КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 

П О С Т А Н О В А
від 3 березня 2004 р. № 220
Київ
 


 

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1724 ( 1724-2006-п ) від 13.12.2006 N 780 ( 780-2008-п ) від 03.09.2008 }

 

     Відповідно до статті 14 Закону України “Про оренду землі” ( 161-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 

     1. Затвердити Типовий договір оренди землі, що додається.
 

     2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 р. N 197 ( 197-93-п ) “Про форму договору на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди)” (ЗП України, 1993 р., N 9, ст. 168).

 

   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ 

     Інд. 22

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 березня 2004 р. N 220
 

ТИПОВИЙ
договір оренди землі

 

________________________________________ "___" ___________ 20__ р. 
(місце укладення)
Орендодавець (уповноважена ним особа) ____________________________
(прізвище, ім'я та
__________________________________________________________________
по батькові фізичної особи,
_______________________________________________, з одного боку, та
найменування юридичної особи)
орендар __________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
__________________________________________________________________
найменування юридичної особи)
___________________________________________, з другого, уклали цей
договір про нижченаведене:
Предмет договору
1. Орендодавець надає, а орендар приймає в строкове платне
користування земельну ділянку ___________________________________,
(цільове призначення)
яка знаходиться __________________________________________________
(місцезнаходження)
Об'єкт оренди

     2. В оренду передається земельна ділянка загальною площею __
_________________, у тому числі __________________________________ 
(гектарів) (площа та якісні характеристики
__________________________________________________________________
земель, зокрема меліорованих,
__________________________________________________________________
за їх складом та видами угідь - рілля,
__________________________________________________________________
сіножаті, пасовища, багаторічні насадження тощо)
__________________________________________________________________

     3. На земельній ділянці розміщені об’єкти нерухомого майна
__________________________________________________________________ 
(перелік, характеристика і стан будинків,
будівель, споруд та інших об'єктів)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _____________________________, а також інші об'єкти інфраструктури __________________________________________________________________
(перелік, характеристика і стан лінійних споруд, інших об'єктів
інфраструктури, у тому числі доріг,
__________________________________________________________________
майданчиків з твердим покриттям, меліоративних систем тощо)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
4. Земельна ділянка передається в оренду разом з ____________
(перелік,
__________________________________________________________________
характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших
__________________________________________________________________
об'єктів)

     5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить
________ гривень. 

     6. Земельна ділянка, яка передається в оренду, має такі недоліки, що можуть перешкоджати її ефективному використанню _____
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
7. Інші особливості об'єкта оренди, які можуть вплинути на
орендні відносини ________________________________________________
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Строк дії договору
8. Договір укладено на ____________________ років (у разі
укладення договору оренди землі для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва - з урахуванням ротації культур
згідно з проектом землеустрою).
Після закінчення строку дії договору орендар має переважне
право поновити його на новий строк. У цьому разі орендар повинен
не пізніше ніж за ____________ днів до закінчення строку дії
договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його
дію.
Орендна плата

     9. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі
__________________________________________________________________ 
(розмір орендної плати: грошової - у гривнях із зазначенням
__________________________________________________________________
способів внесення за земельні ділянки приватної власності, а за
__________________________________________________________________
земельні ділянки державної або комунальної власності також із
__________________________________________________________________
зазначенням відсотків нормативної грошової оцінки земельної
__________________________________________________________________
ділянки або розміру земельного податку; натуральної - перелік,
__________________________________________________________________
кількість або частка продукції, одержуваної із земельної ділянки,
__________________________________________________________________
якісні показники продукції, місце, умови, порядок, строки
__________________________________________________________________
поставки; відробіткової - види, обсяги, строки і місце надання
__________________________________________________________________
послуг, види, обсяги, строки і місце виконання робіт)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

10. Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки
приватної власності здійснюється з урахуванням (без урахування)
індексації. ------------------------------

(непотрібне закреслити)
 

     Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності здійснюється з урахуванням їх цільового призначення та коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору оренди чи продовження його дії.
 
   11. Орендна плата вноситься у такі строки ___________________ 

     12. Передача продукції та надання послуг в рахунок орендної плати оформляється відповідними актами.
 
   13. Розмір орендної плати переглядається ___________________ 
(періодичність)
у разі:

     зміни умов господарювання, передбачених договором;
 

     зміни розмірів земельного податку, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;
 

     погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено документами;
 

     в інших випадках, передбачених законом.
 
   14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим 
договором, справляється пеня у розмірі ___________ несплаченої
(відсотків)
суми за кожний день прострочення.
Умови використання земельної ділянки

     15. Земельна ділянка передається в оренду для
__________________________________________________________________ 
(мета використання)
__________________________________________________________________
16. Цільове призначення земельної ділянки ___________________ __________________________________________________________________
17. Умови збереження стану об'єкта оренди ___________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду

     18. Передача земельної ділянки в оренду здійснюється без розроблення (з розробленням) проекту її відведення.
--------------------------------

(непотрібне закреслити)
 

     Підставою розроблення проекту відведення земельної ділянки є:
__________________________________________________________________ 

     Організація розроблення проекту відведення земельної ділянки і витрати, пов’язані з цим, покладаються на орендодавця (орендаря).
-----------------------

(непотрібне закреслити)
 
   19. Інші умови передачі земельної ділянки в оренду __________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

     20. Передача земельної ділянки орендарю здійснюється у
_______ після державної реєстрації цього договору за актом її 
(строк)
приймання-передачі.
Умови повернення земельної ділянки

     21. Після припинення дії договору орендар повертає орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.
 

     Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов’язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв’язується у судовому порядку.
 

     22. Здійснені орендарем без згоди орендодавця витрати на поліпшення орендованої земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.
 

     23. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені орендарем за письмовою згодою з орендодавцем землі, підлягають (не підлягають) відшкодуванню. Умови, обсяги і строки
--------------------------

(непотрібне закреслити)
відшкодування орендарю витрат за проведені ним поліпшення стану 
земельної ділянки визначаються окремою угодою сторін.

     24. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання орендодавцем зобов’язань, передбачених цим договором.
 

     Збитками вважаються:
 

     фактичні втрати, яких орендар зазнав у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договору орендодавцем, а також витрати, які орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;
 

     доходи, які орендар міг би реально отримати в разі належного виконання орендодавцем умов договору.
 

     25. Розмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.
 

Обмеження (обтяження) щодо використання
земельної ділянки
 

     26. На орендовану земельну ділянку встановлено (не встановлено) обмеження (обтяження) та інші права
----------------------------

(непотрібне закреслити)
третіх осіб
__________________________________________________________________ 
(підстави встановлення обмежень (обтяжень)
__________________________________________________________________

     27. Передача в оренду земельної ділянки не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку.
 

Інші права та обов’язки сторін*
 
   28. Права орендодавця: ______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
29. Обов'язки орендодавця: __________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
_______________
* Визначаються відповідно до Закону України "Про оренду
землі" ( 161-14 ).
30. Права орендаря: _________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
31. Обов'язки орендаря: _____________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Ризик випадкового знищення або пошкодження
об'єкта оренди чи його частини

     32. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його частини несе орендар (орендодавець).
           -----------------------

(непотрібне закреслити)
 

Страхування об’єкта оренди
 

     33. Згідно з цим договором об’єкт оренди підлягає (не підлягає) страхуванню на весь період дії цього
-----------------------

(непотрібне закреслити) договору.
 

     34. Страхування об’єкта оренди здійснює орендар (орендодавець).
-----------------------

(непотрібне закреслити)
 

     35. Сторони домовилися про те, що у разі невиконання свого обов’язку стороною, яка повинна згідно з цим договором застрахувати об’єкт оренди, друга сторона може застрахувати його і вимагати відшкодування витрат на страхування.
 

Зміна умов договору і припинення його дії
 

     36. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.
 

     У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв’язується у судовому порядку.
 

     37. Дія договору припиняється у разі:
 

     закінчення строку, на який його було укладено;
 

     придбання орендарем земельної ділянки у власність;
 

     викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;
 

     ліквідації юридичної особи-орендаря.
 

     Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.
 

     38. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:
 

     взаємною згодою сторін;
 

     рішенням суду на вимогу однієї із сторін у наслідок невиконання другою стороною обов’язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.
 

     39. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку допускається (не допускається).
    ------------------------------

(непотрібне закреслити)
 

     Умовами розірвання договору в односторонньому порядку є
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

     40. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до другої особи, а також реорганізація юридичної особи-орендаря є (не є) підставою для зміни умов або розірвання
-----------------------

(непотрібне закреслити) договору.
 

     Право на орендовану земельну ділянку у разі смерті фізичної особи – орендаря, засудження або обмеження її дієздатності за рішенням суду переходить (не переходить) до спадкоємців або інших
       --------------------------

(непотрібне закреслити)
осіб, які використовують цю земельну ділянку разом з орендарем. 
Відповідальність сторін за невиконання або
неналежне виконання договору

     41. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.
 

     42. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.
 

Прикінцеві положення
 

     43. Цей договір набирає чинності після підписання сторонами та його державної реєстрації.
 

     Цей договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в орендодавця, другий – в орендаря, третій – в органі, який провів його державну реєстрацію
__________________________________________________________________ 
(назва органу державної реєстрації за місцем розташування
__________________________________________________________________
земельної ділянки)

     Невід’ємними частинами договору є:
 

     план або схема земельної ділянки;
 

     кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів;
 

     акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
 

     акт приймання-передачі об’єкта оренди;
 

     проект відведення земельної ділянки у випадках, передбачених законом.
__________________________________________________________________ 
(інші документи, що додаються до договору)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Реквізити сторін
Орендодавець Орендар
________________________________ ________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові (прізвище, ім'я та по батькові
________________________________ ________________________________
фізичної особи, паспортні дані фізичної особи, паспортні дані
________________________________ ________________________________
(серія, номер, ким і коли (серія, номер, ким і коли
________________________________ ________________________________
виданий), найменування юридичної виданий), найменування юридичної
________________________________ ________________________________
особи, що діє на підставі особи, що діє на підставі
________________________________ ________________________________
установчого документа (назва, установчого документа (назва,
________________________________ ________________________________
ким і коли затверджений), ким і коли затверджений),
________________________________ ________________________________
відомості про державну відомості про державну
________________________________ ________________________________
реєстрацію та банківські реєстрацію та банківські
________________________________ ________________________________
реквізити) реквізити)
Місце проживання фізичної особи, Місце проживання фізичної особи,
місцезнаходження юридичної особи місцезнаходження юридичної особи
________________________________ ________________________________
(індекс, область, (індекс, область,
________________________________ ________________________________
район, місто, село, вулиця, район, місто, село, вулиця,
________________________________ ________________________________
номер будинку та квартири) номер будинку та квартири)
Ідентифікаційний номер _________ Ідентифікаційний номер _________ ________________________________ ________________________________
(фізичної особи) (фізичної особи)
Ідентифікаційний код ___________ Ідентифікаційний код ___________ ________________________________ ________________________________
(юридичної особи) (юридичної особи)
Підписи сторін
Орендодавець Орендар
________________________________ ________________________________
МП (за наявності печатки) МП (за наявності печатки)
Договір зареєстрований у _________________________________________
(назва органу державної реєстрації за
_________________________________________________________________,
місцем розташування земельної ділянки)
про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від
"___" _______________ 20__ р. за N ____
МП (за наявності печатки) ________ ___________________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище посадової особи, яка
___________________________________________
провела державну реєстрацію)

{ Типовий договір із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1724 ( 1724-2006-п ) від 13.12.2006, N 780 ( 780-2008-п ) від 03.09.2008 }