Повідомлення
про оприлюднення
проекту постанови Кабінету Міністрів України
Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру

 1. Розробник: 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. 

 1. Стислий виклад змісту проекту:

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру» (далі – проект постанови) розроблено з метою імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у методології рейтингу “Doing Business”, зокрема у сфері Державного земельного кадастру в частині впровадження механізму оскарження рішень, дій або бездіяльності Державного кадастрового реєстратора в адміністративному порядку, спрощення процедури врегулювання спорів та розгляду скарг, пов’язаних з веденням Державного земельного кадастру, врегулювання питання щодо забезпечення контролю за прийняттям відповідних рішень у сфері ведення Державного земельного кадастру для покращення інвестиційної привабливості України. 

 1. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:

Проект акта та пояснювальну записку буде розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України і на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. 

 1. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції
  від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця. 

 1. Адреси для надсилання зауважень і пропозицій:

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. 200-47-53,
факс 226-31-81, meconomy@me.gov.ua.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, вул. Народного ополчення, 3, м. Київ, 03151, тел. 299-35-33, факс 2499683, kadastr@land.gov.ua

 

Заступник Голови Державної
служби України з питань
геодезії, картографії та
кадастру                                                                       Олександр КРАСНОЛУЦЬКИЙ

 

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від _______ 2019 р. № ____

Київ

Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р.
№ 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 89, ст. 3598; 2013 р., № 80,
ст. 2975; 2014 р., № 97, ст. 2786; 2015 р., № 46, ст. 1472; № 54, ст. 1742; № 79,
ст. 2650; 2016 р., № 2, ст. 102; № 25, ст. 992; № 71, ст. 2386; 2017 р.,
№ 22, ст. 615; № 51, ст. 1569; № 59, ст. 1802; № 70, ст. 2123; № 100, ст. 3069; 2018 р., № 22, ст. 727; № 72, ст. 2429; 2019 р., № 47, ст. 1614; № 69, ст. 2397), зміни, що додаються.

 

Прем’єр-міністр України                                                                О. ГОНЧАРУК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів
України
від _________2019 р. № ______

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку ведення Державного земельного кадастру

 1. В абзаці четвертому пункту 5 слова “, пов’язану із здійсненням державної реєстрації земельних ділянок, забороняється” замінити словами “забороняється, крім випадків, встановлених Законом України “Про Державний земельний кадастр”та цим Порядком”.
 1. Абзац п’ятий пункту 1151 викласти у такій редакції:

“При цьому у випадку, зазначеному у абзаці третьому цього пункту, кадастрові номери відповідних земельних ділянок не змінюються.”.

 1. Абзац четвертий пункту 135 викласти у такій редакції:

“При цьому присвоєння кадастрових номерів земельних ділянок здійснюється відповідно до пункту 29 цього Порядку.”.

 1. Підпункт 1 пункту 163 доповнити абзацом другим такого змісту:

“При цьому під доступом до Державного земельного кадастру в режимі читання слід розуміти доступ стороннього користувача до відомостей Державного земельного кадастру за допомогою програмних засобів Державного земельного кадастру з використанням телекомунікаційних каналів зв’язку та електронної ідентифікації з застосуванням кваліфікованого електронного підпису відповідно до пунктів 187-194 цього Порядку з метою самостійного перегляду та використання таких відомостей в електронній формі;”.

 1. Підпункт 3 пункту 165 виключити.
 1. В абзацах дванадцятому, чотирнадцятому, дев’ятнадцятому пункту 190 слова “(крім відомостей про прив’язку поворотних точок меж до пунктів державної геодезичної мережі та координат поворотних точок меж земельної ділянки)” виключити.
 1. Пункт 191 доповнити абзацами четвертим, п’ятим такого змісту:

“При використанні відомостей Державного земельного кадастру, отриманих під час доступу у режимі читання,  суб’єкт, зазначений у пункті 187 цього Порядку, зобов’язаний посилатися на їх джерело.

У разі порушення суб’єктом, зазначеним у пункті 187 цього Порядку, вимог абзаців другого-четвертого цього пункту Держгеокадастр може прийняти рішення про позбавлення доступу такого суб’єкта до відомостей Державного земельного кадастру у режимі читання.”.

 1. Доповнити пунктом 1911 такого змісту:

“1911. Рішення про позбавлення доступу суб’єкта, зазначеного у пункті 187 цього Порядку, до відомостей Державного земельного кадастру у режимі читання приймається Держгеокадастром у разі наявності підтверджених фактів порушення відповідним суб’єктом вимог абзаців другого-четвертого пункту 191 цього Порядку, що стали відомі з будь-яких джерел.

Держгеокадастр повідомляє про прийняття такого рішення відповідного суб’єкта та адміністратора Державного земельного кадастру із наведенням конкретних фактів виявлених порушень.

Адміністратор Державного земельного кадастру у день надходження рішення, зазначеного у абзаці другому цього пункту, забезпечує його негайне виконання.

Суб’єкт, позбавлений доступу до відомостей Державного земельного кадастру у режимі читання, протягом трьох робочих днів з дня отримання рішення, зазначеного у абзаці другому цього пункту, зобов’язаний усунути виявлені порушення.”.

 1. Доповнити Порядок новим розділом такого змісту:

Оскарження рішень, дій або бездіяльності Державного кадастрового реєстратора

 1. Рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора можуть бути оскаржені до Держгеокадастру, його територіальних органів або до суду.
 1. Рішення, дії або бездіяльність Держгеокадастру та його територіальних органів можуть бути оскаржені до суду.
 1. Держгеокадастр розглядає скарги:

1) на рішення Державного кадастрового реєстратора про державну реєстрацію земельної ділянки або про відмову у здійсненні такої дії (крім випадків, коли щодо земельної ділянки наявний судовий спір);

2) на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Держгеокадастру.

 1. Територіальні органи Держгеокадастру розглядають скарги:

1) на рішення про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про об’єкти Державного земельного кадастру;

2) щодо виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення (крім рішення про державну реєстрацію земельної ділянки або про відмову у здійсненні такої дії);

3) на дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора;

4) щодо державного кадастрового реєстратора, який здійснює діяльність у межах території, на якій діє відповідний територіальний орган.

 1. Рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора можуть бути оскаржені до Держгеокадастру та його територіальних органів протягом 30 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

Рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Держгеокадастру можуть бути оскаржені до Держгеокадастру протягом 15 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

Строк розгляду та вирішення скарги Держгеокадастром та його територіальними органами становить 30 календарних днів з дня її надходження.

У разі якщо розгляд та вирішення скарги потребують перевірки діяльності Державного кадастрового реєстратора, а також залучення скаржника чи інших осіб, Держгеокадастр та його територіальні органи можуть подовжити строки розгляду та вирішення скарги, повідомивши про це скаржника. При цьому загальний строк розгляду та вирішення скарги не може перевищувати 45 календарних днів.

 1. Днем подання скарги вважається день її фактичного отримання Держгеокадастром або його територіальним органом, а в разі надсилання скарги поштою – дата отримання відділенням поштового зв’язку від скаржника поштового відправлення зі скаргою, яка зазначена відділенням поштового зв’язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті.

У разі якщо останній день строку для подання скарг, зазначеного у пункті 226 цього Порядку, припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.

 1. Скарга на рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора або територіального органу Держгеокадастру подається особою, яка вважає, що її права порушено, у письмовій або електронній формах та має містити:

1) повне найменування (ім’я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;

2) реквізити рішення, яке оскаржується;

3) зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку скаржника;

4) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;

5) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника;

6) підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складання скарги – у разі подання скарги у паперовій формі, або кваліфікований електронний підпис – у разі подання скарги у електронній формі на офіційну електронну пошту Держгеокадастр.

Скарга на рішення про відмову у державній реєстрації земельної ділянки, внесення відомостей (змін до них) про об’єкти Державного земельного кадастру, надання відомостей з Державного земельного кадастру, виправлення помилок у відомостях Державного земельного кадастру розглядається відповідно до цього Порядку.

Якщо скарга на рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора подається представником скаржника, до скарги додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження, або копія такого документа, засвідчена в установленому порядку.

 1. За результатами розгляду скарги Держгеокадастр та його територіальні органи приймають мотивоване рішення про:

1) відмову у задоволенні скарги;

2) задоволення (повне чи часткове) скарги шляхом прийняття рішення про:

а) скасування рішення про відмову в державній реєстрації земельної ділянки та проведення державної реєстрації земельної ділянки;

б) внесення відомостей (змін до них) про об’єкт Державного земельного кадастру та виправлення помилки, допущеної державним кадастровим реєстратором;

в) надання відомостей Державного земельного кадастру;

г) тимчасове блокування доступу Державного кадастрового реєстратора до Державного земельного кадастру;

ґ) анулювання доступу Державного кадастрового реєстратора до Державного земельного кадастру;

д) притягнення до дисциплінарної відповідальності посадової особи територіального органу Держгеокадастру;

3) залишення скарги без розгляду.

Рішення, передбачені абзацами “а”, “г” та “ґ” підпункту 2 цього пункту, приймаються виключно Держгеокадастром.

У рішенні Держгеокадастру чи його територіального органу за результатами розгляду скарги можуть визначатися декілька шляхів задоволення скарги.

Рішення, прийняте за результатами розгляду скарги, надсилається скаржнику протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

 1. Рішення, передбачені абзацами “а” – “в” підпункту 2 пункту 229 цього Порядку, виконуються у строки, передбачені законодавством, починаючи з наступного робочого дня після прийняття такого рішення. Для виконання таких рішень повторне подання документів для проведення державної реєстрації земельної ділянки, виправлення помилки у відомостях Державного земельного кадастру, надання відомостей з Державного земельного кадастру та сплата адміністративного збору не вимагаються.

Адміністратор Державного земельного кадастру у день надходження рішень, передбачених абзацами “г” та “ґ” підпункту 2 пункту 229 цього Порядку, забезпечує їх негайне виконання.

Тимчасове блокування доступу Державного кадастрового реєстратора до Державного земельного кадастру триває протягом часу, необхідного для прийняття Держгеокадастром остаточного рішення за результатами розгляду відповідної скарги.

Тимчасове блокування доступу Державного кадастрового реєстратора до Державного земельного кадастру припиняється шляхом поновлення або анулювання такого доступу за рішенням Держгеокадастру.

 1. Держгеокадастр та його територіальні органи залишають скаргу без розгляду та повертають її заявнику, якщо:

1) скарга подана особою, яка не має на це повноважень;

2) скарга оформлена без дотримання вимог, визначених пунктом 228 цього Порядку;

3) є рішення цього органу з того самого питання;

4) в органі розглядається скарга з цього питання від того самого скаржника;

5) закінчився встановлений законом строк подачі скарги.

 1. Держгеокадастр та його територіальні органи відмовляють у задоволенні скарги, якщо:

1) наявна інформація про судове рішення або ухвалу про відмову позивача від позову з того самого предмета спору, про визнання позову відповідачем або затвердження мирової угоди сторін;

2) наявна інформація про судове провадження у зв’язку із спором між тими самими сторонами, з тих самих предмета і підстав;

3) розгляд питань, порушених у скарзі, не належить до компетенції органу.”.

 1. У додатках до Порядку:

1) у додатку 16 до Порядку:

у складі елемента “Реєстраційний номер облікової картки платника податку/серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття номера” слова “облікової картки платника податку/серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття номера” замінити словами “заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру”;

у складі елемента “Податковий номер/серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися
від прийняття номера” слова “Податковий номер” замінити словами “Реєстраційний номер облікової картки платника податку”;

2) у додатку 42 до Порядку:

слова “довідку про наявність земельних ділянок;” виключити;

доповнити новими абзацом та елементом:

“Відомості про документ та/або витяг з документа Державного земельного кадастру, стосовно якого запитуються відомості:

Дані про тип (назву), номер, дату реєстрації, назву розділу або перелік розділів, назву або номер сторінки документу, з якого замовляється копія

”.

_________________________________

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру»

 1. Резюме

Метою прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру» (далі – проект постанови) є імплементація кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у методології рейтингу “Doing Business”, зокрема у сфері Державного земельного кадастру в частині впровадження механізму оскарження рішень, дій або бездіяльності Державного кадастрового реєстратора в адміністративному порядку, спрощення процедури врегулювання спорів та розгляду скарг, пов’язаних з веденням Державного земельного кадастру, врегулювання питання щодо забезпечення контролю за прийняттям відповідних рішень у сфері ведення Державного земельного кадастру для покращення інвестиційної привабливості України.

Ціль 7.1. «Українці не втрачають від заборони розпоряджатися своїм майном» Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 року № 849.

 1. Проблема, яка потребує розв’язання

Згідно з пунктом 14 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» внесено зміни до Закону України «Про Державний земельний кадастр» в частині удосконалення правового регулювання оскарження рішень, дій або бездіяльності Державного кадастрового реєстратора у досудовому порядку. Відповідний порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності Державного кадастрового реєстратора встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Враховуючи, що згідно з частиною третьою статті 5 Закону України «Про Державний земельний кадастр» порядок ведення Державного земельного кадастру визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог цього Закону, відповідні зміни необхідно внести до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051.

 1. Суть проекту акта

Проектом постанови передбачено внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051, в частині визначення процедур та порядку оскарження рішень, дій та бездіяльності державних кадастрових реєстраторів, встановлення повноважень Держгеокадастру, його територіальних органів, зокрема пов’язаних із скасуванням рішень державних кадастрових реєстраторів, прийнятих з порушенням норм діючого законодавства. Зазначені зміни значно спростять процедуру розгляду відповідних скарг від фізичних та юридичних осіб та суттєво зменшать витрати часу на їх розгляд, як наслідок, сприятимуть скорішому відновленню порушених прав і свобод власників (користувачів) земельних ділянок у разі незаконних дій державних кадастрових реєстраторів, виправленню помилкових даних Державного земельного кадастру. Водночас залишається можливість оскарження відповідних рішень, дій або бездіяльності до суду.

Таким чином особа, яка вважає, що її права порушено зможе оскаржити відповідні дії чи рішення до територіального органу Держгеокадастру. У разі незгоди з рішенням вказаного органу за результатом розгляду скарги, його можна буде оскаржити до Держгеокадастру. Виключення складають рішення про скасування рішення про відмову в державній реєстрації земельної ділянки та проведення державної реєстрації земельної ділянки, які можна буде оскаржити виключно до Держгеокадастру або до суду.

Також проектом постанови запроваджуються певні важелі контролю за прийняттям відповідних рішень у сфері ведення Державного земельного кадастру з боку Держгеокадастру та його  територіальних органів.

 1. Вплив на бюджет

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Проект постанови не потребує проведення консультацій із заінтересованими сторонами.

Проект постанови не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю.

Проект постанови не потребує розгляду Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

Для громадського обговорення проект розміщено на офіційному веб-сайті Мінекономіки (me.gov.ua) та офіційному веб-сайті Держгеокадастру   (land.gov.ua).

 1. Прогноз впливу

Проект постанови є регуляторним актом, який позитивно впливатиме на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави. Проект регуляторного акта відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності.

Досягнення поставлених цілей щодо запровадження механізму оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері ведення Державного земельного кадастру, спрощення процедури врегулювання спорів та розгляду скарг, пов’язаних з веденням Державного земельного кадастру, можливе шляхом прийняття проекту акта.

Прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить виконання інтересів суб’єктів господарювання, в частині врегулювання у досудовому порядку спорів та скарг щодо інформації, яка міститься у Державному земельному кадастрі, зменшення відповідних витрат на отримання достовірних відомостей Державного земельного кадастру.

Крім зазначеного застосування кращих світових практик якісного та ефективного регулювання, сприятиме зміцненню позитивного іміджу України на міжнародному рівні та покращить її показники в рейтингу Світового банку “Ведення бізнесу” в частині створення сприятливих умов для провадження підприємницької діяльності та інвестиційної привабливості.

Реалізація проекту постанови не впливає на розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище та інші сфери суспільних відносин.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови підлягає погодженню Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерством юстиції України, Міністерством фінансів України, Державною регуляторною службою України.

 1. Ризики та обмеження

У проекті постанови відсутні положення, що містять ознаки дискримінації. Проект акта не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

У проекті постанови відсутні положення, які порушують принципи забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок. Проект акта матиме однаковий вплив на представників обох статей.

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Проект акта не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

Проект постанови потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України. 

 1. Підстава розроблення проекту акта

Проект постанови розроблено на виконання пункту 5 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» щодо приведення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у відповідність із цим Законом.

 

Заступник Голови
Державної служби України
з питань геодезії,
картографії та кадастру                                             Олександр КРАСНОЛУЦЬКИЙ

____ ___________ 2019 р.

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру”

Аналіз регуляторного впливу
проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру» 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання 

Пунктом 14 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» внесено зміни до Закону України «Про Державний земельний кадастр», зокрема частини другої статті 39, в якій зазначено, що рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора можуть бути оскаржені: до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин на території дії повноважень відповідного Державного кадастрового реєстратора, та до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

Враховуючи, що згідно з частиною третьою статті 5 Закону України «Про Державний земельний кадастр» Порядок ведення Державного земельного кадастру визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог цього Закону, відповідні зміни необхідно внести до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051.

Водночас до впровадження зазначених змін у законодавстві розгляд скарг у сфері ведення Державного земельного кадастру здійснювався відповідно до Закону України «Про звернення громадян» або до суду в порядку, встановленому законом. Однак, зазначений підхід не враховував специфіку надання послуг користувачам Державного земельного кадастру, призводив до тривалого розгляду спорів у судах та не можливості відновлення порушених прав фізичних та юридичних осіб, без відповідного судового рішення.

Існуючу проблему щодо підвищення якості надання послуг у сфері ведення Державного земельного кадастру визначено Групою Світового банку у методології рейтингу “Doing Business” та запропоновано впровадити механізм оскарження рішень, дій або бездіяльності Державного кадастрового реєстратора в адміністративному порядку як однин з можливих варіантів імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання.

На виконання пункту 5 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» щодо приведення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у відповідність із цим Законом Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру».

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни Так  
Держава Так  
Суб’єкти господарювання Так  

ІІ. Цілі державного регулювання

Ціллю державного регулювання є забезпечення якісного та оперативного розгляду скарг на підставі розподілу повноважень Держгеокадастру та його територіальних органів щодо розгляду скарг у сфері ведення Державного земельного кадастру. Контроль за розглядом скарг та за прийняттям відповідних рішень у сфері ведення Державного земельного кадастру з боку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

 1. Визначення альтернативних способів

Як альтернативу до запропонованого регулювання можна розглянути так званий «status quo», тобто збереження чинного регулювання зазначених питань  відповідно до статті 39 Закону України «Про Державний земельний кадастр» та Закону України «Про звернення громадян».

Вид альтернативи Опис альтернативи
  Альтернатива1.

Розгляд скарг у сфері ведення Державного земельного кадастру  здійснюється відповідно до статті 39 Закону України «Про Державний земельний кадастр» та  порядку, визначеному  Законом України «Про звернення громадян».

   Відсутність встановленого механізму розгляду  скарг фізичних та юридичних осіб здійснюється за загально визначеною схемою, тобто у судовому порядку або у порядку розгляду звернень громадян. Розгляд звернень щодо оскарження дій або бездіяльність державних кадастрових реєстраторів здійснюється Держгеокадастром та його територіальними органами за принципом надання лише оцінки тим чи іншим діям без можливості їх припинення або скасування. Відсутність законодавчого регулювання розгляду звернень юридичних осіб змушує останніх оскаржувати рішення державних кадастрових реєстраторів виключно у судовому порядку.
   Альтернатива 2.

Розробка проекту  постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру».

   Доповнення   Порядку  ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051, відповідними положеннями, визначає  чіткий алгоритм розгляду скарг фізичних та юридичних осіб до Держгеокадастру та його територіальних органів. Запроваджується дієвий контроль з боку  центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та його територіальних органів, щодо діяльності територіальних органів Держгеокадастру з розгляду скарг та прийняття рішень про вирішення оскаржених питань.

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Відсутність чітко врегульованого правового механізму щодо розгляду скарг фізичних та юридичних осіб у сфері Державного земельного кадастру призведе до їх розгляду за загально визначеною схемою, тобто у судовому порядку або у порядку розгляду звернень громадян.

Аналіз звернень громадян та юридичних осіб щодо оскарження дій посадових осіб у сфері ведення Державного земельного кадастру виявив проблемні питання щодо неякісного  надання послуг з розгляду звернень, відмов у розгляді скарг, не дотримання термінів розгляду звернень, перенаправлення звернень на розгляд за належністю.

Як правило, відмова у розгляді скарг здійснюється на підставі не  подання повного комплекту документів по оскаржуваному питанню, звернення із скаргою неналежної особи, визнання звернення як анонімного, тощо.

Невизначеність у чинному законодавстві у сфері земельних відносин чітких посилань щодо повноважень стосовно розгляду скарг та прийняття рішень по оскаржуваним питанням між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та його територіальними органами призводить до переадресації звернень за належністю.

Крім того, розгляд звернень щодо оскарження дій або бездіяльність державних кадастрових реєстраторів здійснюється Держгеокадастром та його територіальними органами за принципом надання лише оцінки тим чи іншим діям без можливості їх припинення або скасування.

На сьогодні правове забезпечення надання послуг з розгляду скарг у сфері ведення Державного земельного кадастру не відповідає спрямованості дій Уряду щодо поліпшення розгляду звернень громадян та юридичних осіб щодо оскарження дій або бездіяльності посадових осіб Держгеокадастру та його територіальних органів.

Удосконалення роботи з розгляду скарг громадян та юридичних осіб шляхом внесення змін до Порядку  ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р.
№ 1051, врегулює питання щодо оперативності розгляду скарг, контролю за наданням такої послуги та рішеннями посадових осіб, які уповноважені на розгляд оскаржених питань.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
   Альтернатива 1. 0 0
   Альтернатива 2.

 

Оптимізація надання послуг з розгляду скарг у сфері ведення Державного земельного кадастру відповідно до повноважень органів виконавчої влади. Контроль за прийнятими рішеннями посадових осіб, які уповноважені на розгляд оскаржених питань. Зниження корупційних можливостей під час розгляду питань щодо оскаржених дій  або бездіяльності посадових осіб. 0

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
   Альтернатива 1. 0 0
   Альтернатива 2. Встановлення чіткого порядку та вимог щодо подання скарг на рішення, дії або бездіяльність посадових осіб у сфері ведення Державного земельного кадастру.

Визначено повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та його територіальних органів щодо розгляду скарг.

Встановлено строки розгляду скарг та визначено умови щодо відмови у розгляді скарги.

0

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Вид альтернативи Вигоди Витрати
   Альтернатива 1. 0 0
   Альтернатива 2. Встановлення чіткого порядку та вимог щодо подання скарг на рішення, дії або бездіяльність посадових осіб у сфері ведення Державного земельного кадастру.

Визначено повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та його територіальних органів щодо розгляду скарг.

Встановлено строки розгляду скарг та визначено умови щодо відмови у розгляді скарги.

0

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 1 Використання існуючого порядку розгляду скарг у сфері ведення Державного земельного кадастру не відповідає актуальному законодавству щодо надання адміністративних послуг.
Альтернатива 2 4 Вирішення питання розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність посадових осіб у сфері ведення Державного земельного кадастру шляхом визначення порядку подання скарг, їх розгляду та прийняття рішення щодо вирішення оскаржених питань.

 

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1 1 0 Проблема продовжує існувати
Альтернатива 2 4 0 Проблема існувати не буде

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1   Існування проблеми Х
Альтернатива 2    Вирішення проблеми 0

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є забезпечення вимог Закону України «Про Державний земельний кадастр” шляхом внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051, в частині визначення процедур та порядку оскарження рішень, дій та бездіяльності державних кадастрових реєстраторів, встановлення повноважень Держгеокадастру, його територіальних органів.

Реалізація зазначеного механізму досягається шляхом:

 • забезпечення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та його територіальними органами контролю за надходженням скарг, їх опрацювання у визначені строки та надання результатів розгляду скарг;
 • забезпечення оперативного електронного документообігу між суб’єктами, уповноваженими на розгляд скарг, прийняття та вирішення рішень щодо задоволення скарг.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади, які розглядають скарги у сфері ведення Державного земельного кадастру, здійснюються в рамках ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади під час виконання своїх повноважень, визначених законодавством.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Регуляторний акт має необмежений строк дії.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності акта є:

– зменшення надходження коштів до Державного бюджету від судового збору у зв’язку з досудовим врегулюванням скарги;

– кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта, не обмежується;

– кількість поданих скарг щодо оскарження рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора;

– кількість задоволених (повністю чи частково) скарг шляхом прийняття рішення про:

скасування рішення про відмову в державній реєстрації земельної ділянки та проведення державної реєстрації земельної ділянки;

внесення змін до відомостей про об’єкт Державного земельного кадастру та виправлення помилки, допущеної державним кадастровим реєстратором;

анулювання доступу Державного кадастрового реєстратора до Державного земельного кадастру;

– рівень поінформованості фізичних та юридичних осіб щодо оскарження дії або бездіяльність посадових осіб – високий. 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після набрання чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників кількості поданих скарг щодо оскарження рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора та кількісті задоволених (повністю чи частково) таких скарг.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Заступник Голови Державної
служби України з питань
геодезії, картографії та
кадастру                                                            Олександр КРАСНОЛУЦЬКИЙ