ПРОЕКТ

ПОГОДЖЕНО

 

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції

____________ 2018 року № _______

    ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ Держгеокадастру

____________ 2018 року №___

 

 

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ,
КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
НА 2018 РІК

І. Засади відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, заходи з її реалізації та заходи з виконання антикорупційної стратегії і державної антикорупційної програми

Антикорупційна програма Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2018 рік (далі – Антикорупційна програма Держгеокадастру) розроблена на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), з дотриманням вимог Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, та з урахуванням Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (далі – Держгеокадастр) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства і який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.

Метою Антикорупційної програми Держгеокадастру є забезпечення дотримання вимог антикорупційного законодавства; визначення корупціогенних ризиків та зменшення їхнього впливу на діяльність Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру; створення ефективних механізмів запобігання корупції, конфлікту інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки та забезпечення контролю за дотриманням правил щодо доброчесності особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Вирішити проблему корупції можливо лише в результаті послідовної, системної роботи з розробки та впровадження правових, організаційних та інших механізмів запобігання і протидії корупції.

Проблему корупції в Держгеокадастрі передбачається вирішувати шляхом:

удосконалення нормативно-правового регулювання у сфері земельних відносин;

визначення та усунення причин і умов, що спричиняють виникненню корупції;

формування у працівників Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, правової свідомості, добросовісної поведінки, нетерпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно небезпечного явища;

забезпечення прозорості діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

забезпечення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства.

Виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру дасть змогу:

зменшити вплив корупції на діяльність Держгеокадастру його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

створити ефективні механізми запобігання корупції, забезпечити контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства працівниками Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

підвищити рівень довіри до Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру.

Виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру здійснюється шляхом реалізації Плану заходів з виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру на 2018 рік (додаток 1), до якого включаються заходи, спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням.

До Антикорупційної програми Держгеокадастру будуть включені заходи з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної політики після їх прийняття.

 

ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси 

Оцінку корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють, здійснено відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2026 року за № 1718/29848, та Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31.

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру в. о. Голови Держгеокадастру Колотіліним О. К. 14.02.2018 затверджено звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру  (додаток 2), який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків (у тому числі осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси).

 

ІІІ. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Для забезпечення проведення серед посадових осіб апарату Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, роз’яснювальної роботи із питань запобігання та виявлення корупції Управлінням запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру, уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, постійно проводиться роз’яснювальна робота.

За потреби, але не рідше одного разу на рік, у Держгеокадастрі проводитимуться навчання (наради) з проблемних питань застосування антикорупційного законодавства, з урахуванням пропозицій, що надходитимуть до уповноваженого підрозділу від структурних підрозділів Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру.

Інформація щодо змін в антикорупційному законодавстві, а також роз’яснення щодо застосування окремих положень законодавства розміщуються на внутрішньому порталі Держгеокадастру.

Також Управлінням запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру, уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, надається допомога у заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Крім того, Департаментом кадрової політики та персоналу Держгеокадастру, підрозділами з питань кадрової політики територіальних органів Держгеокадастру заплановано організацію навчання, у тому числі з питань, пов’язаних із запобіганням корупції, та підвищення кваліфікації посадовими особами Держгеокадастру та його територіальних органів, відповідно до затверджених планів–графіків навчань в Держгеокадастрі та його територіальних органах.

У разі організації Національним агентством з питань запобігання корупції, Національним агентством України з питань державної служби чи Міністерством юстиції України семінарів, круглих столів та інших навчальних заходів з питань застосування основних положень та вимог антикорупційного законодавства буде забезпечено участь співробітників Управління запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру у таких заходах.

Інформація про вжиті заходи щодо запобігання та виявлення корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, оприлюднюється на веб-сайтах Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру.

 

ІV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду антикорупційної програми

Моніторинг виконання та оцінка ефективності антикорупційної програми здійснює Комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру (далі – Комісія), утворена наказом Держгеокадастру від 14.02.2017 № 66 (із змінами, внесеними наказом Держгеокадастру від 09.01.2018 № 2).

Комісія координує виконання антикорупційної програми. За результатами моніторингу ефективності запланованих заходів та здійснення оцінки корупційних ризиків Комісія готує, у разі необхідності, пропозиції щодо внесення в установленому порядку змін до Антикорупційної програми Держгеокадастру.

Управління запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру забезпечує контроль за виконанням Антикорупційної програми Держгеокадастру, координує зазначену роботу в територіальних органах Держгеокадастру, на підприємствах, що належать до сфери управління Держгеокадастру.

Антикорупційна програма Держгеокадастру підлягає перегляду з урахуванням результатів оцінки стану її виконання, а також у разі надання Національним агентством з питань запобігання корупції обов’язкових для розгляду пропозицій до неї, у разі змін чинного законодавства.

Антикорупційна програма Держгеокадастру підлягає перегляду не пізніше одного місяця з дати прийняття Антикорупційної стратегії на 2018 – 2020 роки.

Додаток 1
до Антикорупційної програми
Держгеокадастру

 

ПЛАН
заходів з виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру на 2018 рік

 

                                                                            Додаток 2
                                                                            до Антикорупційної програми
Держгеокадастру

 

Звіт
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру

 

Додаток 1
до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків
у діяльності Держгеокадастру

 

Таблиця
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

 

Додаток 2
до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків
у діяльності Держгеокадастру

 

Результати
оцінки ймовірності виникнення корупційного ризику

 

Додаток 3
до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків
у діяльності Держгеокадастру

 

Результати
оцінки наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією

 

Додаток 4
до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків
у діяльності Держгеокадастру

 

Результати
оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем

 

 

Громадськість та експерти можуть висловити пропозиції та зауваження до Антикорупційної програми Держгеокадастру на 2018 рік протягом тридцяти днів з моменту її опублікування на електронну пошту: anticor@land.gov.ua.