КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 

П О С Т А Н О В А
від 28 липня 2010 р. N 646
Київ
 

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }
 

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012 }

 

     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 

     1. Утворити міжвідомчу робочу групу з координації заходів щодо створення системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у складі згідно з додатком.
 

     2. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з координації заходів щодо створення системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що додається.

 

   Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ 

 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2010 р. N 646
 

СКЛАД
міжвідомчої робочої групи з координації заходів
щодо створення системи державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

 

   ЛАВРИНОВИЧ       - Міністр юстиції, голова
Олександр Володимирович    міжвідомчої робочої групи 
ЄФІМЕНКО - заступник Міністра юстиції, Леонід Васильович заступник голови міжвідомчої
робочої групи
ЗАВАЛЬНА - директор департаменту Мін'юсту, Інна Ігорівна секретар міжвідомчої робочої
групи
КАДОМСЬКИЙ - перший заступник Голови Артем Маркович Держземагентства
ДОБЖАНСЬКИЙ - генеральний директор державного Віталій Броніславович підприємства "Інформаційний
центр" Мін'юсту
КАПІТОНОВ - завідуючий відділом Юридичного Олексій Володимирович департаменту Секретаріату
Кабінету Міністрів України
КРОТЮК - заступник Голови Національного Володимир Леонідович банку (за згодою)
ТИМЧЕНКО - Голова Держземагентства Сергій Михайлович
КУЧЕРЕНКО - директор департаменту Олена Василівна Мінекономіки
МАКСИМОВ - директор департаменту Олександр Анатолійович Мінекономіки
МАРУХНО - заступник Міністра економіки Василь Олександрович
МАТЯШ - перший заступник Голови Ірина Борисівна Держкомархіву
МЯРКОВСЬКИЙ - заступник Міністра фінансів Анатолій Іванович
РОМАНЮК - заступник Міністра регіонального Сергій Андрійович розвитку та будівництва
СЕПП - президент Всеукраїнської Неоніла Василівна асоціації фахівців з питань
реєстрації прав на нерухомість
та технічної інвентаризації
нерухомості (за згодою)
СИНЕНКО - директор департаменту Фонду Олександр Іванович державного майна
ФІЛАТОВ - генеральний директор державного Олександр Анатолійович підприємства "Центр державного
земельного кадастру"
ШАПОВАЛЕНКО - заступник Міністра з питань Віталій Георгійович житлово-комунального
господарства
ЯКОВЛЄВ - заступник Голови Фонду Юрій Віталійович державного майна
ЯЦИШИНА - заступник Голови Галина Миколаївна Держкомпідприємництва

{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012 }

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2010 р. N 646
 

ПОЛОЖЕННЯ
про міжвідомчу робочу групу з координації заходів
щодо створення системи державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

 

     1. Міжвідомча робоча група з координації заходів щодо створення системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі – міжвідомча робоча група) є тимчасовим допоміжним органом, утвореним Кабінетом Міністрів України з метою забезпечення взаємодії, координації та підвищення ефективності діяльності міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, діяльність яких пов’язана із здійсненням заходів, передбачених Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” ( 1952-15 ).
 

     2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
 

     3. Основними завданнями міжвідомчої робочої групи є:
 

     забезпечення координації та підвищення ефективності діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади із створення системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі – система державної реєстрації);
 

     підготовка рекомендацій стосовно визначення шляхів, механізмів і способів вирішення проблемних питань створення системи державної реєстрації, зокрема залучення міжнародної технічної та фінансової допомоги;
 

     участь у розробленні нормативно-правових актів, спрямованих на створення системи державної реєстрації.
 

     4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:
 

     розглядає пропозиції стосовно підвищення ефективності здійснення заходів щодо створення системи державної реєстрації;
 

     готує за результатами своєї роботи рекомендації стосовно визначення шляхів, механізмів і способів вирішення проблемних питань створення системи державної реєстрації.
 

     5. Міжвідомча робоча група має право:
 

     одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
 

     залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також незалежних експертів, народних депутатів України (за згодою) і організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;
 

     утворювати в разі потреби постійні або тимчасові робочі групи для забезпечення виконання покладених на неї завдань.
 

     6. Міжвідомча робоча група утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря і членів міжвідомчої робочої групи та працює на громадських засадах.
 

     Персональний склад міжвідомчої робочої групи затверджує Кабінет Міністрів України.
 

     Головою міжвідомчої робочої групи є Міністр юстиції, який вносить у разі потреби зміни до її складу.
 

     7. Міжвідомча робоча група провадить свою діяльність згідно з планом, що затверджується головою міжвідомчої робочої групи.
 

     Формою роботи міжвідомчої робочої групи є засідання, які проводяться не рідше ніж один раз на квартал. Голова міжвідомчої робочої групи має право скликати в разі потреби позачергове засідання міжвідомчої робочої групи.
 

     Засідання міжвідомчої робочої групи веде голова, а за його відсутності – заступник голови.
 

     Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях міжвідомчої робочої групи забезпечує її секретар.
 

     Засідання міжвідомчої робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.
 

     8. На своїх засіданнях міжвідомча робоча група готує рекомендації та пропозиції з питань, що належать до її компетенції.
 

     Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів міжвідомчої робочої групи.
 

     У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
 

     Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим і секретарем та надсилається всім членам міжвідомчої робочої групи.
 

     Член міжвідомчої робочої групи, який не підтримує пропозиції або рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.
 

     9. Пропозиції та рекомендації міжвідомчої робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить Мін’юст як спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної реєстрації прав або орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.
 

     10. Організаційно-технічне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності міжвідомчої робочої групи здійснює Мін’юст.