Повідомлення
про оприлюднення
проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»

 1. Розробник: 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. 

 1. Стислий виклад змісту проекту:

Метою прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України  «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» є приведення Положення про Державний фонд документації із землеустрою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1553, Переліку адміністративних послуг, що надаються Держгеокадастром та його територіальними органами на безоплатній основі, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 та Переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг, затвердженого  розпорядженням кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р у відповідність до положень Закону України «Про землеустрій», які наберуть чинності з 24 липня 2021 року у зв’язку з прийняттям Закону України від 17.06.2020 №  711– ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель».

 1. Спосіб оприлюднення проекту акта:

Проект акта та пояснювальну записку буде розміщено на офіційному вебсайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України і на офіційному вебсайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. 

 1. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції
  від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця. 

 1. Адреси для надсилання зауважень і пропозицій:

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. 200-47-53,
факс 226-31-81, meconomy@me.gov.ua.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, вул. Народного Ополчення, 3, м. Київ, 03151, тел. 299-35-38, факс 249-96-83, land_oz@land.gov.ua.

 

Заступник Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                         Єгор БОДРОВ

 

ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА

від              2020 р.             №

Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
 1. Ця постанова набирає чинності з 24 липня 2021 року.

 

Прем’єр-міністр України                                                       Денис  ШМИГАЛЬ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від              2020 р. №

 

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

 1. У Положенні про Державний фонд документації із землеустрою, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1553 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 46, ст. 3039; 2006 р., № 30, ст. 2142; 2012 р., № 77, ст. 3120; 2017 р., № 22, ст. 615, № 96, ст. 2936; 2020 р., № 4, том 2, ст. 199):

1) у назві Положення після слів «документації із землеустрою» доповнити словами «та оцінки земель»;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Це Положення визначає порядок надходження, обліку, зберігання матеріалів  Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель (далі – Державний фонд),  а також порядок передачі документації із землеустрою та оцінки земель розробниками такої документації до Державного фонду.

Державний фонд документації із землеустрою та оцінки земель  формується на основі збирання, обробки, обліку матеріалів в електронній формі, отриманих у результаті проведення землеустрою та оцінки земель незалежно від місця розташування земельних ділянок та форми власності на них, для використання їх органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями і громадянами».

3) пункт 2 після слів «Документація із землеустрою» доповнити словами «та оцінки земель»;

4) абзаци другий,  третій та четвертий пункту 3 після слів «документації із землеустрою» доповнити словами «та оцінки земель»;

5) абзац другий пункту 4 після слів «документації із землеустрою» доповнити словами «та оцінки земель»;

6) абзац другий пункту 5 після слів «документації із землеустрою» доповнити словами «та оцінки земель»;

7) абзац другий пункту 6 після слів «документації із землеустрою» доповнити словами «та оцінки земель»;

8) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Для формування Державного фонду Держгеокадастр або визначені Держгеокадастром  державні підприємства, що належать до сфери його управління  забезпечують:

організацію надходження, облік та зберігання документації із землеустрою та оцінки земель;

ведення централізованого обліку відомостей про документи Державного фонду;

методичну координацію роботи щодо створення та забезпечення ефективного функціонування регіональних і місцевих фондів;

надання користувачам інформації, що міститься в документації із землеустрою та оцінки земель;

створення та супроводження програмного забезпечення, необхідного для обліку, зберігання та оприлюднення матеріалів Державного фонду».

9) абзаци другий, третій та четвертий пункту 8 після слів «документації із землеустрою» доповнити словами «та оцінки земель»;

10) пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. Залежно від виду документації із землеустрою та оцінки земель та рівня проведення землеустрою розробник цієї документації через електронний веб-портал Держгеокадастру за заявою за формою згідно з додатком 1 безоплатно передає  документацію із землеустрою та оцінки земель в електронній формі у місячний строк після її затвердження з використанням кваліфікованого електронного підпису сертифікованого інженера-землевпорядника, відповідального за якість робіт із землеустрою до:

Головного фонду – із землеустрою та оцінки земель, проведеного на загальнодержавному рівні;

регіонального фонду – із землеустрою та оцінки земель, проведеного на регіональному рівні;

місцевого фонду – із землеустрою та оцінки земель, проведеного на місцевому рівні.

Матеріали документації із землеустрою та оцінки земель в електронній формі повинні відповідати таким вимогам:

формат зображення – кольоровий;

роздільна здатність – 300 точок на дюйм;

глибина кольору – не менше ніж 4 біти;

формат файла – PDF;

розмір файла – не більше ніж 50 мегабайтів.

Текст матеріалів документації із землеустрою та оцінки земель  в електронній формі повинен бути розбірливим.

Держгеокадастр та територіальні органи Держгеокадастру протягом трьох робочих днів з моменту надходження документації із землеустрою та оцінки земель в електронній формі вносять її до системи електронного документообігу Держгеокадастру».

11) пункт 10 після слів «документація із землеустрою» доповнити словами «та оцінки земель»;

12) пункт 11 після слів «документація із землеустрою» доповнити словами «та оцінки земель»;

13) у пункті 12:

абзац перший викласти в такій редакції:

«12. Облік  документації  із  землеустрою та   оцінки земель  у місцевому фонді ведеться по адміністративних районах»;

абзаци другий, третій четвертий та п’ятий після слів «документації із землеустрою» доповнити словами «та оцінки земель»;

14) пункт  14 викласти в такій редакції:

«14. Матеріали Державного фонду в паперовій формі постійно зберігаються у спеціально обладнаних приміщеннях з дотриманням умов, які забезпечують їх схоронність та обмежений доступ, а в електронній формі у системі електронного документообігу Держгеокадастру.

15) пункт  15 викласти в такій редакції:

«15. Для контролю наявності та фізичного стану документації із землеустрою та оцінки земель в паперовій формі один раз на два роки проводиться її інвентаризація».

16) пункт  16 викласти в такій редакції:

«16. Запитувачами матеріалів Державного фонду є усі зацікавлені юридичні та фізичні особи, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, незалежно від того, стосуються їх ці матеріали чи ні, без пояснення причини подання запиту на інформацію».

17) пункт  17 викласти в такій редакції:

«17. Наявні матеріали Державного фонду в електронній формі підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Держгеокадастру після знеособлення персональних даних фізичних осіб (реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорта, місце проживання, дата народження).

У разі відсутності матеріалів Державного фонду в електронній формі такі матеріали перетворюються в електронну форму та надаються у порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації»,  органам державної влади, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам в електронній формі за запитом на інформацію в письмовій або електронній формі згідно з додатком 3 протягом 5 робочих днів з дня  отримання такого запиту.

Запитувачі інформації використовують матеріали Державного фонду відповідно до Закону України «Про державну таємницю» та законодавства України про захист персональних даних.

Підстави відмови у задоволенні запиту на інформацію визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

18) пункт  18 викласти в такій редакції:

«18. Перелік документів, що зберігаються у Державному фонді в електронній формі, із зазначенням кодів документації із землеустрою та оцінки земель та їх назв підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Держгеокадастру».

19) додаток 1 до цього Положення  викласти в такій редакції:

«Додаток 1
до Положення

  ________________________________________ (найменування територіального органу

________________________________________

Держгеокадастру)
________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові сертифікованого інженера- землевпорядника, відповідального за якість робіт із землеустрою та оцінки земель) __________________________________________
(номер сертифікату та дата видачі)

_________________________________________
(назва розробника документації із землеустрою та оцінки земель)

ЗАЯВА
щодо передачі документації із землеустрою та оцінки земель в електронній формі до Державного фонду документації із землеустрою

Порядковий номер Назва документації із землеустрою

та оцінки земель »;

20) додаток 2 до цього Положення викласти в такій редакції:

«Додаток 2
до Положення

ПЕРЕЛІК
матеріалів, які надходять, обліковуються та зберігаються у Державному фонді документації із землеустрою та оцінки земель

Вид матеріалів Орган, який веде облік матеріалів Місце зберігання матеріалів
Документація із землеустрою та оцінки земель, проведених на загальнодержавному рівні та інші матеріали
Документація із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону, в тому числі технічна документація із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України Держгеокадастр м. Київ
Державні цільові програми використання та охорони земель -“- -“-
Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення загальнодержавного значення -“- -“-
Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж областей, районів та мм. Києва і Севастополя -“- -“-
Схеми землеустрою і техніко-економічне обґрунтування використання та охорони земель Держгеокадастр м. Київ
Інші види документації із землеустрою, проведеного на загальнодержавному рівні та документації з оцінки земель (технічна документація з бонітування грунтів, технічна документація з нормативної грошової оцінки земель) -“- -“-
 

Регіональні програми використання та охорони земель

 

Головні управління Держгеокадастру в областях та м. Києві

 

м. Сімферополь, обласні центри,     мм. Київ і Севастополь

Схеми землеустрою і техніко-економічне обґрунтування використання та охорони земель районів, сіл, селищ, міст -“- -“-
Проекти землеустрою щодо встановлення  (зміни) меж міст, селищ та сіл -“- -“-
Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення місцевого значення, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів

Комплексні плани просторового розвитку територій територіальних громад

Генеральні плани населених пунктів

Детальні плани територій

-“- -“-
Інші види документації із землеустрою, проведеного на регіональному рівні та документації з оцінки земель (технічна документація з бонітування грунтів, технічна документація з нормативної грошової оцінки земель) -“- -“-
 

Проекти землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і проекти розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів

 

структурні підрозділи територіальних органів Держгеокадастру, що провадять свою діяльність на районному (міському) рівні

 

районні центри, міста обласного значення

Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок структурні підрозділи територіальних органів Держгеокадастру, що провадять свою діяльність на районному (міському) рівні районні центри, міста обласного значення
Проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань -“- -“-
Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь -“- -“-
Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів -“- -“-
Робочі проекти землеустрою -“- -“-
Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) -“- -“-
Технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку -“- -“-
Спеціальні тематичні карти і атласи стану земель та їх використання -“- -“-
Матеріали земельно-оціночних робіт, в тому числі документація з оцінки земель (технічна документація з бонітування ґрунтів, технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, звіти з експертної грошової оцінки земель)

Комплексні плани просторового розвитку територій територіальних громад,

Генеральні плани населених пунктів,

Детальні плани територій

структурні підрозділи територіальних органів Держгеокадастру, що провадять свою діяльність на районному (міському) рівні районні центри, міста обласного значення
Матеріали інвентаризації земель, в тому числі технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель -“- -“-
Інші види документації із землеустрою, проведеного на місцевому рівні -“- -“-
Проекти землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій -“- -“-
Проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) -“- -“-
Проекти  землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб -“- -“-
Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту -“- -“-
Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок» -“- -“-”;

21) додаток 3 до цього Положення викласти в редакції:

«Додаток 3
до Положення

  ________________________________________ (найменування територіального органу

________________________________________

Держгеокадастру)
________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи /
________________________________________
повне найменування юридичної особи)
__________________________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника податків, у разі наявності)

_________________________________________
(реквізити документа, що посвідчує особу, яка звернулася із запитом на інформацію)
_________________________________________________
(назва документа, номер та серія, дата видачі або номер ID картки), _________________________________________________
документа, що посвідчує повноваження діяти
від імені особи)
_________________________________________________
(місце проживання фізичної особи /
_________________________________________________
місцезнаходження юридичної особи)
_________________________________________________
(контактний телефон)

ЗАПИТ

на інформацію

 «Видача відомостей з документації із землеустрою та оцінки земель, що включена до Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель»

код документації ________________________________________________________,

назва документації _____________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Результати про розгляд запиту на інформацію надати на електронну адресу та/або на поштову адресу _____________________________________________________________.

 

__________________________

____

_______________________________
(дата) (підпис)

 

Примітка. Запит на інформацію подається окремо на кожну документацію із землеустрою та оцінки земель.».

2. Пункт 1 Переліку адміністративних послуг, що надаються Держгеокадастром та його територіальними органами на безоплатній основі, що є додатком 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 «Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг» у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня         2019 р.  № 783  виключити. 3. Пункт 64 додатка до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2017 р. № 782-р  виключити.

_____________________

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» 

 1. Резюме

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» (далі – проект акта) розроблено з метою приведення Положення про Державний фонд документації із землеустрою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1553, Переліку адміністративних послуг, що надаються Держгеокадастром та його територіальними органами на безоплатній основі, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 та Переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг, затвердженого  розпорядженням кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р у відповідність до положень Закону України «Про землеустрій», які наберуть чинності з 24 липня 2021 року у зв’язку з прийняттям Закону України від 17.06.2020 №  711– ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель».

 1. Проблема, яка потребує розв’язання

Станом на 01 січня 2020 року у Державному фонді документації із землеустрою зберігається понад 9,3 млн. примірників документацій, в тому числі 183,5 тис.  документацій із оцінки земель, у паперовому вигляді.

Щороку до Державного фонду документації із землеустрою передавалося в середньому 500 000 примірників документації із землеустрою у паперовому вигляді.

На даний час відповідно до пункту 9 Положення Про Державний фонд документації із землеустрою, затвердженого, постановою Кабінету Міністрів України  від 17 листопада 2004 р. № 1553 (далі – Положення) документація із землеустрою до Державного фонду документації із землеустрою розробниками документації  передається лише в електронній формі.

Водночас у 2018 – 2019 роках  перетворено із паперового в електронний  вигляд  понад 1,5 млн. примірників документацій.

Положенням не встановлено на якому етапі та в який строк документація із землеустрою та оцінки земель має передаватися до Державного фонду документації із землеустрою,  тому спостерігається зловживання з боку розробників документації із землеустрою, які протягом значного часу не передають її до  Державного фонду.

Пунктом 17 Положення, зокрема, встановлено, що  матеріали Державного фонду  надаються на безоплатній основі органам державної влади, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам в електронній формі за заявою в письмовій або електронній формі згідно з додатком 3 протягом 10 робочих днів з дня реєстрації такої заяви.

Відповідно до Переліку адміністративних послуг, що надаються Держгеокадастром та його територіальними органами на безоплатній основі, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 та Переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг, затвердженого  розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р адміністративною послугою, зокрема, є «Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою».

Водночас статтею 33 Закону України «Про землеустрій», що викладена в редакції Закону України від 17.06.2020 №  711– ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель», яка набирає чинності 24.07.2021, встановлено, що доступ до документів Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель надається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, усім зацікавленим юридичним та фізичним особам у порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Статтею 20 Закону України «Про оцінку земель» передбачено, що розробники технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок, а також звітів про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок зобов’язані безоплатно передавати копії матеріалів у Державний фонд документації із землеустрою.

Зважаючи на викладене виникає необхідність  внесення відповідних змін до деяких актів Кабінету Міністрів України.

 1. Суть проекту акта

Проектом акта передбачено внесення змін до Положення про Державний фонд документації із землеустрою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1553, Переліку адміністративних послуг, що надаються Держгеокадастром та його територіальними органами на безоплатній основі, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 та Переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг, затвердженого  розпорядженням кабінету Міністрів України від 16 травня  2014 р. № 523-р, якими пропонується привести їх у відповідність до положень Закону України «Про землеустрій», які наберуть чинності з 24 липня 2021 року. 

 1. Вплив на бюджет

Реалізація проекту акта не потребує фінансування з державного та  місцевих бюджетів. 

 1. Позиція заінтересованих сторін

Проект акта не потребує проведення консультацій із заінтересованими сторонами.

Проект акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю.

Проект акта не потребує розгляду Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

Для громадського обговорення проект розміщено на офіційному веб-сайті Мінекономіки (me.gov.ua) та офіційному веб-сайті Держгеокадастру   (land.gov.ua).

 1. Прогноз впливу

Реалізація проекту акта не матиме вплив на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини і не містить положень, які мають регуляторний характер. 

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій України. 

 1. Ризики та обмеження

У проекті акта відсутні положення, що містять ознаки дискримінації. Проект акта не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

У проекті акта відсутні положення, які порушують принципи забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок. Проект акта матиме однаковий вплив на представників обох статей.

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Проект акта не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

Проект акта потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України. 

 1. Підстава розроблення проекту акта

Проект акта підготовлено на виконання пункту 10  доручення Прем’єр-міністра України Шмигаля Д. А.  від  12.08.2020 № 31347/2/1-20 до абзацу сьомого підпункту 7  пункту 6 розділу І Закону України від 17.06.2020          № 711– ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель».

 

Голова Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                     Роман ЛЕЩЕНКО

____ ___________ 2020 р.