Повідомлення
про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель»  

 1. Розробник: 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. 

 1. Стислий виклад змісту проекту:

Основною метою проекту постанови є встановлення процедури розроблення технічної документації  із землеустрою щодо інвентаризації земель.

Шляхом досягнення цієї мети є затвердження Порядку проведення інвентаризації земель.

 1. Спосіб оприлюднення проекту акта:

Проект акта, пояснювальну записку та аналіз регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. 

 1. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції
  від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця. 

 1. Адреси для надсилання зауважень і пропозицій:

Міністерство аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001), е-mail: info@minagro.gov.ua.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Департамент землеустрою, використання та охорони земель), 03680, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3, тел. 275 72 88, land_sg@land.gov.ua.

Зауваження та пропозиції надсилати електронною та звичайною поштою.

В. о. Голови                                                                      О. КОЛОТІЛІН

 

Проект

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від                            2019 р. №

Київ

Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель

Відповідно до частини третьої статті 35 Закону України «Про землеустрій» Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити Порядок проведення інвентаризації земель.
 2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем’єр-міністр України                                                       В. ГРОЙСМАН

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від                         2019 р. №

 

ПОРЯДОК
проведення інвентаризації земель

 1. Цей Порядок установлює вимоги до проведення інвентаризації земель під час здійснення землеустрою та складення за її результатами технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель (далі – технічна документація).
 2. Інвентаризація земель проводиться з метою:

забезпечення ведення Державного земельного кадастру, здійснення державного контролю за використанням та охороною земель;

визначення якісного стану земельних ділянок, їх меж, розміру, складу угідь;

узгодження даних, отриманих у результаті проведення інвентаризації земель, з інформацією, що міститься у документах, які посвідчують речові права на земельну ділянку, та у Державному земельному кадастрі;

прийняття за результатами інвентаризації земель органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідних рішень;

здійснення землеустрою.

 1. Інвентаризація земель проводиться виходячи з принципів плановості, достовірності та повноти даних, послідовності і стандартності процедур, доступності використання інформаційної бази, узагальнення даних з додержанням єдиних засад та технології їх оброблення.
 2. Об’єктами інвентаризації земель згідно із цим Порядком є територія України, територія адміністративно-територіальних одиниць або їх частин, масив земель сільськогосподарського призначення, окремі земельні ділянки.
 3. Інвентаризація земель проводиться в межах адміністративно-територіальних одиниць, землеволодінь або землекористувань, масивів земель сільськогосподарського призначення, і територій, межі яких визначені проектами формування території і встановлення меж сільських, селищних рад.

При проведенні інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення здійснюються заходи щодо:

внесення до Державного земельного кадастру відомостей про сформовані земельні ділянки, відомості про які не внесені до Державного земельного кадастру;

формування невитребуваних (нерозподілених) земельних ділянок;

формування земельних ділянок сільськогосподарського призначення під польовими дорогами;

формування земельних ділянок сільськогосподарського призначення під полезахисними лісовими смугами та іншими захисними насадженнями, які обмежують масив та земельні ділянки, розташовані уздовж масиву.

 1. Вихідними даними для проведення інвентаризації земель є:

матеріали з Державного фонду документації із землеустрою;

відомості з Державного земельного кадастру в паперовій та електронній (цифровій) формі, у тому числі Поземельної книги; книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі; електронних документів, що містять відомості про результати робіт із землеустрою;

містобудівна документація, затверджена в установленому законодавством порядку;

планово-картографічні матеріали, в тому числі ортофотоплани, складені за результатами виконання робіт відповідно до Угоди про позику (Проект «Видача державних актів на право власності на землю у сільській місцевості та розвиток системи кадастру») між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку;

відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

копії документів, які посвідчують речові права на земельну ділянку або підтверджують сплату земельного податку;

матеріали, підготовлені за результатами обстеження земельних ділянок щодо їх якісного стану.

Під час проведення інвентаризації земель використовуються матеріали аерофотозйомки, лісовпорядкування, проекти створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду, схеми формування екомережі, програми у сфері формування, збереження та використання екомережі.

 1. Підставою для проведення інвентаризації земель є рішення відповідного органу виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим чи органу місцевого самоврядування щодо виконання відповідних робіт, договори, укладені між юридичними чи фізичними особами (землевласниками і землекористувачами) та розробниками документації із землеустрою, судові рішення.

Підставою для проведення інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення є: для земель державної власності – рішення органу виконавчої влади, уповноваженого здійснювати розпорядження земельною ділянкою; в інших випадках – рішення сільської, селищної, міської ради, на території якої знаходиться масив.

Підставою для проведення державної інвентаризації земель є рішення  відповідного територіального органу Держгеокадастру.

 1. Для цілей цього Порядку державною інвентаризацією земель є роботи із землеустрою, які здійснюються для інформаційного наповнення Державного земельного кадастру, шляхом формування земельних ділянок, визначення їх угідь, та у разі потреби віднесення таких земельних ділянок до певних категорій.
 2. Замовниками технічної документації можуть бути органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим чи органи місцевого самоврядування, землевласники та землекористувачі (далі – замовники).
 3. Розробниками технічної документації (далі – виконавець) є:

юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою;

фізичні особи – підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.

 1. Для проведення інвентаризації земель замовник укладає з виконавцем договір про розроблення технічної документації, в якому відображаються вартість і строк виконання робіт із землеустрою, що не повинен перевищувати шести місяців з моменту укладення договору.

До договору додається технічне завдання на виконання робіт з інвентаризації земель за формою згідно з додатком та їх кошторис.

 1. Роботи з інвентаризації земель включають підготовчі, топографо-геодезичні та камеральні роботи, складення і оформлення технічної документації в паперовій та електронній формі.
 2. Підготовчі роботи включають збір та аналіз виконавцем вихідних даних для проведення інвентаризації земель, складення робочого інвентаризаційного плану.

Робочий інвентаризаційний план не складається у разі інвентаризації окремої земельної ділянки.

 1. Робочий інвентаризаційний план складається на основі чергового кадастрового плану або інших планово-картографічних матеріалів у межах міст та селищ – у масштабі не дрібніше 1:5000, у межах сільських населених пунктів та масивів земель сільськогосподарського призначення – у масштабі не дрібніше 1:2000, у межах територій, визначених проектами формування території і встановлення меж сільських, селищних рад, – у масштабі не дрібніше 1:10000, у межах районів – у масштабі 1:25000, із зазначенням меж:

об’єкта інвентаризації;

адміністративно-територіальних одиниць, які увійшли до складу об’єкта інвентаризації;

територій, визначених проектами формування території і встановлення меж сільських, селищних рад;

земель усіх форм власності;

земельних ділянок, які внесено до Державного земельного кадастру;

обмежень (обтяжень) у використанні земельних ділянок;

угідь.

 1. Межі земельних ділянок, які внесено до Державного земельного кадастру, обмежень (обтяжень) у їх використанні та угідь відображаються на робочому інвентаризаційному плані у масштабі не дрібніше 1:10000.
 2. У разі відсутності відомостей у Державному земельному кадастрі виконавець за координатами поворотних точок, зазначених у проекті землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічній документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) або іншій документації із землеустрою, за якою здійснювалося формування земельних ділянок, визначає межі таких ділянок, угідь, обмежень (обтяжень) у їх використанні та відображає їх на робочому інвентаризаційному плані.
 3. Топографо-геодезичні роботи виконуються в єдиній державній системі координат або похідній від неї з метою визначення або уточнення меж земельних ділянок, обмежень (обтяжень) у їх використанні та угідь, які потребують уточнення або за якими неможливо визначити такі межі під час виконання підготовчих робіт.
 4. Під час виконання топографо-геодезичних робіт також здійснюється обстеження земельних ділянок на наявність та/або відсутність електромереж напругою 0,4 кВ і більше, магістральних трубопроводів та інших об’єктів, для яких створюються охоронні, захисні та інші зони з особливими умовами користування.
 5. Для забезпечення необхідної точності відображення прийнятої облікової одиниці площі гранична похибка поворотних точок меж земельних ділянок відносно найближчих пунктів державної геодезичної мережі не повинна перевищувати:

у мм. Києві, Севастополі та містах обласного підпорядкування – 0,1 метра;

в інших містах та селищах – 0,2 метра;

у селах – 0,3 метра;

за межами населених пунктів – 0,5 метра.

 1. Під час проведення інвентаризації земель площа земельної ділянки зазначається до 1 кв. метра з урахуванням граничної похибки масштабу плану у разі, коли координати поворотної точки межі визначаються з точністю до 0,01 метра.
 2. Камеральні роботи передбачають оброблення даних, отриманих в результаті виконання топографо-геодезичних робіт.
 3. Під час виконання камеральних робіт на робочий інвентаризаційний план наносяться межі земельних ділянок, обмежень (обтяжень) у їх використанні та угідь, отримані в результаті виконання топографо-геодезичних робіт, складаються поконтурні відомості з експлікацією, в яких зазначаються номери контурів, площа земельних ділянок, їх кадастрові номери (за наявності), площа угідь, що фактично використовуються на момент проведення інвентаризації, площа обмежень (обтяжень) у їх використанні, а також складається зведений інвентаризаційний план у масштабі згідно з вимогами пункту 13 цього Порядку.

Зведений інвентаризаційний план складається з дотриманням умовних позначень. Межі охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель, водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, пляжних зон, територій та об’єктів екомережі та інших обмежень у використанні земель позначаються штрихпунктирною чорною лінією.

Зведений інвентаризаційний план складається у випадках, коли об’єктами інвентаризації є територія України, територія адміністративно-територіальних одиниць або їх частин.

 1. Окремо складаються переліки земельних ділянок (земель):

наданих у власність (користування) з кадастровими номерами;

наданих у власність (користування) без кадастрових номерів;

не наданих у власність та користування у розрізі угідь;

що використовуються без документів, які посвідчують речові права на них;

що використовуються не за цільовим призначенням;

нерозподілених, невитребуваних земельних часток (паїв);

відумерлої спадщини.

На підставі зазначених переліків складається зведена порівняльна таблиця даних, отриманих у результаті проведення інвентаризації земель, та інформації, що міститься у документах, які посвідчують речові права на земельну ділянку, і Державному земельному кадастрі, в якій за наявності відображаються розбіжності.

 1. На зведеному інвентаризаційному плані наносяться межі:

об’єкта інвентаризації;

адміністративно-територіальних одиниць, які увійшли до складу об’єкта інвентаризації;

територій, визначених проектами формування територій і встановлення меж сільських, селищних рад;

земельних ділянок, наданих у власність (користування);

земель і земельних ділянок, не наданих у власність (користування);

земельних ділянок, що використовуються без документів, які посвідчують речові права на них, або не за цільовим призначенням;

наявних обмежень (обтяжень) у використанні земельних ділянок;

нерозподілених земельних ділянок, невитребуваних земельних часток (паїв);

земельних ділянок (земель) відумерлої спадщини;

угідь;

водних об’єктів і гідротехнічних споруд, дорожньої мережі, електромереж напругою 0,4 кВ і більше, продуктопроводів та інших об’єктів, для яких створюються захисні, охоронні та інші зони з особливими умовами користування;

зрошуваних та осушуваних земель.

 1. На зведеному інвентаризаційному плані чорним кольором наносяться межі земельних ділянок згідно з документами, що посвідчують речові права на земельну ділянку, і Державним земельним кадастром; червоним кольором – межі земельних ділянок за результатами проведення інвентаризації земель.
 2. За результатами проведення інвентаризації земель виконавцем робіт розробляється технічна документація, склад якої встановлений статтею 57 Закону України «Про землеустрій».
 3. Технічна документація погоджується та затверджується в порядку, встановленому статтею 186 Земельного кодексу України.
 4. Виконавець подає копії матеріалів, отриманих у результаті проведення інвентаризації земель, до місцевого фонду документації із землеустрою в паперовій та електронній формі.
 5. Відомості, отримані в результаті інвентаризації земель, підлягають внесенню до Державного земельного кадастру відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 89, ст. 3598).

___________________________

 

Додаток до Порядку. Технічне завдання на виконання робіт з інвентаризації земель

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від                           2019 р.  №

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 513 «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель» (Офіційний вісник України, 2012 p., № 44, ст. 1701).
 2. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. № 154 «Про внесення змін до Порядку проведення інвентаризації земель та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (Офіційний вісник України, 2013 p., № 21, ст. 707).
 3. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 668 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 79, ст. 2639).
 4. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 р. № 890 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 96, ст. 2936).

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель»

 

Мета: забезпечення ведення та наповнення Державного земельного кадастру, здійснення контролю за використанням та охороною земель державної, комунальної та приватної форм власності. 

 1. Підстава розроблення проекту акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель» (далі – проект постанови) розроблено на виконання  абзацу другого пункту 2 розділу ІІ Закону України від 10 липня 2018 р. № 2498-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні».

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Згідно із статтею 35 Закону України «Про землеустрій» інвентаризація земель проводиться з метою встановлення місця розташування об’єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, виявлення і консервації деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення державного земельного кадастру, здійснення державного контролю за використанням та охороною земель і прийняття на їх основі відповідних рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Статтею 79-1 Земельного кодексу України встановлено, що формування земельних ділянок здійснюється, зокрема, і шляхом інвентаризації земель у випадках, передбачених законом.

Ефект від реалізації проведення робіт із інвентаризації земель полягає у збільшенні доходів бюджетів усіх рівнів за рахунок зростання надходжень від плати за землю  в результаті актуалізації відомостей про суб’єкти земельних відносин та земельні ділянки, що підлягають оподаткуванню.

В результаті проведення інвентаризації земель оновлюються та вносяться до Державного земельного кадастру відомості про стан земель, розміри та кількість земельних ділянок, що дозволяє створити реальний інструмент контролю за змінами, що відбуваються, а наявність актуальних відомостей про правовий режим їх використання та суб’єктів земельних відносин – конкретизувати адресну спрямованість при реалізації природоохоронних заходів та персоніфікувати відповідальність за використання земельних ділянок не за цільовим призначенням або з порушенням земельного законодавства.

Проведення інвентаризації земель державної та комунальної власності сприятиме інвестиційній привабливості земель, що дозволить залучати додаткові кошти як вітчизняних так і іноземних інвесторів для розвитку економіки.

Додатковим ефектом проведення інвентаризації  земель державної та комунальної власності  є забезпечення оперативності та якості прийняття органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування рішень щодо передачі громадянам та юридичним особам у власність або користування земельних ділянок.

Статтею 57 Закону України «Про землеустрій» встановлено склад технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель.

Зважаючи на вище викладене є потреба в прийнятті Порядку проведення інвентаризації землі.

 1. Суть проекту акта

Проектом постанови передбачається затвердження Порядку проведення інвентаризації землі.

Цей Порядок установлює вимоги до проведення інвентаризації земель під час здійснення землеустрою та складення за її результатами технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель.

 1. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами, що діють у даній сфері правового регулювання є Земельний кодекс України, закони України «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр».

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

 1. Прогноз впливу

Проект акта спрямований на підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері землеустрою, зокрема, проведення інвентаризації земель.

Прогноз впливу на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

 1. Позиція заінтересованих сторін

З метою проведення консультацій із заінтересованими сторонами проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (land.gov.ua).

 1. Громадське обговорення

Проект постанови не потребує громадського обговорення та проведення консультацій з громадськістю.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Державною регуляторною службою України.

 1. Правова експертиза

Проект постанови підлягає проведенню правової експертизи Міністерством юстиції України. 

 1. Запобігання дискримінації

Положення проекту постанови не містять ознаки дискримінації.

Проект постанови не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.  

11-1. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті постанови відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

 1. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 1. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови надасть можливість затвердити Порядок проведення інвентаризації землі, який  встановить вимоги до проведення інвентаризації земель під час здійснення землеустрою та складення за її результатами технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель,  що в свою чергу дозволить забезпечити наповнення Державного земельного кадастру інформацією про земельні ділянки та підвищити ефективність здійснення контролю за використанням та охороною земель.

В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                            О. КОЛОТІЛІН 

___ _______________ 2019 р.

 

Прогноз впливу на ключові інтереси заінтересованих сторін

Заінтересована сторона

Ключовий інтерес

Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників (у числовому або якісному вимірі)

Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)

короткостроковий вплив (до року)

середньостроковий вплив (більше року)

Держава Встановлення процедури проведення інвентаризації земель

 

Позитивний

(збільшення обсягів виконання робіт із інвентаризації земель, що дасть можливість здійснення  ефективного контролю за використанням та охороною земель)

Позитивний

(збільшення обсягів виконання робіт із інвентаризації земель, що дасть можливість здійснення  дієвого контролю за використанням та охороною земель та прийняття ефективних управлінських рішень)

Проект акта дозволить підвищити ефективність реалізації державної політики у сфері землеустрою, забезпечить наповнення Державного земельного кадастру
Органи місцевого самоврядування Встановлення процедури проведення інвентаризації земель Позитивний

(збільшення обсягів виконання робіт із інвентаризації земель, що дасть можливість здійснення  ефективного контролю за використанням та охороною земель, розпорядниками яких є органи місцевого самоврядування)

Позитивний

(збільшення обсягів виконання робіт із інвентаризації земель, що дасть можливість здійснення  ефективного контролю за використанням та охороною земель, розпорядниками яких є органи місцевого самоврядування)

Проект акта дозволить підвищити ефективність реалізації державної політики у сфері земельних відносин, створить умови для прийняття ефективних управлінських рішень органами місцевого самоврядування при розпорядженні земельними ресурсами
Суб’єкти господарювання Встановлення процедури проведення інвентаризації земель Позитивний

(підвищення якості виконання робіт із землеустрою, зокрема, розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель)

Позитивний

(підвищення якості виконання робіт із землеустрою, зокрема, розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель)

Проект акта  надасть розробникам документації із землеустрою механізм розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель

 

Аналіз регуляторного впливу
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель»

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання 

Статтею 35 Закону України «Про землеустрій» встановлено, що  інвентаризація земель проводиться з метою встановлення місця розташування об’єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, виявлення і консервації деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення державного земельного кадастру, здійснення державного контролю за використанням та охороною земель і прийняття на їх основі відповідних рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Статтею 79-1 Земельного кодексу України встановлено, що формування земельних ділянок здійснюється, зокрема, і шляхом інвентаризації земель у випадках, передбачених законом.

Ефект від реалізації проведення робіт із інвентаризації земель полягає у збільшенні доходів бюджетів усіх рівнів за рахунок зростання надходжень від плати за землю  в результаті актуалізації відомостей про суб’єкти земельних відносин та земельні ділянки, що підлягають оподаткуванню.

В результаті проведення інвентаризації земель оновлюються та вносяться до Державного земельного кадастру відомості про стан земель, розміри та кількість земельних ділянок, що дозволяє створити реальний інструмент контролю за змінами, що відбуваються, а наявність актуальних відомостей про правовий режим їх використання та суб’єктів земельних відносин –  конкретизувати адресну спрямованість при реалізації природоохоронних заходів та персоніфікувати відповідальність за використання земельних ділянок не за цільовим призначенням або з порушенням земельного законодавства.

Проведення інвентаризації земель державної та комунальної власності сприятиме інвестиційній привабливості земель, що дозволить залучати додаткові кошти як вітчизняних так і іноземних інвесторів для розвитку економіки.

Додатковим ефектом проведення інвентаризації  земель державної та комунальної власності  є забезпечення оперативності та якості прийняття органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування рішень щодо передачі громадянам та юридичним особам у власність або користування земельних ділянок.

Статтею 57 Закону України «Про землеустрій» встановлено склад технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель.

Зважаючи на вище викладене є потреба в прийнятті Порядку проведення інвентаризації землі.

Прийняття Порядку проведення інвентаризації землі дозволить розробникам документації із землеустрою оперативно виготовляти  технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель.

Проектом регуляторного акта не передбачається додаткових витрат, пов’язаних з реалізацією цього акта.

Проблема, яку пропонується врегулювати справляє вплив на такі верстви суспільства:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

Держава

Так

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

Так

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Основними цілями державного регулювання є:

Встановлення процедури розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель;

забезпечення наповнення Державного земельного кадастру інформацією про земельні ділянки;

підвищення ефективності прийняття органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей 

 1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує

Відсутність  регулювання
Альтернатива 2

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель»

Підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері землеустрою, здійснення  дієвого контролю за використанням та охороною земель та прийняття ефективних управлінських рішень органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, встановлення процедури  проведення інвентаризації земель

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1.

Збереження ситуації, яка існує

 Проблема не вирішується Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети
Альтернатива 2.

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель»

Підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері землеустрою, здійснення  дієвого контролю за використанням та охороною земель та прийняття ефективних управлінських рішень органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, наповнення Державного земельного кадастру інформацією про земельні ділянки Додаткові витрати відсутні.

 Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання.

Проект регуляторного акта забезпечить захист інтересів суб’єктів господарювання шляхом встановлення процедури проведення інвентаризації земель 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 2939* 2939
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 100 100

*Дані щодо кількості суб’єктів господарювання за 2018 рік.

Вид альтернативи Вигоди Витрати
   Альтернатива 1.

Збереження ситуації, яка існує

Вигоди відсутні у зв’язку з неналежним нормативно-правовим врегулюванням питання  проведення інвентаризації земель Додаткові витрати відсутні.
   Альтернатива 2.

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель»

Вигоди у зв’язку із встановленням процедури розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель Додаткові витрати відсутні.

 IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності  (за чотири-бальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1

1

Неналежне нормативно-правове врегулювання питання проведення інвентаризації  земель
Альтернатива 2

4

Проблема вирішується в повному обсязі

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1

 

Відсутні у зв’язку з неналежним нормативно-правовим врегулюванням питання процедури проведення інвентаризації земель Витрати відсутні

 

Проблема продовжує існувати
Альтернатива 2

 

Встановлюється процедура проведення інвентаризації земель Витрати відсутні

 

Проблема існувати не буде
Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1 Така альтернатива є неприйнятною, тому що проблема не вирішується Відсутність врегулювання проблеми
Альтернатива 2 У разі прийняття регуляторного акта, для держави вигода полягатиме в удосконаленні нормативно-правової бази у сфері землеустрою. Тому обраною альтернативою вирішення проблеми є розроблення регуляторного акта.  При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні коригування. Ризик зовнішніх чинників на дію регуляторного акта відсутній, адже його впровадження відповідає чинному законодавству

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми 

Основним механізмом, який забезпечує розв’язання визначеної проблеми є прийняття проекту регуляторного акта.

Прийняття проекту регуляторного акта визначить:

вимоги до проведення інвентаризації земель під час здійснення землеустрою та складення за її результатами технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель ;

принципи виходячи із яких проводиться інвентаризація земель;

об’єкти інвентаризації земель;

вихідні дані для проведення інвентаризації земель;

підстави для проведення інвентаризації земель;

замовників та розробників  технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель;

перелік робіт, що виконуються при   проведенні інвентаризації земель.

Для впровадження  цього регуляторного акта необхідно:

погодити запропонований проект акта з Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Державною регуляторною службою України;

провести правову експертизу проекту акта Міністерством юстиції України;

забезпечити інформування суб’єктів господарювання та громадськості про встановлені цим актом вимоги шляхом оприлюднення його в засобах масової інформації, мережі Інтернет.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування відсутні.

Додаткові бюджетні  витрати, пов’язані з реалізацією акта відсутні.

Проектом акта не передбачається запровадження нових норм для суб’єктів господарювання, що потребуватимуть додаткових витрат.

Витрати на одного суб’єкта малого підприємництва відсутні тому               М-Тест не розроблявся. 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 

Строк дії запропонованого регуляторного акта встановлюється                довгостроковий або до прийняття нових нормативно-правових актів в сфері землеустрою щодо інвентаризації земель.

У разі потреби до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності.

Цей регуляторний акт набирає набирає чинності з дня його його офіційного опублікування.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

 1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта – прямих надходжень до державного бюджету не передбачається.
 2. Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта не обмежується
 3. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень регуляторного акта – високий, оскільки повідомлення про оприлюднення, проект закону та аналіз регуляторного впливу акта буде розміщено на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (land.gov.ua) у розділі «Громадське обговорення нормативно-правових актів».
 4. Час, що необхідно буде витратити суб’єктам господарювання та/або фізичним особам, для виконання вимог акта.

Показниками результативності проекту регуляторного акту будуть:

1) кількість розроблених технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель;

2) площа проінвентаризованих земель.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта 

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік після набрання чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників.

Повторне відстеження буде здійснено через 2 роки  після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні дані.

 

В. о. Голови Державної
служби України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                        О. К. Колотілін

 

Аналіз регуляторного впливу
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель»
(доопрацьований)

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання 

Статтею 35 Закону України «Про землеустрій» встановлено, що  інвентаризація земель проводиться з метою встановлення місця розташування об’єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, виявлення і консервації деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення державного земельного кадастру, здійснення державного контролю за використанням та охороною земель і прийняття на їх основі відповідних рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Статтею 79-1 Земельного кодексу України встановлено, що формування земельних ділянок здійснюється, зокрема, і шляхом інвентаризації земель у випадках, передбачених законом.

Ефект від реалізації проведення робіт із інвентаризації земель полягає у збільшенні доходів бюджетів усіх рівнів за рахунок зростання надходжень від плати за землю  в результаті актуалізації відомостей про суб’єкти земельних відносин та земельні ділянки, що підлягають оподаткуванню.

В результаті проведення інвентаризації земель оновлюються та вносяться до Державного земельного кадастру відомості про стан земель, розміри та кількість земельних ділянок, що дозволяє створити реальний інструмент контролю за змінами, що відбуваються, а наявність актуальних відомостей про правовий режим їх використання та суб’єктів земельних відносин –  конкретизувати адресну спрямованість при реалізації природоохоронних заходів та персоніфікувати відповідальність за використання земельних ділянок не за цільовим призначенням або з порушенням земельного законодавства.

Проведення інвентаризації земель державної та комунальної власності сприятиме інвестиційній привабливості земель, що дозволить залучати додаткові кошти як вітчизняних так і іноземних інвесторів для розвитку економіки.

Додатковим ефектом проведення інвентаризації  земель державної та комунальної власності  є забезпечення оперативності та якості прийняття органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування рішень щодо передачі громадянам та юридичним особам у власність або користування земельних ділянок.

Проведення державної інвентаризації земель дозволить органам виконавчої влади, державним підприємствам, установам та організаціям за їх бажанням  оперативно забезпечити використання земельних ділянок відповідно до вимог чинного законодавства.

Як приклад розпорядженням Уряду від 05.10.2016  № 803 «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах інших центральних органах виконавчої влади» Міноборони доручено забезпечити внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, що належать до земель оборони, їх кількісні, якісні характеристики та грошову оцінку.

Основною проблематикою для Міноборони у виконанні цього заходу є  отримання дозволу на проведення робіт із землеустрою. Місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування з різних незрозумілих  причин відмовляють Міноборони у наданні такого дозволу, що призводить до судової тяганини та затягування процесу реєстрації земель Міноборони.

Прийняття  Урядом проекту  постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок проведення інвентаризації земель»  дасть змогу Міноборони отримати один наказ Держгеокадастру  для проведення  державної інвентаризації земель Міноборони, як наслідок Міноборони отримає земельні ділянки з кадастровими номерами і в подальшому зареєструє право користування і виконає рішення Уряду.

В загальному в результаті проведення державної інвентаризації земель будуть сформовані земельні ділянки відомості про які будуть внесені до Державного земельного кадастру. Як наслідок це дасть змогу органам виконавчої влади, державним підприємствам, установам та організаціям використовувати земельні ділянки з чітко визначеними межами в натурі, а внесення їх до Державного земельного кадастру усуне незаконне використання цих земель сторонніми особами.

Державну інвентаризацію земель планується проводити в рамках  виділених коштів із Державного бюджету України відповідно до звернень органів виконавчої влади, державних підприємств, установ та організацій.

Слід зазначити що проведення інвентаризації земель не порушуватиме права суміжних землевласників/землекористувачів оскільки земельним законодавством передбаченого погодження меж земельних ділянок із суміжними землевласниками/користувачами.

Зважаючи на вище викладене є потреба в прийнятті Порядку проведення інвентаризації землі.

Прийняття Порядку проведення інвентаризації землі дозволить розробникам документації із землеустрою оперативно виготовляти  технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель.

Проектом регуляторного акта не передбачається додаткових витрат, пов’язаних з реалізацією цього акта.

Проблема, яку пропонується врегулювати справляє вплив на такі верстви суспільства:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

Держава

Так

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

Так

ІІ. Цілі державного регулювання

Основними цілями державного регулювання є:

Встановлення процедури розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель;

забезпечення наповнення Державного земельного кадастру інформацією про земельні ділянки;

підвищення ефективності прийняття органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей 

 1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує

Відсутність  регулювання
Альтернатива 2

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель»

Підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері землеустрою, здійснення  дієвого контролю за використанням та охороною земель та прийняття ефективних управлінських рішень органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, встановлення процедури  проведення інвентаризації земель

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Збереження ситуації, яка існує

 Проблема не вирішується Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети
Альтернатива 2.

Прийняття проекту постанови

Підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері землеустрою, наповнення Державного земельного кадастру інформацією про земельні ділянки Додаткові витрати відсутні.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання.

 

Проект регуляторного акта забезпечить захист інтересів суб’єктів господарювання шляхом встановлення процедури проведення інвентаризації земель

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

2939*

2939

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

100

100

*Дані щодо кількості суб’єктів господарювання за 2018 рік.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

   Альтернатива 1.

Збереження ситуації, яка існує

Вигоди відсутні у зв’язку з неналежним нормативно-правовим врегулюванням питання  проведення інвентаризації земель Додаткові витрати відсутні.
   Альтернатива 2.

Прийняття проекту постанови

Вигоди у зв’язку із встановленням процедури розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель Витрати суб’єктів господарювання на виконання вимог регулювання складають – 289344,55 грн.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності  (за чотири-бальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Неналежне нормативно-правове врегулювання питання проведення інвентаризації  земель
Альтернатива 2

4

 Проблема вирішується в повному обсязі

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1 Відсутні у зв’язку з неналежним нормативно-правовим врегулюванням питання процедури проведення інвентаризації земель Витрати відсутні Проблема продовжує існувати
Альтернатива 2 Встановлюється процедура проведення інвентаризації земель Витрати суб’єктів господарювання на виконання вимог регулювання складають – 289344,55 грн. Проблема існувати не буде

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

 

Така альтернатива є неприйнятною, тому що проблема не вирішується Відсутність врегулювання проблеми
Альтернатива 2

 

У разі прийняття регуляторного акта, для держави вигода полягатиме в удосконаленні нормативно-правової бази у сфері землеустрою. Тому обраною альтернативою вирішення проблеми є розроблення регуляторного акта. При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні коригування. Ризик зовнішніх чинників на дію регуляторного акта відсутній, адже його впровадження відповідає чинному законодавству

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми 

Основним механізмом, який забезпечує розв’язання визначеної проблеми є прийняття проекту регуляторного акта.

Прийняття проекту регуляторного акта визначить:

вимоги до проведення інвентаризації земель під час здійснення землеустрою та складення за її результатами технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель ;

принципи виходячи із яких проводиться інвентаризація земель;

об’єкти інвентаризації земель;

вихідні дані для проведення інвентаризації земель;

підстави для проведення інвентаризації земель;

замовників та розробників  технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель;

перелік робіт, що виконуються при   проведенні інвентаризації земель.

Для впровадження  цього регуляторного акта необхідно:

погодити запропонований проект акта з Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Державною регуляторною службою України;

провести правову експертизу проекту акта Міністерством юстиції України;

забезпечити інформування органів виконавчої влади, суб’єктів господарювання та громадськості про встановлені цим актом вимоги шляхом оприлюднення його в засобах масової інформації, мережі Інтернет.

Суб’єктам господарювання, що підпадають під дію регулювання – ознайомитись з регуляторним актом для подальшого врахування його положень у своїй діяльності.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація регуляторного акта не потребуватиме додаткових бюджетних витрат і ресурсів на адміністрування державними органами та потребує витрат суб’єктів господарювання, пов’язаних з виконанням вимог регуляторного акта.

Прийняття запропонованого проекту постанови сприятиме впорядкуванню удосконаленні нормативно-правової бази у сфері землеустрою.

Прийняття та оприлюднення проекту постанови в установленому порядку забезпечить доведення його до відома суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта, центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування.

Прийняття проекту постанови не приведе до неочікуваних результатів і не потребує додаткових витрат з державного бюджету. Можлива шкода у разі очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (Тест малого підприємництва) проведено відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (додаток 1). 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковий або до прийняття нових нормативно-правових актів в сфері землеустрою щодо інвентаризації земель.

У разі потреби до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності.

Цей регуляторний акт набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

 1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта – прямих надходжень до державного бюджету не передбачається.
 2. Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта не обмежується
 3. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень регуляторного акта – високий, оскільки повідомлення про оприлюднення, проект закону та аналіз регуляторного впливу акта буде розміщено на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (land.gov.ua) у розділі «Громадське обговорення нормативно-правових актів».
 4. Час, що необхідно буде витратити суб’єктам господарювання та/або фізичним особам, для виконання вимог акта.

Показниками результативності проекту регуляторного акту будуть:

1) кількість звернень від органів виконавчої влади, державних підприємств, установ та організацій;

2) кількість розроблених технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель;

3) площа проінвентаризованих земель.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік після набрання чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників.

Повторне відстеження буде здійснено через 2 роки  після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні дані.

 

В. о. Голови Державної
служби України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                        О. К. Колотілін

 

Додаток 1 до аналізу регуляторного впливу
до проекту постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Порядку
проведення інвентаризації земель»

 

Тест
малого підприємництва (М-Тест)

 

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання
на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено Держгеокадастром у період з 24 січня 2019 року по 8 лютого 2019 року.

№ з/п

Вид консультації

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1 Надсилання Держгеокадастром  проекту акта на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади

6

Отримання зауважень до проекту акта
2 Створення робочої групи

7

Обговорення Порядку проведення інвентаризації змель

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

2.1. Кількість суб’єктів малого підприємництва, на які поширюється регулювання – 2939 (одиниць), у тому числі мікропідприємництва – 2939 (одиниць).

2.2. Питома вага суб’єктів малого підприємництва – 0 % у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив, та мікропідприємництва – 100%.

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

2939

2939

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

100

100

  

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

№ з/п

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1 Витрати, пов’язані із підготовкою проекту договору та складанням технічного завдання на виконання робіт 45 (сорок п’ять ) робочих хвилин * 25,13* грн = 18,85 грн Витрати є єдино-разовими
під час укладення договору
Витрати є єдино-разовими
під час укладення договору
2 Витрати, пов’язані із надсиланням проекту договору, технічного завдання іншій стороні та попереднє ознайомлення із проектом договору 5 (п’ять) робочих хвилин х 25,13 грн = 2,09 грн
3 Витрати, пов’язані із узгодженням позицій по договору, технічному завданню, внесення  змін до них у разі необхідності, підписання 20 (двадцять) робочих хвилин х 25,13 грн = 8,37 грн
4 Витрати, пов’язані із скануванням примірника документації із землеустрою, перетворенням матеріалів у формат PDF та роздрукуванням для передачі їх до Державного фонду документації із землеустрою 30 (тридцять) робочих хвилин  х  25,13 грн = 12,6 грн
5 Витрати, пов’язані із складанням акту приймання-передачі документації до Державного фонду документації із землеустрою в 2 екземплярах та його роздрукуванням для передачі їх до Державного фонду документації із землеустрою

 

 

15 (п’ятнадцять ) робочих хвилин х  25,13 грн = 6,28 грн;
6 Витрати, пов’язані із безпосередньою передачею технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель (транспортуванням ) до Державного фонду документації із землеустрою –    2 (дві) робочі години х  25,13 грн = 50,26 грн

 

7 РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ), гривень Розрахунки зроблені виходячи з середньо місячної заробітної плати заробітної плати та почасової оплати на 2019 рік відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».

Прогнозні показники витрат виконавця загалом складають 98,45 грн (18,85+2,09+8,37+12,6+6,28+50,26)

8 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

2939 од.**

9 Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 7 х рядок 8)

289344,55 грн.

 

* – Згідно із Законом України «Про Державний Бюджет на 2019 рік» установлено у 2019 році мінімальну заробітну плату у погодинному розмірі: з 1 січня – 25,13 гривні.

** – За даними Держгеокадастру (Державний реєстр сертифікованих інженерів землевпорядників, їх місце роботи https://land.gov.ua/info/derzhavnyi-reiestr-sertyfikovanykh-inzheneriv-zemlevporiadnykiv/)

 Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування.

Реалізація вимог регулювання не потребує додаткових матеріальних і фінансових витрат на адміністративні процедури, тому розрахунок витрат не виконується.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва відсутні.

Реалізація вимог регулювання не потребує додаткових матеріальних і фінансових витрат із Державного бюджету України, тому розрахунок витрат не виконується. 

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

289344,55 грн

Витрати є єдино-разовими під час укладення договору
2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

___

3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

289344,55 грн

4 Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

___

5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

289344,55 грн

 

 1. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за п’ять років) та ураховуючи той факт, що на суб’єктів великого, середнього та малого підприємництва не покладаються адміністративні навантаження, компенсаторні механізми не пропонуються.