Повідомлення
про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”

 1. Розробник:

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

 1. Стислий виклад змісту проекту:

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі – проект постанови) розроблено з метою забезпечення приведення деяких постанов Кабінету Міністрів України у відповідність до положень Закону України «Про електронні довірчі послуги» та Закону України від 10 липня 2018 р. № 2498-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», удосконалення процедури надання адміністративної послуги з видачі витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, шляхом запровадження механізму її надання в електронному вигляді.

 1. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:

Проект акта та пояснювальну записку буде розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України і на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

 1. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

 1. Адреси для надсилання зауважень і пропозицій:

Міністерство аграрної політики та продовольства України, м. Київ, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, тел. 278-81-71, факс 278-76-02, info@minagro.gov.ua.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру: 03680, МСП, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3, тел. 2499683, факс 2499683, kadastr@land.gov.ua.

В. о. Міністра аграрної політики
та продовольства України                                               Максим МАРТИНЮК

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА

від                      2019 р. №

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
 2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпунктів 5, 9, 16, 17 пункту 4 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності одночасно з набранням чинності постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 р. № 710 “Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 72, ст. 2429).

 

Прем’єр-міністр України                                                       В. ГРОЙСМАН

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від          2019 р. №

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

 1. Пункт 21 Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. № 213 (Офіційний вісник України, 1997 р., № 23; 2001 р., № 32, ст. 1475; 2004 р., № 27, ст. 1782; 2011 р., № 90, ст. 3271; 2012 р., № 42, ст. 1625; 2015 р., № 38, ст. 1142; 2016 р., № 93, ст. 3040; 2017 р., № 71, ст. 2165), доповнити абзацом такого змісту:

“У разі подання заяви в електронній формі витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки або мотивована відмова у наданні такого витягу за бажанням заявника видаються у електронній формі засобами телекомунікаційного зв’язку.”.

 1. У Порядку організації робіт та методики розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2004 р. № 122 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 5, ст. 241; 2012 р., № 77, ст. 3120; 2015 р., № 46, ст. 1472):

1) у пункті 1 після слова “ділянок” доповнити словами “, що підлягають паюванню”;

2) у тексті Порядку слова “чи райдержадміністрація” в усіх відмінках виключити;

3) у пункті 3:

у абзацах першому і четвертому слово “(розпорядження)” виключити;

у абзаці другому слова “коригування проекту землевпорядною організацією” замінити словами “внесення змін до проекту розробником документації із землеустрою”;

у абзаці четвертому слово “коригування” замінити словами “внесення змін до”;

4) у пункті 7:

слова “чи голова райдержадміністрації (або уповноважена ним особа)” виключити;

слова “землевпорядної організації, яка розробляла проект” замінити словами “розробника документації із землеустрою, який розробляв проект”;

5) пункт 11 викласти в такій редакції:

“11. Сільська, селищна, міська рада протягом п’яти днів після ознайомлення громадськості з результатами розподілу вживає заходів до остаточного його погодження згідно з поданими заявами і затверджує протокол зборів з урахуванням внесених змін. Протокол є підставою для прийняття рішення щодо виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості) та державної реєстрації права власності на земельні ділянки власникам земельних часток (паїв).”;

6) пункт 12 викласти в такій редакції:

“12. Розподіл інших земель, що залишилися у колективній власності, проводиться згідно з вимогами статті 141 Закону України “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”.”.

 1. У пункті 8 Методики нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1278 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 42, ст. 1625; 2015 р., № 38, ст. 1142):

1) слова “, що затверджується районними радами” виключити;

2) доповнити абзацом такого змісту:

“У разі подання заяви в електронній формі витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки або мотивована відмова у наданні такого витягу за бажанням заявника видаються у електронній формі засобами телекомунікаційного зв’язку.”.

 1. У Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 89, ст. 3598; 2013 р., № 80, ст. 2975; 2014 р., № 97, ст. 2786; 2015 р., № 46, ст. 1472, № 59, ст. 1742, № 79, ст. 2650; 2016 р., № 2, ст. 102, № 25, ст. 992, № 71, ст. 2386; 2017 р., № 9, ст. 280, № 22, ст. 615, № 51, ст. 1569, № 59, ст. 1802, № 70, ст. 2123, № 100, ст. 3069; 2018 р., № 22, ст. 727):

1) пункт 22 доповнити новим підпунктом такого змісту:

“61) відомості про масив земель сільськогосподарського призначення:

назва, код (номер) масиву згідно з додатком 2 та пунктом 28 цього Порядку;

опис меж та угідь, що входять до складу масиву, а саме:

межі масиву з координатами їх поворотних точок та довжиною, текстовий опис складу угідь;

контури угідь, що входять до складу масиву з координатами їх поворотних точок та довжиною;

площа масиву;

інформація про земельні ділянки, що входять до складу масиву;

інформація про документи, на підставі яких відомості про масив внесено до Державного земельного кадастру (назва, дата та номер рішення про затвердження документації із землеустрою, найменування органу, що його прийняв), електронні копії таких документів;”;

2) пункт 24 доповнити новим підпунктом такого змісту:

“101) код (номер) масиву земель сільськогосподарського призначення згідно з підпунктом 61 пункту 22 цього Порядку, до складу якого входить земельна ділянка;”;

3) пункт 28 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

“Значення ВОК для масиву земель сільськогосподарського призначення встановлюється з урахуванням номеру поля (за наявності), визначеного у відповідних проектах формування території і встановлення меж сільських, селищних рад.”;

У зв’язку з цим абзаци четвертий – п’ятий вважати абзацами – п’ятим шостим;

4) пункт 45 доповнити новим підпунктом такого змісту:

“101) карти (плани) масивів земель сільськогосподарського призначення;”;

5) у пункті 75:

підпункт 2 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

“У разі подання заявником документації із землеустрою та оцінки земель в електронній формі зазначена позначка не проставляється, а на таку документацію накладається власний кваліфікований електронний підпис Державного кадастрового реєстратора;”;

у підпункті 5 слово і цифру “пунктом 88” замітити словом і цифрами “пунктами 209-211”;

у підпункті 6:

в абзаці першому після слів “Державного земельного кадастру” доповнити словами “у разі подання такої документації у паперовій формі або в електронній формі – за власним кваліфікованим електронним підписом”;

в абзаці другому слова “Проставлення Державним кадастровим реєстратором зазначеної позначки” замінити словами “Витяг з Державного земельного кадастру, який надається для підтвердження внесення до Державного земельного кадастру відповідних відомостей,”;

6) пункт 87 доповнити новим підпунктом такого змісту:

“8) масив земель сільськогосподарського призначення.”;

7) пункт 97 доповнити новим підпунктом такого змісту:

“51) щодо відомостей про масиви земель сільськогосподарського призначення – технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель;”;

8) пункт 109 доповнити новим підпунктом такого змісту:

“4) замовника технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель (у разі внесення до Державного земельного кадастру за результатами проведення інвентаризації земель масиву земель сільськогосподарського призначення відомостей про земельну ділянку, що входить до такого масиву).”;

9) доповнити пунктом такого змісту:

“1101. Заявники, зазначені у підпунктах 1-4 пункту 109 цього Порядку, через уповноважених ними осіб, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників та є розробниками відповідної документації із землеустрою або працюють у складі розробника – юридичної особи (далі – сертифіковані інженери-землевпорядники), мають право надсилати документи, зазначені у підпунктах 1-3 пункту 110 цього Порядку, Державному кадастровому реєстраторові в електронній формі за кваліфікованим електронним підписом сертифікованого інженера-землевпорядника засобами телекомунікаційного зв’язку та отримувати за власним бажанням документи, зазначені в абзаці шостому пункту 73, підпунктах 4, 6 пункту 75, пункті 77, підпункті 1 пункту 87 цього Порядку, в електронній формі за кваліфікованим електронним підписом Державного кадастрового реєстратора.”;

10) у підпункті 1 пункту 120 слова “проставлення на аркуші Поземельної книги в електронній (цифровій) формі, до відомостей якої вносяться зміни, відповідної електронної позначки” замінити словами “внесення до відповідного розділу Поземельної книги в електронній (цифровій) формі записів про внесення змін до відповідних відомостей”;

11) підпункт 1 пункту 128 викласти у такій редакції:

“1) за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру виключає з відповідного розділу Поземельної книги в електронній (цифровій) формі запис про внесення відповідних відомостей та вносить відомості про зміну запису за власним кваліфікованим електронним підписом;”;

12) абзац третій підпункту 3 пунктів 136, 1361 викласти у такій редакції:

“внесення до розділу 1 «Земельна ділянка. Загальні відомості» Поземельної книги в електронній формі відповідних записів про  скасований кадастровий номер земельної ділянки, підстави для поділу чи об’єднання земельної ділянки, дату такого поділу чи об’єднання, за власним кваліфікованим електронним підписом;”;

13) абзац п’ятий пункту 147 виключити;

14) у пункті 162 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Відомості про масиви земель сільськогосподарського призначення  надаються у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць.”;

У зв’язку з цим абзаци сьомий-десятий вважати абзацами восьмим-одинадцятим;

15) у підпункті 4 пункту 165 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

“масиви земель сільськогосподарського призначення;”;

У зв’язку з цим абзаци третій-дев’ятий вважати абзацами четвертим-десятим;

16) пункт 181 викласти у такій редакції:

“181. Викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) надаються у паперовій та/або електронній формі згідно з додатком 7 протягом трьох робочих днів з дня отримання заяви про надання відомостей з Державного земельного кадастру.

Викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) містить:

пояснення умовних позначень;

частину ортофотоплану у масштабі 1:5000 або в іншому масштабі, який забезпечує чітке відображення всіх елементів картографічної основи Державного земельного кадастру та відображених на ній відомостей Державного земельного кадастру;

відомості про Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97 (КОАТУУ), найменування та межі адміністративно-територіальних одиниць;

відомості про номери та межі кадастрових зон і кварталів;

відомості про облікові номери та межі масивів земель сільськогосподарського призначення;

відомості про облікові номери та межі обмежень у використанні земель;

відомості про режимоутворюючі об’єкти;

відомості про межі земельних ділянок та кадастровий номер однієї земельної ділянки;

відомості про межі земельних ділянок, які набули статусу архівних.

Викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) із зазначенням на ньому бажаного місцезнаходження земельної ділянки може бути підготовлено в електронній формі та роздруковане заявником самостійно у масштабі 1:5000 або в іншому масштабі, який забезпечує чітке відображення всіх елементів картографічної основи Державного земельного кадастру та відображених на ній відомостей Державного земельного кадастру, за допомогою програмних засобів, які відповідно до частини третьої статті 36 Закону України “Про Державний земельний кадастр” застосовуються цілодобово для оприлюднення відомостей Державного земельного кадастру у відкритому доступі.

Викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) із зазначенням бажаного місцезнаходження майбутньої земельної ділянки, підготовлене та роздруковане самостійно її замовником, може застосовуватися як графічні матеріали для отримання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки чи інших видів документації із землеустрою, за допомогою яких формується земельна ділянка чи встановлюються (відновлюються) її межі.”;

17) пункт 182 викласти у такій редакції:

“182. На отримання викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) має право будь-яка фізична або юридична особа, за умови її ідентифікації з використанням кваліфікованого електронного підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи, в тому числі органи державної влади, органи місцевого самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених законом.”;

18) у пункті 190:

у підпункті 4 після слів “категорії земель у межах адміністративно-територіальної одиниці (назва, код (номер), межі категорії земель, опис меж, площа, документи, на підставі яких встановлено категорію земель),” доповнити словами “масиви земель сільськогосподарського призначення (назва, код (номер), межі масиву та угідь, що входять до його складу, опис меж, площа, інформація про земельні ділянки, що входять до складу масиву, документи, на підставі яких відомості про масив внесено до Державного земельного кадастру),”;

у підпункті 7 після слів “цільове призначення (категорія земель, вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель),” доповнити словами “відомості про масив земель сільськогосподарського призначення, до складу якого входить земельна ділянка,”;

19) пункт 196 доповнити новим підпунктом такого змісту:

“91) масиви земель сільськогосподарського призначення (назва, код (номер) та межі масиву);”;

20) у додатку 1 до Порядку:

у пункті 37 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

““Масив, до складу якого входить земельна ділянка” (LandsMassif);”;

У зв’язку з цим абзаци п’ятий-п’ятнадцятий вважати абзацами шостим-шістнадцятим;

21) доповнити новим розділом такого змісту:

“Масив, до складу якого входить земельна ділянка

 1. 431. Елемент “Масив, до складу якого входить земельна ділянка” (LandsMassif) наведений у додатку 171 та складається з елемента “Обліковий номер масиву” (LandsMassifCode).”;

22) пункт 694 доповнити новим підпунктом такого змісту:

“61) в елементі “Відомості про масив земель сільськогосподарського призначення” (LandsMassif) – відомості про масив земель сільськогосподарського призначення у межах адміністративно-територіальної одиниці, а саме:

назва, код (номер) масиву згідно з додатком 2 до Порядку ведення Державного земельного кадастру та пунктом 28 зазначеного Порядку;

опис меж та угідь, що входять до складу масиву, а саме:

межі масиву з координатами їх поворотних точок та довжиною, текстовий опис складу угідь;

контури угідь, що входять до складу масиву з координатами їх поворотних точок та довжиною;

площа масиву;

інформація про земельні ділянки, що входять до складу масиву;

інформація про документи, на підставі яких відомості про масив внесено до Державного земельного кадастру (назва, дата та номер рішення про затвердження документації із землеустрою, найменування органу, що його прийняв), електронні копії таких документів;”;

23) у пункту 6911:

абзац перший підпункту 11 викласти у такій редакції:

“11) в елементі “Бал бонітету гектара відповідних угідь на сільськогосподарському підприємстві” або “Середній бал бонітету ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району” (BonitetBallHa) – дані про бал бонітету гектара відповідних угідь сільськогосподарського підприємства у розрізі сільськогосподарських угідь, або дані про середній бал бонітету ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району, а саме:”;

абзац перший підпункту 12 викласти у такій редакції:

“12) в елементі “Нормативна грошова оцінка гектара відповідних угідь у сільськогосподарському підприємстві (у гривнях)” або “Нормативна грошова оцінка агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району, гривень за гектар” (FarmlandsValueHa) – дані про нормативну грошову оцінку гектара відповідних угідь у сільськогосподарського підприємства (у гривнях) у розрізі угідь сільськогосподарських угідь, або дані про нормативну грошову оцінку агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району, гривень за гектар, а саме:”;

24) у пункті 72 слова “Про електронний цифровий підпис” замінити словами “Про електронні довірчі послуги”;

25) у додатку 14 до вимог:

після елементу “CategoryPurposeInfo Категорія / Цільове призначення / вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель” доповнити такими елементами:

“LandsMassif

Масив, до складу якого входить земельна ділянка

Зазначаються дані згідно з додатком 171 до вимог”

”;

26) доповнити додатки до вимог додатком 171 такого змісту:

“Додаток 171
до вимог

МАСИВ,
до складу якого входить земельна ділянка

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart/

CadastralZoneInfo/

CadastralQuarters/

CadastralQuarterInfo/

Parcels/

ParcelInfo/

LandsMassif

LandsMassif

Масив, до складу якого входить земельна ділянка

Склад елемента Додаткова інформація
LandsMassifCode

Обліковий номер

Зазначаються дані згідно з додатком 2 та пунктом 28  Порядку ведення Державного земельного кадастру

”;

27) у додатку 41 до вимог:

після елементу “ LandsCategory Відомості про категорії земель” доповнити такими елементами:

LandsMassif

Відомості про масив земель сільськогосподарського призначення

LandsMassifCode

Обліковий номер масиву земель сільськогосподарського призначення

Зазначаються дані згідно з додатком 2 та пунктом 28  Порядку ведення Державного земельного кадастру
LandsMassifArea

Площа масиву земель сільськогосподарського призначення

MeasurementUnit

Одиниці виміру площі гектарів

Size

Значення площі

Determination Method

Метод визначення площі

Exhange File
CoordinatesЗа координатами вузлів полігона
LandsMassifExternals

Блок опису зовнішніх полігонів масиву земель сільськогосподарського призначення

Boundary

type Boundary
Межа зовнішнього полігона масиву земель сільськогосподарського призначення

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог
Internals

Блок опису внутрішніх полігонів масиву земель сільськогосподарського призначення

Boundary

type Boundary
Межа внутрішнього полігона масиву земель сільськогосподарського призначення

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог
LandsMassifParcels

Текстовий опис складу угідь

LandsMassifParcels

Назва угіддя

LandsMassifCadastralNumbers

Блок опису кадастрових номерів земельних ділянок, які входять до складу масиву земель сільськогосподарського призначення

LandsMassifCadastralNumbers

Кадастровий номер земельної ділянки

Зазначаються дані згідно з пунктом 30  Порядку ведення Державного земельного кадастру. Кадастрові номери відокремлюються один від одного знаком «/».

”;

28) у додатку 46 до вимог:

склад елемента “BonitetBallHa Бал бонітету гектара відповідних угідь на сільськогосподарському підприємстві” після слова “підприємстві” доповнити символом і словами “/ Середній бал бонітету ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району”;

склад елемента “FarmlandsValueHa Нормативна грошова оцінка гектара відповідних угідь у сільськогосподарському підприємстві (у гривнях)” після слів “(у гривнях)” доповнити символом і словами “/ Нормативна грошова оцінка агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району, гривень за гектар”;

29) додаток 2 до Порядку доповнити такою позицією:

“022 Масив земель сільськогосподарського призначення”;

30) додаток 4 до Порядку:

доповнити такою позицією:

“003 06 Степи

Підгрупа включає землі, вкриті злаковими та полино-злаковими, різнотравно-злаковими, лучними рослинами”;

у позиції “007 01” у графі “Назва земельних угідь” після слів “на присадибних ділянках,” доповнити словами “ділянках, наданих для садівництва та дачного будівництва,”;

у позиції “008 01” у графі “Назва земельних угідь”:

після слів “культурної спадщини,” доповнити словами “адміністративними будівлями”;

після слів “ділянки під” доповнити словами “будівлями державного управління (включаючи оборонні потреби),”;

у позиції “009 03” у графі “Назва земельних угідь” після слова “автостоянки;” доповнити словом “ гаражі;”;

у позиції “010 00” у графі “Назва земельних угідь” після слів “газоналивних станцій,” доповнити словами “ гідроспоруд, будівель та споруд зв’язку та об’єктів альтернативної енергетики,”;

31) у додатку 8 до Порядку:

розділ 1 “Земельна ділянка. Загальні відомості”:

після елементу “Форма власності” доповнити такими елементами:

Земельна ділянка утворена в результаті: € поділу; € об’єднання Підстава поділу/об’єднання земельної ділянки
Дата поділу/об’єднання
Скасований кадастровий номер (номери)
Обліковий номер масиву, до складу якого входить земельна ділянка €€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€

”;

розділ 3 “Земельна ділянка. Право власності, постійного користування. Запис про виникнення права”:

в елементі “Реєстраційний номер земельної ділянки у Державному реєстрі прав”, слова “Державному реєстрі прав” замінити словами “Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно”;

після елементу “Реєстраційний номер земельної ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно” доповнити такими елементами:

Номер запису про право

”;

розділ 4 “Земельна ділянка. Оренда, суборенда”:

після елементу “Дата державної реєстрації речового права на нерухоме майно” доповнити такими елементами:

Номер запису про інше речове право

”;

32) додаток 41 до Порядку:

після елементу “Площа категорії земель, гектарів” доповнити такими елементами:

“Відомості про  масиви земель сільськогосподарського призначення у межах адміністративно-територіальної одиниці

Обліковий номер масиву €€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€
Площа масиву, гектарів <значення площі, гектарів>

”;

33) додаток 45 до Порядку викласти у такій редакції:

“Додаток 45
до Порядку

ВИТЯГ
з Державного земельного кадастру про землі в межах території
адміністративно-територіальних одиниць

Номер витягу <номер витягу>
Дата формування <число, місяць та рік формування витягу>
Надано на заяву (запит) <найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування, за заявою (запитом) якого надано витяг>
<дата та номер документа, на підставі якого здійснюється надання витягу>
Загальна інформація про землі у межах території адміністративно-територіальних одиниць
Дата внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі адміністративно-територіальних одиниць (у разі, коли витяг надається на підтвердження внесення відповідних відомостей) <число, місяць та рік внесення до Державного земельного кадастру відомостей>
Назва адміністративно-територіальної одиниці <назва області/району/міста / району у місті / селища/села>
Площа земель в межах території адміністративно-територіальної одиниці <значення площі, гектарів>
Повна назва суміжних адміністративно-територіальних одиниць <назва суміжних адміністративно-територіальних одиниць>
Інформація про акти, на підставі яких встановлені та змінені межі адміністративно-територіальних одиниць <назва документа> <найменування органу, яким прийнято документ, на підставі якого встановлені та змінені межі адміністративно-територіальних одиниць> <число, місяць та рік прийняття документа> <номер документа>

Відомості про категорії земель у межах адміністративно-територіальної одиниці

Назва категорії земель <назва категорії, код (номер)>
Площа категорії земель, гектарів <значення площі, гектарів>
Інформація про документи, на підставі яких встановлено категорію земель <назва документів> <найменування органів, якими прийнято документи, на підставі яких встановлено категорію земель> <число, місяць та рік прийняття документа> <номер документа>
Відомості про масиви земель сільськогосподарського призначення у межах адміністративно-територіальної одиниці
Обліковий номер масиву €€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€
Площа масиву, гектарів <значення площі, гектарів>
Відомості про угіддя адміністративно-територіальної одиниці
Назва угіддя <назва угіддя>
Площа угіддя, гектарів <значення площі, гектарів>
Інформація про документи, на підставі яких визначено угіддя <назва документів> <найменування органів, якими прийнято документи, на підставі яких визначено угіддя> <число, місяць та рік прийняття документа> <номер документа>
Відомості про економічну та нормативну грошову оцінку земель в межах території адміністративно-територіальної одиниці (проіндексована на дату надання витягу)
Економічна оцінка, гривень <значення економічної грошової оцінки>
Нормативна грошова оцінка, гривень <значення нормативної грошової оцінки>
Відомості про бонітування ґрунтів адміністративно-територіальної одиниці
Порівняльна оцінка якості ґрунтів за їх основними природними властивостями <значення порівняльної оцінки якості ґрунтів за їх основними природними властивостями>
Дата проведення бонітування ґрунтів <число, місяць та рік проведення бонітування ґрунтів>
Відомості про особу, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру, що надала витяг з Державного земельного кадастру відповідно до закону про землі у межах території адміністративно-територіальних одиниць
Витяг підготував та надав <ініціали та прізвище особи, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру відповідно до закону/найменування органу, посадовою особою якого підготовлено та надано витяг>
Підпис <підпис особи, яка надала витяг>
М.П.

Додаток № 1 до витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць
від “___” ____________ 20__ р. № ______

Графічне зображення меж території адміністративно-територіальної одиниці на картографічній основі Державного земельного кадастру
Опис меж:
____________________________________

__________________

__________________

__________________

Масштаб 1: _______

Умовні позначення:
Особа, уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру ___________ (підпис) ________________

(ініціали та прізвище)

М.П.

__________

Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

 

Додаток № __ до витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць
від “___” ____________ 20__ р. № ______

Опис відомостей про масив земель сільськогосподарського призначення

Обліковий номер масиву €€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€
Дата внесення до Державного земельного кадастру відомостей про  масив земель сільськогосподарського призначення <число, місяць та рік внесення до Державного земельного кадастру відомостей>
Площа масиву, гектарів <значення площі, гектарів>
Опис угідь, що входять до складу масиву <назва угіддя, код (номер)><значення площі, гектарів>
Інформація про земельні ділянки, що входять до складу масиву <кадастровий номер, €€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€>
Інформація про документи, на підставі яких визначено масив <назва документів> <найменування органів, якими прийнято документи, на підставі яких визначено масив> <число, місяць та рік прийняття документа> <номер документа>
Особа, уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру ___________

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

М.П.

__________

Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Викопіювання з кадастрової карти (плану) меж масиву земель сільськогосподарського призначення
Опис меж:
____________________________________

__________________

__________________

__________________

Масштаб 1: _______

Умовні позначення:
Особа, уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру  

____________

(підпис)

 

________________

(ініціали та прізвище)

М.П.

__________

Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

КООРДИНАТИ ПОВОРОТНИХ ТОЧОК МЕЖ МАСИВУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Номер точки Назва точки Відстань (м) Координати (м)
X Y
Розробник документації із землеустрою: _________________________________

(найменування юридичної особи, прізвище та ініціали
фізичної особи – підприємця)

__________

Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Експлікація земельних угідь:

Усього земель, гектарів У тому числі за земельними угіддями, гектарів:
<назва угіддя>: <назва угіддя>: <назва угіддя>: <назва угіддя>: <назва угіддя>: <назва угіддя>:
1 2 3 4 5 6 7
Площа земельної ділянки, гектарів: <загальна площа земельної ділянки, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів>
У тому числі в зоні дії обмежень, гектарів: <площа в зоні дії обмежень, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів> <площа угіддя, гектарів>

Відомості про особу, яка сформувала викопіювання з кадастрової карти (плану)

Сформовано <ініціали та прізвище особи, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру відповідно до закону/найменування органу, посадовою особою якого сформовано та надано викопіювання>
Підпис <підпис особи, яка надала викопіювання>

М.П.

___________

Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

”;

34) у додатку 47 до Порядку розділ “Загальні відомості про земельну ділянку”:

після елементу “Вид використання земельної ділянки” доповнити такими елементами:

“Обліковий номер масиву,               до складу якого входить земельна ділянка €€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€

”;

після елементу “Дата проведення нормативної грошової оцінки” доповнити такими елементами:

“Скасований кадастровий номер (номери), у разі якщо земельна ділянка утворена в результаті поділу/об’єднання €€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€

”;

35) у тексті Порядку та у додатку 1 до Порядку:

слова “електронний цифровий підпис” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “кваліфікований електронний підпис” у відповідному відмінку і числі;

слова “цифровий підпис” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “кваліфікований електронний підпис” у відповідному відмінку і числі.

 1. У абзаці першому пункту 2 Порядку забезпечення доступу нотаріусів до Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2015 р. № 457 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 59, ст. 1802), слова “електронного цифрового” замінити словами “кваліфікованого електронного”.
 2. У Тимчасовому порядку взаємодії між територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру на період реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру під час погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. № 580:

1) у пункті 3 слова “надійного засобу електронного цифрового” замінити словами “кваліфікованого електронного”;

2) у пунктах 5, 14, 15 слова “електронним цифровим підписом” замінити словами “кваліфікованим електронним підписом”;

3) у пункті 17:

слова “завіряє роздрукований висновок печаткою” виключити;

доповнити абзацом такого змісту:

“На вимогу розробника територіальний орган Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки завіряє роздрукований висновок печаткою.”.

 1. У Методиці нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 831 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 71, ст. 2165; 2018 р., № 22, ст. 727):

1) пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі подання заяви в електронній формі витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки або мотивована відмова у наданні такого витягу за бажанням заявника видаються Держгеокадастром у електронній формі засобами телекомунікаційного зв’язку.”;

2) пункт 7 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі коли у природно-сільськогосподарському районі Автономної Республіки Крим, області відсутні матеріали бонітування ґрунтів та норматив капіталізованого рентного доходу відповідного сільськогосподарського угіддя застосовується норматив капіталізованого рентного доходу відповідного сільськогосподарського угіддя по Автономної Республіки Крим, області.”.

 1. У Порядку реалізації пілотного проекту з проведення електронних земельних торгів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 року № 688 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 52, ст. 1835):

1) у пункті 21 слова “електронного цифрового підпису відповідно до вимог статті 3 Закону України “Про електронний цифровий підпис” замінити словами “кваліфікованого електронного підпису”;

2) у пункті 21 слова “електронним цифровим підписом” замінити словами “кваліфікованим електронним підписом”;

3) у пункті 32 слова “електронного цифрового підпису” замінити словами “кваліфікованого електронного підпису”, а слова “частині сьомій статті 5 Закону України “Про електронний цифровий підпис” (для юридичних осіб)” замінити словами “частині другій статті 17 Закону України “Про електронні довірчі послуги””.

 1. У Змінах, що вносяться до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 р. № 710 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 72, ст. 2429):

1) пункт 6 виключити;

2) абзац другий пункту 13 виключити;

3) пункт 16 виключити.

____________________________________________

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Метою прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі – проект постанови) є приведення деяких постанов Кабінету Міністрів України у відповідність до положень Закону України «Про електронні довірчі послуги» та Закону України від 10 липня 2018 р. № 2498-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», удосконалення процедури надання адміністративної послуги з видачі витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, шляхом запровадження механізму її надання в електронному вигляді.

 1. Підстава розроблення проекту акта

Проект постанови розроблено на виконання пункту 8 розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про електронні довірчі послуги» та пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 10 липня 2018 р. № 2498-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» щодо приведення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у відповідність із цим Законом.

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Пунктом 2 розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про електронні довірчі послуги» визнано таким, що втратив чинність, Закон України «Про електронний цифровий підпис».

В зв’язку з цим виникла необхідність внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051, змін, що вносяться до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 р. № 710, Порядку забезпечення доступу нотаріусів до Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2015 р. № 457, Тимчасового порядку взаємодії між територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру на період реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру під час погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. № 580, Порядку реалізації пілотного проекту з проведення електронних земельних торгів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 688.

Згідно з пунктами 6 і 9 Закону України від 10 липня 2018 р. № 2498-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» внесено зміни до законів України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» та «Про Державний земельний кадастр».

Враховуючи, що згідно з частиною третьою статті 5 Закону України «Про Державний земельний кадастр» Порядок ведення Державного земельного кадастру визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог цього Закону, відповідні зміни необхідно внести до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051.

Також необхідно внести зміни до Порядку організації робіт та методики розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2004 р. № 122, з метою приведення його у відповідність до Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)».

 1. Суть проекту акта

Проектом постанови передбачено внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051, змін, що вносяться до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 р. № 710, Порядку забезпечення доступу нотаріусів до Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2015 р. № 457, Тимчасового порядку взаємодії між територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру на період реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру під час погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. № 580, Порядку реалізації пілотного проекту з проведення електронних земельних торгів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 688, замінивши в них слова «електронний цифровий підпис», «цифровий підпис» словами «кваліфікований електронний підпис».

Також, проектом постанови передбачено внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051, в частині запровадження механізму внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про масиви земель сільськогосподарського призначення, користування такими відомостями та до Порядку організації робіт та методики розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2004 р. № 122, в частині повноважень органів виконавчої влади щодо організації робіт з розподілу земельних ділянок, що підлягають паюванню між власниками земельних часток (паїв), та розподілу інших земель, що залишилися в колективній власності.

Крім того з метою реалізації статті 9 Закону України «Про адміністративні послуги» в частині можливості запровадження надання адміністративної послуги з видачі витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки в електронному вигляді запропоновано відповідні зміни до Методики нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. № 213, Методики нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1278, Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 831.

 1. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють Земельний кодекс України, закони України «Про Державний земельний кадастр», «Про землеустрій», «Про електронні довірчі послуги», «Про оренду землі», «Про оцінку земель», «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», «Про адміністративні послуги» та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти.

 1. Фінансово–економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

 1. Прогноз впливу

Реалізація проекту постанови не впливає на суб’єктів господарювання, розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище та інші сфери суспільних відносин.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Реалізація постанови не матиме впливу на інтереси окремих верств (груп) населення, об’єднаних спільними інтересами, суб’єктів господарювання тощо.

 1. Громадське обговорення

Для громадського обговорення проект постанови буде розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики (minagro.gov.ua), офіційному веб-сайті Держгеокадастру (land.gov.ua).

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови підлягає погодженню Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством юстиції України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою України, Державним агентством з питань електронного урядування, Адміністрацією Держспецзв’язку.

 1. Правова експертиза

Проект постанови підлягає проведенню правової експертизи Міністерством юстиції України.

 1. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

 1. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 1. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови дозволить привести Порядок ведення Державного земельного кадастру, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051, зміни, що вносяться до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 р. № 710, Порядок забезпечення доступу нотаріусів до Державного земельного кадастру, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2015 р. № 457, Тимчасовий порядок взаємодії між територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру на період реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру під час погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. № 580, Порядок реалізації пілотного проекту з проведення електронних земельних торгів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 688 у відповідність до положень Закону України «Про електронні довірчі послуги».

Також прийняття проекту постанови дозволить привести Порядок ведення Державного земельного кадастру, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051, і Порядок організації робіт та методику розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2004 р. № 122, у відповідність до положень Закону України від 10 липня 2018 р. № 2498-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні».

Крім того впровадження нового електронного сервісу з надання адміністративної послуги з видачі витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки зменшить витрати часу на надання відповідної адміністративної послуги.

В. о. Голови                                                                          О. КОЛОТІЛІН

 

« ____»  ___________ 2019 р.