Повідомлення
про оприлюднення проекту наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про внесення змін
до Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою»

 1. Розробник: Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.
 2. Стислий виклад змісту проекту:

Проект наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про внесення змін до Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою» (далі – проект наказу) розроблено за ініціативою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Проектом наказу вносяться зміни, що передбачають приведення нормативно-правового акту у відповідність до вимог чинного законодавства України та скасування необхідності інформування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, про обсяги виконаних робіт із землеустрою виконавцями (розробниками) робіт із землеустрою.

 1. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:

Електронну версію проекту наказу розміщено на офіційному вебсайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та на офіційному вебсайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

 1. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

 1. Адреси для надсилання зауважень і пропозицій:

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2; тел.: (044) 200 47 73

E-mail: srudenko@me.gov.ua

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

03680, МСП, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3; тел.: (044) 299 35 19

E-mail: land@land.gov.ua

Державна регуляторна служба України

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11; тел.: (044) 286 47 11

E-mail: inform@dkrp.gov.ua

 

В. о. Голови
Державної служби України
з питань геодезії, картографії
та кадастру                                                                          Юлія МОРОЗ

 

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

(Мінекономіки)

НАКАЗ

_________________  

Київ

 

№ ______

  

Про внесення змін до Вимог
до технічного і технологічного
забезпечення виконавців
(розробників) робіт
із землеустрою

Відповідно до статті 40 Закону України «Про землеустрій», з метою спрощення державного регулювання та зменшення впливу на діяльність суб’єктів господарювання у сфері землеустрою,

НАКАЗУЮ:

 1. Внести до Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11 квітня 2013 року № 255, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 квітня 2013 року за № 694/23226, що додаються.
 2. Департаменту аграрної політики забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
 1. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України згідно розподілу обов’язків.

 

Міністр                                                                                    Ігор ПЕТРАШКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

від____________№____________

ЗМІНИ
до Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою 

 1. Абзац другий пункту 1.2. розділу І викласти в такій редакції:

«виконавці робіт із землеустрою та розробники документації із землеустрою (далі – виконавці (розробники) робіт із землеустрою) – юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких за основним місцем роботи працюють не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою, та фізичні особи – підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою;».

 1. У розділі ІІІ:

1) у пункті 3.1.:

абзац другий викласти в такій редакції:

«передавати матеріали виконаних робіт в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису до Державного фонду документації із землеустрою у місячний термін після їх затвердження;»;

у абзаці шостому слова «Держземагентства України» замінити словом «Держгеокадастру»;

2) пункт 3.2. викласти в такій редакції:

«Документація із землеустрою, розроблена виконавцями (розробниками) робіт із землеустрою, підписується:

у паперовій формі – підписом та особистою печаткою сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою;

в електронній формі – із використанням кваліфікованого електронного підпису сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою, згідно із законодавством про використання електронного цифрового підпису.»;

3) пункт 3.3. виключити.

 1. Додаток до Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою «Інформація про обсяги виконаних робіт із землеустрою за _____ рік» виключити.

_____________________

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України «Про внесення змін до
Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою» 

 1. Резюме

Метою проекту наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про внесення змін до Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою» є забезпечення спрощення державного регулювання та зменшення впливу на діяльність суб’єктів господарювання у сфері землеустрою.

 1. Проблема, яка потребує розв’язання

Суб’єкти господарювання, які виконують роботи із землеустрою (обстежувальні, вишукувальні, топографо-геодезичні, картографічні, проектні та проектно-вишукувальні), що виконуються з метою складання документації із землеустрою, інформують центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, про обсяги виконаних робіт із землеустрою до 15 січня наступного за звітним року за встановленою формою.

Водночас, залежно від виду документації та рівня проведення землеустрою розробник цієї документації через електронний веб-портал Держгеокадастру за заявою за формою згідно з додатком 1 до Положення про Державний фонд документації із землеустрою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 року № 1553 (далі – Державний фонд), безоплатно передає копії матеріалів виконаних робіт в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису сертифікованого інженера-землевпорядника, відповідального за якість робіт із землеустрою.

Державний фонд формується на основі збирання, обробки, обліку матеріалів в електронній формі, отриманих у результаті проведення землеустрою незалежно від місця розташування земельних ділянок та форми власності на них, для використання їх органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями і громадянами.

Документація із землеустрою, яка надійшла до Державного фонду в електронній формі, підлягає обліку за її видами в системі електронного документообігу Держгеокадастру.

Наявні матеріали Державного фонду в електронній формі підлягають оприлюдненню на офіційному вебсайті Держгеокадастру.

Матеріали Державного фонду надаються в електронному вигляді на безоплатній основі органам державної влади, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам за письмовим запитом.

У зв’язку з викладеним, облік обсягів виконаних робіт із землеустрою та землеоціночних робіт може здійснюватися без участі суб’єктів господарювання у складі Державного фонду.

 1. Суть проекту акта

Проектом наказу вносяться зміни у існуючий нормативно-правовий акт, що передбачають виключення необхідності інформування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, про обсяги виконаних робіт із землеустрою виконавцями (розробниками) робіт із землеустрою.

 1. Вплив на бюджет

Реалізація проекту наказу не потребує фінансових чи інших витрат з державного чи місцевого бюджетів.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів господарювання, які виконують роботи із землеустрою, та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником на круглому столі з представниками ГО «Асоціація фахівців землеустрою України». За результатами обговорення вирішено розробити проект наказу з метою приведення нормативно-правового акту у відповідність до вимог чинного законодавства України та скасування необхідності інформування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, про обсяги виконаних робіт із землеустрою виконавцями (розробниками) робіт із землеустрою.

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін внаслідок прийняття проекту наказу наведено у додатку до пояснювальної записки (додається).

Проект наказу не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю.

Проект наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

 1. Прогноз впливу

Реалізація проекту наказу не матиме вплив на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини. 

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу погоджено з Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру та не стосується сфери компетенції інших органів та відповідно не потребує погодження з іншими органами.

Проект наказу підлягає погодженню з Державною регуляторною службою України.

Проект наказу підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України у встановленому законодавством порядку.

 1. Ризики та обмеження

Проект наказу не містить норм, що порушують права та свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, та не містить положень, що стосуються таких прав і свобод.

У проекті наказу відсутні положення, що порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

У проекті наказу відсутні положення, що містять ознаки дискримінації чи які створюють підстави для дискримінації.

У проекті наказу відсутні положення, що містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Проект наказу не потребує проведення цифрової експертизи, у зв’язку з тим, що наказ не стосується питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання адміністративних послуг або цифрового розвитку.

Проект наказу не передбачає надання державної допомоги суб’єктам господарювання та відповідно дія Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» не поширюється. У зв’язку з цим, відповідне рішення Антимонопольного комітету України, передбачене зазначеним Законом, не потребується. 

 1. Підстава розроблення проекту акта

Проект наказу розроблено на підставі статті 40 Закону України «Про землеустрій».

 

Міністр                                                                             Ігор ПЕТРАШКО

«_____» ______________ 2020 р.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
«Про внесення змін до Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою», затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11 квітня 2013 року № 255

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проекту акта Пояснення змін
I. Загальні положення

1.1. Ці Вимоги поширюються на суб’єктів господарювання, які виконують роботи із землеустрою (обстежувальні, вишукувальні, топографо-геодезичні, картографічні, проектні та проектно-вишукувальні), що виконуються з метою складання документації із землеустрою.

1.2. У цих Вимогах терміни вживаються в таких значеннях:

виконавці робіт із землеустрою та розробники документації із землеустрою (далі – виконавці (розробники) робіт із землеустрою) – юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працюють не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, та фізичні особи – підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками;

 

 

III. Вимоги до технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою

3.1. Виконавець (розробник) робіт із землеустрою при проведенні цих робіт повинен дотримуватися таких технологічних вимог:

передавати копії матеріалів у Державний фонд документації із землеустрою безоплатно у місячний строк після внесення відомостей до Державного земельного кадастру;

 

забезпечувати зберігання копії (в паперовому або в сканованому електронному вигляді) примірника розробленої документації із землеустрою;

дотримуватися умов договору щодо розроблення документації із землеустрою;

забезпечувати виконання робіт із землеустрою відповідно до вимог законодавства України, що регулює земельні відносини, а також державних стандартів, норм і правил;

подавати документацію із землеустрою до Держземагентства України, його територіальних органів для внесення відомостей до Державного земельного кадастру від імені замовника документації із землеустрою, якщо інше не встановлено договором.

3.2. Документація із землеустрою, розроблена виконавцями (розробниками) робіт із землеустрою, підписується керівником суб’єкта господарювання та сертифікованим інженером-землевпорядником.

 

 

 

 

 

 

3.3. Про обсяги виконаних робіт із землеустрою виконавці (розробники) робіт із землеустрою інформують Держземагентство України до 15 січня наступного за звітним року за формою, наведеною у додатку до цих Вимог.

I. Загальні положення

1.1. Ці Вимоги поширюються на суб’єктів господарювання, які виконують роботи із землеустрою (обстежувальні, вишукувальні, топографо-геодезичні, картографічні, проектні та проектно-вишукувальні), що виконуються з метою складання документації із землеустрою.

1.2. У цих Вимогах терміни вживаються в таких значеннях:

виконавці робіт із землеустрою та розробники документації із землеустрою (далі – виконавці (розробники) робіт із землеустрою) – юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких за основним місцем роботи працюють не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою, та фізичні особи – підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою;

III. Вимоги до технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою

3.1. Виконавець (розробник) робіт із землеустрою при проведенні цих робіт повинен дотримуватися таких технологічних вимог:

передавати матеріали виконаних робіт в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису до Державного фонду документації із землеустрою у місячний термін після їх затвердження;

забезпечувати зберігання копії (в паперовому або в сканованому електронному вигляді) примірника розробленої документації із землеустрою;

дотримуватися умов договору щодо розроблення документації із землеустрою;

забезпечувати виконання робіт із землеустрою відповідно до вимог законодавства України, що регулює земельні відносини, а також державних стандартів, норм і правил;

подавати документацію із землеустрою до Держгеокадастру, його територіальних органів для внесення відомостей до Державного земельного кадастру від імені замовника документації із землеустрою, якщо інше не встановлено договором.

 

3.2. Документація із землеустрою, розроблена виконавцями (розробниками) робіт із землеустрою, підписується:

у паперовій формі – підписом та особистою печаткою сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою;

в електронній формі – із використанням кваліфікованого електронного підпису сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою, згідно із законодавством про використання електронного цифрового підпису.

виключити

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнення відповідно до частини другої статті 26 Закону України «Про землеустрій»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнення відповідно до Положення про Державний фонд документації із землеустрою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1553

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15

 

 

Уточнення відповідно до проекту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про землеустрій» щодо уніфікації деяких видів документації із землеустрою»

 

 

 

 

 

 

 

 

Спрощення державного регулювання та зменшення впливу на діяльність суб’єктів господарювання у сфері землеустрою

 

Директор департаменту аграрної політики
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України                                                  Денис ПАЛАМАРЧУК

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України «Про внесення змін до Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою»

І. Визначення проблеми

Відповідно до частини другої статті 26 Закону України «Про землеустрій» (далі – Закон) розробниками документації із землеустрою є: юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою, та фізичні особи – підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.

Роботи із землеустрою передбачають виконання обстежувальних, вишукувальних, топографо-геодезичних, картографічних, проектних та проектно-вишукувальних робіт, що виконуються з метою складання документації із землеустрою.

Технічне та технологічне забезпечення землеустрою передбачено положеннями статті 40 Закону, де, зокрема, зазначено, що вимоги до технічного і технологічного забезпечення виконавців робіт із землеустрою встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин.

Так, пунктом 3.3. розділу ІІІ Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 11 квітня 2013 року № 255, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
29 квітня 2013 року за № 694/23226 (далі – Вимоги), визначено, що виконавці (розробники) робіт із землеустрою інформують центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин (далі – Держгеокадастр), про обсяги виконаних робіт із землеустрою до 15 січня наступного за звітним року за встановленою формою.

Тим часом, відповідно до вимог Положення про Державний фонд документації із землеустрою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 року № 1553 (далі – Державний фонд), залежно від виду документації та рівня проведення землеустрою, розробник цієї документації через електронний вебпортал Держгеокадастру безоплатно передає копії матеріалів виконаних робіт в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису сертифікованого інженера-землевпорядника, відповідального за якість робіт із землеустрою.

Державний фонд формується на основі збирання, обробки, обліку матеріалів в електронній формі, отриманих у результаті проведення землеустрою незалежно від місця розташування земельних ділянок та форми власності на них, для використання їх органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями і громадянами. Документація із землеустрою, яка надійшла до Державного фонду в електронній формі, підлягає обліку за її видами в системі електронного документообігу Держгеокадастру, а наявні матеріали Державного фонду в електронній формі підлягають оприлюдненню на офіційному вебсайті установи та можуть надаватися в електронному вигляді на безоплатній основі за письмовим запитом.

У зв’язку із зазначеним, облік обсягів виконаних робіт із землеустрою може здійснюватися без участі суб’єктів господарювання у складі Державного фонду.

Скасування даного положення Вимог забезпечить спрощення державного регулювання та зменшення впливу з боку держави на діяльність суб’єктів господарювання у сфері землеустрою.

Крім того, Вимоги потребують приведення їх у відповідність до чинного законодавства України, зокрема, уточнення окремих положень згідно із Законом України «Про землеустрій» (зі змінами, внесеними на підставі відповідних нормативно-правових актів у сфері землеустрою).

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +
Держава +
Суб’єкти господарювання, +
у тому числі суб’єкти малого підприємництва +

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання.

Прийняття проекту наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про внесення змін до Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою» (далі – Проект наказу) дозволить спростити систему обліку обсягів виконаних робіт із землеустрою, зменшить вплив на діяльність суб’єктів господарювання з боку держави завдяки наявної можливості здійснення такого обліку без участі суб’єктів господарювання у складі Державного фонду.

ІІ. Цілі державного регулювання

Основними цілями державного регулювання є спрощення механізму обліку обсягів виконаних робіт із землеустрою, а саме, скасування необхідності інформування Держгеокадастру про обсяги виконаних робіт виконавцями (розробниками) робіт із землеустрою, завдяки наявної можливості здійснення обліку без участі суб’єктів господарювання у складі Державного фонду, а також приведення окремих положень нормативно-правового акту у відповідність до вимог чинного законодавства України.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Невідповідність окремих положень Вимог нормам чинного законодавства у сфері землеустрою.

Обов’язковість щорічного інформування Держгеокадастру про обсяги виконаних робіт виконавцями (розробниками) робіт із землеустрою у визначений термін, що призводить до додаткових затрат часу та дублювання інформації. Наявність паперового документообігу та відповідно фінансових витрат.

Альтернатива 2

Прийняття Проекту наказу

Відповідність положень Вимог нормам чинного законодавства у сфері землеустрою.

Спрощення механізму обліку обсягів виконаних робіт із землеустрою шляхом скасування відповідного положення Вимог. Відсутність додаткових затрат часу та дублювання інформації. Скорочення паперового документообігу та відповідно фінансових витрат.

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Проблема не вирішується Невідповідність окремих положень Вимог нормам чинного законодавства у сфері землеустрою.

Наявність паперового документообігу.

Затрати часу на збір та обробку поданої інформації.

Альтернатива 2

Прийняття Проекту наказу

Приведення нормативно-правового акту у відповідність до вимог чинного законодавства у сфері землеустрою.

Удосконалення правового регулювання діяльності суб’єктів господарювання у сфері землеустрою.

Додаткові витрати відсутні.
Спрощення механізму обліку обсягів виконаних робіт із землеустрою шляхом скасування відповідного положення Вимог.

Скорочення паперового документообігу.

Відсутність затрат часу на збір та обробку поданої інформації.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 2 543* 2 543
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 100 ×

*Дані щодо кількості суб’єктів господарювання за 2019 рік.

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Проблема не вирішується Затрати часу на підготовку та подачу інформації.

Дублювання інформації.

Наявність паперового документообігу та пов’язаних з цим фінансових витрат.

Альтернатива 2

Прийняття Проекту наказу

Приведення нормативно-правового акту у відповідність до вимог чинного законодавства у сфері землеустрою.

Спрощення механізму обліку обсягів виконаних робіт із землеустрою шляхом скасування відповідного положення Вимог.

Зменшення впливу на діяльність суб’єктів господарювання з боку держави.

Додаткові витрати відсутні.
Скорочення паперового документообігу та пов’язаних з ним фінансових витрат.

Відсутність затрат часу на підготовку та подачу інформації.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

1 Проблема продовжує існувати, що не забезпечує досягнення поставленої мети
Альтернатива 2

Прийняття Проекту наказу

4 Проблема вирішується у повному обсязі

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Відсутні Додаткові витрати Проблема продовжує існувати, що не забезпечує досягнення поставленої мети
Альтернатива 2

Прийняття Проекту наказу

Відповідність положень Вимог нормам чинного законодавства у сфері землеустрою.

Удосконалення правового регулювання діяльності суб’єктів господарювання у сфері землеустрою.

Спрощення механізму обліку обсягів виконаних робіт із землеустрою шляхом скасування відповідного положення Вимог.

Додаткові витрати відсутні Поставлена мета досягнена

 

Зменшення впливу на діяльність суб’єктів господарювання з боку держави.

Відсутність додаткових затрат часу на підготовку, збір, обробку інформації та її дублювання.

Скорочення паперового документообігу та пов’язаних з ним фінансових витрат.

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Існування проблеми ×
Альтернатива 2

Прийняття Проекту наказу

Вирішення проблеми 0

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання проблеми Проектом наказу пропонується такі механізми правового врегулювання:

приведення нормативно-правового акту у відповідність до вимог чинного законодавства у сфері землеустрою;

удосконалення правового регулювання діяльності суб’єктів господарювання у сфері землеустрою;

спрощення механізму обліку обсягів виконаних робіт із землеустрою шляхом скасування відповідного положення Вимог;

зменшення впливу на діяльність суб’єктів господарювання з боку держави завдяки наявної можливості здійснення обліку обсягів виконаних робіт із землеустрою без участі суб’єктів господарювання у складі Державного фонду.

Для впровадження регуляторного акта необхідні такі заходи:

погодити запропонований Проект наказу з Державною регуляторною службою України;

забезпечити інформування суб’єктів господарювання у сфері землеустрою про встановлені вимоги шляхом оприлюднення Проекту наказу в мережі Інтернет – на офіційних вебсайтах Мінекономіки та Держгеокадастру;

суб’єктам господарювання у сфері землеустрою, що підпадають під дію регулювання – ознайомитись з регуляторним актом для подальшого врахування його положень у своїй діяльності.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування відсутні.

Додаткові бюджетні витрати, пов’язані з реалізацією акта відсутні.

Проектом наказу не передбачається запровадження нових норм для суб’єктів господарювання, що потребуватимуть додаткових витрат.

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (Тест малого підприємництва) проведено відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (додаток 1).

Витрати з державного або місцевих бюджетів не передбачаються, ув’язку з тим, що запропоноване регулювання не передбачає розроблення, придбання окремих електронних ресурсів, додаткового програмного забезпечення та інших витрат. 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковий або до прийняття нових нормативних актів у сфері землеустрою.

У разі потреби до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності.

Набрання чинності регуляторним актом відповідно до законодавства настає після його офіційного оприлюднення.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта – прямих надходжень до державного бюджету не передбачається;

кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта не обмежується;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень регуляторного акта – високий, оскільки повідомлення про оприлюднення Проекту наказу та аналіз регуляторного впливу акта оприлюднено на офіційних вебсайтах Мінекономіки (http://me.gov.ua) та Держгеокадастру (https://land.gov.ua).

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснено після набрання ним чинності шляхом збору статистичних даних.

Повторне відстеження буде виконано через рік після набрання чинності регуляторним актом, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, в тому числі у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта будуть порівнюватись із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних даних, виконавцем яких є Держгеокадастр.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні.

Для відстеження результативності, будуть використовуватися дані Державного фонду.

 

Міністр                                                                                    Ігор ПЕТРАШКО

 

Додаток

до аналізу регуляторного впливу
до проекту наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про внесення змін до Вимог
до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою»

 

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 10 січня 2020 року по 25 січня 2020 року.

№ з/п Вид консультації Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1 Надсилання Держгеокадастром проекту акта на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади 5 Отримання зауважень до проекту акта
2 Проведення круглого столу 10 Підтримання запропонованих проектом акта змін представниками ГО «Асоціація фахівців землеустрою України».
 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання складає 2 543 одиниць, у тому числі мікропідприємництва – 2 543;

питома вага суб’єктів малого підприємництва, зокрема, мікропідприємництва, у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив складає 100 % (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання» пункту 2 розділу ІІІ аналізу регуляторного впливу Проекту наказу). 

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
№ з/п Найменування оцінки В умовах чинних норм регулювання Після впровадження регулювання
Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:
кількість необхідних одиниць обладнання
× вартість одиниці

0,00 0,00
2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:
прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної
влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання)
× вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) × оціночна кількість процедур обліку за рік) × кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0,00 0,00
3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

Формула:
оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік)
× кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0,00 0,00
4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:
оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання)
× кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання × кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0,00 0,00
5 Інші процедури (уточнити) 0,00 0,00
6 Разом, гривень

Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

0,00 0,00
7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 0,00 0,00
8 Сумарно, гривень

Формула:
відповідний стовпчик
«разом»
× кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 × рядок 7)

0,00 0,00
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:
витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та
заявок
× вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) × оціночна кількість форм

20 (двадцять) робочих хвилин × 28,31 грн* =
9,45 грн
0,00
10 Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:
витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання
× вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) × оціночна кількість внутрішніх процедур

120 (сто двадцять) робочих хвилин × 28,31 грн* =
56,62 грн
0,00
11 Процедури офіційного звітування

Формула:
витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня
помилок))
× вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) × оціночна кількість оригінальних звітів × кількість періодів звітності за рік

60 (шістдесят) робочих хвилин × 28,31 грн* =
28,31  грн
0,00
12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:
витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів
× вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна
плата) × оціночна кількість перевірок за рік

0,00 0,00
13 Інші процедури (уточнити) 0,00 0,00
14 Разом, гривень

Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

84,93 0,00
15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 2 543**
16 Сумарно, гривень

Формула:
відповідний стовпчик «разом»
× кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 ×
рядок 15)

215 976,99 0,00

* – Згідно із Законом України «Про Державний Бюджет на 2020 рік» установлено
у 2020 році мінімальну заробітну плату у погодинному розмірі: з 1 січня – 28,31 гривні.

** – За даними Держгеокадастру (Державний реєстр сертифікованих інженерів землевпорядників (місце роботи) https://land.gov.ua/info/derzhavnyi-reiestr-sertyfikovanykh-inzheneriv-zemlevporiadnykiv/)

Проект наказу після впровадження забезпечить спрощення державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання у сфері землеустрою, що становитиме 100 %.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Реалізація вимог регулювання не потребує додаткових матеріальних і фінансових витрат із Державного бюджету України, тому розрахунок витрат не виконується. 

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
№ з/п Показник В умовах чинних норм регулювання Після впровадження регулювання
1 Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 0,00 0,00
2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 215 976,99 0,00
3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання 215 976,99 0,00
4 Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 215 976,99 0,00
 1. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не передбачається.

 

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації проекту наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
«Про внесення змін до Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою» на ключові інтереси заінтересованих сторін

 Суть проекту акта

Проектом наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про внесення змін до Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою» вносяться зміни у існуючий нормативно-правовий акт, що передбачають виключення необхідності інформування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, про обсяги виконаних робіт із землеустрою виконавцями (розробниками) робіт із землеустрою.

 1. Вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін
Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний (позитивний чи негативний)
вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників
(у числовому або якісному вимірі)
Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
короткостроковий вплив (до року) середньостроковий вплив (більше року)
Держава Дерегуляція діяльності у сфері землеустрою Позитивний

 

(удосконалення правового регулювання діяльності суб’єктів господарювання у сфері землеустрою)

Позитивний

 

(спрощення правового регулювання щодо обсягів виконаних робіт із землеустрою виконавцями (розробниками) робіт із землеустрою)

Дозволить забезпечити спрощення державного регулювання та зменшення впливу на діяльність суб’єктів господарювання у сфері землеустрою
Суб’єкти господарювання Зменшення впливу на діяльність суб’єктів господарювання у сфері землеустрою Позитивний

 

(розширення можливості організації діяльності виконавцями (розробниками) робіт із землеустрою)

Позитивний

 

(спрощення ведення діяльності та зменшенням контролю з боку державного органу)

Дозволить здійснювати облік обсягів виконаних робіт із землеустрою безпосередньо у складі Державного фонду документації із землеустрою