції, на яких покладено здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, є одночасно старшими державними інспекторами з контролю за використанням та охороною земель. { Абзац пункту 9 в редакції Постанови КМ N 1829 ( 1829-2003-п ) від 26.11.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 927 ( 927-2008-п ) від 16.10.2008 }
 

     Головні та провідні спеціалісти, які безпосередньо здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель, є одночасно державними інспекторами з контролю за використанням та охороною земель. ( Абзац пункту 9 в редакції Постанови КМ N 1829 ( 1829-2003-п ) від 26.11.2003 )
 

     10. Держземінспекція має територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, які становлять єдину систему органів державного контролю за використанням і охороною земель. Керівники зазначених територіальних органів є відповідно головними державними інспекторами з контролю за використанням та охороною земель Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя. { Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 927 ( 927-2008-п ) від 16.10.2008 }
 

     Призначення на посаду та звільнення з посади керівників територіальних органів здійснюється Головою Держкомзему. Положення про зазначені органи затверджує начальник Держземінспекції. ( Абзац другий пункту 10 в редакції Постанови КМ N 1197 ( 1197-2005-п ) від 15.12.2005 )
 

     11. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держземінспекції, обговорення найважливіших напрямів її діяльності в Інспекції може утворюватися колегія у складі начальника (голова колегії), його заступників та керівників структурних підрозділів Держземінспекції та її територіальних органів, представників Держкомзему, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління; { Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 927 ( 927-2008-п ) від 16.10.2008 }
 

     Персональний склад колегії затверджується Головою Держкомзему.
 

     Рішення колегії втілюються в життя наказами Держземінспекції.
 

     12. Граничну чисельність працівників Держземінспекції в межах граничної чисельності працівників Держкомзему, визначеної Кабінетом Міністрів України, за поданням начальника Держземінспекції затверджує Голова Держкомзему.
 

     13. Структуру Держземінспекції затверджує її начальник за погодженням з Головою Держкомзему.
 

     Штатний розпис і кошторис Держземінспекції затверджує її начальник за погодженням з Головою Держкомзему і Мінфіном.
 

     14. Держземінспекція утримується за рахунок державного бюджету у межах коштів, передбачених на утримання Держкомзему.
 

     15. Держземінспекція є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.