Повідомлення
про оприлюднення
проекту постанови Кабінету Міністрів України
“Про затвердження Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних” 

 1. Розробник: 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

 1. Стислий виклад змісту проекту:

Проект акту розроблено з метою реалізації положень Закону України “Про національну інфраструктуру геопросторових даних” щодо затвердження Кабінетом Міністрів України Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних, який встановлює механізм функціонування національної інфраструктури геопросторових даних і організацію діяльності з питань виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, постачання та використання геопросторових даних національної інфраструктури геопросторових даних. 

 1. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:

Проект акта, пояснювальну записку буде розміщено на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (https://land.gov.ua) в мережі Інтернет.

 1. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції
  від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня його оприлюднення.

 1. Адреси для надсилання зауважень і пропозицій:

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру: 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3, тел.: (044) 299 35 32, e-mail: topomaps@land.gov.ua.

 

Голова                                                                                         Роман ЛЕЩЕНКО

 

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

ПОСТАНОВА

від                                  2020 р.        №
Київ

Про затвердження Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних

Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити Порядок функціонування національної інфраструктури геопросторових даних, що додається.
 2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
 3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2021 року.

 

Прем’єр-міністр України                                                   Д. ШМИГАЛЬ

 

Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від               2020 р. №

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 

 1. У Положенні про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 77, ст. 2183; 2019 р., № 74, ст. 2588):

1) пункт 1 доповнити після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:

“формування державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних;”.

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий – дванадцятий вважати відповідно абзацами десятим – тринадцятим;

2) підпункт 3 пункту 3 доповнити після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:

“державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних;”.

 1. У Положенні про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року №  15 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 7, ст. 164, 2016 р., № 61, ст. 2078):

1) пункт 1 викласти у такій редакції:

“1. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства і який реалізує державну політику у сфері національної інфраструктури геопросторових даних, топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.”;

2) у пункті 3:

підпункт 1 викласти у такій редакції:

“1) реалізація державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних, топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів;”;

підпункт 3 викласти у такій редакції:

“3) внесення на розгляд Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних, топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.”;

3) у пункті 4:

підпункт 16 викласти у такій редакції:

“забезпечує створення, функціонування та розвиток національної інфраструктури геопросторових даних, зокрема національного геопорталу;”;

доповнити підпунктами 161 – 168 такого змісту:

“161) виконує функції держателя національного геопорталу;

162) призначає та організовує діяльність адміністратора національного геопорталу;

163) забезпечує створення технічних та програмних засобів національної інфраструктури геопросторових даних;

164) замовляє, розробляє та/або оновлює технічні регламенти, стандарти, технічні специфікації у відповідній сфері;

165) проводить моніторинг функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних;

166) готує, оприлюднює та подає до Мінекономіки річний звіт про функціонування та розвиток національної інфраструктури геопросторових даних;

167) готує та направляє звернення, вживає інших заходів щодо забезпечення ефективності діяльності з геопросторовими даними та метаданими, їх оприлюднення, інтероперабельності, недопущення дублювання, розбудови інформаційної взаємодії;

168) забезпечує міжнародне співробітництво у сфері національної інфраструктури геопросторових даних;”.

 1. У Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 661 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 71, ст. 2615; 2015 р., № 46, ст. 1472; 2017 р., № 22, ст. 615; 2019 р., № 28, ст. 998):

1) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

“Терміни “базові геопросторові дані” та “національний геопортал” вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про національну інфраструктуру геопросторових даних”.”;

2) абзаци другий та третій пункту 3 викласти у такій редакції:

“Основною державною топографічною картою є топографічна карта масштабу 1: 50 000.

Базовою державною топографічною картою є топографічна карта масштабу 1:10 000.”;

3) пункт 17 викласти у такій редакції:

“17. База топографічних даних призначена для формування, накопичення, зберігання цифрових топографічних даних у системі керування базами даних та геоінформаційних систем для забезпечення якісними базовими геопросторовими даними картографічного виробництва і геоінформаційних систем різного призначення.

База топографічних даних створюється на основі Основної державної топографічної карти масштабу 1:50 000 та Базової державної топографічної карти масштабу 1:10 000.

Для формування бази топографічних даних використовуються відомості, які отримані за результатами проведення топографо-геодезичних і картографічних робіт, інженерно-геологічних та інженерно-гідрогеологічних вишукувань, земельно-кадастрових робіт, територіального планування, статистичних досліджень та інших спеціальних робіт і обстежень.

Функції адміністратора бази топографічних даних, який здійснює заходи з формування, технічного і технологічного супроводження та адміністрування бази топографічних даних, забезпечує її актуальність, достовірність, збереження та захист відомостей і доступ до них, виконує визначене Держгеокадастром державне унітарне підприємство, що належить до сфери його управління.

Адміністратор бази топографічних даних відповідно до Порядку створення та функціонування бази топографічних даних здійснює:

формування та оновлення бази топографічних даних і реєстрацію наборів базових геопросторових даних на національному геопорталі;

формування та оновлення метаданих для наборів базових геопросторових даних та їх реєстрацію на національному геопорталі;

розроблення специфікацій базових геопросторових даних та їх розміщення в базі даних реєстру специфікацій геопросторових даних національного геопорталу;

створення та ведення реєстру наборів базових геопросторових даних;

створення та ведення каталогів цифрових ортофотокарт і ортофотопланів, цифрових і електронних карт.

Порядок створення та функціонування бази топографічних даних визначається Мінекономіки.”.

________________________

 

Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від               2020 р. №

Порядок
функціонування національної інфраструктури геопросторових даних

Загальні положення

 1. Цей Порядок визначає механізм створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних (далі – НІГД) та організацію виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, оприлюднення, візуалізації, постачання та використання геопросторових даних та метаданих, іншої діяльності з ними.

Цей Порядок поширюється на органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб, діяльність яких пов’язана з геопросторовими даними та метаданими, що відповідають таким умовам:

 1. a) є наборами або частинами наборів геопросторових даних, визначених у статті 5 та додатку до Закону України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних» (далі – Закон);

б) доступні в цифровому форматі;

в) держателем яких є орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який створив ці набори геопросторових даних або отримав їх у своє розпорядження, підтримує та оновлює їх для реалізації своїх повноважень;

г) належать іншим держателям даних, до яких за зверненням держателів даних та за погодженням Держгеокадастру, забезпечується доступ на національному геопорталі.

 1. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

1) геоінформаційний сервіс – це спеціалізований веб-сервіс як окрема частина функціональності, що надається геопорталом через інтерфейс прикладного програмування за стандартом Відкритого геопросторового консорціуму OGC для перетворення, керування або відображення геопросторових даних або метаданих;

2) веб-сервіс каталогу метаданих CSW (Catalogue Services for the Web) – геоінформаційний сервіс, що забезпечує доступ до каталогу метаданих про геоінформаційні ресурси (набори геопросторових даних та геоінформаційні сервери);

3) веб-картографічний сервіс WMS (Web Map Service) – геоінформаційний сервіс, що надає зображення електронних карт з їх просторовою прив’язкою, які генеруються картографічним сервером переважно в растрових форматах;

4) веб-сервіс картографічних тайлів WMTS (Web Map Tile Service) – геоінформаційний сервіс, що надає зображення електронних карт із файлів багаторівневої серії квадратних фрагментів растрових зображень (тайлів), що генеруються картографічним сервером в різних масштабах у відповідності з визначеними рівнями деталізації картографічного подання;

5) веб-сервіс покриття WCS (Web Coverage Service) – геоінформаційний сервіс, що забезпечує отримання цифрових моделей географічних полів, що описують неперервне просторове поширення певної характеристики (сіткові моделі рельєфу, растрові моделі даних дистанційного зондування Землі, забруднення атмосферного повітря тощо);

6) веб-сервіс геопросторових об’єктів WFS (Web Feature Service) – геоінформаційний сервіс, що забезпечує отримання векторних моделей геопросторових об’єктів із сервера бази геопросторових даних в уніфікованих форматах (GML, GeoJSON тощо) для візуалізації або використання їх в геоінформаційних системах на комп’ютері користувача;

7) веб-сервіс географічних назв WGS (Web Gazetteer Service) – спеціалізований WFS сервіс географічних назв (WFS-G), що надає доступ до реєстрів-довідників географічних назв, вулиць та адрес, які можуть бути використані для пошуку інформаційних ресурсів або об’єктів за географічними ідентифікаторами або адресами об’єктів та/або для геокодування наборів геопросторових даних за цими ідентифікаторами і отримання даних із відповідних реєстрів у форматах векторних даних;

8) веб-сервіс опрацювання геопросторових даних WPS (Web Processing Service) – геоінформаційний сервіс, що забезпечує доступ до програм опрацювання, перетворення, аналізу та моделювання даних, розміщених на геопорталі;

9) веб-клієнт геоінформаційного сервісу – програмний засіб геопорталу, що підтримує в середовищі веб-браузера на стороні клієнта графічний інтерфейс користувача для формування і передавання запитів до геоінформаційного сервісу геопорталу та отримання і відображення відповідей від нього;

10) вторинне використання геопросторових даних – використання наборів геопросторових даних в комерційних чи некомерційних цілях, відмінних від вихідного призначення, для якого вони були створені;

11) інформаційне забезпечення національної інфраструктури геопросторових даних – сукупність інформаційних ресурсів, специфікацій геоінформаційних продуктів, каталогів типів об’єктів та їх атрибутів, концептуальних моделей, класифікаторів, форматів, правил цифрового опису геопросторових об’єктів, протоколів інформаційної взаємодії, документів, видів і методів контролю якості геопросторових даних тощо;

12) елемент метаданих – окрема одиниця метаданих, що містить окремі відомості про геопросторові дані та/або сервіси;

13) каталог метаданих – складова національного геопорталу, який містить систематизовані метадані для наборів геопросторових даних та геоінформаційних сервісів, що створюються держателями даних;

14) комплект наборів геопросторових даних – сукупність наборів даних, скомплектованих за призначенням використання або територіальним охопленням;

15) набір геопросторових даних – ідентифікована сукупність даних, на які поширюється одна і та ж специфікація геопросторових даних;

16) профіль метаданих – набір елементів для наборів геопросторових даних та геоінформаційних сервісів НІГД;

17) специфікація геопросторових даних – специфікація геоінформаційного продукту, що містить докладний опис набору геопросторових даних або комплекту наборів геопросторових даних, а також додаткова інформація, які забезпечують створення і постачання геопросторових даних виробниками даних та їх повторне використання іншими користувачами;

18) тематичний словник – ключові слова, які можуть бути вибрані із створеного (існуючого) офіційного списку при виробництві геопросторових даних та/або метаданих.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних», «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про технічні регламенти та оцінку відповідності».

 1. Інформаційне забезпечення НІГД включає:

геоінформаційні ресурси у вигляді баз геопросторових даних та каталогів і баз метаданих;

метадані (окремих геопросторових об’єктів, наборів геопросторових даних, комплектів наборів геопросторових даних та геоінформаційних сервісів);

інформаційне забезпечення створення і використання геоінформаційних ресурсів:

специфікації геопросторових даних;

тематичні словники та класифікатори;

технічні регламенти і стандарти щодо моделювання геопросторових даних та метаданих;

стандартні протоколи доступу та інтерфейси прикладного програмування сервісів та інші нормативно-технічні документи.

 1. До геоінформаційних ресурсів НІГД належать:

банк геодезичних даних;

бази топографічних даних;

бази цифрових топографічних карт;

бази цифрових топографічних планів;

бази наборів базових геопросторових даних;

бази наборів тематичних геопросторових даних;

бази геопросторових даних у складі інформаційних систем кадастрів та реєстрів;

дані дистанційного зондування Землі;

цифрові моделі рельєфу;

цифрові моделі місцевості;

бази даних географічних назв;

бази даних реєстрів вулиць і адрес;

бази довідкових даних, включно з відомостями, що є у розпорядженні органів державної влади та органів місцевого самоврядування та підлягають відображенню з використанням просторової прив’язки за координатами та/або географічними ідентифікаторами.

 1. На основі геоінформаційних ресурсів НІГД створюються набори базових і тематичних геопросторових даних. Склад базових геопросторових даних та основні геоінформаційні ресурси для їх створення визначено у Додатку 1.

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та інші держателі, відповідальні за створення та оновлення наборів (видів) геопросторових даних та метаданих, наведено у Додатку 2.

 1. Геопросторові дані НІГД виробляються, оновлюються, обробляються, зберігаються та постачаються в Державній геодезичній референцній системі координат УСК-2000 та Балтійській системі висот 1977 року.
 2. При створенні, функціонуванні та розвитку НІГД повинні враховуватись вимоги міжнародних та національних стандартів в сфері географічної інформації. Перелік базових для НІГД національних стандартів, гармонізованих з міжнародними стандартами серії ISO 19100 «Географічна інформація/Геоматика», наведено у Додатку 3 до цього Порядку.
 3. Усі набори геопросторових даних, які використовуються в НІГД, повинні відповідати вимогам національного стандарту ДСТУ ISO 19157 «Географічна інформація. Якість геопросторових даних». Відомості про опис якості включаються до опису метаданих і специфікації геопросторових даних.
 4. Метадані забезпечують виявлення, пошук, оцінювання придатності для використання та умов доступу і використання геопросторових даних та геоінформаційних сервісів. Вимоги до структури та змісту метаданих, їх мінімального набору, обов’язкових і необов’язкових елементів, методів їх розширення визначаються відповідно до вимог національного стандарту ДСТУ ISO 19115-1 (ISO 19115-1:2014, IDT) «Географічна інформація. Метадані – Частина 1: Основи» і Технічних вимог до метаданих для наборів геопросторових даних і геоінформаційних сервісів НІГД, визначених у Додатку 4 до цього Порядку, що застосовуються до такого мінімального набору елементів метаданих:

відомості про держателів даних, що відповідають за створення наборів геопросторових даних та геоінформаційних сервісів, керування ними, підтримку їх роботи та поширення даних;

просторове охоплення і тематика набору геопросторових даних;

якість, достовірність геопросторових даних, відомості про їх оновлення;

опис набору геопросторових даних (найменування, анотація, проекція, система координат, масштаб (просторове розрізнення) набору геопросторових даних, дата створення, оновлення, зміни, перетворення тощо;

посилання на специфікацію геопросторових даних або специфікацію геоінформаційного сервісу;

умови доступу до набору геопросторових даних та використання даних та/або відповідних геоінформаційних сервісів;

умови обмеження доступу до набору геопросторових даних із зазначенням підстав обмеження.

Держателі даних забезпечують створення метаданих для наборів геопросторових даних і геоінформаційних сервісів, а також постійне оновлення метаданих, їх реєстрацію та відображення на національному геопорталі відповідно до Закону та цього Порядку.

 1. Специфікації геопросторових даних розробляються держателями даних для кожної бази даних та кожного набору геопросторових даних відповідно до вимог національного стандарту ДСТУ ISO 19131:2019 (ISO 19131:2007; Amd1:2011, IDT) «Географічна інформація. Специфікація геоінформаційного продукту» і Технічних вимог до специфікацій геопросторових даних НІГД, визначених у Додатку 5 до цього Порядку .
 2. Організаційно-технологічну основу функціонування НІГД складають геопортали, що за допомогою сервісів інформаційно взаємодіють в мережі Інтернет (далі – геопортали НІГД):

національний геопортал;

геопортали органів виконавчої влади (далі – галузеві геопортали);

геопортали органів місцевого самоврядування;

геопортали підприємств та локальних територій.

 1. На національному геопорталі забезпечується доступ користувачів до наборів базових геопросторових даних в масштабах 1:10 000 та 1:50 000 і тематичних геопросторових даних про геопросторові об’єкти загальнодержавного значення та метадані про геопросторові дані і сервіси у складі національної інфраструктури геопросторових даних.
 2. На галузевих геопорталах забезпечується доступ користувачів до наборів тематичних геопросторових даних і метаданих, держателями яких є органи виконавчої влади відповідно до Закону та цього Порядку.
 3. На геопорталах органів місцевого самоврядування забезпечується доступ користувачів до деталізованих наборів базових геопросторових даних в масштабах 1:2000 та 1:500 і тематичних геопросторових даних і метаданих про геопросторові об’єкти, що розташовані на території районів, міст, селищ або сіл, держателями яких є органи місцевого самоврядування відповідно до Закону та цього Порядку.
 4. На геопорталах підприємств та локальних територій забезпечується доступ користувачів до деталізованих наборів базових і тематичних геопросторових даних і метаданих про геопросторові об’єкти, що розташовані на території підприємств або інших територіальних об’єктів, виділених за природоохоронними, ландшафтними, планувальними або іншими ознаками, держателями яких є установи, підприємства та організації відповідно до закону.
 5. Вимоги до створення, функціонування та розвитку геопорталів НІГД визначаються їх держателями з урахуванням пунктів 59 – 75 цього Порядку і Технічних вимог до геоінформаційних сервісів геопорталів НІГД, визначених у Додатку 6 до цього Порядку.

Інтероперабельність усіх геопорталів НІГД забезпечується шляхом дотримання усіма держателями геопорталів єдиних вимог, встановлених технічними методами забезпечення уніфікованої архітектури геопорталів, інтероперабельності і сумісності наборів геопросторових даних, метаданих та геоінформаційних сервісів відповідно до Додатків 4, 6 і 7 до цього Порядку.

 1. Адміністратор національного геопорталу забезпечує його функціонування, зберігання, підтримання та використання геопросторових даних і метаданих НІГД з використанням таких технічних та програмних засобів:

центри оброблення даних, бази даних, репозитарії даних та сховища даних, включаючи хмарні;

інформаційно-телекомунікаційні мережі;

хостингові платформи для даних та мережних сервісів;

засоби технічного захисту інформації та безпеки.

 1. Вибір технічних та програмних засобів забезпечення функціонування національного геопорталу здійснює адміністратор національного геопорталу за критеріями, встановленими Держгеокадастром.

Організація виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, постачання та використання базових геопросторових даних

 1. Базові геопросторові дані забезпечують виробництво та використання тематичних геопросторових даних, складають уніфіковану єдину топографічну основу для забезпечення інтероперабельності геопросторових даних, їх інтеграції та міжвідомчої інформаційної взаємодії.
 2. Основою створення наборів базових геопросторових даних є бази топографічних даних та відомості Державного земельного кадастру, Державного реєстру географічних назв, Державного адресного реєстру, містобудівного кадастру та кадастрів природних ресурсів, а також інших геоінформаційних ресурсів, зазначених у Додатку 1.
 3. Для функціонування НІГД застосовуються:

набори базових геопросторових даних про геопросторові об’єкти загальнодержавного рівня, держателем яких є Держгеокадастр, що виробляються на основі баз топографічних даних, сформованих у результаті створення цифрових державних топографічних карт: базової державної топографічної карти масштабу 1:10 000, основної державної топографічної карти масштабу 1:50 000 і державної топографічної карти масштабу 1:100 000;

набори базових геопросторових даних про геопросторові об’єкти місцевого рівня, держателями яких є Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, що виробляються на основі баз топографічних даних, сформованих у результаті створення цифрових топографічних планів масштабів 1:2 000 та 1:500 на відповідну територію.

 1. Держгеокадастр забезпечує створення, оновлення, оброблення, зберігання наборів базових геопросторових даних про геопросторові об’єкти загальнодержавного рівня та доступ до них за допомогою сервісів національного геопорталу.
 2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечують створення, оновлення, оброблення, зберігання та доступ до наборів базових геопросторових даних про геопросторові об’єкти місцевого рівня на відповідну територію.
 3. Держгеокадастр забезпечує:

створення та оновлення наборів базових геопросторових даних, їх реєстрацію та відображення на національному геопорталі;

створення і оновлення метаданих для наборів базових геопросторових даних їх реєстрацію та відображення на національному геопорталі;

розроблення специфікацій для базових геопросторових даних та їх розміщення в базі даних реєстру специфікацій геопросторових даних НІГД на національному геопортал;

створення та ведення реєстру наборів базових геопросторових даних;

створення та ведення каталогів цифрових ортофотокарт та ортофотопланів, цифрових і електронних карт;

контроль якості базових геопросторових даних щодо їх відповідності специфікаціям та координатно-топологічної узгодженості векторних моделей даних;

доступ до базових геопросторових даних та метаданих, їх відображення, отримання та використання за допомогою сервісів національного геопорталу та геопорталів держателів базових геопросторових даних про геопросторові об’єкти місцевого рівня.

 1. Базові геопросторові дані виробляються, оновлюються, обробляються, зберігаються та постачаються у вигляді векторних моделей об’єктів, цифрових моделей рельєфу та растрових моделей цифрових ортофотокарт та ортофотопланів.
 2. Набори базових геопросторових даних створюються з детальністю, точністю та просторовим розрізненням, які відповідають аналогічним характеристикам цифрових топографічних карт та планів.
 3. Набори базових геопросторових даних містять мінімальний набір атрибутів. До обов’язкових атрибутів об’єктів базових геопросторових даних належать:

ідентифікатори геопросторових об’єктів;

координати геопросторових об’єктів;

географічні назви та адреси (за наявності) геопросторових об’єктів;

опис топологічних відношень геопросторових об’єктів.

Ідентифікатори геопросторових об’єктів включають географічні ідентифікатори, визначені відповідно до національного стандарту ДСТУ ISO 19112:2017 (ISO 19112:2003, IDT) «Географічна інформація. Просторова прив’язка за географічними ідентифікаторами» та забезпечують інтеграцію базових і тематичних даних з розширеними характеристиками геопросторових об’єктів від держателів тематичних геопросторових даних.

 1. Для досягнення сумісності геопросторових даних НІГД виробництво і постачання наборів базових геопросторових даних повинно виконуватися з дотриманням Технічних вимог та методів забезпечення інтероперабельності і сумісності наборів геопросторових даних та геоінформаційних сервісів, що визначені у Додатку 7 до цього Порядку.
 2. Набори базових геопросторових даних в масштабах 1:10 000 та 1:50 000 оновлюються за результатами:

виконання загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт;

оновлення базових геопросторових даних в масштабах 1:2000 та 1:500;

топографічного моніторингу, порядок ведення якого затверджується Мінекономіки.

Набори базових геопросторових даних в масштабах 1:2000 та 1:500 оновлюються за результатами ведення топографічного моніторингу, в тому числі, періодичного та пооб’єктного, на основі топографічної зйомки масштабів 1:500 і 1:2000 та спеціальних виконавчих знімань.

Протягом 10 днів після оновлення наборів базових геопросторових даних в масштабах 1:2000 та 1:500 держателі відповідних даних забезпечують доступ до них з використанням геоінформаційних сервісів типу WFS на геопорталах держателів даних або національному геопорталі.

Протягом 30 днів після отримання доступу до оновлених базових геопросторових даних в масштабах 1:2000 та 1:500 Держгеокадастр забезпечує оновлення базових геопросторових даних в масштабах 1:10 000 та 1:50 000 та їх оприлюднення на національному геопорталі.

 1. При використанні інформаційно-телекомунікаційних мереж набори базових геопросторових даних повинні подаватися як електронні документи.

Під час надання доступу до даних забезпечується їх захист, шифрування, авторизацію та автентифікацію доступу на отримання геопросторових даних у форматах векторних даних.

Організація виробництва, оновлення та зберігання тематичних геопросторових даних та метаданих

 1. Набори тематичних геопросторових даних, що формуються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до покладених на них повноважень, та забезпечуються відповідними метаданими, які вносяться в каталог метаданих національного геопорталу з використанням електронного кабінету національного геопорталу.
 2. Відповідальність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інших держателів даних за набори тематичних геопросторових даних, перелік яких визначено у додатку до Закону, встановлюється відповідно до Додатку 2 до цього Порядку.
 3. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та інші держателі даних забезпечують:

розроблення специфікацій геопросторових даних для наборів геопросторових даних до цього Порядку;

розміщення специфікацій геопросторових даних в базі даних реєстру специфікацій геопросторових даних НІГД з використанням електронного кабінету національного геопорталу;

створення, використання, оновлення, оприлюднення та виконання інших дій з геопросторовими даними для відповідної галузі, сфери чи території;

створення і оновлення метаданих для наборів тематичних геопросторових даних та їх обов’язкову реєстрацію з використанням електронного кабінету національного геопорталу;

обов’язковість використання наборів базових геопросторових даних при виробництві та оновленні тематичних геопросторових даних і забезпечення ідентифікаційної та координатно-топологічної сумісності тематичних даних з базовими;

актуальність, достовірність, обґрунтованість, повноту, точність, відкритість, інтероперабельність геопросторових даних та метаданих;

зберігання та захист геопросторових даних та метаданих в геоінформаційних системах та базах даних, що створюють для виконання повноважень держателів даних;

доступ до геопросторових даних та метаданих на своїх офіційних веб-сайтах та/або геопорталах;

інформаційну взаємодію з іншими держателями даних та з адміністратором національного геопорталу, у тому числі з використанням геоінформаційних сервісів геопорталів.

 1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані, а фізичні та юридичні особи мають право оприлюднювати за допомогою сервісів національного геопорталу метадані, які є у їх володінні.

Усі особи, які розміщують метадані про геопросторові дані на національному геопорталі проходять процедуру реєстрації та одержують доступ у власний електронний кабінет або електронний кабінет особи, яку представляють.

Розміщення метаданих на національному порталі посвідчується кваліфікованим електронним підписом.

 1. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи можуть:

виробляти та оновлювати геопросторові дані та метадані самостійно;

одержувати геопросторові дані та метадані від інших осіб при наданні адміністративних послуг чи у інший передбачений законодавством спосіб;

замовляти виробництво та оновлення геопросторових даних і метаданих у інших фізичних та юридичних осіб згідно із законодавством про публічні закупівлі.

 1. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та юридичні особи, які постійно збирають геопросторові дані при наданні адміністративних послуг, розміщують метадані на національному геопорталі одноразово та оновлюють метадані один раз на рік та у випадку зміни вимог у специфікаціях до геопросторових даних, які збираються.
 2. Для мінімізації дублювання робіт з виробництва та оновлення геопросторових даних встановлюються такі загальні вимоги до організації виробництва/оновлення геопросторових даних:

1) органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, юридичні особи до дня замовлення щодо вироблення, отримання чи оновлення геопросторових даних у межах своєї компетенції зобов’язані перевірити за допомогою сервісів національного геопорталу наявність відповідних геопросторових даних у інших держателів геопросторових даних чи їх замовлення іншими держателями даних;

2) органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, юридичні особи за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів, міжнародної технічної допомоги не можуть замовляти вироблення чи оновлення геопросторових даних меншої повноти, актуальності або якості, ніж ті, які вже створені (вироблені) чи одержані іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування чи юридичними особами за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів, міжнародної технічної допомоги;

3) органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, юридичні особи, які замовляють, виробляють, отримують чи оновлюють геопросторові дані за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів чи міжнародної технічної допомоги розміщують мінімальний набір елементів метаданих про ці геопросторові дані на національному геопорталі протягом 10 робочих днів:

з дня замовлення (закупівлі) створення (вироблення) та/або оновлення геопросторових даних із зазначенням унікального номера оголошення/повідомлення про закупівлю (за наявності);

з дня приймання вироблених чи оновлених геопросторових даних;

4) невнесення до національного геопорталу метаданих є підставою для оскарження замовлення (закупівлі) набору геопросторових даних;

5) держателі геопросторових даних забезпечують загальний доступ до вироблених нових або оновлених геопросторових даних для їх перегляду на власних геопорталах з використанням геоінформаційного сервісу типу WMS, також доступ зареєстрованих користувачів для отримання геопросторових даних в форматах векторних даних з використанням геоінформаційного сервісу типу WFS.

 1. Центральні органи виконавчої влади та юридичні особи, утворені Кабінетом Міністрів України та центральними органами виконавчої влади, які виробляють, отримують чи оновлюють геопросторові дані за рахунок коштів державного бюджету чи шляхом надання адміністративних послуг зобов’язані забезпечити збереження даних за допомогою власних програмно-технічних засобів або за договором про надання послуг із суб’єктом, яким впроваджено та забезпечено функціонування комплексної системи захисту інформації.
 2. Держателі геопросторових даних та метаданих забезпечують їх захист згідно із Законом України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”.

Використання, оброблення, оприлюднення та візуалізація геопросторових даних та метаданих

 1. Геопросторові дані органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб, крім даних, віднесених до інформації з обмеженим доступом, оприлюднюються на національному геопорталі на підставі:

заяви до Держгеокадастру;

результату розгляду запиту Держгеокадастру до держателя геопросторових даних та метаданих;

рішення Держгеокадастру про відображення на національному геопорталі наборів геопросторових даних та метаданих, які вже знаходяться у відкритому доступі;

спільного рішення (меморандуму) про інформаційну взаємодію Держгеокадастру з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами або громадськими організаціями.

 1. Усі документи, перелічені у пункті 40, та, за наявності, результати їх розгляду, підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Держгеокадастру, крім персональних даних заявників – фізичних осіб.
 2. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування протягом 10 робочих днів з дня вироблення або оновлення геопросторових даних та метаданих, які передбачені статтею 5 та додатком до Закону, зобов’язані подати до Держгеокадастру в електронній формі заяву про оприлюднення геопросторових даних та метаданих на національному геопорталі.

Фізичні та юридичні особи можуть подати до Держгеокадастру в електронній формі заяву про оприлюднення геопросторових даних та метаданих незалежно від періоду вироблення або оновлення геопросторових даних та метаданих.

Разом із заявою органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи подають метадані або вказують посилання на їх реєстраційний номер в каталозі метаданих національного порталу, якщо вони були подані раніше.

 1. Адміністратором національного геопорталу створюються електронні сервіси, розміщується довідкова інформація для заповнення та подання заяви.

Заява про оприлюднення геопросторових даних та метаданих приймається засобами національного геопорталу тільки при заповнені обов’язкових полів електронної форми заяви.

Форма електронної заяви про оприлюднення або оновлення геопросторових даних та метаданих на національному геопорталі наведена у Додатку 8 до цього Порядку.

 1. Заявник забезпечує доступ адміністратора національного геопорталу до геопросторових даних та метаданих шляхом посилання на ресурс, на якому зберігаються геопросторові дані та/або шляхом опису інформації про геоінформаційні сервіси, за допомогою яких можливо одержати доступ до відповідних геопросторових даних та метаданих.
 2. Під час подання заяви фізичній особі або юридичні особі пропонується погодитись з умовою щодо вільного (без згоди держателя) та безоплатного розповсюдження їх геопросторових даних та метаданих, які вони бажають оприлюднити за допомогою сервісів національного геопорталу.
 3. Фізична або юридична особи, які виконують роботи за рахунок державного або місцевого бюджету, відповідно до законодавства:

можуть описати у заяві чи зазначати посилання на умови, у яких міститься опис правил використання, одержання, оброблення та розповсюдження оприлюднених ними на національному геопорталі геопросторових даних;

зобов’язані обрати один із варіантів – дозвіл або заборону на отримання їх геопросторових даних із національного геопорталу.

 1. Заява про оприлюднення геопросторових даних та метаданих розглядається Держгеокадастром протягом 10 робочих днів з дня одержання такої заяви.
 2. За результатами розгляду заяви Держгеокадастр приймає одне із таких рішень:

відмовити у задоволенні заяви;

оприлюднити геопросторові дані та метадані частково;

оприлюднити геопросторові дані та метадані повністю.

 1. Перелік підстав для відмови відображати геопросторові дані та метадані на національному геопорталі:

геопросторові дані та метадані не відповідають чинному законодавству;

відсутній доступ до заявлених геопросторових даних та метаданих;

геопросторові дані та метадані відносяться до видів інформації з обмеженим доступом;

на заявлену територією вже є більш точні, повні та/або актуальні відповідні геопросторові дані та метадані;

набір (набори) геопросторових даних та метаданих містить недостовірну інформацію;

більше 10% геопросторових даних та метаданих містять помилки та/або не відповідають заявленому рівню якості та рівню відповідності специфікації геопросторових даних;

зміст заяви, геопросторові дані та метадані містять інформацію із ненормативною лексикою, образи, заклики до розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі.

 1. За необхідності залучення адміністратора національного геопорталу для здійснення додаткового аналізу геопросторових даних та метаданих, забезпечення доступу до відповідних геопросторових даних та метаданих, налаштування мережних та геоінформаційних сервісів заява про оприлюднення геопросторових даних та метаданих розглядається Держгеокадастром протягом місячного строку з дня реєстрації заяви.
 2. За результатом розгляду заяви Держгеокадастр приймає рішення про оприлюднення геопросторових даних та метаданих і надає доручення адміністратору національної інфраструктури геопросторових даних забезпечити оприлюднення відповідних геопросторових даних та метаданих на національному геопорталі.
 3. Адміністратор національного геопорталу за дорученням Держгеокадастру забезпечує оприлюднення заявлених геопросторових даних та метаданих не пізніше 15 днів з дня його одержання.
 4. Рішення Держгеокадастру про відмову в оприлюдненні геопросторових даних та метаданих або рішення про часткове оприлюднення геопросторових даних та метаданих повинно містити вичерпний перелік підстав для відмови в оприлюдненні геопросторових даних та метаданих на національному геопорталі.

У рішенні про часткове оприлюднення геопросторових даних та метаданих окремо зазначаються геопросторові дані, в оприлюдненні яких на національному геопорталі відмовлено, про що листом Держгеокадастру повідомляється заявника.

У разі якщо підставою для відмови в оприлюдненні геопросторових даних та метаданих є:

невідповідність геопросторових даних та метаданих законодавству – у відповіді заявнику зазначається назва нормативно-правового документа, номер статті та, за наявності, частини або пункту положення нормативно-правового документа, якому не відповідають геопросторові дані та/або метадані;

наявність у наборі геопросторових даних інформації з обмеженим доступом – у відповіді заявнику зазначаються назва виду такої інформації;

наявність більш точних, повних та/або актуальних геопросторових даних та метаданих – у відповіді зазначається назва (назви) таких геопросторових даних та ідентифікатор метаданих в базі метаданих національного геопорталу для таких геопросторових даних;

недостовірність інформації – у відповіді заявнику зазначається опис фактів, що дають підстави стверджувати про недостовірність інформації;

значна кількість помилок та/або порушення топології – у відповіді заявнику зазначається опис помилок та найбільш явних порушень топології місце розташування об’єкта;

наявність ненормативної лексики, образ, заклики до розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі – у відповіді заявнику зазначається місцезнаходження чи форма відображення такої інформації у складі геопросторових даних чи метаданих.

 1. Держгеокадастр для одержання доступу та оприлюднення геопросторових даних та метаданих на національному геопорталі може надсилати запит до держателів даних.

Умови поширення та використання геопросторових даних і геоінформаційних сервісів

 1. Держателі даних зобов’язані забезпечити доступ до наборів геопросторових даних та геоінформаційних сервісів, здійснювати обмін і використовувати їх для забезпечення державних потреб, функціонування і розвитку НІГД.
 2. Для поширення наборів геопросторових даних та інформаційної взаємодії геопорталів та геоінформаційних сервісів в мережі Інтернет держателі даних укладають угоди (меморандуми) про співпрацю з Держгеокадастром.

Перелік та формати геопросторових даних, що підлягають інтеграції додаються до зазначеної угоди (меморандуму).

 1. Фізична або юридична особа (далі – третя особа) може укласти угоду про співпрацю з Держгеокадастром щодо поширення наборів геопросторових даних та надання доступу до геоінформаційних сервісів в разі, коли вона має в своєму розпорядженні геопросторові дані, які забезпечені метаданими та геоінформаційними сервісами, що відповідають вимогам Закону та цього Порядку.
 2. Основні принципи бізнес-моделі співпраці повинні визначатися в угодах про співпрацю (меморандумах), укладених відповідно до пунктів 56 та 57 та стосуються:

1) умов використання наборів просторових даних і отримання дозволу на доступ і використання;

2) визначення тарифів у випадках, коли треті особи, відповідальні за набори геопросторових даних та геоінформаційні сервіси, мають право відповідно до закону стягувати плату.

 1. Поширення наборів геопросторових даних в цифрових форматах здійснюється за допомогою:

1) геоінформаційних сервісів картографічної візуалізації геопросторових даних з використанням інтерфейсів прикладного програмування веб-сервісів WMS та/або WMTS;

2) геоінформаційних сервісів, що дозволяють здійснювати візуалізацію і отримання геопросторових даних в векторних форматах завантаження даних з використанням інтерфейсів прикладного програмування веб-сервісів WFS, WGS та WCS;

3) електронних носіїв інформації в разі, коли неможливо негайно надати доступ до сервісів, зазначених у підпунктах 1 і 2.

 1. Держателі геопросторових даних, адміністратор національного геопорталу і треті особи можуть надавати користувачам доступ до своїх наборів геопросторових даних та геоінформаційних сервісів:

1) загальний публічний, який надає користувачам можливість безоплатного доступу до метаданих та геоінформаційних сервісів картографічної візуалізації геопросторових даних без необхідності реєстрації на геопорталі, але при дотриманні умов використання геопросторових даних, описаних в метаданих для наборів геопросторових та геоінформаційних сервісів;

2) захищений, за якого необхідна реєстрація користувача з іменем і паролем користувача та заповненням електронної заявки на одноразове або систематичне отримання геопросторових даних в векторних форматах завантаження даних з використанням геоінформаційних сервісів типу WFS, WGS та WCS.

 1. Незалежно від варіантів доступу, передбачених в пункті 60, держателі даних або треті особи, відповідальні за набори геопросторових даних та геоінформаційні сервіси, зобов’язані описати умови використання та поширення даних у відповідних метаданих, а також вказати посилання для отримання дозволу на доступ і використання (за потреби).
 2. Право доступу та використання наборів геопросторових даних і геоінформаційних сервісів надається будь-якій особі, якщо це не має негативних наслідків для:

1) державної безпеки, оборони і правопорядку;

2) міжнародних відносин;

3) прав певної особи;

4) здійснення юридичних процедур, права на справедливий судовий розгляд;

5) конфіденційності комерційної, промислової, податкової, статистичної інформації або державної таємниці;

6) захисту персональних даних і прав інтелектуальної власності;

7) захисту навколишнього середовища, до якого відноситься інформація, наприклад, місцезнаходження рідкісних видів.

 1. Поширення наборів геопросторових даних та оприлюднення даних на геоінформаційних сервісах держателями даних, адміністратором національного геопорталу і третіми особами здійснюється з дотриманням Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про державну таємницю», «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».
 2. Для отримання захищеного доступу до наборів геопросторових даних та геоінформаційних сервісів заінтересовані користувачі подають електронну заявку, яка заповнюється на національному геопорталі, відповідно до зразка, передбаченого у Додатку 9 до цього Порядку.
 3. Держателі геопросторових даних і треті особи, відповідальні за відповідні набори геопросторових даних та геоінформаційні сервіси, в термін не більше 5 робочих днів надають користувачу відповідь про надання захищеного доступу, якщо потенційний користувач забезпечує виконання умов, передбачених пунктом 62 цього Порядку.
 4. Геопросторові дані та метадані органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та юридичних осіб, які створені за рахунок державного та місцевих бюджетів, фізичних та юридичних осіб, що погодились із вільним та безоплатним розповсюдженням геопросторових даних та метаданих, вільно вивантажуються з національного геопорталу, оброблюються та розповсюджуються без необхідності окремої згоди їх держателів.
 5. Геопросторові дані та метадані фізичних та юридичних осіб, які були створені за їх рахунок або у межах договірних відносин з фізичними чи юридичними особами приватного права, що не погодились із вільним та безоплатним розповсюдженням геопросторових даних, одержуються у їх держателів, використовуються та оброблюються на умовах визначених їх держателями.
 6. Геопросторові дані органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування або юридичної особи, які створені за кошти державного або місцевого бюджету чи одержані ними при наданні адміністративних послуг, та оприлюднені на їх офіційних геопорталах, можуть бути відображені у ідентичному, трансформованому чи генералізованому вигляді на національному геопорталі чи інших геопорталах без згоди держателя чи виробника таких геопросторових даних.
 7. За будь-яких умов та видів доступу до геопросторових даних та геоінформаційних сервісів при вторинному використанні геопросторових даних усі суб’єкти повинні забезпечувати посилання на джерело та держателя даних, що були використані.

Сервіси доступу, пошуку, відображення та перегляду геопросторових даних та метаданих на геопорталах НІГД

 1. На геопорталах НІГД забезпечується загальний публічний доступ до геопросторових даних та метаданих усім користувачам без необхідності реєстрації та авторизації з використанням таких засобів геопорталу:

сервіс пошуку, що забезпечує виявлення геопросторових даних, геоінформаційних сервісів та метаданих на основі використанням пошукового веб-клієнта геопорталу та інтерфейсу прикладного програмування геоінформаційного сервісу каталогу метаданих CSW;

сервіс перегляду метаданих на основі використання веб-клієнта геопорталу для перегляду метаданих та інтерфейсу прикладного програмування геоінформаційного сервісу каталогу метаданих CSW;

сервіси відображення, перегляду та використання геопросторових даних у вигляді електронних карт на основі веб-клієнта геопорталу для відображення інтерактивних електронних карт та інтерфейсу прикладного програмування картографічного веб-сервісу WMS та/або геоінформаційного сервісу картографічних тайлів WMTS.

 1. Доступ до геопросторових даних у форматах завантаження векторних даних на геопорталах НІГД надається користувачам, що зареєструвалися в електронному кабінеті геопорталу для одноразового або систематичного отримання певних наборів геопросторових даних, включаючи їх оновлення, у форматах завантаження даних з використанням таких засобів:

веб-сервісу геопросторових об’єктів WFS для отримання векторних моделей геопросторових об’єктів із сервера бази геопросторових даних в уніфікованих форматах (GML, GeoJSON, тощо);

веб-сервісу географічних назв WGS для отримання векторних моделей даних з баз даних та реєстрів географічних назв, вулиць та адрес;

веб-сервісу покриття WCS для отримання цифрових сіткових моделей рельєфу, растрових моделей даних дистанційного зондування Землі, забруднення атмосферного повітря та інших географічних полів, що описують неперервне просторове поширення певної характеристики;

веб-сервіс опрацювання геопросторових даних WPS для опрацювання геопросторових даних з використанням програм засобів для перетворення, аналізу та моделювання даних, розміщених на геопорталі.

 1. Держателями геопорталів НІГД здійснюється підтримка двох режимів доступу користувачів до геопросторових даних та метаданих НІГД:

1) інтерактивний з використанням веб-клієнтів геоінформаційних сервісів геопорталу для формування запитів до геоінформаційних сервісів, отримання результатів цих запитів, їх перегляд, збереження та документування на комп’ютері користувача;

2) електронної взаємодії геоінформаційних систем користувачів з геоінформаційними сервісами геопорталів з використанням їх уніфікованих адрес в мережі Інтернет типу URL та інтерфейсів прикладного програмування геоінформаційних сервісів за специфікаціями Відкритого геопросторового консорціуму OGC.

 1. Пошукові сервіси геопорталів забезпечують виявлення геопросторових даних та геоінформаційних сервісів за їх метаданими як мінімум за такими критеріями:

місцеположення (за координатами області запиту, за географічною назвою, за адресою, за ідентифікатором об’єкта тощо);

назва організації, підприємства, установи, закладу тощо;

ключові слова тематичного змісту даних;

тип установи, організації, підприємства, закладу тощо;

формат постачання даних;

стан готовності даних (завершено, в стадії виробництва тощо);

вихідний масштаб (просторове розрізнення) джерела даних;

актуальність даних;

умови отримання та використання даних.

Обов’язковою вимогою забезпечення пошуку необхідних даних є можливість попереднього перегляду геопросторових даних засобами візуалізації в процесі пошуку.

 1. Веб-клієнти геоінформаційних сервісів повинні забезпечувати подання геопросторових даних у вигляді картографічних зображень, а також у вигляді ортофотокарт та ортофотопланів різного просторового розрізнення та надавати типові засоби інтерактивної роботи з електронними картами (управління шарами, панорамування, зміни масштабу зображення тощо).

Додаткові засоби візуалізації можуть передбачати формування похідних зображень на основі геопросторових даних таких як візуалізація тривимірних моделей, динамічних зображень тощо.

 1. Для досягнення інтероперабельності геоінформаційних сервісів геопорталів НІГД держателі геопорталів забезпечують реалізацію геоінформаційних сервісів за єдиними вимогами до функцій, базових операцій та інтерфейсів прикладного програмування геоінформаційних сервісів за специфікаціями Відкритого геопросторового консорціуму OGC та Додатком 5 до цього Порядку.

Національний геопортал

 1. Національний геопортал реалізується як комплекс програмно-технічних засобів, мережних сервісів та геоінформаційних сервісів, що забезпечують автоматизацію процесів реєстрації метаданих про геопросторові дані та геоінформаційні сервіси НІГД, відображення геопросторових даних і метаданих та доступ користувачів до таких даних в мережі Інтернет.
 2. Національний геопортал складається з:

1) сховища даних національного геопорталу, що містить:

базу даних реєстру держателів і виробників геопросторових даних та адміністраторів їх геопорталів (далі – зареєстровані користувачі геопорталу);

базу даних реєстру користувачів геопорталу, що підписалися на одноразове або систематичне завантаження наборів базових і тематичних геопросторових даних НІГД у векторних форматах даних (далі – зареєстровані користувачі геопросторових даних);

базу метаданих геопросторових даних та геоінформаційних сервісів мережі геопорталів НІГД;

бази даних наборів базових геопросторових даних, що зберігаються та відображаються на національному геопорталі;

базу даних реєстру специфікацій наборів геопросторових даних НІГД;

базу даних електронних каталогів типів об’єктів наборів геопросторових даних держателів даних, їх атрибутів та класифікаторів значень атрибутів;

базу даних загальної інформація щодо НІГД, включаючи: нормативні основи, плани заходів створення і розвитку НІГД, інформаційні матеріали щодо діяльності Ради з національної інфраструктури геопросторових даних, технічні регламенти, стандарти, специфікації, тематичні словники, результати моніторингу функціонування національного геопорталу, результати моніторингу НІГД тощо;

файл-сервер растрових зображень (тайлів) електронних карт, цифрових ортофотопланів та цифрових ортофотокарт, призначених для відображення на національному геопорталі;

базу даних реєстру отримання (вивантаження) користувачами даних із сховища національного геопорталу наборів геопросторових даних у форматах векторних даних;

2) мережних та геоінформаційних сервісів, що забезпечують пошук, відображення, перегляд, перетворення геопросторових даних і метаданих та доступ користувачів до таких даних в мережі Інтернет з використанням відповідних веб-клієнтів геопорталу та інтерфейсів прикладного програмування мережних і геоінформаційних сервісів;

3) програмних засобів веб-клієнтів геопорталу, що забезпечують формування запитів та використання геоінформаційних сервісів геопорталу в середовищі звичайних веб-браузерів на комп’ютерах користувачів;

4) електронного кабінету, прикладні сервіси якого забезпечують зареєстрованим держателям і виробникам геопросторових та адміністраторам їх геопорталів віддалений регламентований доступ до визначених вище баз даних національного геопорталу в режимі завантаження, введення та редагування відомостей, що стосуються їх відповідних інформаційних ресурсів.

5) програмних засобів, що забезпечують верифікацію та оцінювання відповідності геопросторових даних та метаданих, що завантажуються або вводяться в сховище даних геопорталу, вимогам технічним регламентам і специфікаціям НІГД;

6) програмних засобів, що забезпечують функції моніторингу якості сервісів геопорталу, включаючи збір різної статистичної інформації та її аналіз з метою підвищення якості сервісів;

7) програмних засобів, що забезпечують:

захист інформації, програмного забезпечення, в тому числі від несанкціонованого доступу;

шифрування та розшифрування електронних документів під час їх передачі;

управління правами доступу до інформації (відомостей та/або даних);

інтеграцію з інформаційними системами органів виконавчої влади, державних органів, органів місцевого самоврядування та іншими інформаційними системами, які використовують геопросторові дані та метадані, що зберігаються в сховищі даних національного геопорталу.

 1. Держгеокадастр як держатель національного геопорталу:

призначає адміністратора національного геопорталу;

розробляє та удосконалює нормативно-правові акти і технічні регламенти щодо функціонування національного геопорталу;

забезпечує розроблення та модернізацію програмного забезпечення національного геопорталу шляхом розроблення та затвердження технічного завдання, відбору виконавців, оплати та прийняття виконаних робіт (надання послуг);

координує діяльність з електронної взаємодії адміністратора національного геопорталу, держателів та виробників геопросторових даних, пов’язану з реєстрацією геопросторових даних та метаданих на національному геопорталі;

організовує підключення держателів та виробників геопросторових даних НІГД, адміністраторів їх геопорталів до електронного кабінету національного геопорталу (шляхом укладення відповідних меморандумів (угод) із держателями та виробниками геопросторових даних;

із залученням адміністратора національного геопорталу:

забезпечує сумісність геопросторових даних і метаданих на техніко-технологічному рівні;

визначає вимоги до форматів, протоколів та інформаційних угод обміну геопросторовими даними та метаданими, інтерфейсів прикладного програмування та функцій сервісів геопорталів НІГД;

розглядає заявки користувачів на одноразове або систематичне завантаження наборів базових і тематичних геопросторових даних НІГД у векторних форматах даних;

здійснює моніторинг та аналіз якості функціонування національного геопорталу;

за зверненням фізичних та юридичних осіб про виявлені недоліки у роботі національного геопорталу вносить пропозиції щодо усунення виявлених недоліків та вдосконалення роботи національного геопорталу;

забезпечує фінансування заходів адміністратора національного геопорталу, пов’язаних із створенням, модернізацією та адмініструванням національного геопорталу.

 1. Адміністратор національного геопорталу забезпечує:

створення та підтримання бази метаданих, інтегрування геопросторових даних, що надходять від держателів даних;

виконання із використанням відповідних програмних засобів національного геопорталу верифікацію та оцінювання відповідності геопросторових даних та метаданих, що завантажуються або вводяться в сховище даних національного геопорталу, вимогам технічним регламентам і специфікаціям геопросторових даних держателів даних;

відображення на національному геопорталі геопросторових даних та метаданих, доступ до них користувачів;

створення та супроводження програмного забезпечення для функціонування та розвитку національного геопорталу;

збереження та захист базових геопросторових даних та їх метаданих під час їх відображення на національному геопорталі;

створення комплексної системи захисту інформації національного геопорталу;

створення та обслуговування сервісів національного геопорталу;

створення та підтримка засобів електронного кабінету національного геопорталу;

проведення моніторингу функціонування національного геопорталу;

розроблення та реалізація заходів щодо усунення виявлених недоліків в роботі геопорталу та вдосконалення його функціонування;

технічну і технологічну підтримку національного геопорталу;

залучення у разі потреби фахівців сторонніх організацій для виконання робіт з технічного супроводу обладнання національного геопорталу;

координацію, методичну та консультативну підтримку роботи адміністраторів геопорталів держателів і виробників геопросторових даних в питаннях інформаційної взаємодії з національним геопорталом та забезпечення інтероперабельності геоінформаційних сервісів геопорталів.

 1. Доступ до геопросторових даних, геоінформаційних сервісів та метаданих забезпечується з дотриманням загальних умов доступу згідно пунктів 55 – 69 цього Порядку.

Електронний кабінет національного геопорталу

 1. Електронний кабінет національного геопорталу призначено для:

1) подання заявки на реєстрацію держателів і виробників геопросторових даних та адміністраторів їх геопорталів (далі – зареєстровані користувачі геопорталу) в базі даних національного геопорталу;

2) використання зареєстрованими користувачами геопорталу сервісів національного геопорталу для:

подання заяви про оприлюднення або оновлення геопросторових даних та метаданих на національному геопорталі;

введення або завантаження в сховище даних національного геопорталу метаданих про геопросторові дані держателів даних;

введення або завантаження в сховище даних національного геопорталу метаданих про геоінформаційні сервіси геопорталів держателів даних;

завантаження в сховище даних національного геопорталу наборів геопросторових даних держателів даних;

завантаження в сховище даних національного геопорталу специфікацій геопросторових даних держателів даних;

введення або завантаження в сховище даних національного геопорталу даних електронних каталогів типів об’єктів наборів геопросторових даних, їх атрибутів та класифікаторів значень атрибутів;

верифікацію та оцінювання відповідності геопросторових даних та метаданих, що завантажуються або вводяться в сховище даних національного геопорталу відповідно до вимог технічних регламентів і специфікацій геопросторових даних держателів даних;

3) подання заявки користувачами даних на одноразове або систематичне завантаження певних наборів базових та/або тематичних геопросторових даних НІГД у форматах векторних даних;

4) використання користувачами даних сервісів національного геопорталу для одноразового або систематичного завантаження наборів базових та/або тематичних геопросторових даних НІГД у форматах векторних даних;

5) повідомлення зареєстрованих користувачів даних про зміни/оновлення наборів геопросторових даних, для яких ці користувачі оформили підписку на систематичне завантаження даних у форматах векторних даних;

6) подання повідомлення зареєстрованими користувачами геопорталу та користувачами даних про технічні, методологічні, програмно-апаратні помилки, виявлені в роботі національного геопорталу або в наборах геопросторових даних.

 1. Підключення та доступ користувачів до електронного кабінету національного геопорталу здійснюються адміністратором національного геопорталу безоплатно.
 2. Адміністратор національного геопорталу надає, блокує та анулює доступ органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до електронного кабінету національного геопорталу за письмовим зверненням керівника такого органу в електронній або паперовій формі та інформує про це Держгеокадастр.
 3. Користувачі отримують доступ до електронного кабінету національного геопорталу після проходження процедури ідентифікації та автентифікації.
 4. Користувач під час проходження первинної електронної ідентифікації зазначає засоби зв’язку (адресу електронної пошти, номер мобільного телефону) підтверджує правильність своїх ідентифікаційних даних та надає згоду на оброблення персональних даних.
 5. За достовірність відомостей, зазначених під час електронної ідентифікації в електронному кабінеті національного геопорталу, відповідає користувач.
 6. Адміністратором національного геопорталу для здійснення користувачем дій щодо підписання електронних документів, що містять геопросторові дані, метадані, специфікації геопросторових даних, які подаються на відображення та реєстрацію на національному геопорталі, можуть бути запроваджені механізми додаткової (багатофакторної) автентифікації користувачів.

За рішенням адміністратора національного геопорталу можуть застосовуватися засоби електронної ідентифікації за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи мобільної ідентифікації та кваліфікованого електронного підпису та/або підтвердження рішення за допомогою додаткового методу ідентифікації користувача з використанням одноразового пароля.

 1. Адміністратор національного геопорталу анулює доступ користувача до електронного кабінету національного геопорталу у разі:

1) припинення виконання користувачем своїх функцій;

2) блокування чи анулювання доступу до електронного кабінету;

3) надходження документів, що підтверджують факт компрометації особистого ключа.

 1. Держателі даних зобов’язані у день припинення виконання функцій посадовою особою повідомити адміністратору національного геопорталу про необхідність анулювання доступу такого користувача до електронного кабінету національного геопорталу. Повідомлення про необхідність анулювання доступу до електронного кабінету національного геопорталу надсилається електронною поштою або у паперовому вигляді.
 2. Блокування чи анулювання доступу до електронного кабінету національного геопорталу здійснюється адміністратором національного геопорталу шляхом припинення програмними засобами національного геопорталу доступу до електронного кабінету користувача у день надходження відповідного повідомлення.

Електронна інформаційна взаємодія між національним геопорталом та інформаційними системами

 1. Національний геопортал забезпечує сумісність та електронну інформаційну взаємодію у режимі реального часу з інформаційними системами, що становлять інформаційний ресурс держави, а саме: Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державним земельним кадастром, Державним реєстром географічних назв, Державним адресним реєстром, містобудівним кадастром та іншими кадастрами природних ресурсів.
 2. Електронна інформаційна взаємодія національного геопорталу з інформаційними системами здійснюється відповідно до Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 357.
 3. У разі відсутності реєстрації інформаційних систем у системі електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів електронна інформаційна взаємодія національного геопорталу з інформаційними системами здійснюється на підставі спільного наказу держателів/розпорядників таких систем про встановлення порядку інформаційної взаємодії.
 4. Структура та формат інформаційних файлів, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії, процедури взаємодії між національним геопорталом та інформаційними системами, зміни до них визначаються Держгеокадастром та відповідними держателями/розпорядниками систем шляхом прийняття спільних рішень, які оформлюються окремими протоколами, підготовленими відповідно до цього Порядку.
 5. До налагодження інформаційної взаємодії з кадастрами, реєстрами, базами даних та іншими інформаційними ресурсами, які не мають інтеграції із системою електронної взаємодії органів виконавчої влади для цілей функціонування національного геопорталу можливе використання відомостей таких інформаційних ресурсів у складі національного геопорталу.

Адміністрування національного геопорталу

 1. Адміністрування національного геопорталу здійснюється відповідно до Закону, цього Порядку та договору, який укладається між Держгеокадастром та адміністратором національного геопорталу.
 2. Адміністрування національного геопорталу здійснюється з метою забезпечення функціонування національного геопорталу, а саме:

а) основних засобів автоматизованої оброблення, зберігання, передачі та захисту геопросторових даних, метаданих та іншої інформації:

серверного обладнання;

систем зберігання інформації (у тому числі носії);

автоматизованих робочих місць користувачів системи;

комплексу засобів захисту інформації;

б) мережного обладнання та інформаційно-телекомунікаційних мереж:

мережного обладнання всіх рівнів;

мережі передачі інформації;

локальних обчислювальних мереж;

в) комплексів забезпечення середовища функціонування засобів оброблення та зберігання інформації, мережного обладнання:

мереж електропостачання та систем електроживлення;

систем забезпечення кліматичних умов функціонування обладнання;

систем контролю доступу до об’єктів;

систем технічної охорони та безпеки об’єктів;

г) систем та комплексів моніторингу, безпеки та сигналізації:

систем моніторингу функціонування обладнання обробки та зберігання інформації;

систем моніторингу функціонування мережі передачі інформації;

систем сигналізації про виникнення нештатних та аварійних ситуацій;

д) об’єктів та окремих комплексів:

центрів оброблення даних (основних, резервних);

місць зберігання носіїв та електронних архівів;

місць та комплексів резервного електропостачання.

е) загального програмного забезпечення для створення та забезпечення функціонування національного геопорталу:

серверних операційних систем;

локальних операційних систем;

серверного забезпечення загального призначення;

програмного забезпечення загального використання (робота з текстами, електронні таблиці, програми для роботи з мережею Інтернет);

програмного забезпечення баз даних;

геоінформаційного програмного забезпечення;

є) національного геопорталу, в тому числі:

сервісів відкритого доступу;

сервісів, які створені для окремих категорій користувачів;

сервісів, які створені для службовців Держгеокадастру;

сервісів, які створені для працівників адміністратора національного геопорталу;

ж) спеціалізованого програмного забезпечення, яке використовується для:

створення резервних копій програмного забезпечення, геопросторових даних та метаданих, іншої інформації НІГД;

контролю за працездатністю обладнання;

захисту інформації;

моніторингу параметрів безпеки об’єктів та місць розташування складових систем.

 1. Адміністратор національного геопорталу з метою його безперебійного та надійного функціонування здійснює заходи з:

створення, забезпечення функціонування та вдосконалення програмного забезпечення національного геопорталу;

виявлення та виправлення помилок під час створення, забезпечення функціонування та вдосконалення національного геопорталу;

підготовки методичних та навчальних матеріалів щодо використання національного геопорталу;

доопрацювання інтерфейсів прикладного програмування, геопросторових даних та метаданих держателів геопросторових даних з метою забезпечення електронної інформаційної взаємодії та інтероперабельності даних на підставі доручень Держгеокадастру та/або договору з держателем даних;

забезпечення необхідними матеріалами, комплектуючими та технічним обладнанням працівників, які забезпечують функціонування та вдосконалення національного геопорталу;

придбання необхідного програмного забезпечення та їх оновлених версій;

обслуговування технічної інфраструктури (центру оброблення даних, мережі передачі даних тощо), в тому числі укладення договорів та залучення фахівців для такого обслуговування;

введення в експлуатацію апаратних, програмних засобів, засобів телекомунікації;

забезпечення створення, функціонування та модернізації комплексної системи захисту інформації національного геопорталу та інших складових національної інфраструктури геопросторових даних;

впровадження та забезпечення використання засобів криптографічного та технічного захисту інформації;

застосування засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки та кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів з метою підтвердження цілісності геопросторових даних, метаданих та іншої інформації національної інфраструктури геопросторових даних;

забезпечення належного порядку поводження з технічними засобами для збереження інформації та їх охорони від доступу сторонніх осіб;

контроль за станом захищеності інформації національного геопорталу.

Моніторинг функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних

 1. Держгеокадастр:

визначає та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті показники та методику моніторингу функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних та результати такого моніторингу;

проводить моніторинг функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних;

оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та надає до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних, щорічний звіт про стан функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних.

 1. Під час моніторингу проводиться пошук, збір, узагальнення, оцінка та рейтингування показників щодо наявності, актуальності, відкритості, інтероперабельності геопросторових даних та метаданих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інших держателів даних.
 2. Щорічний моніторинг функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних проводиться до 1 березня кожного року.

103. За результатами моніторингу та інших заходів згідно із цим Порядком, Держгеокадастр готує, оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та надає у строк до 15 квітня кожного року до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних щорічний звіт про стан функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних

Додаток 1
до Порядку

Склад базових геопросторових даних та основні геоінформаційні ресурси для їх створення

№ з/п Назва набору базових геопросторових даних Геоінформаційні ресурси для створення наборів базових геопросторових даних
1 Системи відліку координат і висот Банк геодезичних даних
2 Державний кордон України

 

Міжнародні договірні документи: делімітаційні, демаркаційні та редемаркаційні документи

Чергова довідкова карта України масштабу 1:100000

Базова державна топографічна карта масштабу 1:10000

Основна державна топографічна карта масштабу 1:50000

Цифрові топографічні карти масштабів 1:10000,
1:50000, 1:100000

3 Адміністративно-територіальні одиниці, в тому числі їх межі

 

Довідник адміністративно-територіального устрою України

Державний земельний кадастр

Державний реєстр географічних назв

Чергова довідкова карта України масштабу 1:100000

Базова державна топографічна карта масштабу 1:10000

Основна державна топографічна карта масштабу 1:50000

Цифрові топографічні карти масштабів 1:10000,
1:50000, 1:100000

4 Територіальні громади, в тому числі межі їх територій

 

Довідник адміністративно-територіального устрою України

Державний земельний кадастр

Державний реєстр географічних назв

Чергова довідкова карта України масштабу 1:100000

Базова державна топографічна карта масштабу 1:10000

Основна державна топографічна карта масштабу 1:50000

Цифрові топографічні карти масштабів 1:10000,
1:50000, 1:100000

5 Гідрографічні об’єкти та гідротехнічні споруди Державний водний кадастр

Базова державна топографічна карта масштабу 1:10000

Основна державна топографічна карта масштабу 1:50000

Чергова довідкова карта України масштабу 1:100000

Цифрові топографічні карти масштабів 1:10000, 1:50000, 1:100000

 

Цифрові топографічні плани масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000
6

 

Населені пункти, в тому числі їх вулично-дорожня мережа

 

Базова державна топографічна карта масштабу 1:10000

Основна державна топографічна карта масштабу 1:50000

Чергова довідкова карта України масштабу 1:100000

Цифрові топографічні карти масштабів 1:10000, 1:50000, 1:100000

7 Будівлі та споруди Містобудівний кадастр

Базова державна топографічна карта масштабу 1:10000

Цифрові топографічні карти масштабів 1:10000,
1:50000, 1:100000

Цифрові топографічні плани масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

8

 

Автомобільні дороги

 

Базова державна топографічна карта масштабу 1:10000

Основна державна топографічна карта масштабу 1:50000

Чергова довідкова карта України масштабу 1:100000

Цифрові топографічні карти масштабів 1:10000, 1:50000, 1:100000

9 Залізниці

 

Базова державна топографічна карта масштабу 1:10000

Основна державна топографічна карта масштабу 1:50000

Чергова довідкова карта України масштабу 1:100000

Цифрові топографічні карти масштабів 1:10000, 1:50000, 1:100000

Цифрові топографічні плани масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

10 Інженерні комунікації Цифрові топографічні плани масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000
11 Аеропорти, морські та річкові порти Базова державна топографічна карта масштабу 1:10000

Основна державна топографічна карта масштабу 1:50000

Чергова довідкова карта України масштабу 1:100000

Цифрові топографічні карти масштабів 1:10000, 1:50000, 1:100000

Цифрові топографічні плани масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

12 Земний покрив та ґрунти Базова державна топографічна карта масштабу 1:10000

Основна державна топографічна карта масштабу 1:50000

Державний земельний кадастр

Цифрові топографічні карти масштабів 1:10000, 1:50000, 1:100 000

Цифрові топографічні плани масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

13 Земельні ділянки Державний земельний кадастр
14 Реєстри вулиць та адреси об’єктів Державний адресний реєстр

Базова державна топографічна карта масштабу 1:10000

Цифрові топографічні карти масштабу 1:10000
Цифрові топографічні плани масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

Реєстри вулиць та адреси об’єктів

15 Географічні назви Державний реєстр географічних назв

Чергова довідкова карта України масштабу 1:100000

16 Цифрова модель рельєфу Цифрова модель рельєфу на основі:

Цифрові топографічні карти масштабів 1:10000, 1:50000, 1:100000

Цифрові топографічні плани масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

17 Ортофотоплани

 

Ортофотоплани, ортофотокарти

Цифрові ортофотокарти масштабу 1:10000

Цифрові ортофотоплани масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

 

Додаток 2
до Порядку

 

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування
та інші держателі, відповідальні за створення та оновлення геопросторових даних та метаданих 

№ з/п Набори (види) геопросторових даних

 

Геоінформаційні ресурси для створення наборів геопросторових даних Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та інші держателі, відповідальні за створення та оновлення геопросторових даних та метаданих
1 Державна геодезична референцна система координат УСК-2000 Банк геодезичних даних

 

Держгеокадастр

ДП «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії»

2 Державна геодезична мережа, крім гравіметричної мережі, у тому числі геодезичні пункти та нівелірні репери Банк геодезичних даних Держгеокадастр

ДП «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії»

3 Географічні назви

 

Власні назви географічних об’єктів (орографічних, гідрографічних, адміністративно-територіальних, соціально-економічних, природно-заповідних та інших)

Державний реєстр географічних назв

 

Чергова довідкова карта України масштабу 1:100000

Держгеокадастр

 

 

4 Адміністративно-територіальний устрій

 

Автономна Республіка Крим, області, міста, райони в містах, селища, села, об’єднані територіальні громади, територіальне море

Довідник адміністративно-територіального устрою України

 

Державний реєстр географічних назв

 

Державний земельний кадастр

 

Чергова довідкова карта України масштабу 1:100000

 

Держгеокадастр

 

ДП «Центр Державного земельного кадастру»

 

Мінрегіон

 

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування

5 Адреси

 

Опис місцезнаходження нерухомого майна та інших об’єктів адресації відповідно до поштового індексу, найменування елементів планувальної структури населених пунктів, елементів вулично-дорожньої мережі, а також цифрового та/або текстового буквено-цифрового позначення об’єкта адресації, що дає можливість його ідентифікувати

Державний адресний реєстр

 

Базова державна топографічна карта масштабу 1:10000

 

Цифрові топографічні карти масштабу 1:10000

 

Цифрові топографічні плани масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

 

Реєстри вулиць та адреси об’єктів

Держгеокадастр

 

ДП «УкрДАГП»

 

Укравтодор

 

АТ «Укрпошта»

 

Органи виконавчої влади

 

Органи місцевого самоврядування

 

 

6 Земельні ділянки та кадастрове зонування

 

Сформовані земельні ділянки та їх частини, земельні угіддя, масиви земель сільсько-господарського призначення, кадастрові зони та квартали

Державний земельний кадастр

 

Держгеокадастр

 

ДП «Центр Державного земельного кадастру»

 

7 Транспортні мережі

 

Транспорт загального користування (залізничний, морський, річковий, автомобільний і авіаційний, а також міський електротранспорт, у тому числі метрополітен), промисловий залізничний транспорт, відомчий транспорт, трубопровідний транспорт, шляхи сполучення загального користування, а також пов’язана з ними інфраструктура, вузли взаємодії різних видів транспорту

Основна державна топографічна карта масштабу 1:50000

 

Базова державна топографічна карта масштабу 1:10000

 

Цифрові топографічні карти масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:100000

 

Цифрові топографічні плани масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

 

Інформація про діяльність в області будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг і споруд

Держгеокадастр

 

ДП «УкрДАГП»

 

Міноборони

 

Мінінфраструктури

 

Укравтодор

 

АТ «Українська залізниця»

 

Державіаслужба

 

ДП «Адміністрація морських портів України»

ДП «Укрводшлях»

 

НАК «Нафтогаз України»

 

 

Інформація про діяльність в області проектування, будівництва, утримання, експлуатації, реконструкції, ремонту, модернізації, технічного переоснащення та інші види поліпшення об’єктів інфраструктури залізничного транспорту

 

Дані про аеропорти, аеродроми цивільної авіації, вертодроми, злітно-посадкові майданчики

 

Реєстр морських портів

 

Реєстр гідротехнічних споруд морських портів України

 

Дані про річкові гідротехнічні споруди

 

Дані про річкові порти

 

Дані про будівлі та інші берегові об’єкти річкових портів

 

Дані про магістральний трубопровідний транспорт та підземні сховища

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування

 

8 Гідрографія

 

Водні об’єкти (внутрішні морські води та територіальне море, річки, струмки, озера, водосховища, ставки, канали, водоносні горизонти), болота, басейни водозбірні, гідрографічне та водогосподарське районування, водогосподарські

Основна державна топографічна карта масштабу 1:50000

 

Базова державна топографічна карта масштабу 1:10000

 

Цифрові топографічні карти масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000

 

 

Держгеокадастр

 

ДП «УкрДАГП»

 

Міноборони

 

Міндовкілля

 

Держводагентство

 

Державна служба морського та річкового транспорту

 

 

системи, акваторії морських портів (портова акваторія), гідротехнічні споруди морських портів Цифрові топографічні плани масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

 

Інформація про використання водних ресурсів, ведення державного обліку водокористування та державного водного кадастру, про діяльність з проектування, будівництва і реконструкції систем захисту від шкідливої дії вод, групових і локальних водопроводів, систем водопостачання та каналізації у сільській місцевості, гідро-технічних споруд і каналів, меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури, водогосподарських об’єктів багатоцільового використання

 

Державний водний кадастр

 

Реєстр морських портів

 

Реєстр гідротехнічних споруд морських портів України

 

Дані про річкові гідротехнічні споруди

 

Дані про річкові порти

 

Дані про будівлі та інші берегові об’єкти річкових портів

ДУ «Держгідрографія»

 

Філія ДУ «Держгідрографія» «Укрморкартографія»

 

ДП «Адміністрація морських портів України»

 

ДП «Укрводшлях»

 

ДП «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України»

 

Органи виконавчої влади

 

Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування

 

9 Природоохоронні території та об’єкти

 

Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду

 

Міндовкілля

 

Держлісагентство

 

 

Території та об’єкти природно-заповідного фонду, їх функціональні та охоронні зони, території, зарезервовані з метою наступного заповідання, території та об’єкти екомережі, території Смарагдової мережі, водно-болотні угіддя міжнародного значення, біосферні резервати програми ЮНЕСКО “Людина і біосфера”, об’єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Дані про об’єкти природно-заповідного фонду в лісах підприємств, що належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України

Дані про об’єкти природно-заповідного фонду, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України

 

Держводагентство

 

Державна екологічна інспекція

 

Обласні державні адміністрації, Київська та Севастопольська міська державна адміністрація, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища

адміністрація природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, регіональних ландшафтних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків, зоологічних парків загальнодержавного значення, підприємства, установи та організації, у віданні яких перебувають інші території та об’єкти природно-заповідного фонду

10 Рельєф

 

Цифрові моделі рельєфу, що включають позначки висот земної поверхні, батиметрична поверхня, берегові лінії водойм

Цифрові моделі рельєфу, що включають позначки висот земної поверхні, батиметрична поверхня, берегові лінії водойм Держгеокадастр

 

ДП «УкрДАГП»

 

Міноборони

 

Держводагентство

 

Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування

 

11 Земний покрив

 

Земельні угіддя (сільськогосподарські угіддя; землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом; ліси та інші лісовкриті землі; води;

Земельні угіддя (сільськогосподарські угіддя; землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом; ліси та інші лісовкриті землі; води; землі під житловою забудовою; землі під громадською забудовою; Держгеокадастр

 

ДП «УкрДАГП»

 

Міноборони

 

Держлісагентство

 

землі під житловою забудовою; землі під громадською забудовою; землі, що використовуються для транспорту; землі, що використовуються для технічної інфраструктури; землі під промисловою забудовою; землі, зайняті поточним будівництвом та відведені під будівництво; землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами; землі, що використовуються для відпочинку та оздоровлення; землі під об’єктами та спорудами спеціального призначення) землі, що використовуються для транспорту; землі, що використовуються для технічної інфраструктури; землі під промисловою забудовою; землі, зайняті поточним будівництвом та відведені під будівництво; землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами; землі, що використовуються для відпочинку та оздоровлення; землі під об’єктами та спорудами спеціального призначення)

 

Основна державна топографічна карта масштабу 1:50000

 

Базова державна топографічна карта масштабу 1:10000

 

Цифрові топографічні карти масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000

 

Цифрові топографічні плани масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

 

Державний земельний кадастр

 

Державний лісовий кадастр

ДП «Центр Державного земельного кадастру»

 

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

12 Ортофотоплани

 

Фотографічні плани місцевості на точній геодезичній основі, отримані шляхом аерофотозйомки або космічної зйомки з подальшим

Ортофотоплани Держгеокадастр

 

ДП «УкрДАГП»

 

Міноборони

 

НКА

 

 

перетворенням знімків з центральної проекції в ортогональну за допомогою методу ортотрансформування Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування

 

13 Геологія

 

Геологічна будова надр, геоструктурне районування

Державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин

 

Державна еколого-геологічна карта масштабу 1:200000

 

Державна геологічна карта масштабу 1:200000

Каталог відомостей про геологічну інформацію

 

Дані з Державного сховища геологічної інформації та кам’яного матеріалу

 

Дані Державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин

 

Дані Державного балансу запасів корисних копалин

 

Дані Державного обліку підземних вод та водного кадастру

Каталог відомостей про геологічну інформацію

 

Дані Державного фонду родовищ корисних копалин та резерв цього фонду

 

Дані Державної реєстрації та облік робіт і досліджень, пов’язаних з геологічним вивченням надр

 

Карти сейсмічного районування території України

 

 

Міндовкілля

 

Держгеонадра

 

ДНВП «Державний інформаційний геологічний фонд України»

Дані обліку параметричних, пошукових, розвідувальних та експлуатаційних нафтових і газових свердловин

 

Дані з Єдиної інформаційної системи користування надрами

 

Дані моніторингу мінерально-сировинної бази, геологічного середовища та підземних вод

14 Статистичні одиниці

 

Просторові одиниці та їх кодування для поширення або використання статистичної інформації

Перелік просторових одиниць та їх кодів, які використовуються для поширення статистичної інформації Держстатистики

 

15 Будівлі і споруди

 

Будівлі (житлові та нежитлові), споруди (транспортні споруди, трубопроводи, комунікації, лінії електропередачі та зв’язку, комплексні промислові споруди, інші інженерні споруди)

Основна державна топографічна карта масштабу 1:50000

 

Базова державна топографічна карта масштабу 1:10000

 

Цифрові топографічні карти масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000

 

Цифрові топографічні плани масштабів 1:500, 1:1000,

1:2000, 1:5000

 

Містобудівний кадастр

 

Держгеокадастр

 

ДП «УкрДАГП»

 

Міноборони

 

Мінрегіон

 

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування

 

Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування

 

16 Ґрунти

 

Генетичні типи ґрунтів, агровиробничі групи ґрунтів, природно-

Державний земельний кадастр

 

Державний лісовий кадастр

Держгеокадастр

 

ДП «Центр Державного земельного кадастру»

 

Держлісагентство

сільськогосподарське районування, материнські породи, стратиграфічні підрозділи, генетичні типи четвертинних відкладень, гранулометричний склад, кам’янистість, еродованість, середній кут нахилу, потенційна вологоємність
17 Типи землекористування

 

Функціональні зони (громадські, житлові, ландшафтно-рекреаційні, курортні, транспортної інфраструктури, інженерної інфраструктури, виробничі, комунально-складські, сільськогосподарського призначення, спеціальні, історико-культурного призначення), категорії земель за цільовим призначенням, види цільового призначення земель та земельних ділянок

Державний земельний кадастр Держгеокадастр

 

18 Безпека життєдіяльності людини

 

Госпітальні округи, санітарно-епідеміологічна ситуація, ризики поширення інфекційних захворювань, вплив екологічного стану довкілля на здоров’я населення

Дані про госпітальні округи, санітарно-епідеміологічна ситуація, ризики поширення інфекційних захворювань, вплив екологічного стану довкілля на здоров’я населення

 

МОЗ

 

ДСНС

 

19 Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, служби, заклади, підприємства, установи та організації

 

 

Місцезнаходження органів державної влади та органів місцевого самоврядування, служб, закладів, підприємств, установ та організацій, відповідальних Мінюст

 

Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування

 

Місцезнаходження органів державної влади та органів місцевого самоврядування, служб, закладів, підприємств, установ та організацій, відповідальних за об’єкти інженерної інфраструктури та житлово-комунального господарства (водовідведення і каналізації, управління відходами, енерго- і водопостачання), центрів надання адміністративних послуг, закладів освіти, закладів охорони здоров’я, закладів соціального обслуговування за об’єкти інженерної інфраструктури та житлово-комунального господарства (водовідведення і каналізації, управління відходами, енерго- і водопостачання), центрів надання адміністративних послуг, закладів освіти, закладів охорони здоров’я, закладів соціального обслуговування

 

 

 

20 Служби моніторингу навколишнього природного середовища

 

Служби моніторингу навколишнього природного середовища, результати спостережень і вимірювання стану довкілля та інші параметри екосистем

Дані про служби моніторингу навколишнього природного середовища, результати спостережень і вимірювання стану довкілля та інші параметри екосистем Міндовкілля

 

Мінекономіки

 

Мінрегіон

 

МОЗ

 

Держгеокадастр

 

Держводагентство

 

Держлісагентство

 

ДСНС

 

Державна екологічна інспекція

 

НКА

 

Український гідрометеорологічний центр

 

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

 

Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України»

 

21 Виробничі, промислові та логістичні об’єкти

 

Промислові та виробничі об’єкти, у тому числі водозабірні споруди, споруди гірничодобувної промисловості, складські об’єкти

Основна державна топографічна карта масштабу 1:50000

 

Базова державна топографічна карта масштабу 1:10000

 

Цифрові топографічні карти масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000

 

Цифрові топографічні плани масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

 

Містобудівний кадастр

 

Промислові та виробничі об’єкти, у тому числі водозабірні споруди, споруди гірничодобувної промисловості, складські об’єкти

Держгеокадастр

 

ДП «УкрДАГП»

 

Міноборони

 

Мінрегіон

 

Міндовкілля

 

Держводагентство

 

Держгеонадра

 

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування

 

Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування

 

22 Споруди сільського господарства та аквакультури

 

Сільськогосподарські споруди, у тому числі меліоративні системи, теплиці, оранжереї, господарські двори та споруди

Основна державна топографічна карта масштабу 1:50000

 

Базова державна топографічна карта масштабу 1:10000

 

Цифрові топографічні карти масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000

 

Цифрові топографічні плани масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

 

Державний водний кадастр

 

Сільськогосподарські споруди, у тому числі

 

Держгеокадастр

 

ДП «УкрДАГП»

 

Держводагентство

 

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування

меліоративні системи, теплиці, оранжереї, господарські двори та споруди
23 Розподіл населення, демографія

 

Постійне населення України за статтю та віком, чисельність наявного населення, природний рух населення, народжуваність, смертність, середня очікувана тривалість життя, соціальні індикатори рівня життя населення

Статистична інформація про постійне населення України за статтю та віком, чисельність наявного населення, природний рух населення, народжуваність, смертність, середня очікувана тривалість життя, соціальні індикатори рівня життя населення

 

 

Держстатистики

 

Органи державної статистики

24 Територіальні зони, зони регулювання, обмеження у використанні земель та облікові одиниці

 

Частини території України, щодо яких здійснюються особливе регулювання та/або звітування на міжнародному, загальноєвропейському, національному, регіональному та місцевому рівнях; об’єкти поводження з відходами; обмеження у використанні земель (охоронні зони, зони санітарної охорони, санітарно-захисні зони, зони особливого використання земель, водоохоронні зони, прибережні захисні смуги, пляжні зони, смуги відведення, зони особливого режиму забудови, зони радіоактивного забруднення, зони

Містобудівний кадастр

 

Генеральна схема планування території України

 

Схеми планування окремих частин території України

 

Результати моніторингу стану розроблення генеральних планів населених пунктів на підставі даних інформаційних систем містобудівного кадастру регіонального рівня

 

Схеми планування території Автономної Республіки Крим, областей та окремих частин території з об’єктами регіонального значення за межами населених пунктів

 

 

Держгеокадастр

 

ДП «Центр Державного земельного кадастру»

 

Мінрегіон

 

Держводагентство

 

Міндовкілля

 

ДСНС

 

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування

 

надзвичайних екологічних ситуацій, спеціальні сировинні зони для виробництва сільськогосподарської продукції) Схеми планування району та окремих частин території з об’єктами районного значення за межами населених пунктів

 

Генеральні плани міст районного значення, селищ міського типу та сільських населених пунктів, в яких не створюються інформаційні системи містобудівного кадастру, плани зонування (зонінги) територій, історико-архітектурні опорні плани зазначених населених пунктів і детальні плани територій

 

Генеральний план міста, плани зонування (зонінги) територій, історико-архітектурний опорний план міста та детальні плани територій

 

Інженерно-транспортна інфраструктура

 

Червоні, жовті, зелені, блакитні лінії та лінії регулювання забудови

 

Державний земельний кадастр

 

Державний водний кадастр

 

Дані про обмеження у використанні земель (охоронні зони, зони санітарної охорони, санітарно-захисні зони, зони особливого використання земель, водоохоронні зони, прибережні захисні смуги, пляжні зони, смуги

відведення, зони особливого режиму забудови, зони радіоактивного забруднення, зони надзвичайних екологічних ситуацій, спеціальні сировинні зони для виробництва сільськогосподарської продукції

 

Дані про об’єкти поводження з відходами

 

Державний кадастр сховищ радіоактивних відходів

 

 

25 Зони природного ризику

 

Зони надзвичайної екологічної ситуації, деградовані землі (земельні ділянки, поверхня яких порушена внаслідок землетрусу, зсувів, карстоутворення, повеней, добування корисних копалин)

 

Дані про рівень надзвичайної ситуації та їх облік

 

Дані про зони надзвичайної екологічної ситуації, деградовані землі (земельні ділянки, поверхня яких порушена внаслідок землетрусу, зсувів, карстоутворення, повеней, добування корисних копалин)

Міндовкілля

 

ДСНС

 

ДАЗВ

 

26 Атмосферні умови

 

Атмосферне повітря, у тому числі атмосферні опади, викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, зони та агломерації для моніторингу атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря

Дані про атмосферне повітря, у тому числі атмосферні опади, викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, зони та агломерації для моніторингу атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря

 

Державний кадастр викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

 

Національний кадастр антропогенних викидів із джерел і абсорбції поглиначами парникових газів

Міндовкілля

 

МОЗ

 

ДСНС

 

ДАЗВ

 

Український гідрометеорологічний центр

 

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування

 

27 Метеорологічні географічні характеристики

 

Погодні умови та їх вимірювання, опади, температура, вміст водяної пари, швидкість і напрям вітру

Дані державного обліку та матеріали гідрометеорологічних спостережень

 

Дані з інформаційної бази гідрометеорологічних даних та даних про стан навколишнього природного середовища

 

Дані про рівень надзвичайної ситуації та їх облік

 

Дані про гідрометеорологічні, геліофізичні спостереження, фонових радіаційних та базових спостережень за станом забруднення навколишнього природного середовища

 

Інформація загального користування про фактичні та очікувані зміни гідрометеорологічних умов і стану навколишнього природного середовища, про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища, а також гідрометеорологічне обслуговування суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, діяльність яких залежить від гідрометеорологічних умов, у тому числі підприємств енергетики, агропромислового комплексу, комунального господарства, цивільної авіації та інших видів транспорту

 

 

ДСНС

 

Український гідрометеорологічний центр

Прогнозування погоди, гідрологічного режиму водних об’єктів, небезпечних і стихійних гідрометеорологічних явищ, урожайності сільськогосподарських культур
28 Морські регіони

 

Гідрографічні умови, шляхи руху суден, морські коридори, системи розподілу руху в територіальному морі, засоби навігаційного обладнання морських шляхів і акваторій

Дані про гідрографічні умови, шляхи руху суден, морські коридори, системи розподілу руху в територіальному морі, засоби навігаційного обладнання морських шляхів і акваторій Державна служба морського та річкового транспорту України

 

Державна установа «Держгідрографія»

 

Філія ДУ «Держгідрографія» «Укрморкартографія»

 

ДП «Адміністрація морських портів України»

29 Біогеографічні регіони

 

Природно-сільськогосподарське, еколого-економічне, протиерозійне та інші види районування

Дані про природно-сільськогосподарське, еколого-економічне, протиерозійне та інші види районування

 

Міндовкілля

 

Мінекономіки

 

30 Природні оселища (біотопи)

 

Ділянки суші чи водного простору природного або напівприродного походження, що визначаються за географічними, абіотичними та біотичними особливостями

Дані про ділянки суші чи водного простору природного або напівприродного походження, що визначаються за географічними, абіотичними та біотичними особливостями

 

Міндовкілля
31 Поширення видів

 

Географічний розподіл поширеності видів тварин і рослин у розрізі адміністративно-територіальних одиниць чи інших аналітичних одиниць

Державний кадастр рослинного світу

 

Державний кадастр тваринного світу

 

Дані Червоної та Зеленої книг України

 

Міндовкілля

 

Структурні

підрозділи екології та природних ресурсів обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони

навколишнього природного середовища

 

Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАНУ

 

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгузена НАНУ

32 Енергетичні ресурси

 

Нафтогазопрояви, нафтогазоперспективні площі, структури, параметричні, пошукові, розвідувальні та експлуатаційні нафтові і газові свердловини, об’єкти альтернативної енергетики (гідроенергетичні, біоенергетичні, сонячні, вітрові енергетичні ресурси)

Дані про теплові, атомні і гідравлічні електростанції, об’єкти альтернативної енергетики

 

Дані про магістральні і міждержавні електромережі

 

Міненергетики

 

ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго»

 

33 Мінеральні ресурси

 

Родовища корисних копалин, гірські породи, руди, мінерали, підземні води, відпрацьовані родовища загальнопоширених корисних копалин, прояви загальнопоширених корисних копалин, шліхові ореоли, точки і зони мінералізації, окремі мінералогічні знахідки з високим вмістом цінних компонентів, геохімічні, геофізичні аномалії

Державний кадастр природних лікувальних ресурсів

 

Державний водний кадастр (підземні води)

 

Державний кадастр родовищ та проявів корисних копалин

 

Державний баланс запасів корисних копалин

 

Дані про спеціальні дозволи на користування надрами

 

Електронний каталог фондів геологічних матеріалів

 

Каталог відомостей про геологічну інформацію

 

 

МОЗ

 

ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України»

 

Міндовкілля

 

Держводагентство

 

Держгеонадра

 

ДНВП «Державний інформаційний геологічний фонд України»

 

Дані державного фонду родовищ корисних копалин та резерву цього фонду

 

Дані Державної реєстрації та обліку робіт і досліджень, пов’язаних з геологічним вивченням надр

 

Карти сейсмічного районування території України

 

Дані обліку параметричних, пошукових, розвідувальних та експлуатаційних нафтових і газових свердловин

 

Дані з Єдиної інформаційної системи користування надрами

 

Дані моніторингу мінерально-сировинної бази, геологічного середовища та підземних вод

34 Об’єкти всесвітньої спадщини, їх території та буферні зони, об’єкти культурної спадщини

 

Об’єкти всесвітньої спадщини, їх території та буферні зони, об’єкти культурної спадщини, їх території та зони охорони пам’яток культурної спадщини, історичні ареали населених місць, історико-культурні заповідники, історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території, музеї

Дані про об’єкти всесвітньої спадщини, їх території та буферні зони, об’єкти культурної спадщини

 

Державний реєстр національного культурного надбання

 

Містобудівний кадастр

МКІП

 

Міндовкілля

 

Мінрегіон

 

Орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань архітектури, структурні підрозділи обласних, районних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій з питань містобудування та архітектури

 

Додаток 3
до Порядку

Перелік базових для національної інфраструктури геопросторових даних національних стандартів, гармонізованих з міжнародними стандартами серії ISO 19100 «Географічна інформація/Геоматика»

№ з/п Назва стандарту Дата прийняття/чинність
1 ДСТУ ISO 19101:2009

(ISO 19101:2002, IDT) Географічна інформація. Еталонна модель

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 15.10.2009 р. № 375 «Про затвердження національних стандартів України та скасування нормативних документів (чинний з 01.07.2011)
2 ДСТУ ISO 19103:2017

(ISO 19103:2015, IDT) Географічна інформація. Мова концептуальних схем

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 14.08.2017 р. № 226 «Про прийняття національних нормативних документів, зміни та поправки до національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, та скасування нормативних документів України» (чинний з 01.10.2017)
3 ДСТУ ISO 19107:2017

(ISO 19107:2003, IDT) Географічна інформація. Просторова схема

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 14.08.2017 р. № 226 «Про прийняття національних нормативних документів, зміни та поправки до національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, та скасування нормативних документів України» (чинний з 01.10.2017)
4 ДСТУ ISO 19108:2017

(ISO 19108:2002, IDT) Географічна інформація. Часова схема

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 14.08.2017 р. № 226 «Про прийняття національних нормативних документів, зміни та поправки до національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, та скасування нормативних документів України» (чинний з 01.10.2017)
5 ДСТУ ISO 19109:2017

(ISO 19109:2015, IDT) Географічна інформація. Правила для прикладної схеми

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 14.08.2017 р. № 226 «Про прийняття національних нормативних документів, зміни та поправки до національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, та скасування нормативних документів України» (чинний з 01.10.2017)
6 ДСТУ ISO 19110:2017

(ISO 19110:2016, IDT) Географічна інформація. Методологія каталогізації об’єктів

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 14.08.2017 р. № 226 «Про прийняття національних нормативних документів, зміни та поправки до національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, та скасування нормативних документів України» (чинний з 01.10.2017)
7 ДСТУ ISO 19111:2017

(ISO 19111:2007, IDT) Географічна інформація. Просторова прив’язка за координатами

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 14.08.2017 р. № 226 «Про прийняття національних нормативних документів, зміни та поправки до національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, та скасування нормативних документів України» (чинний з 01.10.2017)
8 ДСТУ ISO 19112:2017

(ISO 19112:2003, IDT) Географічна інформація. Просторова прив’язка за географічними ідентифікаторами

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 14.08.2017 р. № 226 «Про прийняття національних нормативних документів, зміни та поправки до національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, та скасування нормативних документів України» (чинний з 01.10.2017)
9 ДСТУ ISO 19117:2017

(ISO 19117:2012, IDT) Географічна інформація. Зображення

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 14.08.2017 р. № 226 «Про прийняття національних нормативних документів, зміни та поправки до національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, та скасування нормативних документів України» (чинний з 01.10.2017)
10 ДСТУ ISO 19118:2017

(ISO 19118:2011, IDT) Географічна інформація. Кодування

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 14.08.2017 р. № 226 «Про прийняття національних нормативних документів, зміни та поправки до національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, та скасування нормативних документів України» (чинний з 01.10.2017)
11 ДСТУ ISO 19119:2017

(ISO 19119:2016, IDT) Географічна інформація. Сервіси

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 14.08.2017 р. № 226 «Про прийняття національних нормативних документів, зміни та поправки до національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, та скасування нормативних документів України» (чинний з  01.10.2017)
12 ДСТУ ISO 19123:2017

(ISO 19123:2005, IDT) Географічна інформація. Схема для геометрії і функцій покриття

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 14.08.2017 р. № 226 «Про прийняття національних нормативних документів, зміни та поправки до національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, та скасування нормативних документів України» (чинний з 01.10.2017)
13 ДСТУ ISO/TS 19127:2017 (ISO/TS 19127:2005, IDT)

Географічна інформація. Геодезичні коди і параметри

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 14.08.2017 р. № 226 «Про прийняття національних нормативних документів, зміни та поправки до національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, та скасування нормативних документів України» (чинний з 01.10.2017)
14 ДСТУ ISO 19136:2017

(ISO 19136:2007, IDT) Географічна інформація. Мова географічної розмітки GML

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 14.08.2017 р. № 226 «Про прийняття національних нормативних документів, зміни та поправки до національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, та скасування нормативних документів України» (чинний з  01.10.2017)
15 ДСТУ ISO/TS 19139:2017 (ISO/TS 19139:2007, IDT)

Географічна інформація. Метадані – XML схема реалізації

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 14.08.2017 р. № 226 «Про прийняття національних нормативних документів, зміни та поправки до національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, та скасування нормативних документів України» (чинний з 01.10.2017)
16 ДСТУ 8774:2018

Географічна інформація. Правила моделювання геопросторових даних

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 11.06.2018 р. № 158 «Про прийняття національних нормативних документів» (чинний з 01.07.2019)
17 ДСТУ ISO 19131:2019

(ISO 19131:2007;

Amd 1:2011, IDT)

Географічна інформація. Специфікація геоінформаційного продукту

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 26.11.2019 р. № 376 «Про прийняття та скасування національних стандартів»

з змінами відповідно до наказу ДП «УкрНДНЦ» від 18.03.2020 р. №72 «Про внесення змін до наказу від 26.11.2019 р. № 376»  (чинний з 01.01.2021)

18 ДСТУ ISO 19157:2020

(ISO 19157:2013, IDT) Географічна інформація. Якість геопросторових даних

На затвердженні
19 ДСТУ ISO 19115-1:2020 (ISO 19115:2014, IDT) Географічна інформація. Метадані – Частина 1: Основи На розгляді
20 ДСТУ ISO/TS 19115-3:2020 (ISO /TS 19115-3:2016, IDT)

Географічна інформація. Метадані – Частина 3: XML схема реалізації для основних концепцій

На розгляді

 

Додаток 4
до Порядку

Технічні вимоги до метаданих для наборів геопросторових даних і
геоінформаційних сервісів національної інфраструктури
геопросторових даних  

 1. Загальні положення

1.1. В цих технічних вимогах визначено мінімальний набір елементів метаданих, які складають профілі метаданих для наборів геопросторових даних і метаданих для геоінформаційних сервісів національної інфраструктури геопросторових даних (далі – НІГД) та охоплюють довідкову інформацію про геопросторові дані і сервіси, визначену частиною шостою статті 5 Закону України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних».

1.2. У профілі метаданих для наборів геопросторових даних та метаданих для геоінформаційних сервісів НІГД (далі – Профілі) включено відповідно 26 та 20 елементів із понад 400 елементів загального набору метаданих, визначених у міжнародному стандарті ISO 19115-1:2014 «Географічна інформація. Метадані. Частина 1: Основи» (далі – ISO 19115-1:2014).

1.3. Найменування і типи даних елементів метаданих відповідають таким міжнародним стандартам:

ISO 19115-1:2014 Географічна інформація. Метадані. Частина 1 – Основи;

ISO/TS 19115-3:2016 Географічна інформація. Метадані. Частина 3 – XML схема реалізації для основних концепцій;

ДСТУ ISO 19157:2020 (ISO 19157:2013, IDT) Географічна інформація. Якість геопросторових даних.

1.4. Для створення метаданих у складі національного геопорталу та геопорталів НІГД реалізуються прикладні сервіси створення метаданих з мінімальним набором елементів метаданих для Профілів, визначених в цих вимогах.

1.5. Прикладні сервіси створення метаданих повинні забезпечувати формування наборів метаданих в XML форматах за схемами, визначеними у міжнародному стандарті ISO/TS 19115-3:2016, формальний опис яких надається у відкритому доступі на офіційному сайті Міжнародної організації стандартизації (ISO) за посиланням: https://standards.iso.org/iso/19115/.

 1. Склад профілів метаданих НІГД для наборів геопросторових даних та геоінформаційних сервісів

2.1. Склад Профілів визначено у відповідності до таких правил створення профілів, сформульованих у ISO 19115-1:2014:

1) профіль не маже змінювати ім’я, визначення або тип даних елемента метаданих;

2) профіль повинен включати:

ядро метаданих, визначених у ISO 19115-1:2014 для цифрового набору геопросторових даних або для геоінформаційних сервісів, визначених цим стандартом;

усі обов’язкові метадані у всіх обов’язкових розділах;

усі умовні елементи метаданих у всіх обов’язкових секціях, якщо набір даних відповідає умові, що вимагається розділом;

усі обов’язкові елементи метаданих у всіх умовних секціях, якщо набір даних відповідає умові, що вимагаються розділом;

усі умовні елементи метаданих у всіх умовних розділах, якщо набір даних відповідає умові, що вимагається елементом метаданих та розділом;

3) профіль має бути доступний кожному, хто отримує метадані, що створені у відповідності з цим профілем.

2.2. Перелік елементів профілю метаданих для наборів геопросторових даних НІГД визначено в таблиці 1 та включає:

ядро елементів метаданих (рядки 1 – 18 в таблиці 1), що визначені в додатку F.2 до ISO 19115-1:2014 для виявлення несервісних геоінформаційних ресурсів, до яких належать набори геопросторових даних та комплекси наборів геопросторових даних;

вісім елементів (рядки 19 – 26 таблиці 1) із загальних елементів метаданих за ISO 19115-1:2014 з додатковими відомостями про референцну систему координат набору даних, стадію виробництва даних, відповідність даних певній специфікації, частоту оновлення даних, а також додаткові відомості про набір метаданих для їх коректного використання пошуковими сервісами.

2.3. Перелік елементів профілю метаданих для геоінформаційних сервісів НІГД визначено в таблиці 2 та включає:

ядро елементів метаданих (рядки 1 – 16 в таблиці 2), що визначені в додатку F.3 до ISO 19115-1:2014 для виявлення геоінформаційних сервісів;

чотири елементи (рядки 17 – 20 таблиці 2) із загальних елементів метаданих за ISO 19115-1:2014 з додатковими відомостями про набір метаданих для їх коректного використання пошуковими сервісами.

2.4. Таблиці складу профілів метаданих містять загальні відомості про елементи метаданих за такою загальною структурою:

порядковий номер елемента метаданих в таблиці;

найменування елемента та його познака в ієрархії класів елементів метаданих відповідно до ISO 19115-1:2014;

познаки обов’язковості та множинності входження елементу метаданих в набір метаданих певного ресурсу;

коментарі щодо призначення, змісту і типів даних елементів метаданих. 

2.5. Обов’язковість – визначає, чи є елемент обов’язковим (О) для заповнення чи умовним (У), що включаються в набір елементів про певний ресурс (набір геопросторових даних, комплект наборів геопросторових даних або геоінформаційний сервіс), якщо для ресурсу виконується зазначена в профілі умова – найчастіше це наявність в ресурсу, що описується метаданими, відповідної властивості, для опису якої призначений умовний елемент метаданих.

2.6. Множинність входження – визначає можливе число елементів метаданих або їх груп в наборі метаданих, що описує певний ресурс. У таблицях 1 та 2 для значень множинності входження використовуються такі познаки:

[1] – «рівно один» означає, що елемент метаданих документується для певного ресурсу лише один раз;

[1 … *] – «один або багато» означає, що елемент певного типу документується мінімум один раз;

3) [0..1] – «нуль або один» вказує на те, що елемент метаданих є необов’язковим, але в разі наявності документується лише один раз;

4) [0 .. *] – «нуль або багато» означає, що наявність елемента метаданих є необов’язковим, але елемент може документуватися за потреби стільки раз, скільки це необхідно;

5) при множинності рівній 0..1 або 0 .. *, умова визначає, коли відповідні елементи метаданих є обов’язковими.

Таблиця 1

Склад
профілю метаданих для наборів геопросторових даних

№ з/п Назва елемента метаданих

та його познака за ISO 19115-1:2014

Ознака обов’язковості та множинність входження Коментар
1 Унікальний ідентифікатор метаданих:

(MD_Metadata.metadataIdentifier:MD-Identifier)

О [1] Унікальний ідентифікатор для метаданих, що зазвичай формується програмними засобами підготовки метаданих.
2 Назва ресурсу:

(MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.citation > CI_Citation.title)

О [1] Характерна назва, зазвичай унікальна, що ідентифікує ресурс (набір даних або комплект наборів даних).
3* Дата створення/оновлення ресурсу:

(MD_Metadata.idenitificationInfo> MD_DataIdentification.citation> CI_Citation.date та CI_Citation.dateType)

О [1…*] Дати створення, оновлення ресурсу, які допомогають ідентифікувати ресурс.

Вказується дата та тип події за класифікатором CI_DateTypeCode (див. пункт 3.1)

4 Унікальний ідентифікатор ресурсу:

(MD_Metadata.identificationInfo> MD_DataIdentification.citation> CI_Citation.identifier>MD_Identifier)

У [1…*] За наявності надається унікальна ідентифікація ресурсу, може бути множинна для комплекту наборів даних.
5 Контактна інформація відповідальних за ресурс:

(MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.PointOfContact > CI_Responsibility)

О [1…*] Назви сторін (особи, посади, підприємства, установи тощо), відповідальних за ресурс, їх функції щодо ресурсу згідно класифікатора CI_RoleCode (див. пункт 3.2) та контактні дані (телефон, адреса тощо).
6 Просторове охоплення:

(MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.extent > EX_Extent.geographicElement > EX_GeographicExtent > EX_GeographicBoundingBox  або EX_BoundingPolygon або EX_GeographicDescription)

О [1…*] Опис просторового охоплення території даними ресурсу може подаватися координатами (широта, довгота) південно-західного та північно-східного кута прямокутної області охоплення або координатами меж полігональної області або географічною назвою територіальної одиниці.

 

 

7 Мова ресурсу:

(MD_Metadata > MD_DataIdentification.defaultLocale > PT_Locale)

О [1…*] Код мови та код набору символів, що використовуються в ресурсі.

За замовчуванням:

код мови: Ukr

код набору символів: utf8.

8 Тематична категорія ресурсу:

(МD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.topicCategory > MD_TopicCategoryCode)

О [1…*] Код тематичної категорії за класифікатором базових категорій, що визначені в ISO 19115-1:2014 (див. пункт 3.3), та який може доповнюватися.
9 Просторове розрізнення:

(MD_Metadata.identificationInfo > MD_Identification.spatialResolution > MD_Resolution.equivalentScale,

MD_Resolution.distance, MD_Resolution.vertical або

MD_Resolution.angularDistance або MD_Resolution.levelOfDetail)

У [0..*] Числовий масштаб (рівень деталізації), поданий як знаменник масштабу карти або відстань для просторового розрізнення (в плані, по вертикалі, кутового) або рівень деталізації. Обов’язковий, якщо еквівалентна шкала або відстань розрізнення можуть бути вказаними.
10 Тип ресурсу:

(MD_Metadata.metadataScope > MD_Scope.resourceScope)

О [1] Код типу ресурсу, що описується в метаданих, за класифікатором MD_ScopeCode, зокрема:

dataset – набір даних;

series – комплект наборів даних.

11 Стислий опис ресурсу:

(MD_Metadata.identificationInfo > MD_Identification.abstract)

О [1] Реферативний опис, призначення, структури, складу та змісту набору геопросторових даних та інші доречні для користувачів відомості про ресурс.
12 Додаткова інформація про часове та/або вертикальне охоплення ресурсу:

(MD_Metadata.identificationInfo > MD_Identification.extent > EX_Extent > EX_TemporalExtent або EX_VerticalExlent)

У [1, 2] За наявності вказується період часу, охоплений вмістом ресурсу (тип даних TM_Primitive за ISO 19108) та/або інтервал значень відміток висоти у визначеній системі висот.
13 Походження ресурсу:

(MD_Metadata > resourceLineage > LI_Lineage)

О [1…*] Опис джерел ресурсу та основних технологічних процесів, що використову-валися для виробництва ресурсу.
14 Он-лайн доступ до ресурсу:

(MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.citation > CI_Citation.onlineResource >

CI_OnlineResource)

У [0…*]

За наявності вказуються URL адреси он-лайн доступу до ресурсу, до геоінформаційних сервісів та

 

до додаткової інформації про ресурс.
15 Ключові слова:

 

(MD_Metadata > MD_DataIdentification >

descriptiveKeywords > MD_Keywords)

О [1…*] Слова або фрази, що описують ресурс та використовуються для індексування в пошукових системах. Також вказується посилання на офіційний словник (довідник) – джерела ключових слів.
16 Обмеження щодо доступу та використання ресурсу:

(MD_Metadata > MD_DataIdentification > MD_Constraints > MD_Constraints.useLimitations та/або MD_LegalConstraints та/або MD_SecurityConstraints)

О [1…*] Обмеження щодо доступу та використання ресурсу, зокрема:

обмеження щодо придатності ресурсу для використання в певних сферах;

обмеження щодо захисту конфіденційності та інтелектуальної власності;

обмеження в інтересах національної безпеки та будь-які інші обмеження і застереження на використання ресурсу та метаданих або їх відсутність.

Код виду обмеження вказується відповідно до класифікатора (див. пункт 3.4)

17 Дата створення/оновлення метаданих:

(MD_Metadata.dateInfo:CI_Date)

О [1…*] Дата створення та оновлення метаданих.
18 Контактна інформація відповідальних за метадані:

(MD_Metadata.contact: CI_Responsibility)

О [1…*] Назва та контактні дані сторони, відповідальної за створення та оновлення метаданих.
19 Інформація про референцну систему координат (SRC) ресурсу:

(MD_Metadata > MD_ReferenceSystem > referenceSystemIdentifier: MD_Identifier)

О [1] Вказується ідентифікатор (код) SRC та системи висот згідно бази даних міжнародного репозитарію параметрів систем координат EPSG: https://epsg.org/home.html

Для УСК-2000 (ім’я UCS-2000 в EPSG) вказуються код EPSG:5558 або інші похідні згідно пункту 3.5.

 

 

 

20 Статус ресурсу:

(MD_Metadata.identificationInfo > MD_Identification.status > MD_ProgressCode)

О [1] Вказується код статусу за життєвим циклом геопросторових даних за класифікатором MD ProgressCode (див. пункт 3.6).
21 Інформація про відповідність ресурсу:

(MD_DataQualityCommon > DQ_Result > DQ_ConformanceResult > обов’язково

DQ_ConformanceResult.specification: CI_Citation та DQ_ConformanceResult. pass: Boolean і за потреби DQ_ConformanceResult. Explanation: CharacterString)

О [1] Подається як клас метаданих про якість даних у відповідності до ISO 19157.

Обов’язково вказується посилання на специфікацію набору геопросторових даних або на інший документ з вимогами до даних та показник відповідності (1= так; 0 = ні), а за потреби надається текстове пояснення рівня відповідності.

22 Інформація про формат даних ресурсу:

(MD_Metadata > MD_Format.formatSpecificationCitation:

CI_Citation)

О [1] Вказується загальноприйнята познака формату даних, версії формату та/або URL адреса посилання на специфікацію для формату даних.
23 Інформація про підтримку ресурсу:

(MD_Metadata > MD_MaintenanceInformation > MD_MaintenanceInformation. maintenanceAndUpdateFrequency або userDefinedMaintenanceFrequency)

О [1] Вказується код частоти оновлення даних за класифікатором (див. пункт 3.7) або визначена виробником періодичність оновлення.
24 Унікальний ідентифікатор «батьківського» набору елементів метаданих:

(MD_Metadata.parentMetadata: CI_Citation)

У [1] Унікальний ідентифікатор «батьківського» набору елементів метаданих parentMetadata. Наприклад, вказується ідентифікатор метаданих для комплекту наборів даних, якщо набір даних, що описується в метаданих, постачається в складі комплекту наборів даних.
25 Інформація про мову метаданих:

(MD_Metadata.defaultLocale:PT_Locale)

О [1] Код мови та код набору символів, що використо-вуються в ресурсі.

За замовчуванням:

код мови: Ukr

код набору символів: utf-8.

26 Інформація про відповідність метаданих стандартам:

(MD_Metadata.metadataStandard:

CI_Citation та/або MD_Metadata.metadataProfile:

CI_Citation)

О [1…*]

Вказується позначення та назва стандарту (стандартів) та/або профілю, яким відповідає набір елементів метаданих.

Таблиця 2

Склад
профілю метаданих для геоінформаційних сервісів

№ з/п Назва елемента метаданих

та його познака за міжнародним стандартом ISO 1915-1:2014

Ознака обов’язковості та множинність входження Коментар
1 Унікальний ідентифікатор метаданих:

(MD_Metadata.metadataIdentifier:MD-Identifier)

О [1] Унікальний ідентифікатор для метаданих, що зазвичай формується програмними засобами підготовки метаданих.
2 Назва сервісу:

(MD_Metadata.identificationInfo > SV_ServiceIdentification.citation > CI_Citation.title)

О [1] Характерна назва, зазвичай унікальна, що ідентифікує сервіс.
3 Дата створення/оновлення сервісу:

(MD_Metadata.idenitificationInfo> SV_ServiceIdentification > CI_Citation.date та CI_Citation.dateType)

О [1…*] Дати створення, оновлення сервісу, які допомагають ідентифікувати сервіс. Вказується дата і тип події за класифікатором CI_DateTypeCode (див. пункт  3.1).
4 Унікальний ідентифікатор сервісу:

(MD_Metadata.identificationInfo> SV_ServiceIdentification.citation> CI_Citation.identifier>MD_Identifier)

Н [1…*] Унікальний ідентифікатор сервісу.
5 Сторона відповідальна за сервіс:

(MD_Metadata.identificationInfo > SV_ServiceIdentification.pointOfContact > CI_Responsibility)

О [1…*] Назва відповідальних за сервіс та їх контактні дані        (е-mail, телефон, адреса тощо).
6 Геопросторове охоплення:

 

(MD_Metadata.identificationInfo > SV_ServiceIdentification.extent > EX_Extent.geographicElement > EX_GeographicExtent > EX_GeographicBoundingBox  або EX_BoundingPolygon або EX_GeographicDescription)

О [1] Опис геопросторового охоплення території даними сервісу може подаватися координатами (широта, довгота) південно-західного та північно-східного кута прямокутної області охоплення або координатами меж полігональної області, або географічною назвою територіальної одиниці.
7 Тематична категорія сервісу:

(МD_Metadata.identificationInfo > SV_ServiceIdentification.topicCategory > MD_TopicCategoryCode)

О [1…*] Код тематичної категорії за класифікатором базових категорій, що визначені в ISO 19115-1 (див. пункт 3.3), та який може доповнюватися.
8 Тип ресурсу:

(MD_Metadata.metadataScope > MD_Scope.resourceScope)

О [1] Код типу ресурсу, що описується в метаданих, за класифікатором MD_ScopeCode, зокрема:

service – для сервісу.

9 Тип сервісу:

(MD_Metadata.identificationInfo > SV_ServiceIdentification.serviceType)

О [1] Вказується ім’я типу сервісу, наприклад: пошук, відображення, завантаження, перетворення тощо.
10 Стислий опис сервісу:

(MD_Metadata.identificationInfo > SV_ServiceIdentification.abstract)

О [1] Реферативний опис призначення сервісу, його інформаційних ресурсів та інші доречні відомості для користувачів сервісу. Найважливіші деталі необхідно описувати в перших реченнях або в перших 100 символах.
11 Стандарт, якому відповідає сервіс:

(MD_Metadata.identificationInfo > SV_ServiceIdentification.serviceStadard  CI_Citation)

О [1…*] Вказується позначення та назва стандарту (стандартів), яким відповідає сервіс за функціями та інтерфейсом.
12 Он-лайн доступ до ресурсу:

(MD_Metadata.identificationInfo > SV_ServiceIdentification.citation > CI_Citation.onlineResource >

CI_OnlineResource)

О [1…*] URL адреси онлайн доступу до сервісу та до додаткової інформації про сервіс.
13 Ключові слова:

(MD_Metadata >SV_ServiceIdentification>  MD_Keywords)

О [1…*] Слова або фрази, що описують сервіс та використовуються для індексування в пошукових системах. Одно із ключових слів повинно стосуватися класифікації типу сервісу. Також вказується посилання на офіційний словник (довідник) як джерела ключових слів.
14 Обмеження щодо доступу та використання ресурсу:

(MD_Metadata > SV_ServiceIdentification > MD_Constraints > MD_Constraints.useLimitations та/або MD_LegalConstraints та/або MD_SecurityConstraints)

О [1…*] Обмеження щодо доступу та використання ресурсу; обмеження щодо придатності ресурсу для використання в певних сферах; обмеження щодо захисту конфіденційності та інтелектуальної власності; обмеження в інтересах національної безпеки та будь-які інші обмеження і
  застереження щодо використання ресурсу та метаданих або їх відсутність. Код виду обмеження вказується відповідно до класифікатора (див. пункт 3.4).
15 Тип зв’язності сервісу з ресурсом даних:

(MD_Metadata > SV_ServiceIdentification> SV_ServiceIdentification.couplingType>

SV_CouplingType>

У[1] Застосовується, якщо сервіс забезпечує доступ до набору даних. Елемент метаданих тип зв’язності сервісу із набором даних визначається кодом міри зв’язності за класифікатором SV_CouplingType (див. пункт 3.8).
16 Опис ресурсу зв’язаного із сервісом:

MD_Metadata > SV_ServiceIdentification > SV_ServiceIdentification.coupledResource>

SV_CoupledResource>

У[1…*] Застосовується, якщо сервіс забезпечує доступ до набору даних. Елемент метаданих описує ідентифікатор та назву пов’язаного набору даних.
17 Дата створення/оновлення метаданих:

(MD_Metadata.dateInfo:CI_Date)

О [1…*] Дата створення та оновлення метаданих.
18 Інформація про мову метаданих:

 

(MD_Metadata.defaultLocale:PT_Locale)

О [1] Код мови та код набору символів, що використовуються в ресурсі.

За замовчуванням:

код мови: Ukr

код набору символів: utf-8.

19 Інформація про відповідність метаданих стандартам:

(MD_Metadata.metadataStandard:

CI_Citation та/або MD_Metadata.metadataProfile:

CI_Citation)

О [1…*] Вказується позначення та назва стандарту (стандартів) та/або профілю, яким відповідає набір елементів метаданих.
20 Контактна інформація відповідальних за метадані:

(MD_Metadata.contact: CI_Responsibility)

О [1…*] Назва та контактні дані сторони, відповідальної за створення та оновлення метаданих.
 1. Базові класифікатори для значень елементів метаданих

3.1. Класифікатор CI_DateTypeCode для коду події, для якої вказується дата, у відповідності до додатку B.3.2 до ISO 19115-1:2014

Назва Код Визначення
CI_DateTypeCode (код типу дати) Тип події, пов’язаної з певною датою
1 створення creation Дата створення ресурсу
2 публікація publication Дата публікації (випуску) ресурсу
3 перевірка revision Дата, що визначає коли ресурс було переглянуто, покращено або виправлено
4 закінчення терміну expiry Дата, що визначає коли ресурс стає нечинним
5 останнє оновлення lastUpdate Дата останнього оновлення
6 остання перевірка lastRevision Дата, останньої перевірки ресурсу
7 наступне оновлення nextUpdate Дата наступного оновлення ресурсу
8 недоступний unavailable Дата, що визначає коли ресурс став недоступним чи закритим для отримання
9 діючий inForce Дата введення ресурсу в дію
10 прийняття adopted Дата, що визначає коли ресурс було прийнято
11 застарілий deprecated Дата, з якої ресурс вважається застарілим
12 замінений superseded Дата заміни ресурсу (оновлення) або заміни його іншим ресурсом
13 період визначення чинності validityBegins Період часу розгляду даних для надання статусу «чинний».

Примітка. Можливий проміжок часу між створенням даних та введенням даних в дію.

14 дата припинення чинності validityExpires Дата, з якої дані більше не розглядаються як чинні
15 випуск released Дата виходу даних у публічний доступ
16 розповсюдження distribution Дата, що визначає коли екземпляр ресурсу було розповсюджено

3.2. Класифікатор CI_RoleCode для коду функції (ролі) відповідальної сторони щодо ресурсу у відповідності до додатку B.3.5 до ISO 19115-1:2014

Назва Код Визначення
CI_RoleCode (код ролі) Функції відповідальної сторони
1 постачальник resourceProvider Суб’єкт, що є постачальником ресурсу
2 держатель custodian Суб’єкт, що приймає на себе зобов’язання підзвітності та відповідальності за ресурс і забезпечує належне підтримання та обслуговування
3 власник owner Суб’єкт, що є власником ресурсу
4 користувач user Суб’єкт, що використовує ресурс
5 розповсюджувач distributor Суб’єкт, що розповсюджує ресурс
6 ініціатор originator Суб’єкт, що створив ресурс
7 контакт pointOfContact Суб’єкт, що надає відомості щодо ресурсу або способах його придбання
8 головний дослідник principalInvestigator Головний суб’єкт, відповідальний за збирання даних та дослідження
9 обробник processor Суб’єкт, що опрацював дані у такий спосіб, що модифікував ресурс
10 видавник publisher Суб’єкт, що видав ресурс
11 автор author Суб’єкт, що є автором ресурсу
12 спонсор sponsor Суб’єкт, що спонсорував ресурс
13 співавтор coAuthor Суб’єкт, що є співавтором ресурсу
14 співробітник collaborator Суб’єкт, що асистував при створенні ресурсу та не є головним дослідником
15 редактор editor Суб’єкт, що переглядає та змінює ресурс для покращення змісту
16 посередник mediator Клас організацій, що забезпечують доступ до ресурсу та визначають для кого ресурс призначено та для кого він є корисним
17 правовласник rightsHolder Суб’єкт, що володіє та управляє правами на ресурс
18 вкладник contributor Суб’єкт, що вносить вклад до ресурсу
19 фінансист funder Суб’єкт, що надає грошову підтримку ресурсу
20 зацікавлена сторона stakeholder Суб’єкт, зацікавлений в ресурсі чи його використанні

3.3. Класифікатор MD_TopicCategoryCode для коду тематичної категорії ресурсу у відповідності до додатку B.3.30 до ISO 19115-1:2014

Назва Код Визначення
MD_TopicCategoryCode (код тематичної категорії)
Високорівнева тематична класифікація геопросторових даних, що використовується при групуванні та пошуку доступних наборів геопросторових даних

Примітка 1: Може використовуватися для групи ключових слів. Наведені приклади не є вичерпними.

Примітка 2: Зрозуміло, є збіги між цими загальними категоріями, тому користувачеві пропонується вибирати одну найбільш підходящу.

1 сільське господарство farming Тваринництво та / або рільництво.

Приклад. Сільське господарство, зрошення, аквакультура, плантації, скотарство, шкідники і хвороби, що впливають на зернові культури та домашню худобу.

2 флора та фауна biota Флора та/ або фауна в природному середовищі.

Приклад. Дика природа, рослинність, біологічні науки, екологія, цілина, морські тварини, водно-болотні угіддя, ареали.

3 межі boundaries Юридично визначені межі територій, державні кордони та одиниць адміністративно-територіального устрою.

Приклад. Політичні та адміністративні кордони, охоронні зони портів.

4 кліматологія та метеорологія climatologyMeteorology Atmosphere Процеси та явища атмосфери.

Приклад. Хмарність, погода, клімат, атмосферні умови, зміна клімату, опади.

5 економіка economy Опис економічних аспектів діяльності, стану економіки в цілому, зайнятості населення тощо.

Приклад. Виробництво, праця, доходи, торгівля, промисловість, туризм, лісове господарство, рибальство, комерційне та економічне мисливство, розвідування та експлуатація корисних копалин, наприклад, мінерали, нафта і газ.

 

6 рельєф elevation Висота над рівнем моря вище або нижче рівня моря.

Приклад. Висота, батиметрія, цифрові моделі рельєфу, крутизна схилів, відвали.

7 навколишнє середовище environment Навколишнє середовище, захист і збереження.

Приклад. Забруднення навколишнього середовища, зберігання і переробка  відходів, оцінка впливу на навколишнє середовище, моніторинг довкілля, природні заповідники, ландшафт.

8 наука про Землю geoscientificInformation Інформація, що належить до сфери наук про Землю

Приклад. Геофізичні об’єкти і процеси, геологія, мінерали, науки про склад, будову і походження порід землі, ризики землетрусів, вулканічна активність, зсуви, інформація про гравітацію, ґрунти, вічна мерзлота, гідрогеологія, ерозія.

9 охорона здоров’я health Охорона здоров’я та послуги у сфері охорони здоров’я, екологія людини та безпека

Приклад. Захворювання, фактори, що впливають на здоров’я, гігієна, токсикоманія, психічне і фізичне здоров’я, медичні послуги.

10 базові зображення поверхні Землі imageryBaseMapsEarthCover Базові карти

Приклад. Рослинний покрив, топографічні карти, знімки, некласифіковані несекретні зображення, анотації.

11 оборона intelligenceMilitary Військові бази, споруди, військова діяльність.

Приклад. Казарми, полігони, військові перевезення, збирання інформації у військових цілях.

12 поверхневі води inlandWaters Об’єкти внутрішніх вод, дренажні системи та їхні характеристики

Приклад. Ріки, озера, дамби.

13 місцеположення location Інформація та послуги, що пов’язані із визначенням місцеположення.

Приклад. Геодезична мережа, контрольні пункти, адреси, географічні назви.

1 2 3 4
14 океанологія oceans Об’єкти та характеристики солоних водойм (виключення становлять внутрішні води).

Приклад. Припливи, цунамі, берегова інформація, рифи.

15 кадастр planningCadastre Інформація, що використовується для прийняття відповідних заходів щодо використання земель.

Приклад. Карти землекористування, карти зонування, кадастрові знімання, право власності на землю.

16 суспільствознавство society Характеристики суспільства і культури.

Приклад. Поселення, антропологія, археологія, освіта, традиційні вірування, звичаї і традиції, демографічні дані, зони відпочинку і заходів, оцінки соціальних наслідків, злочинність і правосуддя, інформація перепису.

17 споруди structure Штучні будівлі та споруди.

Приклад. Будівлі, музеї, церкви, фабрики, житло, монументи, магазини, вежі.

 

18 транспорт transportation Шляхи та додаткові засоби для транспортування людей та/або товарів.

Приклад. Дороги, аеропорти/злітно-посадкові смуги, судноплавні лінії, тунелі, морські навігаційні карти, транспортні засоби або місцезнаходження судна, аеро- навігаційні карти, залізниці.

19 інженерні комунікації utilitiesCommunication Інженерні комунікації, телекомунікації

Приклад. Гідроенергетика, геотермальна, передача даних, телекомунікація, радіо, мережі зв’язку.

20 екстериторіальні extraTerrestrial

 

Область, що починається на відстані понад 100 км над поверхнею Землі.

 

 

 

21 стихійні лиха disaster Інформація щодо стихійних лих

Приклад. Місце локалізації стихійного лиха, зона евакуації, засоби запобігання стихійних лих, надання допомоги при стихійних лихах.

3.4. Класифікатор MD_RestrictionCode для коду обмежень доступу та використання ресурсу у відповідності до додатку B.3.27 до ISO 19115-1:2014 

Назва Код Визначення
MD_RestrictionCode (код обмеження) Обмеження, встановлені на доступ або використання даних
1 авторське право copyright Виключне право на публікацію, виробництво або продаж прав на літературні, драматичні, музичні або художні твори, або на використання комерційного друку або етикетки, наданого законом протягом певного періоду часу автору, художнику, дистриб’ютору
2 патент patent Правоустановчий документ, що надає ексклюзивне право виробляти, продавати, використовувати або видавати патент на винахід або відкриття
3 заява на патент patentPending Створена або реалізована інформація, що очікує на патент
4 логотип trademark Назва, символ, чи інша схема, яка ідентифікує продукт, що офіційно зареєстрований та встановлює заборону на незаконне застосування зареєстрованих товарних знаків
5 ліцензія licence Офіційний дозвіл робити щось
6 право інтелектуальної власності intellectualPropertyRights Право на отримання фінансової вигоди від контролю та розподілу нематеріального майна, яке є результатом творчої діяльності
7 обмежений restricted Виключення із загального потоку або оприлюднення
8 інші обмеження otherRestrictions Обмеження поза списку
9 необмежений unrestricted Не існує ніяких обмежень
10 ліцензія не потрібна licenceUnrestricted Не вимагається офіційний дозвіл на використання ресурсу
11 ліцензія з кінцевим користувачем licenceEndUser Офіційний дозвіл, який необхідний для фізичної або юридичної особи на використання ресурсу; може відрізнятися в залежності від особи, що замовляє чи купує його
12 ліцензія на розповсюдження licenceDistributor Офіційний дозвіл, який необхідний для фізичної або юридичної особи, щоб комерціалізувати або розповсюджувати ресурс
13 приватний private Захищає права окремих осіб або організацій від спостереження, втручання, або уваги інших
14 установлений законом statutory Встановлені законодавством
15 конфіденційний confidential Недоступний для широкого загалу. Містить інформацію, яка може завдати шкоди комерційним, промисловим або національним інтересам.
16 важливо, але нетаємно SBU Хоча не є таємною, але вимагає суворого контролю за поширенням
17 на довірчих засадах in-confidence На довірчих засадах

3.5. Коди для Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 згідно бази даних міжнародного репозитарію параметрів референцних систем координат EPSG

№ з/п Ім’я в репозитарії Код Тип системи Просторове охоплення
1 UCS-2000  5558 geodeticGeocentric Ukraine
2 UCS-2000  5560 geodeticGeographic 3D Ukraine
3 UCS-2000  5561 geodeticGeographic 2D Ukraine
4 UCS-2000/Gauss-Kruger zone 4 5562 projected Ukraine – west of 24°E
5 UCS-2000/Gauss-Kruger zone 5 5563 projected Ukraine – 24°E to 30°E
1 2 3 4 5
6 UCS-2000/Gauss-Kruger zone 6 5564 projected Ukraine – 30°E to 36°E
7 UCS-2000/Gauss-Kruger zone 7 5565 projected Ukraine – east of 36°E
8 UCS-2000/Gauss-Kruger CM 21E 5566 projected Ukraine – west of 24°E
9 UCS-2000/Gauss-Kruger CM 27E 5567 projected Ukraine – 24°E to 30°E
10 UCS-2000/Gauss-Kruger CM 33E 5568 projected Ukraine – 30°E to 36°E
11 UCS-2000/Gauss-Kruger CM 39E  5569 projected Ukraine – east of 36°E
12 UCS-2000/Ukraine TM zone 7  6381 projected Ukraine – west of 22.5°E
13 UCS-2000/Ukraine TM zone 8  6382 projected Ukraine – 22.5°E to 25.5°E
14 UCS-2000/Ukraine TM zone 9  6383 projected Ukraine – 25.5°E to 28.5°E
15 UCS-2000/Ukraine TM zone 10 6384 projected Ukraine – 28.5°E to 31.5°E
16 UCS-2000/Ukraine TM zone 11  6385 projected Ukraine – 31.5°E to 34.5°E
17 UCS-2000/Ukraine TM zone 12  6386 projected Ukraine – 34.5°E to 37.5°E
18 UCS-2000/Ukraine TM zone 13  6387 projected Ukraine – east of 37.5°E

3.6. Класифікатор MD_ProgressCode для коду статусу ресурсу у відповідності до додатку B.3.25 до ISO 19115-1:2014

Назва Код Визначення
MD_ProgressCode Статус ресурсу
1 завершено completed Виробництво даних завершено
2 історичний архів historicalArchive Дані зберігається в архіві
3 застарілий obsolete Дані більше не відповідають дійсності
4 поточний onGoing Дані постійно оновлюється
5 запланований planned Встановлено дату, від якої планується створення чи оновлення даних
6 необхідний required Дані повинні бути створені або оновлені
7 в стадії розроблення underDevelopment Дані в процесі створення
8 завершення final Процес завершено та ніякі зміни не допускаються
9 в очікуванні pending Готовий для використання, але ще не розглядається
10 знятий retired Більше не рекомендується до використання, але не замінено на інше
11 замінений superseded Замінено новим
12 попередні зміни tentative Тимчасові зміни перед фінальною чи повною версією
13 дійсний valid Прийнятний за певних умов
14 прийнятий accepted Узгоджено замовником
15 не прийнятий notAccepted Відхилено замовником
16 відхилений withdrawn Знято з розгляду
17 запропонований

 

proposed Передбачається продовження розвитку
18 недопустимий deprecated Ресурс застарілий та замінений, використовується тільки для історичних цілей

3.7. Класифікатор MD_MaintenanceFrequencyCode для коду частоти оновлення даних у відповідності до додатку B.3.21 до ISO 19115-1:2014

Назва Код Визначення
MD_MaintenanceFrequencyCode

(код частоти оновлення)

Періодичність внесення доповнень або видалення інформації з даних після їх першого виробництва
1 постійно  continual Дані оновлюються систематично і часто
2 щодня  daily Дані оновлюються щодня
3 щотижня  weekly Дані оновлюються щотижня
4 раз на 2 тижні  fortnightly Дані оновлюються кожні 2 тижні.
5 щомісяця  monthly Дані оновлюються щомісяця
6 щоквартально  quarterly Дані оновлюються кожні 3 місяці
7 піврічно  biannually Дані оновлюються кожні півроку
8 щорічно  annually Дані оновлюються раз на рік
9 за необхідності  asNeeded Дані оновлюються за потреби
10 нерегулярно  irregular Дані оновлюються з інтервалами різної тривалості
11 не заплановано  notPlanned Оновлення даних не планується
12 невідомо  unknown Частота оновлення даних невідома
13 періодично  periodic Дані оновлюються з регулярним інтервалом
14 раз в півмісяця  semimonthly Дані оновлюються двічі на місяць
15 кожні два роки  biennially Дані оновлюються кожні 2 роки

3.8. Класифікатор SV_CouplingType для коду типу зв’язності геоінформаційного сервісу з набором даних у відповідності до додатку B.3.21 до ISO 19115-1:2014

Назва Код Визначення
SV_CouplingType (код типу зв’язності) Тип зв’язку екземпляру сервісу та екземпляру даних.
1 слабкий loose Екземпляр сервісу слабозв’язаної з екземпляром даних, тобто клас MD_DataIdentification для даних не описується в метаданих сервісу.
2 змішаний mixed Екземпляр сервісу має змішаний зв’язок з екземпляром даних, а MD_DataIdentification використовується для описання пов’язаних екземплярів даних та додатково екземпляру сервісу, який повинен взаємодіяти з іншими зовнішніми екземплярами даних.
3 тісний tight Екземпляр сервісу має тісний зв’язок з екземпляром даних, а MD_DataIdentification повинен бути описаний обов’язково метаданих сервісу.

 

Додаток 5
до Порядку

Технічні вимоги до специфікацій геопросторових даних
національної інфраструктури геопросторових даних 

 1. Загальні положення

Специфікація геопросторових даних повинна містити докладний опис концептуальної моделі геопросторових даних та вимоги до її складових відповідно до національних стандартів з географічної інформації з метою забезпечення створення і постачання інтероперабельних геопросторових даних держателями даних та їх повторне використання іншими користувачами у сфері національної інфраструктури геопросторових даних (далі – НІГД).

Ці технічні вимоги відповідають основним вимогам до змісту специфікацій даних Інфраструктури геопросторових даних Європейського Союзу INSPIRE та положенням національного стандарту ДСТУ ISO 19131:2019 (ISO 19131:2007; Amd 1:2011, IDT) «Географічна інформація. Специфікація геоінформаційного продукту».

Цими технічними вимогами визначаються вимоги до структури та складу специфікації геопросторових даних НІГД, визначених у статті 5 та додатку до Закону України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних» (далі – Закон).

Держателі геопросторових даних НІГД у відповідності до Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних забезпечують розроблення та реєстрацію специфікацій в базі даних реєстру специфікацій наборів геопросторових даних НІГД в сховищі даних національного геопорталу.

 1. Загальна структура і зміст специфікації даних

Специфікація геопросторових даних містить докладний опис набору геопросторових даних або комплекту наборів геопросторових даних, а також додаткову інформацію, які забезпечують створення і постачання геопросторових даних виробниками даних та їх повторне використання іншими користувачами.

Інформація, що міститься в специфікації геопросторових даних, відрізняється від інформації, що надається в метаданих, які містять інформацію про конкретний фізичний набір даних. Інформація із специфікації геопросторових даних може бути використана при створенні метаданих для конкретного набору даних, що виробляється у відповідності до специфікації. Таким чином, метадані описують актуальний набір даних, в той час, як специфікація геопросторових даних визначає яким набір даних повинен бути.

Специфікація геопросторових даних НІГД повинна містити такі обов’язкові розділи:

Стислий огляд – див. п. 3.1;

Сфера застосування – див. п. 3.2;

Ідентифікація набору геопросторових даних – див. п. 3.3;

Зміст і структура геопросторових даних – див. п. 3.4;

Системи відліку – див. п. 3.5;

Якість геопросторових даних – див. п. 3.6;

Постачання геопросторових даних – див. п. 3.7;

Метадані – див. п. 3.8.

Специфікація геопросторових даних НІГД також може містити такі додаткові необов’язкові розділи:

Збирання даних – див. п. 3.9;

Обслуговування даних – див. п. 3.10;

Зображення – див. п. 3.11;

Додаткова інформація – див. п. 3.12.

Вимоги до кожного з цих розділів специфікації стисло описано в розділі 3 цих вимог. Докладний опис елементів кожного розділу специфікації визначено у національному стандарті ДСТУ ISO 19131:2019 (ISO 19131:2007; Amd 1:2011, IDT) «Географічна інформація. Специфікація геоінформаційного продукту», який рекомендується застосовувати при розробленні специфікації геопросторових даних НІГД.

 1. Вимоги до змісту розділів специфікації

3.1. Стислий огляд (обов’язковий розділ)

У стислому огляді потрібно описати такі загальні відомості про специфікацію геопросторових даних та геопросторові дані:

інформацію про розроблення специфікації геопросторових даних;

неформальний опис геопросторових даних;

нормативні посилання;

терміни і визначення, які можуть приймати форму посилання на словник термінів;

познаки та скорочення.

Загальна інформація про розроблення специфікації містить відомості наведені у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Інформація про розроблення специфікації геопросторових даних

Назва Повна назва специфікації
Дата Дата розроблення специфікації та дати внесення змін у специфікацію
Відповідальна сторона Сторона, відповідальна за розроблення специфікації

Назва виробника/держателя даних

Адреса
Телефон
Email  
Web-сторінка  
Мова Мова написання специфікації
Тематична категорія Тематична категорія даних згідно статті 5 та додатку до Закону і перелік тем даних

Неформальний опис геопросторових даних призначено для подання короткого вступу до специфікації, який дозволяє користувачу сформувати краще розуміння специфікації.

У нормативних посиланнях наводяться міжнародні та національні стандарти, на які потрібно посилатися або використовувати в специфікації геопросторових даних, зокрема, наведені у Додатку 3 до Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних:

ISO 639-2, Code for the representation of names of languages – Part 2: Alpha-3 code — Коди для подання назв мов – Частина 2: код Alpha-3;

ДСТУ ISO 19101:2009 Географічна інформація. Еталонна модель;

ДСТУ 8774:2018 Географічна інформація. Правила моделювання геопросторових даних;

ДСТУ ISO 19103:2017 (ISO 19103:2015, IDT) Географічна інформація. Мова концептуальних схем;

ДСТУ ISO 19107:2017 (ISO 19107:2003, IDT) Географічна інформація. Просторова схема;

ДСТУ ISO 19108:2017 (ISO 19108:2002, IDT) Географічна інформація. Часова схема;

ДСТУ ISO 19109:2017  (ISO 19109:2015, IDT) Географічна інформація. Правила для прикладної схеми;

ДСТУ ISO 19110:2017 (ISO 19110:2016, IDT) Географічна інформація. Методологія каталогізації об’єктів;

ДСТУ ISO 19111:2017 (ISO 19111:2007, IDT) Географічна інформація. Просторова прив’язка за координатами;

ДСТУ ISO 19112:2017 (ISO 19112:2003, IDT) Географічна інформація. Просторова прив’язка за географічними ідентифікаторами;

ISO 19115-1:2014 Geographic information – Metadata – Part 1: Fundation (Географічна інформація. Метадані – Частина 1: Основи);

ISO/TS 19115-3:2016 Geographic information – Metadata – Part 3: XML schema implementation for fundamental concepts (Географічна інформація. Метадані – Частина 3: XML схема реалізації для основних концепцій);

ДСТУ ISO 19117:2017 (19117:2012, IDT) Географічна інформація. Зображення;

ДСТУ ISO 19118:2017 (ISO 19118:2011, IDT) Географічна інформація. Кодування;

ДСТУ ISO 19119:2017 (ISO 19119:2016, IDT) Географічна інформація. Сервіси;

ДСТУ ISO 19123:2017 (ISO 19123:2005, IDT) Географічна інформація. Схема для геометрії і функцій покриття;

ДСТУ ISO/TS 19127:2017 (ISO/TS 19127:2005, IDT) Географічна інформація. Геодезичні коди і параметри;

ДСТУ ISO 19131:2019 (ISO 19131:2007; Amd 1:2011, IDT) «Географічна інформація. Специфікація геоінформаційного продукту»;

ДСТУ ISO 19136:2017 (ISO 19136:2007, IDT) Географічна інформація. Мова географічної розмітки GML;

ДСТУ ISO 19157:2020 (ISO 19157:2013, IDT) Географічна інформація. Якість даних.

Список термінів і визначень заповнюється відповідними термінами та їх визначеннями, які використовуються в специфікації відповідно до національних стандартів ДСТУ 8774:2018 «Географічна інформація. Правила моделювання геопросторових даних» та ДСТУ ISO 19131:2019 «Географічна інформація. Специфікація геоінформаційного продукту». Для визначення деяких термінів можна застосовувати посилання на словники термінів.

Список познак та скорочень містить основні скорочення та їх пояснення, які використовуються в тексті специфікації відповідно до національних стандартів ДСТУ 8774:2018 «Географічна інформація. Правила моделювання геопросторових даних» та ДСТУ ISO 19103:2017 «Географічна інформація. Мова концептуальних схем».

Наводяться всі додаткові скорочення, які згадуються у специфікації. Скорочення із національних стандартів, які не використовуються у специфікації, необхідно вилучити.

3.2. Сфера застосування (обов’язковий розділ)

Специфікація геопросторових даних повинна містити опис сфери застосування геопросторових даних, яка може обмежуватися просторовим чи часовим екстентом, типами об’єктів та включеними властивостями, просторовим поданням або положенням в ієрархії геоінформаційних продуктів. Специфікація вказує на розподіл змісту даних на основі одного або кількох критеріїв. Такий розподіл може бути різним для різних частин специфікації. Кожна така частина змісту даних повинна бути описана в розділі сфери застосування специфікації. Ці описи можуть успадковувати або перевизначити загальну сферу застосування специфікації.

За основу поділу змісту даних повинні бути використані такі критерії:

просторовий чи часовий екстенти;

тип об’єкта;

тип властивості;

значення властивості;

просторове подання;

ієрархія наборів геопросторових даних.

Інформація, яка описує область застосування повинна включати ідентифікацію та елементи для опису сфери:

рівень – код, що ідентифікує ієрархічний рівень даних;

назва рівня – назва ієрархічного рівня даних;

опис рівня – докладний опис рівня даних;

екстент – просторовий, вертикальний і часовий екстенти даних;

покриття – покриття, до яких застосовується інформація.

3.3. Ідентифікація набору геопросторових даних (обов’язковий розділ)

Інформація, що ідентифікує набір геопросторових даних, включає в себе такі елементи:

Назва Найменування (назва) набору геопросторових даних
Альтернативна назва Коротка назва чи інша назва, за якою набір даних може бути ідентифіковано
Анотація Стислий огляд з викладом змісту геопросторових даних
Категорія теми Основна тематика геопросторових даних
Географічний опис (екстенд) Інформація про область просторового охоплення даних та час відповідності місцевості
Мета Стисле викладення цілей, для яких створюється набір геопросторових даних та можливі сфери їх використання
Тип просторового подання Форма просторового подання, наприклад: векторні дані, растрові дані, таблиці
Просторове розрізнення Показник, який дає загальне уявлення про просторову точність геопросторових даних, наприклад, масштаб
Додаткова інформація Інша описова інформація про геопросторові дані, наприклад, джерела даних та процеси їх отримання

3.4. Зміст і структура геопросторових даних (обов’язковий розділ)

Об’єктне подання даних

Інформація про зміст геопросторових даних основана на об’єктному підході та подається в термінах прикладної схеми і каталогу об’єктів, а посиланнях на них з текстовими поясненнями повинні включатися в специфікацію.

Прикладна схема забезпечує формальний опис структури і змісту геопросторових даних. Це концептуальна модель, що описується з використанням мови концептуальних схем, такої як UML. Вона повинна містити подання типів об’єктів, типів властивостей, включаючи типи атрибутів, операції над об’єктами і асоціації, відношення успадкування і обмеження. Типи атрибутів охоплюють описові, геометричні та часові властивості. Асоціації включають просторові та часові відношення, такі як топологічні відношення, а також непросторові відношення (наприклад, право власності), які існують між типами об’єктів.

Розроблення прикладної схеми повинно відповідати національним стандартам ДСТУ 8774:2018 «Географічна інформація. Правила моделювання геопросторових даних» та ДСТУ ISO 19109:2017 «Географічна інформація. Правила для прикладної схеми».

Каталог об’єктів забезпечує опис семантики усіх типів об’єктів, разом з їх атрибутами і доменами значень атрибутів, типами асоціацій між типами об’єктів, і операціями над об’єктами, що містяться в прикладній схемі. Всі типи об’єктів, їх атрибути і домени значень атрибутів, типи асоціацій між типами об’єктів, операції над об’єктами, що визначені в прикладній схемі, повинні бути описані в каталозі об’єктів.

Каталог об’єктів повинен створюватися відповідно до національних стандартів ДСТУ 8774:2018 «Географічна інформація. Правила моделювання геопросторових даних» та ДСТУ ISO 19110:2017 «Географічна інформація. Методологія каталогізації об’єктів». Він повинен бути включеним у специфікацію геопросторових даних або містити зовнішнє посилання на назву каталогу об’єктів. Специфікація геопросторових даних повинна містити повний опис кожного типу об’єкта, що включається в набір геопросторових даних. Вона повинна містити посилання на/або містити опис каталогу об’єктів і атрибутів як описано в національному стандарті ДСТУ ISO 19110:2017. «Розроблення каталогу об’єктів» та відповідати національному стандарту ДСТУ 8774:2018 «Географічна інформація. Правила моделювання геопросторових даних».

Примітка: Держателі геопросторових даних НІГД забезпечують введення каталогу об’єктів набору геопросторових даних в базу даних електронних каталогів сховища даних національного геопорталу.

У цьому розділі зазначаються додаткові вимоги до даних покриття. Покриття – це підтип об’єкта категорії географічного поля. У той час як більшість типів об’єктів мають одне значення для кожного атрибута об’єкта, покриття поводиться, як функція, що повертає одне або багато значень для кожного атрибута об’єкта з набору позицій в просторово-часовому домені. В результаті, прикладна схема покриття забезпечує додаткову структуру для атрибутів покриття. Вона включає в себе набір просторових та/або часових атрибутів, які організовані, як область покриття, в той час як інші атрибути представлені, як діапазон покриття. Крім того, покриття може мати атрибути, асоціації, або операції, які прикріплені до покриття в цілому, так само, як і у випадку об’єкта будь-якого іншого типу.

Геопросторові дані можуть включати в себе екземпляри одного або декількох типів покриттів в доповнення до екземплярів інших типів об’єктів. Прикладна схема для таких даних повинна описувати включені типи покриття відповідно до національного стандарту ДСТУ ISO 19123:2017. «Географічна інформація. Схема для геометрії і функцій покриття».

Усі типи покриття з їх атрибутами і атрибутами домена значень, типами асоціацій між типами об’єктів і операціями над об’єктами, що відображені в прикладній схемі, повинні бути описані в каталозі об’єктів. Прикладна схема для покриття об’єктів повинна описувати включені типи покриття відповідно до національного стандарту ДСТУ 8774:2018 «Географічна інформація. Правила моделювання геопросторових даних».

3.5. Системи відліку (обов’язковий розділ)

Специфікація геопросторових даних повинна містити інформацію, що визначає, які системи відліку використовуються для геопросторових даних. Вони повинні включати:

просторову систему відліку;

часову систему відліку.

За просторову систему відліку прийнято Державну геодезичну референцну систему координат УСК-2000 та Балтійську систем висот 1977 року.

3.6. Якість геопросторових даних (обов’язковий розділ)

Специфікація геопросторових даних повинна визначати вимоги щодо якості даних відповідно до міжнародного стандарту ISO 19157:2013 «Географічна інформація. Якість даних». Вони повинні включати опис прийнятних рівнів відповідності якості та відповідних мір якості даних, як це визначено в ДСТУ ISO 19157:2020. Це твердження поширюється на всі елементи і піделементи якості даних, які визначено в ДСТУ ISO 19157:2020, навіть якщо визначені елементи якості даних чи піделементи якості даних не використовуються. Вони також повинні включати будь-які додаткові елементи якості даних чи субелементів.

Визначення інформації про якість повинно повторюватися стільки разів, скільки є різних сфер застосування набору геопросторових даних, і бути описано як визначено у міжнародному стандарті ISO 19115-1:2014 Geographic information – Metadata – Part 1: Fundation (Географічна інформація. Метадані – Частина 1: Основи).

При встановленні рівнів відповідності якості в специфікації геопросторових даних, слід брати до уваги, що:

різні методи оцінювання якості можуть застосовуватися до різних частин набору геопросторових даних (різні області застосування якості даних);

для однакових елементів якості даних, можуть бути досягнуті різні результати, з різними довірчими інтервалами, з різними мірами оцінювання якості;

рівні відповідності якості можуть бути різними для різних об’єктів в наборі геопросторових даних, наприклад, необхідна точність позиціонування для об’єктів з нечіткими межами, як правило, значно нижча, ніж для лінійних і чітко визначених об’єктів.

3.7. Постачання геопросторових даних (обов’язковий розділ)

Специфікація геопросторових даних повинна визначати певні вимоги щодо постачання геоінформаційного продукту. Вони повинні включати інформацію про формати і засоби постачання інформації, де це доречно.

Інформація про формат постачання повинна містити такі елементи:

назва формату даних;

версія формату (дата, номер тощо);

назва піднабору, профілю чи специфікації формату даних;

структура файла постачання;

мова(и), яку використано в наборі даних;

повна назва стандарту кодування символів, що використовується.

Інформація про засоби постачання повинна містити такі елементи:

опис одиниць постачання (наприклад, тайли, шари, географічна область);

плановий розмір інформаційного блока в заданому форматі, виражений в мегабайтах;

назву носія даних;

іншу інформацію про постачання.

3.8. Метадані (обов’язковий розділ)

Основні елементи метаданих, як це визначено в міжнародному стандарті ISO 19115:2014 «Географічна інформація. Метадані – Частина 1: Основи», повинні бути включені для метаданих наборів геопросторових даних НІГД. Будь-які додаткові елементи метаданих, які повинні постачатися, повинні бути вказані у специфікації геопросторових даних. Формат і кодування метаданих повинні бути зазначені у специфікації геопросторових даних з урахуванням вимог міжнародного стандарту ISO/TS 19115-3:2016 «Географічна інформація. Метадані. Частина 3 – XML схема реалізації для основних концепцій».

3.9. Збирання даних (необов’язковий розділ)

Специфікація геопросторових даних може містити інформацію про те, як дані збираються. Цей розділ специфікації геопросторових даних повинен містити звіт про збирання даних та описувати джерела і процеси, що використовуються. В ньому визначається довільний вибір процесу збирання даних або описуватися один специфічний процес збирання даних. Повинні бути визначені вимоги до якості проміжних даних, які необхідно задовольнити для отримання кінцевих даних з потрібним рівнем якості. Якщо технологія створення даних відрізняється для окремих складових набору даних, то необхідно описати кожну складрву окремо.

Якщо не існує цієї інформації, то вказується такий текст: «Доступна інформація про збирання даних для цього набору геопросторових даних відсутня».

3.10. Супроводження даних (необов’язковий розділ)

Специфікація геопросторових даних повинна містити інформацію про те, як дані супроводжуються. Якщо цей розділ включено в специфікацію набору геопросторових даних, то в ньому повинні описуватися принципи і критерії, які застосовуються для супроводження зібраних даних. Вони повинні містити відомості про періодичність обслуговування та оновлення даних, частоту, з якою вносяться зміни і доповнення до геопросторових даних.

Якщо один набір даних містить дані, які оновлюються з різною частотою, то необхідно це зафіксувати в метаданих. У випадку відсутності цієї інформації, вказують такий текст: «Доступна інформація про супроводження геопросторових даних відсутня».

3.11. Зображення (необов’язковий розділ)

За необхідності в цьому розділі специфікації геопросторових даних потрібно описати інформацію про те, яким чином дані набору геопросторових даних повинні бути подані у картографічному вигляді або у вигляді зображення. Якщо ця інформація надається, то необхідно вказувати посилання на набір правил створення зображення та набір специфікацій для зображень.

Каталог зображень визначається відповідно до ДСТУ ISO 19117:2017 (19117:2012, IDT) «Географічна інформація. Зображення».

Якщо відсутня така інформація, то вказують такий текст: «Доступна інформація про зображення цього набору геопросторових даних відсутня».

3.12. Додаткова інформація (необов’язковий розділ)

У цьому розділі подається будь-яка додаткова інформація, яка може зацікавити користувачів геопрросторових даних, якщо така існує. Також потрібно описати обмеження щодо інформації (стосовно доступу і використання). Якщо ця інформація стосується лише частини геоінформаційного продукту, то область застосовності обмежень потрібно чітко визначити.

Якщо додаткова інформація відсутня, то потрібно вказувати такий текст: «Додаткова інформація про цей набір геопросторових даних відсутня».

Додаток 6
до Порядку

 

Технічні вимоги до геоінформаційних сервісів геопорталів
національної інфраструктури геопросторових даних

Загальні положення

 1. Ці технічні вимоги (далі – Вимоги) встановлюють загальні технічні характеристики та показники якості функціонування геоінформаційних сервісів національної інфраструктури геопросторових даних (далі – НІГД) з метою досягнення інтероперабельності сервісів національного геопорталу та геопорталів держателів даних, за допомогою яких забезпечується доступ до геопросторових даних і метаданих НІГД в мережі Інтернет відповідно до Закону України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних України» (далі – Закон) та Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних (далі – Порядок).
 2. У цих Вимогах терміни вживаються у такому значенні:

1) геоінформаційний сервіс – це спеціалізований веб-сервіс як окрема частина функціональності, що надається геопорталом через інтерфейс прикладного програмування за стандартом Відкритого геопросторового консорціуму OGC для перетворення, керування або відображення геопросторових даних або метаданих;

2) веб-сервіс каталогу метаданих CSW (Catalogue Services for the Web) – геоінформаційний сервіс, що забезпечує доступ до каталогу метаданих про геоінформаційні ресурси (набори геопросторових даних та геоінформаційні сервери);

3) веб-картографічний сервіс WMS (Web Map Service) – геоінформаційний сервіс, що надає зображення електронних карт з їх просторовою прив’язкою, які генеруються картографічним сервером переважно в растрових форматах;

4) веб-сервіс картографічних тайлів WMTS (Web Map Tile Service) – геоінформаційний сервіс, що надає зображення електронних карт із файлів багаторівневої серії квадратних фрагментів растрових зображень (тайлів), що генеруються картографічним сервером в різних масштабах у відповідності з визначеними рівнями деталізації картографічного подання;

5) веб-сервіс покриття WCS (Web Coverage Service) – геоінформаційний сервіс, що забезпечує отримання цифрових моделей географічних полів, що описують неперервне просторове поширення певної характеристики, наприклад, сіткові моделі рельєфу, растрові моделі даних дистанційного зондування Землі, забруднення атмосферного повітря тощо;

6) веб-сервіс геопросторових об’єктів WFS (Web Feature Service) – геоінформаційний сервіс, що забезпечує отримання векторних моделей геопросторових об’єктів із сервера бази геопросторових даних в уніфікованих форматах (GML, GeoJSON тощо) для візуалізації або використання їх в геоінформаційних системах на комп’ютері користувача;

7) веб-сервіс газетиру WGS (Web Gazetteer Service) – спеціалізований WFS сервіс газетиру (WFS-G), що надає доступ до реєстрів-довідників географічних назв, вулиць та адрес, які можуть бути використані для пошуку інформаційних ресурсів або об’єктів за географічними ідентифікаторами або адресами об’єктів та/або для геокодування наборів геопросторових даних за цими ідентифікаторами;

8) веб-сервіс опрацювання геопросторових даних WPS (Web Processing Service) – геоінформаційний сервіс, що забезпечує доступ до програм опрацювання, перетворення, аналізу та моделювання даних, розміщених на геопорталі;

9) нормальні умови – періоди поза відрізків максимального навантаження, встановлені на рівні 90% повного часу роботи мережного сервісу;

10) публічний суб’єкт:

а) будь-який орган державної влади або орган місцевого самоврядування, інші центральні адміністративні органи (в тому числі підвідомчі адміністративні органи, підвідомчі служби, а також установи, засновниками яких є центральні адміністративні органи), відповідальні за набори геопросторових даних;

б) будь-який автономна публічна установа або юридична особа приватного права, яка в рамках передбаченої законом компетенції надає публічні послуги, що включають діяльність і спеціальні послуги, безпосередньо пов’язані з геопросторовими даними;

11) третя особа – будь-яка фізична або юридична особа, яка не є публічним суб’єктом.

12) час відгуку – час, необхідний операції сервісу для відправки першого байта результату;

13) XML (Extensible Markup Language) – стандартна розширювана мова розмітки, яка використовується з метою структурованої розмітки документів і передавання даних між застосунками через Інтернет;

14) RIF (Rule Interchange Format) – стандартний формат, призначений для забезпечення взаємного обміну, інтероперабельності та взаємодії систем;

15) GML (Geography Markup Language) –  заснована на XML мова опису геопросторових об’єктів, що призначена для використання як мови моделювання географічних інформаційних системах та уніфікованого формату обміну геопросторовими даними через Інтернет;

16) SOAP (Simple Object Access Protocol) – заснований на XML стандартний протокол обміну структурованими даними за допомогою мережними сервісами;

17) WSDL (Web Service Definition Service) – заснована на XML мова для опису функціональності, що надається мереженими сервісами;

18) WS-Addressing (Web Services Addressing) – специфікація, в якій визначається взаємодія та обмін інформацією між мережними сервісами за механізмом звернень незалежно від каналу транспортування повідомлень;

 1. Ці Вимоги гармонізовані з регламентами Комісії Європейського Союзу (ЄС) щодо імплементації Директиви з інфраструктури географічної інформації ЄС INSPIRE:

Регламент Комісії (ЄС) № 976/2009 від 19 жовтня 2009 року про імплементацію Директиви 2007/2 / ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо мережевих сервісів;

Регламент Комісії ЄС № 1088/2010 від 23 листопада 2010 року про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 976/2009 щодо сервісів завантаження та сервісів перетворення;

 1. Держателі геопросторових даних НІГД створюють:

а) пошукові сервіси, використовуючи CSW, з метою забезпечення виявлення наборів геопросторових даних та геоінформаційних сервісів на основі вмісту метаданих та відображення їх вмісту;

б) сервіси візуалізації, використовуючи WMS та WMTS з метою розподілу і використання наборів геопросторових даних публічними суб’єктами і третіми особами, а також з метою публікації наборів геопросторових даних за допомогою національного геопорталу:

в) сервіси завантаження, використовуючи WFS і WCS, з метою розподілу і використання наборів геопросторових даних публічними суб’єктами та третіми особами;

г) сервіси перетворення, використовуючи WPS та стандартні технології для мережних сервісів SOAP, визначені за допомогою WSDL, і специфікації WS-Addressing, використовуючи формат RIF для визначень відповідності схем перетворення, мову розмітки XML для елементів конфігурації і мову GML для схеми-джерела перетворення.

 1. При створенні сервісів перетворення держателі можуть комбінувати їх з іншими сервісами, зазначеними в пунктах 4 а – 4 в цих Вимог, для забезпечення інтероперабельності мережних сервісів.
 2. Адміністратор національного геопорталу забезпечує пошук і доступ до геоінформаційних сервісів, за допомогою належного йому національного геопорталу і виконує тестування і моніторинг цих сервісів.
 3. Треті особи, які мають намір сприяти наборами і сервісами геопросторових даних національній інфраструктурі геопросторових даних, повинні дотримуватися положень цих Вимог.

Вимоги та характеристики, що застосовуються до пошукових сервісів

Критерії пошуку

 1. Пошукові сервіси створюються на основі геоінформаційних сервісів типу CSW та повинні забезпечувати пошук елементів метаданих за мінімальним набором критеріїв пошуку, визначених в таблиці 1.

Таблиця 1

Мінімальні критерії пошуку Елементи метаданих
Ключові слова Ключове слово
Класифікація геопросторових даних і геоінформаційних сервісів (для наборів геопросторових даних) Тематична категорія
Класифікація геопросторових даних і геоінформаційних сервісів (для сервісів) Типи геоінформаційних сервісів
Якість і відповідність наборів геопросторових даних Походження
Якість і відповідність наборів геопросторових даних Просторове розрізнення
Рівень відповідності правилам забезпечення інтероперабельності та сумісності наборів геопросторових даних і геоінформаційних сервісів Специфікація
Рівень відповідності правилам забезпечення інтероперабельності та сумісності наборів геопросторових даних і геоінформаційних сервісів Рівень
Географічне розташування Географічний обмежувальний прямокутник
Умови доступу та використання наборів геопросторових даних і геоінформаційних сервісів Умови, що застосовуються до доступу та використання
Умови доступу та використання наборів геопросторових даних і геоінформаційних сервісів Обмеження публічного доступу
Публічні суб’єкти, відповідальні за створення, адміністрування, обслуговування і поширення наборів геопросторових даних і геоінформаційних сервісів Відповідальна сторона
Публічні суб’єкти, відповідальні за створення, адміністрування, обслуговування і поширення наборів геопросторових даних і геоінформаційних сервісів Роль відповідальної сторони
 1. Елементи метаданих або набори елементів метаданих, які повинні бути доступними як критерії пошуку:

назва ресурсу;

опис ресурсу;

тип ресурсу;

унікальний ідентифікатор ресурсу;

часові посилання.

 1. Для забезпечення пошуку ресурсів через комбінацію критеріїв пошуку повинні підтримуватися логічні оператори та оператори порівняння.
 2. Для забезпечення пошуку ресурсів на основі межі географічної області сервіс повинен підтримувати просторові оператори, визначені в таблиці 2.

Таблиця 2

Назва оператора Властивість
Перетин (Intersects) Здійснює запит щодо перетинання Географічного обмежувального прямокутник метаданих із межами області в пошуковому запиті

Операції пошукового сервісу

 1. Пошуковий сервіс повинен надавати операції, що перелічені в таблиці 3.

Таблиця 3

Операція Роль
Отримати метадані пошукового сервісу (Get Discovery Service Metadata) Надає всю необхідну інформацію про сервіс і описує його потужність.
Пошук метаданих (Discover Metadata). Дозволяє запитувати елементи метаданих для ресурсів на основі запиту на отримання метаданих із цільового пошукового сервісу.
 1. Пошуковий сервіс повинен підтримувати операції, перелічені в таблиці 4.

Таблиця 4

Операція Роль
Публікація метаданих (Publish Metadata) Дозволяє зміну елементів метаданих ресурсів в пошуковому сервісі (механізми внесення або отримання метаданих). Під зміною мається на увазі внесення, оновлення або видалення
Зв’язаний пошуковий сервіс (Link Discovery Service) Дозволяє декларувати готовність пошукового сервісу до здійснення пошуку ресурсів за допомогою мережного сервісу, підтримуючи, в той же час, метадані на засобах держателя даних
 1. Операція Отримати метадані пошукового сервісу

1) Запит Отримати метадані пошукового сервісу має параметр, що ідентифікує природну мову для вмісту відповіді на цей запит.

2) Відповідь на запит Отримати метадані пошукового сервісу містить такі параметри:

а) параметр Метадані пошукового сервісу містить, принаймні, елементи мінімального набору метаданих для пошукового сервісу;

б) параметри Метадані операцій містять метадані про операції, що реалізовані в пошуковому сервісі, описують кожну операцію та, містять, принаймні, наступне:

для операції Публікація метаданих – індикатори наявності механізму вилучення, механізму вставки чи обох механізмів;

для кожної операції – принаймні, опис обмінних даних та мережну адресу;

в) два параметри для мови: параметр Мова відповіді, який ідентифікує природну мову, що використовується в параметрах відповіді щодо метаданих пошукового сервісу, та параметр Підтримувані мови, який містить перелік природних мов, що підтримуються пошуковим сервісом.

 1. Операція Пошук метаданих

1) Запит Пошук метаданих містить такі параметри:

 1. a) параметр Мова, який ідентифікує природну мову для вмісту відповіді на запит цей запит;

б) параметр Запит, що містить комбінацію критеріїв пошуку, які зазначено в пунктах 8, 9 цих Вимог.

2) Відповідь на запит Пошук метаданих повинна мати параметр, що містить, принаймні, елементи мінімального набору метаданих для кожного ресурсу, який відповідає запиту.

 1. Операція Публікація метаданих

Функція публікації метаданих здійснює публікацію елементів метаданих ресурсів в пошуковому сервісі. Визначено дві можливості, з яких, принаймні, одна повинна бути підтримана:

 1. a) за допомогою механізму вставки, який дозволяє змінювати елементи метаданих наявних ресурсів через пошуковий сервіс. Параметр запиту Редагувати метадані (Edit Metadata) надає всю запитувану інформацію для того, щоб була можливість вставляння, актуалізації або вилучення з пошукового сервісу елементів метаданих ресурсів;

б) за допомогою механізму вилучення, який дозволяє пошуковому сервісу віддалено здійснювати витяги елементів метаданих ресурсів. Параметр запиту Збір метаданих (Collect Metadata) надає всю інформацію щодо віддаленого розташування, яка необхідна для отримання доступних метаданих ресурсів. Параметр містить, принаймні, елементи метаданих зазначеного геоінформаційного сервісу.

 1. Операція Зв’язаний пошуковий сервіс дозволяє декларувати готовність пошукового сервісу, що відповідає цим Вимогам, до здійснення пошуку ресурсів за допомогою мережного сервісу, підтримуючи, в той же час, метадані ресурсу засобами держателів даних.

У параметрі запиту операції Зв’язаний пошуковий сервіс надається вся інформація щодо пошукового сервісу публічного суб’єкта або третьої особи, який виконує положення цих Вимог, дозволяючи пошуковому сервісу отримувати метадані ресурсів на основі комбінації критеріїв пошуку від пошукового сервісу публічного суб’єкта або третьої особи та групувати їх з іншими метаданими ресурсів.

Вимоги та характеристики, що застосовуються до сервісів візуалізації

 1. Сервіси візуалізації створюються на основі геоінформаційних сервісів типу WMS та WMTS і повинні надавати операції, що перелічені в таблиці 5.

Таблиця 5

Операція Роль
Отримати метадані сервісу візуалізації

(GetViewServiceMetadata або GetCapabilities)

Надає всю необхідну інформацію (метадані про сервіс, операції, підтримувані параметри та перелік доступних шарів) про сервіс і описує його можливості
Отримати карту (GetMap) Надає карту, що містить географічну і тематичну інформацію, отриману із доступних наборів геопросторових даних. Зображенням карти має координатну прив’язку
 1. Сервіс візуалізації повинен дозволяти виконання операцій, що приведені у таблиці 6.

Таблиця 6

Операція

Роль

Пов’язаний сервіс візуалізації (LinkViewService) Дозволяє держателю або третій особі декларувати сервіс візуалізації за допомогою мережного сервісу, підтримуючи, в той же час, візуалізацію засобами держатель даних або третьої особа.
 1. Операція Отримати метадані сервісу візуалізації

1) Запит Отримати метадані сервісу візуалізації містить параметр, що ідентифікує природну мову для вмісту відповіді на цей запит.

2) Відповідь на запит Отримати метадані сервісу візуалізації містить такі параметри:

 1. a) параметр Метадані сервісу візуалізації містить, щонайменше, елементи мінімального набору метаданих для сервісу візуалізації;

б) параметри Метадані операцій описують операції сервісу візуалізації та містять, принаймні, опис обмінних даних та мережну адресу для кожної операції;

в) два параметри для мови: параметр Мова відповіді, який ідентифікує природну мову, що використовується в параметрах відповіді щодо метаданих сервісу візуалізації, та параметр Підтримувані мови, який містить перелік природних мов, що підтримуються сервісом візуалізації;

г) метадані шарів електронної карти. Елементи метаданих, перелічені в таблиці 7, повинні бути забезпечені для кожного шару.

Таблиця 7

Елементи метаданих Опис
Назва ресурсу Назва шару, використаного для взаємодії з метою презентації шару, наприклад, в будь-якому меню
Опис ресурсу Стислий опис шару
Ключове слово Додаткові ключові слова
Межі географічного прямокутника Мінімальний прямокутник делімітації в усіх підтримуваних референцних системах координат в області простору, що покрита шаром
Унікальний ідентифікатор ресурсу Унікальний ідентифікатор ресурсу, використаний при створенні шару

3) Спеціальні параметри, перелічені в таблиці 8, повинні бути забезпечені для кожного шару.

Таблиця 8

Параметри Опис
Назва Гармонізована назва шару
Референцні системи координат Перелік референцних систем координат, в яких шар доступний
Стилі Список стилів редагування, доступні для шару. Стиль складається з назви та унікального ідентифікатора
URL-адреса легенди Розміщення легенди для кожного стилю, мови і пари вимірювань
Пари вимірювань Вказує пари системи двомірних осей підтримувані наборами багатовимірних геопросторових даних
 1. Запит Отримати карту повинен підтримувати параметри, перелічені в таблиці 9.

Таблиця 9

Параметри Опис
Шари Список назв шарів, які повинні бути включені в карту
Стилі Список стилів, які повинні бути використані для кожного шару
Референцна системи координат Референцні системи координат карти
Прямокутник делімітації Координати чотирьох кутів двомірної карти для обраної пари вимірів, яка задана в обраній опорній системі координат
Ширина зображення Ширина карти, виражена в пікселях
Висота зображення Висота карти, виражена в пікселях
Формат зображення Вихідний формат зображення
Мова Мова, яка повинна бути використана для відповіді
Пара розмірності Двомірна система осей, яка повинна бути використана для карти, наприклад, просторова розмірність та час
 1. Операція Зв’язаний сервіс візуалізації надає всю інформацію про сервіс візуалізації держателя даних або третьої особи, що виконує положення цих Вимог, дозволяючи мережному сервісу отримувати карти від сервіса візуалізації держателя даних або третьої особи та групувати їх з іншими картами.
 2. Сервіс візуалізації повинен мати такі обов’язкові характеристики:

а) референцні системи координат. Одночасна візуалізація шарів здійснюється з використанням однієї єдиної референцної системи координат, а сервіс візуалізації підтримує, щонайменше, референцні системи геопросторових даних, унікальні в просторі, що складаються з набору координат (x, y, z) або широти, довготи і висоти, на основі горизонтального і вертикального датума згідно пункту 6 Порядку;

б) формат зображення. Сервіс візуалізації повинен підтримувати, принаймні, один з наступних форматів зображень – формат Portable Network Graphics (PNG) або формат Graphics Interchange Format (GIF), без компресії.

Вимоги та характеристики, що застосовуються до сервісів завантаження

 1. Сервіси завантаження створюються на основі геоінформаційних сервісів типу WFS, WCS та WFS-G і повинні надавати операції, що перелічені в таблиці 10.

Таблиця 10

Операція Роль
Отримати метадані сервісу завантаження (Get Download Service Metadata або GetCapabilities) Надає всю необхідну інформацію щодо сервісу завантаження наборів геопросторових даних і визначає можливості сервісу
Отримати набір геопросторових даних (Get Spatial Data Set) Дозволяє здійснювати завантаження набору геопросторових даних
Опис набору геопросторових даних (Describe Spatial Data Set) Надає опис всіх типів геопросторових об’єктів, що містяться в наборі геопросторових даних
Пов’язаний сервіс завантаження (Link Download Service) Дозволяє держателю або третій особі декларувати сервіс завантаження для завантаження наборів геопросторових даних, або, там де це можливо, геопросторових об’єктів, за допомогою мережного сервісу, зберігаючи можливість завантаження даних засобами держателя даних або третьої особи
 1. Операція Отримати метадані сервісу завантаження

1) Параметр запиту Отримати метадані сервісу завантаження вказує на природну мову для вмісту відповіді на цей запит.

2) Відповідь на запит Отримання метаданих сервісу завантаження повинна містити такий набір параметрів:

а) параметр Метадані сервісу завантаження повинен містити, принаймні, елементи мінімального набору метаданих для сервісу завантаження;

б) параметри Метадані операцій повинні надавати метадані для операцій, що виконуються сервісом завантаження, та містити, принаймні, один опис для кожної операції, в тому числі мінімум один опис обмінних даних та мережну адресу;

в) два параметри для мови: параметр Мова відповіді, який ідентифікує природну мову, що використовується в параметрах відповіді щодо метаданих сервісу завантаження, та параметр Підтримувані мови, який містить перелік природних мов, що підтримуються сервісом завантаження;

г) параметр Метадані наборів геопросторових даних надає елементи метаданих наявних наборів геопросторових даних; додатково, для кожного набору геопросторових даних має надаватися перелік наявних референцних систем координат, визначених в пункті 6 Порядку.

 1. Операція Отримати набір геопросторових даних

1) Запит операції Отримати набір геопросторових даних містить такі параметри:

а) параметр Мова, який ідентифікує природну мову, що запитується для набору геопросторових  даних;

б) параметр Ідентифікатор набору геопросторових даних повинен містити унікальний ідентифікатор ресурсу URI для набору геопросторових даних;

в) параметр Референцна система координат повинен містити одну із систем координат, включених до переліку наявних референцних систем координат, що визначена в пункті 6 Порядку.

2) Відповідь на запит Отримати набір геопросторових даних повинна надавати параметр, який містить запитаний набір геопросторових даних в запитаній мові та запитаній референцній системі координат.

 1. Операція Опис набору геопросторових даних

1) Запит операції Опис набору геопросторових даних повинен містити такі параметри:

 1. a) параметр Мова повинен вказувати запитувану природню мову для опису типу геопросторового об’єкта;

б) параметр Ідентифікатор набору геопросторових даних повинен містити унікальний ідентифікатор ресурсу URI для набору геопросторових даних.

2) Відповідь на запит Опис набору геопросторових  даних має один параметр, що містить опис геопросторових об’єктів з набору геопросторових даних на запитаній мові.

 1. Операція Пов’язаний сервіс завантаження

Операція Пов’язаний сервіс завантаження дозволяє декларувати готовність сервісу завантаження, що відповідає цим Вимогам, до завантаження ресурсів через сервіс завантаження, зберігаючи, в той же час, ресурси на засобах держателя даних.

Запит операції Пов’язаний сервіс завантаження повинен мати параметр, що  надає всю інформацію щодо сервісу завантаження держателя або третьої особи, який відповідає цим Вимогам, а також дозволяти сервісу завантаження надавати доступ до наборів геопросторових даних, а, там де це можливо, до геопросторових об’єктів із сервісу завантаження держателя даних або третьої особи.

 1. Операції прямого доступу сервісу завантаження даних. Якщо сервіс завантаження даних надає прямий доступ до наборів геопросторових даних, то, крім операцій, що перелічені в таблиці 10, повинні підтримуватись операції згідно в таблиці 11.

Таблиця 11

Операція Роль
Отримати геопросторовий об’єкт

(Get Spatial Object)

Дозволяє отримати геопросторові об’єкти на основі запитів
Опис типу геопросторових об’єктів

(Describe Spatial Object Type)

Надає опис типів зазначених геопросторових об’єктів
 1. Операція Отримати геопросторовий об’єкта

1) Запит операції Отримати геопросторовий об’єкт повинен містити такі параметри:

а) параметр Мова, який ідентифікує запитувану природну мову для геопросторових об’єктів;

б) параметр Ідентифікатор набору геопросторових даних повинен містити унікальний ідентифікатор ресурсу URI набору геопросторових даних, по відношенню до якого здійснюється запит; якщо цей параметр не забезпечується, вважається, що були обрані всі наявні набори геопросторових даних;

в) параметр Референцна система координат повинен містити одну із систем координат, включених в перелік наявних референцних систем координат, згідно пункту 6 Порядку;

г) параметр Запит повинен бути сформований з критеріїв пошуку, визначених в пунктах 8, 9 цих Вимог.

2) Відповідь операції Отримати геопросторовий об’єкт повинна містити такі параметри:

а) Набір геопросторових об’єктів – це набір геопросторових об’єктів повинен бути набір, який відповідає критеріям пошуку запиту в запитуваній референцній системі координат та запитуваній мові;

б) Метадані набору геопросторових об’єктів – повинен містити, принаймні, елементи метаданих набору геопросторових даних.

 1. Операція Опис типу геопросторового об’єкта

1) Запит операції Опис типу геопросторового об’єкта повинен містити такі параметри:

а) параметр Мова, що ідентифікує мову природню мову, яка запитується для опису типу геопросторового об’єкта;

б) параметр Тип геопросторового об’єкта, який повинен містити назву типу, що нейтральна до мови опису типу геопросторового об’єкта. Там де цей параметр не забезпечується, вважається, що були обрані всі типи геопросторових об’єктів.

2) Відповідь на запит Опис типу геопросторового об’єкта. Параметр відповіді на запит Опис типу геопросторового об’єкта повинен бути описом типу геопросторового об’єкта.

 1. Критерії пошуку для операції Отримати геопросторовий об’єкт

1) З метою виконання операції Отримати геопросторовий об’єкт сервісом скачування, повинні підтримуватись такі критерії пошуку:

а) унікальний ідентифікатор набору геопросторових даних;

б) усі підходящі ключові атрибути і зв’язки між геопросторовими об’єктами, зокрема, унікальний ідентифікатор геопросторового об’єкта і характеристики, пов’язані з часовим виміром, в тому числі дата поновлення;

в) межі географічного прямокутника, представлені в будь-якій із референцних систем координат, встановлених відповідно до пункту 6 Порядку;

г) тема геопросторових даних.

2) Для можливості пошуку геопросторових об’єктів за комбінацією критеріїв пошуку, має підтримуватися використання логічних та порівняльних операторів.

Вимоги та характеристики, що застосовуються до сервісів перетворення

 1. Сервіс перетворення створюються на основі геоінформаційних сервісів типу WPS та повинен підтримувати виконання операцій, визначених в таблиці 12.

Таблиця 12

Операція Функція
Отримати метадані сервісу перетворення (Get Transformation Service Metadata або GetCapabilities) Надає всю необхідну інформацію про сервіс і описує можливості сервісу, в тому числі прийняту категорію перетворення, прийняті перетворення, типи вихідних даних, визначення прийнятої моделі і мови опису
Перетворення (Transformation) Ефективне розгортання процесу перетворення
Створення зв’язку з сервісом перетворення (Link Transformation Service) Дозволяє декларувати готовність сервісу перетворень до перетворення наборів геопросторових даних через мережні сервіси, зберігаючи можливості перетворення засобами держателя даних або третьої особи
 1. Операція Отримати метадані сервісу перетворення

1) Параметр запиту Отримати метадані сервісу перетворення повинен вказувати природну мову для вмісту відповіді на цей запит.

2) Відповідь на запит Отримати метадані сервісу перетворення повинна містити такий набір параметрів:

а) параметр Метадані сервісу перетворення, який повинен містити, щонайменше, елементи метаданих сервісу перетворення;

б) параметр Метадані операцій сервісу перетворення надає метадані про операції, реалізовані сервісом перетворення. Він повинен описувати кожну операцію, включаючи, щонайменше, опис обмінних даних і мережну адресу, та містити такі відомості: категорії перетворень, прийняті операцією Перетворення; кодування для вхідного набору геопросторових даних, прийнятого операцією Перетворення; мови моделі даних, прийняті операцією Перетворення; мови картографічного моделювання, прийняті операцією Перетворення.

3) Мовні параметри. Повинні бути надані два параметри:

 1. a) параметр Мова відповіді вказує природну мову, що використана у відповіді на запит Отримати метадані сервісу перетворення;
 2. b) параметр Прийняті мови містить список природних мов, прийнятих у сервісі перетворення.
 3. Операція Перетворення

1) Запит операції Перетворення повинен містити такі параметри:

а) параметр Вхідний набір геопросторових даних містить набір геопросторових даних, який необхідно перетворити;

б) параметр Модель джерела повинен визначати модель вхідного набору геопросторових даних;

в) параметр Цільова модель повинен визначати модель, в яку необхідно перетворити вхідний набір геопросторових даних;

г) параметр Опис моделі повинен визначати, яким чином здійснюється перехід від моделі-джерела до цільової моделі.

2) параметр Відповідь на запит Перетворення повинен містити перетворений набір геопросторових даних, описаний відповідно до правил інтероперабельності.

 1. Операція Створити зв’язок з сервісом перетворення

Параметр запиту Створити зв’язок з сервісом перетворення повинен надавати інформацію про сервіс перетворення держателя даних або третьої особи відповідно до цих Вимог, дозволяючи використання відповідного сервісу.

Вимоги до якості геоінформаційних сервісів

 1. Держателі даних повинні забезпечити критерії якості геоінформаційних сервісів, пов’язані з потужністю, продуктивністю та доступністю, що визначені в пунктах 37, 38 цих Вимог.
 2. Продуктивність:

1) час відгуку для відправки першої відповіді на запит пошукового сервісу має становити максимум 3 секунди за нормальних умов. Для зображення розміром 470 кілобайт (наприклад, 800×600 пікселів з інтенсивністю кольору 8 біт) час відгуку для відправки першої відповіді на запит Отримати карту (GetMap) сервісу візуалізації має бути максимум 5 секунд за нормальних умов.

2) Для операції Отримати метадані сервісу скачування (Get Download Service Metadata) час відгуку для відправки першої відповіді – максимум 10 секунд за нормальних умов.

3) Для операцій Отримати набір геопросторових даних (Get Spatial Data Set) та Отримати геопросторовий об’єкт (Get Spatial Object), а також для запиту, що заснований виключно на обмежувальному прямокутнику, час відгуку має бути максимум 30 секунд за нормальних умов і, також за нормальних умов, сервіс скачування повинен підтримувати стійку реакцію не менш 0,5 мегабайт за секунду або не менш 500 геопросторових об’єктів за секунду.

4) Для операції Опис набору геопросторових даних (Describe Spatial Data Set) і для операцій типу Опис геопросторового об’єкта (Describe Spatial Object) час відгуку має бути максимум 10 секунд за нормальних умов і, також за нормальних умов, сервіс скачування повинен підтримувати стійку відповідь не менш 0,5 мегабайт за секунду або не менш 500 описів  геопросторових об’єктів за секунду.

 1. Потужність та доступність:

1) Мінімальне число одночасних запитів, спрямованих на пошуковий сервіс, на які повинні бути дані відповіді, відповідно до критеріїв продуктивності, пов’язаних з якістю сервісу, має становити 30 в секунду.

2) Мінімальне число одночасних сервісних запитів, спрямованих на сервіс візуалізації, на які повинні бути дані відповіді, відповідно до критеріїв продуктивності, пов’язаних з якістю сервісу, має становити 20 в секунду.

3) Мінімальне число одночасних сервісних запитів, спрямованих на сервіс скачування, на які повинні бути дані відповіді, відповідно до критеріїв продуктивності, пов’язаних з якістю сервісу, має становити 10 в секунду. Число паралельно оброблених запитів може бути обмежено 50.

4) Мінімальне число одночасних запитів, адресованих сервісу перетворення, на які повинні бути дана відповіді, відповідно до критеріїв продуктивності, пов’язаних з якістю сервісу, має становити 5 запитів в секунду.

5) Ймовірність того, що мережний сервіс є доступним, повинна становити 99% загального часу роботи мережного сервісу.

Додаток 7
до Порядку

 Технічні вимоги та методи забезпечення інтероперабельності і
сумісності наборів геопросторових даних та геоінформаційних сервісів

 1. Загальні положення

1.1. Ці технічні вимоги (далі – Вимоги) визначають призначення, еталонну модель, загальні правила та методи забезпечення інтероперабельності та сумісності наборів геопросторових даних і геоінформаційних сервісів, створюються та надаються держателями геопросторових даних відповідно до Закону України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних України» (далі – Закон) та Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних (далі –Порядок).

1.2. Інтероперабельність геопросторових даних та геоінформаційних сервісів в цих Вимогах розглядається як ключова властивість компонентів національної інфраструктури геопросторових даних (далі – НІГД), реалізація якої забезпечує інтеграцію наборів геопросторових даних та взаємодію геоінформаційних сервісів різних держателів даних НІГД без повторюваних трудомістких ручних операцій.

1.3. У цих Вимогах використовуються посилання на такі національні та міжнародні стандарти:

ДСТУ ISO 19101:2009 (ISO 19101:2002, IDT) Географічна інформація. Еталонна модель;

ДСТУ ISO 19110:2017 (ISO 19110:2016, IDT) Географічна інформація. Методологія каталогізації об’єктів;

ДСТУ ISO 19111:2017 (ISO 19111:2007, IDT) Географічна інформація. Просторова прив’язка за координатами;

ДСТУ ISO 19112:2017 (ISO 19112:2003, IDT) Географічна інформація. Просторова прив’язка за географічними ідентифікаторами;

ДСТУ ISO 19111:2017 (ISO 19111:2007, IDT) Географічна інформація. Просторова прив’язка за координатами;

ДСТУ ISO 19112:2017 (ISO 19112:2003, IDT) Географічна інформація. Просторова прив’язка за географічними ідентифікаторами;

ДСТУ ISO 19118:2017 (ISO 19118:2011, IDT) Географічна інформація. Кодування;

ДСТУ ISO 19119:2017 (ISO 19119:2016, IDT) Географічна інформація. Сервіси;

ДСТУ ISO 19123:2017 (ISO 19123:2005, IDT) Географічна інформація. Схема для геометрії і функцій покриття;

ДСТУ ISO/TS 19127:2017 (ISO/TS 19127:2005, IDT) Географічна інформація. Геодезичні коди і параметри;

ДСТУ ISO 19131:2019 (ISO 19131:2007; Amd 1:2011, IDT) Географічна інформація. Специфікація геоінформаційного продукту;

ДСТУ ISO 19136:2017 (ISO 19136:2007, IDT) Географічна інформація. Мова географічної розмітки GML;

ДСТУ ISO 19157:2020 (ISO 19157:2013, IDT) Географічна інформація. Якість даних;

ДСТУ 8774:2018 Географічна інформація. Правила моделювання геопросторових даних;

ISO/IEC 13249-3:2016 Information technology – Database languages – SQL multimedia and application packages – Part 3: Spatial (Інформаційні технології –Мови баз даних – SQL мультимедійні та прикладні пакети – Частина 3: Простір);

Специфікації Відкритого геопросторового консорціуму (OGC):

OGC SFA – Simple feature access – Part 1: Common architecture (Специфікація OGC – Доступ до простих просторових об’єктів – Частина 1: Загальна архітектура, що відома також як ISO 19125-1);

OGC SFA-S – Simple feature access – Part 2: SQL option (Специфікація OGC – Доступ до простих просторових об’єктів – Частина 2: Варіант SQL, що відома також як ISO 19125-2).

1.4. У цих Вимогах терміни вживаються у такому значенні:

1) інтероперабельна система – система, підсистеми якої функціонують за незалежними алгоритмами, не мають єдиного пункту керування взаємодією, а керування визначається єдиним набором стандартів – профілем інтероперабельності;

2) кодування – присвоєння коду класифікаційній групі або об’єкту класифікації для забезпечення їх однозначній ідентифікації в класифікаторах у відповідності з обраними методом кодування з використанням знаків (символів);

3) організаційна інтероперабельність – здатність взаємодіючих систем досягати спільних цілей на рівні бізнес-процесів, пов’язаних з виробництвом, постачанням та використанням геопросторових даних та метаданих;

4) профіль інтероперабельності – узгоджений набір стандартів, структурований в термінах моделі інтероперабельності як мінімум на рівнях організаційної, технічної та семантичної інтероперабельності;

5) семантична інтероперабельність – здатність будь-яких взаємодіючих в процесі комунікації інформаційних систем однаковим чином сприймати та інтерпретувати зміст інформації, якою вони обмінюються;

6) технічна інтероперабельність – здатність до обміну даними між взаємодіючими системами з використанням стандартних форматів даних, інтерфейсів та протоколів взаємодії систем в інформаційних мережах, стандартних мережних сервісів та стандартних засобів захисту інформації.

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених в Законі та Порядку.

 1. Призначення, еталонна модель та загальні методи інтероперабельності геопросторових даних та геоінформаційних сервісів НІГД

2.1. У відповідності до стандарту ДСТУ ISO 19101:2017 інтероперабельність геопросторових даних і сервісів повинна забезпечувати вільне використання компонентів різних геоінформаційних систем без ризику для успішної роботи всієї системи. Вона стосується можливості:

 1. a) знаходити інформацію та засоби її оброблення і, коли це необхідно, незалежно від їх фізичного місцезнаходження;

б) сприймати та застосовувати виявлену інформацію і засоби, незалежно від того, якою платформою вони підтримуються, локально чи дистанційно;

в) розбудовувати середовище оброблення для використання геопросторових даних без необхідності обмежуватися єдиним постачальником;

г) використовувати інформацію та інфраструктури оброблення з різних джерел ринку послуг без ризику втрати функціональності у випадку старіння або зміни базової інфраструктури;

д) бути учасником здорового ринку, де товари і послуги відповідають потребам споживачів і де товарні канали відкриваються саме тоді, коли ринок стає достатнім для їх підтримки.

2.2. Забезпечення сумісності геопросторових даних необхідно:

 • в зв’язку з правовим статусом геопросторових даних, що засвідчують місцеположення та взаємне розташування об’єктів, для запобігання правових конфліктів, що виникають внаслідок несумісності даних для конкретних територій;
 • для ефективного використання геопросторових даних НІГД на основі скорочення непродуктивних витрат при інтеграції даних з різних джерел, що стосуються одних і тих же об’єктів або певної території;
 • для запобігання дублюванню робіт щодо визначення місцеположення одних і тих же об’єктів та витрат, пов’язаних з подальшою ліквідацією наслідків несумісності даних тощо.

2.3. В еталонній модель інтероперабельності визначаються організаційний, технічний та семантичний рівні інтероперабельності.

2.4. Організаційний рівень інтероперабельності стосується прагматичних аспектів взаємодії (ділових або політичних) суб’єктів НІГД. На цьому рівні узгоджуються бізнес-цілі та досягаються угоди про співпрацю між суб’єктами НІГД, які обмінюються інформацією, хоча мають відмінні внутрішню структуру і процеси. Організаційна інтероперабельність має на меті задовольнити вимоги спільноти користувачів: служби повинні стати доступними, легко ідентифікованими і бути орієнтованими на користувача.

Організаційна інтероперабельність досягається застосуванням нормативно-правових документів (угод, конвенцій, договорів про співпрацю). Основні напрями та методи досягнення організаційної інтероперабельності НІГД визначено в Законі та Порядку шляхом визначення відповідальності та порядку взаємодії центральних органів влади, органів місцевого самоврядування та інших держателів геопросторових даних і користувачів даних в процесі виробництва, оновлення та надання доступу до наборів геопросторових даних, метаданих і геоінформаційних сервісів в інфраструктурі геопросторових даних.

2.5. Технічний рівень інтероперабельності компонентів НІГД стосується методів та засобів подолання:

системної неоднорідності, що характеризується відмінностями апаратних засобів, операційних систем, систем керування базами даних (далі – СКБД) та геоінформаційних систем як джерел даних;

синтаксичної неоднорідності, що стосується фізичного уявлення даних та визначається відмінностями у форматах даних, які використовуються для передавання даних в повідомленнях від джерел даних.

До основних засобів подолання системної неоднорідності геопросторових даних на рівні технічної інтероперабельності належать:

використання СКБД із стандартними розширеннями функцій для зберігання, опрацювання і аналізу геопросторових даних згідно міжнародного стандарту ISO/IEC 13249-3:2016 та специфікацій Відкритого геопросторового консорціуму OGC SFA та OGC SFA-S;

методологія кодування географічної інформації відповідно до стандарту ДСТУ ISO 19118:2017 (ISO 19118:2011, IDT);

стандартні формати обміну геопросторових даних, засновані на мові географічної розмітки GML відповідно до стандарту ДСТУ ISO 19136:2017 (ISO 19136:2007, IDT).

Подолання синтаксичної неоднорідності досягається за рахунок використання загальноприйнятих стандартних інтерфейсів та протоколів взаємодії інформаційних систем в інформаційних мережах, стандартних мережних сервісів та стандартних засобів захисту інформації.

2.6. Семантична інтероперабельність геопросторових даних ґрунтується на сумісності геопросторових даних (розділ 3 цих Вимог) та стосується методів і засобів подолання:

структурної неоднорідності, що пов’язана з відмінностями в концептуальному моделюванні геопросторових об’єктів (класи об’єктів, атрибути і відношення можуть бути визначені по-різному в різних джерелах);

семантичної неоднорідності, яка стосується відмінностей в значеннях понять і даних, що використовуються для уявлення об’єктів реального світову з різних точок зору (або контекстів) предметних сфер, в яких вони моделюються і досліджуються.

2.7. Профіль інтероперабельності геопросторових даних та геоінформаційних сервісів НІГД складають міжнародні та національні стандарти в сфері географічної інформації, перелік яких наведено у Додатку 3 Порядку.

 1. Вимоги до сумісності геопросторових даних

3.1 Сумісність геопросторових даних забезпечується дотриманням єдиних вимог щодо:

системи координат, в якій подаються координатні описи геопросторових об’єктів;

подання координатних даних геопросторових об’єктів;

подання описів просторових відношень і топологічної узгодженості геопросторових об’єктів;

класифікації об’єктів базових і тематичних геопросторових даних з використанням каталогів (класифікаторів) об’єктів та їх атрибутів;

способів подання адресних даних та географічних ідентифікаторів об’єктів;

ідентифікації геопросторових об’єктів з використанням системи унікальних ідентифікаторів;

форматів надання даних.

3.2. Вимоги до систем координат для геопросторових даних

Для забезпечення сумісності просторових даних в ГІС вони повинні бути представлені в Державній геодезичній референцній системі координат УСК-2000 та Балтійській системі висот 1977 року.

У разі відсутності можливості подання геопросторових даних безпосередньо в УСК-2000 припустимі наступні варіанти їх подання:

– в іншій системі геодезичних координат (попередніх єдиних державних системах геодезичних координат – СК-42, місцевих системах координат) з обов’язковим додатком опису способу переходу від цієї системи координат до УСК-2000;

– в картографічній проекції, пов’язаної з УСК-2000 через формули проекції або пов’язаної з попередніми єдиними державними системами координат СК-42 або місцевої, або іншою системою координат, з обов’язковим додатком відповідних формул проекції, що пов’язують її з УСК-2000  чи іншої зазначеної системою координат (з обов’язковим додатком в останньому випадку способу переходу від цієї системи координат до УСК-2000);

– в інший прямокутної системі координат з обов’язковим додатком опису способу переходу від цієї системи координат до УСК-2000.

До геопросторових даних НІГД можуть належати тільки геопросторові дані, що відповідають зазначеним вимогам.

При застосуванні систем координат для подання геопросторових даних в НІГД слід враховувати положення стандарту ДСТУ ISO 19111:2017 (ISO 19111:2007, IDT).

3.3. Вимоги до сумісності координатних даних

Координатні дані геопросторових об’єктів повинні відповідати таким вимогам:

в разі збігу об’єктів або частин об’єктів з об’єктами або частинами об’єктів, що входять до складу базових геопросторових даних, вони повинні фіксуватися координатними даними, встановленими для базових геопросторових даних;

в разі, коли при створенні координатних описів об’єктів або частин об’єктів, в тому числі таких, що не належать до базових геопросторових даних, необхідно змінити (уточнити, модифікувати) координатні дані, встановлені для об’єктів або частини об’єктів базових геопросторових даних; створення координатних даних об’єктів повинно здійснюватися з одночасною зміною базових геопросторових даних за погодженням з адміністратором базових геопросторових даних;

об’єкти або частини об’єктів, загальні для різних об’єктів, що входять до складу геопросторових даних для певної території, повинні фіксуватися однаковими координатними даними.

Зв’язок координатних даних геопросторового об’єкта з адресними даними та іншими характеристиками певного об’єкта здійснюється з використанням унікального ідентифікатора об’єкта та унікального ідентифікатора адреси.

Зазначені умови забезпечуються на основі дотримання таких вимог:

обов’язковим використанням базових геопросторових даних при створенні тематичних геопросторових даних;

забезпечення регламентованого доступу суб’єктів, що беруть участь у створенні і зміні просторових даних, до базових геопросторових даних;

сповіщення адміністратора базових геопросторових даних, про необхідність зміни координатних даних об’єктів, що належать до базових геопросторових даних, за актуалізованими даними про відповідних об’єктів;

першочергового створення координатних даних тих об’єктів, які вимагають більш високої точності з міркувань економічної доцільності та спеціальним нормативним вимогам, встановленим для відповідних об’єктів;

при багатокористувацькому доступі, що надає право зміни геопросторових даних, кожен користувач повинен мати відповідну категорію щодо права внесення і зміни координатних даних певних категорій об’єктів.

При плануванні робіт, що входять до складу безпосереднього забезпечення інвестиційної діяльності та при здійсненні яких потрібне уточнення існуючих і формування нових координатних даних об’єктів або відповідних картографічних документів, за якими можна сформувати такі координатні дані, до складу робіт повинні бути включені заходи, що забезпечують підвищення сумісності координатних даних НІГД.

3.4. Вимоги до сумісності описів просторових відношень і топологічної узгодженості геопросторових об’єктів

Необхідність сумісності описів просторових відношень об’єктів визначається такими вимогами:

сумісні опису просторових відношень об’єктів є важливим засобом контролю цілісності і несуперечності просторових даних, умовою підтримки єдиного правового координатного і адресного простору країни;

характеристики просторових відношень об’єктів є самостійним видом посвідчення розташування і взаємного розташування об’єктів, що описуються в наборах геопросторових даних при забезпеченні їх сумісності та цілісності наборів і баз геопросторових даних.

Цілісність бази геопросторових даних забезпечується дотриманням усіх правил реляційної цілісності (обмеження доменів атрибутів, правила цілісності сутності та правила цілісності посилань), а також додаткових правил та обмежень координатно-топологічної узгодженості геометричних елементів, що описують просторові властивості об’єктів.

Правила та обмеження координатно-топологічної узгодженості визначаються на рівні: об’єкта, класу об’єктів та об’єктів різних класів.

Топологічні обмеження на рівні об’єкта в певному сенсі належать до специфічного виду доменного обмеження для типу даних geometry, що використовується для подання геопросторових даних в ГІС та базах геопросторових даних. Для кожного екземпляра об’єкта координатні описи повинні відповідати оголошеному типу просторової локалізації об’єкта як підтипу geometry (точка, полілінія, полігон, мультиламана, мультиполігон тощо); геометричні елементи екземплярів повинні бути простими, тобто без самоперетинання контурів. Можуть також висуватися обмеження щодо відстані між точками сегментів лінії, кутів між сегментами лінії чи полігоні тощо.

Топологічні обмеження на рівні класу просторових об’єктів визначають правила (обмеження) топологічних відношень між об’єктами одного класу, наприклад обмеження щодо накладання, спільної геометрії якщо об’єкти утворюють суцільне покриття тощо.

Правила топологічної узгодженості просторових об’єктів різних класів визначають як вимоги до узгодженості координат геометричних елементів, так і просторових відношень між об’єктами різних класів (міститься в середині, дотикається, покривається, утворюють мережу, утворюють покриття). Можливе також визначення топологічно-метричних обмежень (повинні міститись на певній відстані; повинні розміщуватися не ближче як…, тощо).

Усі обмеження щодо просторових відношень та координатно-топологічної узгодженості геопросторових даних повинні бути описані та задокументовані у специфікації геопросторових даних, що розробляється у відповідності до вимог Додатку 5 до Порядку та стандарту ДСТУ ISO 19131:2019 (ISO 19131:2007; Amd 1:2011, IDT).

3.5. Вимоги до класифікації геопросторвих об’єктів з використанням каталогів класів об’єктів та їх атрибутів

Обов’язковою умовою для формування геопросторових даних НІГД суб’єктами, що здійснюють їх створення, є наявність класифікаторів у вигляді каталогів класів геопросторових об’єктів та їх атрибутів, розроблених з урахуванням положень стандартів ДСТУ ISO 19110:2017 (ISO 19110:2016, IDT) «Географічна інформація. Методологія каталогізації об’єктів» та ДСТУ 8774:2018 «Географічна інформація. Правила моделювання геопросторових даних»

Для предметних областей, для яких існують затверджені державні класифікатори об’єктів, їх використання є обов’язковою умовою.

У разі відсутності класифікаторів об’єктів держателі геопросторових даних повинні розробити такі класифікатори у складі специфікації геопросторових даних з обов’язковим дотриманням при їх розробленні наступних вимог:

використання у класифікаторі як основи переліку об’єктів місцевості та їх атрибутів, що визначені в класифікаторах для базових геопросторових даних або для цифрових топографічних даних;

дотримання вимог стандартів ДСТУ 8774:2018 та ДСТУ ISO 19110:2017 (ISO 19110:2016, IDT) щодо методології розроблення каталогів геопросторових об’єктів та їх атрибутів;

– забезпечення відповідності між назвами типів об’єктів, їх атрибутів і доменів значень атрибутів, в тому числі класифікаторів значень атрибутів за номінальними шкалами з відповідними переліками текстових значень та їх кодуванням;

– забезпечення відповідності між кодами типів об’єктів, їх атрибутів і класифікаторів значень атрибутів за номінальними шкалами чинним класифікаторам та нормативним документам.

3.6. Вимоги до адресних даних та географічних ідентифікаторів геопросторових об’єктів

Адресні дані та географічні ідентифікатори геопросторового об’єкта повинні подаватися мінімальним набором атрибутів об’єкта, який дозволяє ідентифікувати його як унікальний серед інших геопросторових об’єктів. Адресні дані включають найменування геопросторового об’єкта та інші його характеристики, які використовуються для будь-яких видів обміну даними, і не включають в себе координатний опис геопросторового об’єкта.

Для забезпечення сумісності геопросторових даних адресні дані об’єктів повинні відповідати таким вимогам:

в межах однієї і тієї ж системи для геопросторових об’єктів і типу об’єктів адресні дані повинні бути унікальними;

кожним адресним даними геопросторового об’єкта повинні бути поставлені у відповідність його координатні дані;

посилання від адресних даних на координатні дані повинна здійснюватися через ідентифікатор об’єкта;

у разі відсутності адресних даних об’єкта їх функція виконується шляхом використання унікального ідентифікатора об’єкта.

Атрибутивні дані, що асоціюються з геопросторовими об’єктами, повинні включати посилання на адресні дані об’єктів.

Як найменування об’єкта в геопросторових даних використовують текстовий опис об’єкта, що виконує функцію опису імені об’єкта для будь-яких видів обміну даними. Імена об’єктів можуть бути не унікальними.

Встановлення, нормалізацію, вживання, реєстрацію, облік і збереження найменувань географічних об’єктів та поштових адрес здійснюється відповідно до законодавства щодо ведення реєстру географічних назв, класифікації об’єктів адміністративно-територіального устрою України та створення й ведення реєстру адрес.

Ідентифікація об’єктів з використанням адресних даних та географічних ідентифікаторів повинна виконуватися у відповідності до стандарту ДСТУ ISO 19112:2017 (ISO 19112:2003, IDT) «Географічна інформація. Просторова прив’язка за географічними ідентифікаторами».

3.7. Вимоги до ідентифікації геопросторових об’єктів з використанням системи унікальних ідентифікаторів

Ідентифікатор геопросторового об’єкта є унікальною характеристикою об’єкта і обов’язковим ідентифікаційним атрибутом будь-якого геопросторового об’єкта, що використовується для фіксації зв’язку координатних і адресних даних об’єктів, контролю їх взаємної відповідності і забезпечення несуперечності та посилальної цілісності наборів геопросторових даних.

При формуванні ідентифікаторів геопросторових об’єктів повинні враховуватися такі вимоги:

ідентифікатор геопросторового об’єкта повинен бути унікальним на території України;

в разі, коли у вертикальній структурі управління для геопросторових даних встановлена система ідентифікації, що єдина для всієї території України, як унікальний ідентифікатор використовують ідентифікатор геопросторового об’єкта цієї системи, наприклад кадастровий номер земельних ділянок, коди КОАТТУ для об’єктів адміністративно-територіального устрою тощо;

для забезпечення унікальності ідентифікаторів геопросторових об’єктів держателям даних рекомендується використовувати одну поміж загальноприйнятих систем формування ідентифікаторів, зокрема:

а) глобальний унікальний ідентифікатор GUID (Globally Unique Identifier);

б) універсальний унікальний ідентифікатор UUID (Universally Unique Identifier);

в) унікальний ідентифікатор, що використовує координатні описи об’єктів для формування відкритого коду місцеположення OLC (Open Location Code), що запропонований та використовується в системах веб-картографії Google.

за рішенням держателя даних можливе формування унікального ідентифікатора геопросторового об’єкта з використанням числового значення локального (системного) ідентифікатора, що унікальне в межах набору даних, що постачається держателем набору даних; для забезпечення глобальної унікальності до системного ідентифікатора об’єкта додається унікальний код держателя або суб’єкта, що здійснює адміністрування набору геопросторових даних;

в разі, коли геопросторовий об’єкт повністю збігається з координатним даними з об’єктом базових геопросторових даних поміж атрибутів об’єктів тематичних геопросторових даних повинен використовуватися додатковий атрибут із значенням ідентифікатора відповідного об’єкта в базових геопросторових даних.

Система унікальної ідентифікації геопросторових об’єктів в певному наборі геопросторових даних повинна бути визначена та описана в специфікації геопросторових даних.

3.8 Вимоги до форматів обміну геопросторовими даними

Формат обміну геопросторовими даними для забезпечення сумісності повинен відповідати таким вимогам:

мати доступну для публічного використання документацію з описом формату даних;

опис має бути достатнім для того, щоб можна було застосовувати існуючі конвертори або розробити нові конвертори даних у відкриті обмінні формати;

формат має відповідати даним, що постачаються в цьому форматі, та забезпечувати в повному обсязі відображення структури даних та системи класифікації класів об’єктів, атрибутів об’єктів і доменів їх значень, визначених в специфікації геопросторових даних, включно з іменами класів об’єктів, іменами атрибутів об’єктів та типів даних для значень їх атрибутів, що формально описані в каталозі класів об’єктів;

в разі подання даних у форматі, документація для якого відсутня у публічному доступі, до таких даних повинні додаватися конвертори, що забезпечують конвертування дані у відкриті обмінні формати.

Базовими форматами обміну векторними даними в НІГД визначаються такі відкриті та нейтральні до ГІС-платформ формати:

формати, засновані на використанні мови географічної розмітки GML відповідно до стандарту ДСТУ ISO 19136:2017 (ISO 19136:2007, IDT);

формати, засновані на використанні GeoJSON та TopoJSON, що розширюють загальновідому об’єктну нотацію JSON (JavaScript Object Notation) для подання просторових властивостей об’єктів та їх атрибутів.

Ці формати забезпечують найповніше відображення об’єктної структури наборів геопросторових даних і топологічних відношень між об’єктами, визначених в прикладних схемах даних та каталогах класів об’єктів у складі специфікацій на геопросторові дані.

3.9. Вимоги до документування геопросторових даних

Геопросторові дані НІГД повинні бути забезпечені:

докладною специфікацією, що розробляється відповідно до вимог Додатку 5 до Порядку та національного стандарту ДСТУ ISO 19131:2019 (ISO 19131:2007; Amd 1:2011, IDT);

поданням каталогу класів об’єктів, атрибутів об’єктів з доменами їх значень у XML форматі електронного документа відповідно до вимог стандартів ДСТУ 8774:2018 та ДСТУ ISO 19110:2017 (ISO 19110:2016, IDT);

метаданими у відповідності до вимог Додатку 4 до Порядку.

До усіх зазначених документів держателі даних забезпечують відкритий доступ у мережі геопорталів НІГД як одну із важливих складових в реалізації інтероперабельності геопросторових даних НІГД.

Додаток 8
до Порядку

Електронна заява
про оприлюднення або оновлення геопросторових даних та метаданих на національному геопорталі 

 1. Відомості про держателя геопросторових даних

_________________________________________________________________

(найменування суб’єкта – держателя (розпорядника)

_________________________________________________________________

геопросторових даних та/або метаданих (українською мовою)

_________________________________________________________________

(найменування суб’єкта – держателя (розпорядника)

_________________________________________________________________

(код згідно з ЄДРПОУ)

_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи)

_________________________________________________________________

(посада відповідальної особи)

_________________________________________________________________

(номер телефону відповідальної особи)

_________________________________________________________________

(адреса електронної пошти відповідальної особи)

 1. Загальні відомості про геопросторові дані та/або метадані (далі – геоінформаційний ресурс), які будуть оприлюднені або оновлені на національному геопорталі:

вид геоінформаційного ресурсу (вибрати із переліку: геопросторові дані, метадані для геопросторових даних, метадані на геоінформаційного сервісу);

вид дії щодо оприлюднення геоінформаційного ресурсу (вибрати із переліку: первинне оприлюднення ресурсу або оновлення раніше оприлюдненого ресурсу)

_________________________________________________________________

(найменування геоінформаційного ресурсу)

_________________________________________________________________

(призначення геоінформаційного ресурсу)

_________________________________________________________________

(підстава створення/оновлення геоінформаційного ресурсу)

_________________________________________________________________

(реєстраційний номер версії геоінформаційного ресурсу на національному геопорталі у разі його оновлення)

 1. URL адреса доступу до геоінформаційного ресурсу, що буде оприлюднюватися/оновлюватися на національному геопорталі.

5. Надіславши електронну заявку на оприлюднення/оновлення геоінформаційного ресурсу на національному геопорталі, Ви погоджуєтесь з умовою щодо вільного та безоплатного доступу до геопросторових даних та/або метаданих з використанням веб-сервісів національного геопорталу у варіантах доступу, що визначені у Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних (позначити варіанти: 1) загальний публічний; 2) захищений, з реєстрацією користувача).

Додаток 9
до Порядку

ЕЛЕКТРОННА ЗАЯВКА
на отримання захищеного доступу до наборів геопросторових даних та геоінформаційних сервісів національного геопорталу

 1. Заявник

_________________________________________________________________

(найменування або ПІБ суб’єкта – отримувача захищеного доступу)

_________________________________________________________________

(поштова адреса отримувача доступу)

_________________________________________________________________

 (ПІБ відповідальної особи)

_________________________________________________________________

(номер телефону відповідальної особи)

_________________________________________________________________

(адреса електронної пошти відповідальної особи)

 1. Прошу надати захищений доступ до таких наборів геопросторових даних з використанням сервісів національного геопорталу:

___________________________      _____________________________

___________________________      _____________________________

___________________________      _____________________________

 1. Територія запитуваних наборів геопросторових даних (за замовчуванням на всю доступну територію; за координатами певної зони, вибраної у вікні навігаційної карти геопорталу; за вказаною адміністративно-територіальна одиницею (область, район, об’єднана територіальна громада або населений пункт).
 2. Мета подальшого використання запитуваних наборів геопросторових даних

________________________________________________________________

 1. Вид доступу до запитуваних наборів геопросторових даних (обрати варіант: 1) одноразовий доступ; 2) систематичний доступ до оновлених даних)
 2. Я ознайомився з умовами та обмеженнями використання геопросторових даних, визначених у пункті 62 Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних, а також в метаданих для запитуваних даних (обов’язкова відмітка підтвердження: ТАК)
 3. Чи бажаєте оформити підписку на повідомлення про оновлення даних? (обрати варіант: Так чи Ні)

Примітка: заявка на отримання захищеного доступу до геопросторових даних, опублікованих на національному геопорталі, подається після реєстрації користувача у електронному кабінеті національного геопорталу.

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
“Про затвердження Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних” 

 1. Резюме

Метою прийняття проекту постанови є реалізація положень Закону України “Про національну інфраструктуру геопросторових даних” щодо затвердження Кабінетом Міністрів України Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних, який встановлює механізм функціонування національної інфраструктури геопросторових даних і організацію діяльності з питань виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, постачання та використання геопросторових даних національної інфраструктури геопросторових даних. 

 1. Проблема, яка потребує розв’язання

Законом України “Про національну інфраструктуру геопросторових даних” визначено правові та організаційні засади створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних, спрямованої на забезпечення ефективного прийняття органами державної влади та органами місцевого самоврядування управлінських рішень, задоволення потреб суспільства в усіх видах географічної інформації, інтегрування у глобальну та європейську інфраструктури геопросторових даних.

Відповідно до частини четвертої статті 5, частини восьмої статті 7 і пункту 3 частини першої статті 11 Закону України “Про національну інфраструктуру геопросторових даних” Кабінетом Міністрів України затверджується Порядок функціонування національної інфраструктури геопросторових даних, який визначає:

склад базових геопросторових даних та геопросторових даних, визначених цим законом;

органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та інших держателів, відповідальних за створення та оновлення геопросторових даних та метаданих;

організацію виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, оприлюднення, візуалізації, використання геопросторових даних та метаданих, іншої діяльності з ними;

перелік підстав для відмови відображувати геопросторові дані та метадані на національному геопорталі;

вимоги щодо виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, постачання та використання геопросторових даних національної інфраструктури геопросторових даних.

Статтями 13 та 14 Закону України “Про національну інфраструктуру геопросторових даних” визначено повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері національної інфраструктури геопросторових даних.

Абзацом шостим частини другої статті 8 Закону України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” створення, розвиток та забезпечення функціонування національної інфраструктури геопросторових даних належить до компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Відповідно до підпункту 16 пункту 4 Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15, ці функції покладено на Держгеокадастр.

Відомості бази топографічних даних відносяться до базових геопросторових даних та відповідно до Закону України “Про національну інфраструктуру геопросторових даних” відображаються на національному геопорталі. Відповідно до Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 661, формування бази топографічних даних, її актуальність, достовірність, збереження та захист відомостей і доступ до них, виконує визначене Держгеокадастром державне унітарне підприємство, що належить до сфери його управління.

 1. Суть проекту акта

Проектом постанови пропонується затвердити Порядок функціонування національної інфраструктури геопросторових даних та внести зміни до Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459, та Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. №  15, щодо визначення їх повноважень у сфері національної інфраструктури геопросторових даних, а також до Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 661, стосовно формування бази топографічних даних та відображення її відомостей на національному геопорталі. 

 1. Вплив на бюджет

Прийняття та реалізація проекту постанови не потребує додаткових коштів державного та місцевих бюджетів.

Для відображення на національному геопорталі будуть використані наявні геопросторові дані та метадані, вже створені органами державного управління.

Геопросторові дані створюються за результатами топографо-геодезичної і картографічної діяльності, створення державних кадастрів, реєстрів усіх видів та моніторингу навколишнього природного середовища, передбачених видатками Державного бюджету на відповідний рік, враховуючи фінансові можливості.

Фінансування робіт із створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних буде здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів установ, організацій та підприємств, замовників робіт відповідно до укладених договорів та інших джерел, не заборонених законом.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін внаслідок прийняття проекту постанови наведено у додатку до пояснювальної записки (додається).

Проект постанови стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць та впливає на регіональний розвиток.

Проект акта врегульовує діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, відповідальних за створення та оновлення геопросторових даних та метаданих.

Проект акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю.

Проект акта не потребує розгляду Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

Проект акта розроблено Робочою групою з розробки проекту Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних, утвореною наказом Держгеокадастру від 21.05.2020 № 162, та доопрацьовано за пропозиціями та зауваженнями фахівців з геоінформаційних технологій та географічної інформації.

Для громадського обговорення проект розміщено на офіційному вебсайті Держгеокадастру (land.gov.ua).

 1. Прогноз впливу

За предметом правового регулювання проект акта не матиме впливу на ринкове середовище, розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров’я та інші сфери суспільних відносин.

Водночас, реалізація проекту акта дозволить створити сучасні сервіси геопросторових даних для забезпечення безкоштовного та вільного онлайн доступу органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб до високоякісних, актуальних і достовірних геопросторових даних та метаданих, що матиме позитивний вплив на ефективність прийняття управлінських рішень, сприятиме задоволенню потреб суспільства в усіх видах географічної інформації.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, Міністерством оборони України, Міністерством фінансів України, Міністерством інфраструктури України, Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерством розвитку громад та територій України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством цифрової трансформації України, Міністерством культури та інформаційної політики України, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством енергетики України, Державною службою статистики України, Державним космічним агентством України, Національною академією наук України, Державною регуляторною службою України та проведення правової експертизи Міністерством юстиції України. 

 1. Ризики та обмеження

У проекті акта відсутні положення, що стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, створюють підстави для дискримінації, стосуються інших ризиків та обмежень, які можуть виникнути під час реалізації акта.

Громадська антикорупційна та громадська антидискримінаційна експертизи не проводилися. 

 1. Підстава розроблення проекту акта

Проект акта розроблено на підставі частини четвертої статті 5, частини восьмої статті 7 і пункту 3 частини першої статті 11 Закону України “Про національну інфраструктуру геопросторових даних” щодо затвердження Кабінетом Міністрів України Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних та пункту 1 доручення Прем’єр-міністра України Шмигаля Д. А. від 20.05.2020 № 18997/1/1-20 щодо реалізації положень Закону України “Про національну інфраструктуру геопросторових даних”.

  

Голова                                                                                      Роман ЛЕЩЕНКО

 

«___» ____________ 2020 р.

 

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін 

 1. Суть проекту акта: проектом постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних” пропонується встановити механізм функціонування національної інфраструктури геопросторових даних і організацію діяльності з питань виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, постачання та використання геопросторових даних національної інфраструктури геопросторових даних.
 2. Вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін:
Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників (у числовому або якісному вимірі) Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
короткостроковий вплив (до року) середньостроковий вплив (більше року)
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи, які використовують геопросторові дані та метадані Забезпечення безкоштовного та вільного он-лайн доступу користувачів до високоякісних, актуальних і достовірних геопросторових даних та метаданих Позитивний. Реалізація положень Закону України “Про національну інфраструктуру геопросторових даних” щодо затвердження Кабінетом Міністрів України Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних Позитивний. Забезпечення створення та функціонування національного гепорталу та он-лайн сервісів геопросторових даних Реалізація проекту акта призведе до очікуваного впливу за рахунок забезпечення безкоштовного та вільного доступу до високоякісних, актуальних і достовірних геопросторових даних та метаданих