КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 

П О С Т А Н О В А
від 28 лютого 2011 р. N 218
Київ
 

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 456 ( 456-2011-п ) від 27.04.2011 N 763 ( 763-2012-п ) від 06.08.2012 N 192 ( 192-2013-п ) від 25.03.2013 }

 

     Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 

     Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення загальнодержавних топографо-геодезичних та картографічних робіт і робіт з демаркації та делімітації державного кордону, що додається.

 

   Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ 

  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2011 р. N 218
 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для проведення загальнодержавних
топографо-геодезичних та картографічних робіт
і робіт з демаркації та делімітації державного кордону

 

     1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення загальнодержавних топографо-геодезичних та картографічних робіт і робіт з демаркації та делімітації державного кордону (далі – бюджетні кошти). { Абзац перший пункту 1 в редакції Постанови КМ N 763 ( 763-2012-п ) від 06.08.2012 }
 

     Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінагрополітики, а відповідальним виконавцем – Держземагентство. { Абзац другий пункту 1 в редакції Постанови КМ N 763 ( 763-2012-п ) від 06.08.2012 }
 

     Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є Державна служба геодезії, картографії та кадастру.
 

     2. Метою використання бюджетних коштів є реалізація положень, передбачених Законами України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” ( 353-14 ) і “Про географічні назви” ( 2604-15 ), та виконання заходів, визначених Державною цільовою правоохоронною програмою “Облаштування та реконструкція державного кордону” на період до 2015 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2007 р. N 831 ( 831-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 44, ст. 1804).
 

     3. Бюджетні кошти спрямовуються на:
 

     створення національної системи відліку, забезпечення функціонування та розвитку державної геодезичної мережі і мереж спеціального призначення (вивчення і визначення параметрів фігури Землі та гравітаційного поля; створення, розвиток і підтримка в робочому стані державної геодезичної і висотної геодезичної мережі, у тому числі гравіметричної фундаментальної і мережі першого класу; створення і розвиток національної інфраструктури геопросторових даних та системи стандартизації у сфері геодезії і картографії; створення геоінформаційних систем; проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у сфері геодезії, картографії, дистанційного зондування Землі та інших планет, метрологічне та нормативне забезпечення топографо-геодезичних і картографічних робіт);
 

     топографічне картографування території та розвиток національної системи картографування (створення, оновлення та видання державних топографічних карт і планів у графічній, цифровій, фотографічній та інших формах, створення та оновлення кадастрових карт (планів), ведення банку даних геопросторових та геоінформаційних систем; дистанційне зондування Землі повітряними та наземними засобами, використання даних дистанційного зондування Землі з космосу, проведення геодинамічних досліджень на основі результатів геодезичних вимірювань; визначення сталих географічних об’єктів на території України; формування і ведення державного та регіональних картографо-геодезичних фондів; проектування, складення і видання загальногеографічних, політико-адміністративних, науково-довідкових та інших тематичних карт і атласів міжвідомчого значення, навчальних картографічних посібників; встановлення та унормування географічних назв, ведення державного реєстру географічних назв, найменування та перейменування географічних об’єктів; розроблення та видання нормативних документів для забезпечення провадження топографо-геодезичної і картографічної діяльності, формування і ведення актуалізованих офіційних переліків фонду таких документів, проведення робіт з технічного захисту інформації; інформаційне забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності, видання галузевих науково-технічних журналів і науково-методичної топографо-геодезичної та картографічної літератури, підготовка та проведення наукових семінарів, конгресів з питань провадження топографо-геодезичної і картографічної діяльності);
 

     топографо-геодезичне, картографічне та гідрографічне забезпечення робіт з демаркації та делімітації державного кордону (проведення робіт з винесення та закріплення лінії державного кордону на місцевості; топографічне картографування прикордонних територій та топографо-геодезичне і картографічне забезпечення робіт з демаркації та делімітації державного кордону; проведення топографо-геодезичного і картографічного моніторингу прикордонних територій та науково-методичне супроводження робіт з демаркації та делімітації державного кордону);
 

     погашення у поточному бюджетному періоді кредиторської заборгованості за минулі роки, взятої на облік в органах Казначейства. { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 192 ( 192-2013-п ) від 25.03.2013 }

{ Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 763 ( 763-2012-п ) від 06.08.2012 }
 

     4. Виконавцями топографо-геодезичних та картографічних робіт і робіт з демаркації та делімітації (далі – роботи) є спеціалізовані підприємства, а робіт, які становлять державну таємницю, – державні картографо-геодезичні підприємства.

{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 763 ( 763-2012-п ) від 06.08.2012 }
 

     5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку. Замовником товарів, робіт і послуг є розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня, а також відповідальний виконавець бюджетної програми (далі – замовник).

{ Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 763 ( 763-2012-п ) від 06.08.2012 }
 

     6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

{ Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 763 ( 763-2012-п ) від 06.08.2012 }
 

     7. Сума видатків на проведення робіт визначається їх виконавцем у відповідних планах з урахуванням повної кошторисної вартості, обсягів проведення на початок бюджетного року, залишку кошторисної вартості, умов виконання зазначених робіт на об’єктах та відповідно до затверджених розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня за кожним об’єктом технічних проектів (програм), в яких передбачається повний технологічний цикл, економічні розрахунки, обсяги, строки та порядок організації виконання зазначених робіт на відповідному об’єкті.
 

     8. Замовник здійснює щомісяця оплату фактично проведених робіт за їх кошторисною вартістю згідно з договорами, укладеними з виконавцями таких робіт у межах встановлених обсягів видатків, та фактично виділених бюджетних коштів.

{ Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 763 ( 763-2012-п ) від 06.08.2012 }
 

     9. Виконавці робіт подають щомісяця замовнику акти приймання-передачі виконаних робіт із зазначеним їх вартості разом із зведеною відомістю (звітом) про виконані роботи за державним замовленням у натуральних показниках.
 

     Форми зазначених актів приймання-передачі та відомості (звіту) затверджуються замовником.

{ Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 763 ( 763-2012-п ) від 06.08.2012 }
 

     10. Виконавці робіт подають щороку до 15 січня річний звіт про результати виконання робіт (акт інвентаризації виконаних робіт) замовнику за встановленою ним формою. { Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 763 ( 763-2012-п ) від 06.08.2012 }
 

     Відповідальний виконавець бюджетної програми подає щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, зведену інформацію Мінагрополітики і Мінфіну. { Абзац другий пункту 10 в редакції Постанови КМ N 763 ( 763-2012-п ) від 06.08.2012 }
 

     11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

{ Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 192 ( 192-2013-п ) від 25.03.2013 }

 

{ Додаток виключено на підставі Постанови КМ N 763 ( 763-2012-п ) від 06.08.2012 }