Повідомлення
про оприлюднення проекту постанови
Кабінету Міністрів України “Про утворення Ради з національної інфраструктури геопросторових даних” 

 1. Розробник: 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

 1. Стислий виклад змісту проекту:

Проект акту розроблено з метою реалізації положень статті 12 Закону України “Про національну інфраструктуру геопросторових даних” щодо утворення Ради з національної інфраструктури геопросторових даних.

Проектом постанови пропонується затвердити Положення про Раду з національної інфраструктури геопросторових даних та її склад. 

 1. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:

Проект акта, пояснювальну записку буде розміщено на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (https://land.gov.ua) в мережі Інтернет.

 1. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції
  від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня його оприлюднення.

 1. Адреси для надсилання зауважень і пропозицій:

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3, тел.: (044) 299 35 32, e-mail: topomaps@land.gov.ua.

 

Голова                                                                                         Роман ЛЕЩЕНКО

 

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

ПОСТАНОВА

від                   2020 р. №

Київ 

Про утворення Ради з національної інфраструктури
геопросторових даних

Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Утворити Раду з національної інфраструктури геопросторових даних у складі згідно з додатком.
 1. Затвердити Положення про Раду з національної інфраструктури геопросторових даних, що додається.

 

Прем’єр-міністр України                                                    Д. ШМИГАЛЬ

 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від         2020 р. №

СКЛАД
Ради з національної інфраструктури геопросторових даних

Прем’єр-міністр України, голова Ради

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, заступник голови Ради;

Перший заступник (заступник) Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, заступник голови Ради;

Голова Держгеокадастру,  заступник голови Ради;

Перший заступник (заступник) Міністра оборони;

Перший заступник (заступник) Міністра інфраструктури;

Перший заступник (заступник) Міністра розвитку громад та територій;

Перший заступник (заступник) Міністра енергетики та захисту довкілля;

Перший заступник (заступник) Міністра цифрової трансформації ;

Перший заступник (заступник) Міністра культури та інформаційної політики;

Перший заступник (заступник) Міністра охорони здоров’я;

Перший заступник (заступник) Міністра фінансів;

Голова ДКА;

Голова ДСНС;

Голова Держводагентства;

Голова Держлісагентства;

Перший віце-президент (віце-президент) Національної академії наук

України (за згодою);

представники органів місцевого самоврядування (за згодою);

представники установ, підприємств та організацій а також фахівці, які мають повноваження та/або досвід діяльності з геопросторовими даними та метаданими (за згодою).

Прем’єр-міністр України                                                   Д. ШМИГАЛЬ

 

Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від               2020 р. №

Положення
про Раду з національної інфраструктури геопросторових даних

 1. Рада з національної інфраструктури геопросторових даних (далі – Рада) є колегіальним дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України, має консультативну функцію щодо формування та реалізації державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних.
 2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
 3. Основними завданнями Ради є:

розроблення та подання до Кабінету Міністрів України пропозицій у сфері національної інфраструктури геопросторових даних;

сприяння зменшенню дублювання геопросторових даних та метаданих у різних держателів даних;

розгляд річного звіту про функціонування та розвиток національної інфраструктури геопросторових даних;

сприяння розбудові інформаційної взаємодії між держателями даних.

 1. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

проводить моніторинг стану реалізації державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних;

формує пропозиції та рекомендації щодо пріоритетів державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних;

проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблемних питань у сфері національної інфраструктури геопросторових даних та надає пропозиції щодо визначення шляхів, механізмів та способів їх вирішення;

здійснює заходи з координації дій органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання щодо забезпечення ефективності діяльності з геопросторовими даними та метаданими, їх оприлюднення, інтероперабельності, недопущення дублювання, розбудови інформаційної взаємодії;

розглядає та оцінює річні звіти про функціонування та розвиток національної інфраструктури геопросторових даних;

розробляє пропозиції та рекомендації з питань забезпечення прийняття органами державної влади та органами місцевого самоврядування ефективних управлінських рішень, задоволення потреб суспільства в усіх видах географічної інформації;

формує пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової бази у сфері національної інфраструктури геопросторових даних;

надає пропозиції до проектів концепцій, стратегій, програм та планів і нормативно-правових актів у сфері національної інфраструктури геопросторових даних;

подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

 1. Рада має право:

отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ, підприємств та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

направляти звернення до держателів даних;

залучати до засідань та заслуховувати керівників держателів даних;

утворювати міжвідомчі та експертні групи для вирішення питань у сфері національної інфраструктури геопросторових даних.

 1. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, установами, підприємствами та організаціями всіх форм власності.
 2. Раду очолює голова, яким за посадою є Прем’єр-міністр України.

До складу Ради входять голова, його заступники, члени Кабінету Міністрів України, представники центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ, підприємств та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також фахівців, які мають повноваження та/або досвід діяльності з геопросторовими даними та метаданими (за згодою).

Голова Ради затверджує персональний склад членів Ради та вносить у разі потреби зміни до нього.

Члени Ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.

 1. Формою роботи Ради є засідання, які проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на три місяці.

Засідання Ради проводить її голова, а у разі його відсутності один із заступників голови.

За рішенням голови та за наявності технічних засобів засідання Ради може бути проведено дистанційно в режимі відеоконференції.

Секретар Ради призначається головою Ради.

Секретар Ради забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради, підписує протокол засідання Ради.

 1. Члени Ради беруть персональну участь у її засіданнях.
 2. Підготовку матеріалів до розгляду Радою, повідомлення всім членам Ради про час і дату чергового засідання, ведення протоколу засідання Ради та його надсилання членам Ради забезпечує секретар.

Питання, що розглядаються на засіданнях Ради, вносяться головою Ради та її членами не пізніше ніж за десять днів до дати проведення засідання.

Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

 1. Рішення про утворення міжвідомчих та експертних груп приймається на засіданні Ради. Персональний склад міжвідомчих та експертних груп затверджується головою Ради.

Розроблені міжвідомчими та експертними групами проекти документів подаються на розгляд Ради.

Члени міжвідомчих та експертних груп працюють на громадських засадах.

 1. На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більшість членів Ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації Ради оформлюються протоколом засідання, який підписується головуючим на її засіданні і надсилається всім членам Ради та Кабінетові Міністрів України.

Член Ради, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

 1. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади за зверненням члена Ради відповідно до своїх повноважень у встановленому порядку.
 2. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

____________________

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
“Про утворення Ради з національної інфраструктури
геопросторових даних” 

 1. Резюме

Метою прийняття проекту постанови є реалізація положень Закону України “Про національну інфраструктуру геопросторових даних” щодо утворення Ради з національної інфраструктури геопросторових даних. 

 1. Проблема, яка потребує розв’язання

Законом України “Про національну інфраструктуру геопросторових даних” визначено правові та організаційні засади створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних, спрямованої на забезпечення ефективного прийняття органами державної влади та органами місцевого самоврядування управлінських рішень, задоволення потреб суспільства в усіх видах географічної інформації, інтегрування у глобальну та європейську інфраструктури геопросторових даних.

Відповідно до статті 12 Закону України “Про національну інфраструктуру геопросторових даних” при Кабінеті Міністрів України створюється Рада з національної інфраструктури геопросторових даних.

Рада з національної інфраструктури геопросторових даних є колегіальним дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України, має консультативну функцію щодо визначення механізмів реалізації державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних.

Частиною третьою цієї статті встановлено, що положення про Раду з національної інфраструктури геопросторових даних, її склад затверджує Кабінет Міністрів України.

 1. Суть проекту акта

Проектом постанови пропонується затвердити Положення про Раду з національної інфраструктури геопросторових даних та її склад. 

 1. Вплив на бюджет

Прийняття та реалізація проекту постанови не потребує додаткових коштів державного бюджету.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Проект постанови не потребує проведення консультацій із заінтересованими сторонами.

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін внаслідок прийняття проекту наказу наведено у додатку до пояснювальної записки (додається).

Проект акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю.

Проект акта не потребує розгляду Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

Для громадського обговорення проект розміщено на офіційному вебсайті Держгеокадастру (land.gov.ua).

 1. Прогноз впливу

За предметом правового регулювання проект акта не матиме впливу на ринкове середовище, розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров’я та інші сфери суспільних відносин.

При цьому, реалізація проекту акта матиме позитивний вплив на забезпечення ефективного прийняття органами державної влади та органами місцевого самоврядування управлінських рішень, що сприятиме задоволенню потреб суспільства в усіх видах географічної інформації.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, Міністерством оборони України, Міністерством фінансів України, Міністерством інфраструктури України, Міністерством енергетики, Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерством розвитку громад та територій України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством цифрової трансформації України, Міністерством культури та інформаційної політики України, Міністерством охорони здоров’я України, Державним космічним агентством України, Національною академією наук України та проведення правової експертизи Міністерством юстиції України. 

 1. Ризики та обмеження

У проекті акта відсутні положення, що стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, створюють підстави для дискримінації, стосуються інших ризиків та обмежень, які можуть виникнути під час реалізації акта.

Громадська антикорупційна та громадська антидискримінаційна експертизи не проводилася. 

 1. Підстава розроблення проекту акта

Проект акта розроблено на підставі статті 12 Закону України “Про національну інфраструктуру геопросторових даних” щодо створення при Кабінеті Міністрів України Ради з національної інфраструктури геопросторових даних та пункту 3 доручення Прем’єр-міністра України Шмигаля Д. А. від 20.05.2020 № 18997/1/1-20 щодо реалізації положень Закону України “Про національну інфраструктуру геопросторових даних”.

 

Голова                                                                                         Роман ЛЕЩЕНКО

«___» ____________ 2020 р.

 

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ

реалізації проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про утворення Ради з національної інфраструктури геопросторових даних”

 1. Суть проекту акта: проектом постанови пропонується забезпечити реалізацію положень Закону України “Про національну інфраструктуру геопросторових даних” щодо утворення Ради з національної інфраструктури геопросторових даних.
 1. Вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін:
Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників (у числовому або якісному вимірі) Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
короткостроковий вплив

(до року)

середньостроковий вплив

(більше року)

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування Визначення організаційних засад діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері національної інфраструктури геопросторових даних Позитивний.

Забезпечення інформаційної взаємодії між держателями геопросторових даних

Позитивний

Підвищення ефективності використання геопросторових даних та геоінформаційних технологій в системах підтримки управлінських рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування на основі міжгалузевої інтеграції геопросторових даних та даних кадастрів

 

Реалізація проекту постанови призведе до очікуваного впливу за рахунок підвищення ефективності діяльності з геопросторовими даними та метаданими, їх оприлюднення, інтероперабельності, недопущення дублювання робіт

 

Суб’єкти господарювання та фізичні особи, які використовують геопросторові дані Забезпечення широкого доступу користувачів до достовірних та актуальних геопросторових даних Позитивний

Забезпечення оприлюднення держателями геопросторових даних та метаданих

Позитивний

Забезпечення потреб суспільства в усіх видах геопросторової інформації

Реалізація проекту постанови призведе до очікуваного впливу за рахунок створення механізму інтегрування геопросторових даних за єдиними стандартами і технічними регламентами на єдиній картографічній основі