Повідомлення
про оприлюднення
проекту Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення регулювання у сфері охорони земель»

 1. Розробник: 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. 

 1. Стислий виклад змісту проекту:

Метою прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення регулювання у сфері охорони земель» (далі – проект акта) є підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері охорони земель, у тому числі удосконалення обліку кількості та якості земель, шляхом врегулювання процедури внесення відомостей про якісні характеристики угідь, заходи щодо охорони земель і ґрунтів, обмеження у використанні земель до Державного земельного кадастру. 

 1. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:

Проект акта, пояснювальну записку та порівняльну таблицю буде розміщено на офіційному вебсайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. 

 1. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції
  від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця. 

 1. Зауваження та пропозиції надсилати на адресу:

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, вул. Народного Ополчення, 3, м. Київ, 03151, тел. 299-35-38, e-mail: land_oz@land.gov.ua.

 

Заступник Голови Державної
служби України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                      Марина Смірнова

 

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

Д. ШМИГАЛЬ

 «      »                   2021 р.

Закон України

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення регулювання у сфері охорони земель
____________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

 1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України 2002 р., № 3-4, ст. 27):

1) перше речення частини п’ятої статті 111 після слів «технічній документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)» доповнити словами «, робочому проекті землеустрою»;

2) статтю 164 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

«3. Відомості про якісні характеристики угідь, заходи щодо охорони земель і ґрунтів (освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб; поліпшення сільськогосподарських і лісогосподарських угідь; рекультивація порушених земель, консервація деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених земель тощо), обмеження у використанні земель, передбачені документацією із землеустрою в галузі охорони земель, вносяться до Державного земельного кадастру відповідно до Закону України «Про Державний земельний кадастр».».

 1. Статтю 25 Закону України «Про охорону земель» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №39, ст. 349) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

«Відомості про якісні характеристики угідь, заходи щодо охорони земель і ґрунтів (освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб; поліпшення сільськогосподарських і лісогосподарських угідь; рекультивація порушених земель, консервація деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених земель тощо), обмеження у використанні земель вносяться до Державного земельного кадастру на підставі документації із землеустрою в галузі охорони земель відповідно до Закону України «Про Державний земельний кадастр».»;

У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.

 1. Частину четверту статті 54 Закону України «Про землеустрій» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №36, ст. 282) доповнити новим пунктом «ж1» такого змісту:

«ж1) перелік обмежень у використанні земельної ділянки;».

 1. У Законі України «Про Державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №8, ст. 61):

1) частину першу статті 13 доповнити новим пунктом «з» такого змісту:

«з) відомості про заходи щодо охорони земель і ґрунтів.»;

2) частину першу статті 15 доповнити абзацом п’ятнадцятим такого змісту:

«відомості про заходи щодо охорони земель і ґрунтів;»;

У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий і шістнадцятий вважати відповідно абзацами шістнадцятим і сімнадцятим;

3) у статті 21:

абзац третій частини четвертої після слів «технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель» доповнити словами «, робочих проектів землеустрою.»;

у частині п’ятій після слів «технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),» доповнити словами «робочих проектів землеустрою,»;

після частини десятої доповнити новою частиною такого змісту:

«11. Відомості про заходи щодо охорони земель і ґрунтів (освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб; поліпшення сільськогосподарських і лісогосподарських угідь; рекультивація порушених земель, консервація деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених земель тощо) вносяться до Державного земельного кадастру на підставі документації із землеустрою в галузі охорони земель.»;

У зв’язку з цим частини одинадцяту–двадцяту вважати відповідно частинами дванадцятою–двадцять першою;

4) частину першу статті 25 доповнити новим пунктом «й» такого змісту:

«й) відомості про заходи щодо охорони земель і ґрунтів.»;

5) в абзаці першому частини четвертої статті 26 після слів «(у разі їх встановлення (відновлення) за фактичним використанням земельної ділянки)» доповнити словами «, заходи щодо охорони земель і ґрунтів,»;

6) у статті 32:

назву після слів «нормативну грошову оцінку земель,» доповнити словами «заходи щодо охорони земель і ґрунтів,»;

в абзаці першому частини першої після слів «нормативну грошову оцінку земель,» доповнити словами «заходи щодо охорони земель і ґрунтів,»;

у частині четвертій після слів «нормативну грошову оцінку земель,» доповнити словами «заходи щодо охорони земель і ґрунтів,».

 1. Прикінцеві положення
 2. Цей Закон набирає чинності через 60 днів з дня його опублікування.
 3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

              Голова
Верховної Ради України                                                    Д. РАЗУМКОВ

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо удосконалення
регулювання у сфері охорони земель»

 1. Мета

Метою прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення регулювання у сфері охорони земель» (далі – проект акта) є підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері охорони земель, у тому числі удосконалення обліку кількості та якості земель, шляхом врегулювання процедури внесення відомостей про якісні характеристики угідь, заходи щодо охорони земель і ґрунтів, обмеження у використанні земель до Державного земельного кадастру.

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.

Завданням охорони земель є здійснення заходів, спрямованих на раціональне використання земель, запобігання необґрунтованому вилученню земель сільськогосподарського призначення для несільськогосподарських потреб, захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісового фонду, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

Відповідно до статті 25 Закону України «Про охорону земель» документацією із землеустрою в галузі охорони земель є схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць та робочі проекти землеустрою.

Нормами статей 45 та 54 Закону України «Про землеустрій» передбачено, що схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць розробляються з метою визначення перспективи щодо використання та охорони земель, для підготовки обґрунтованих пропозицій у галузі земельних відносин, організації раціонального використання та охорони земель, перерозподілу земель з урахуванням потреби сільського, лісового та водного господарств, розвитку сіл, селищ, міст, територій оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення тощо.

Робочі проекти землеустрою складаються з метою реалізації заходів з рекультивації порушених земель, консервації деградованих та малопродуктивних угідь, поліпшення сільськогосподарських і лісогосподарських угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами.

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про Державний земельний кадастр» Державний земельний кадастр – єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами.

Водночас на сьогодні потребує врегулювання питання внесення відомостей про якісні характеристики угідь, заходи щодо охорони земель і ґрунтів, обмеження у використанні земель до Державного земельного кадастру на підставі документації із землеустрою в галузі охорони земель.

 1. Основні положення проекту акта

Проектом акта передбачається внесення змін до Земельного кодексу України, законів України «Про охорону земель», «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр» з метою врегулювання питання внесення до Державного земельного кадастру відомостей про якісні характеристики угідь, заходи щодо охорони земель і ґрунтів, обмеження у використанні земель на підставі документації із землеустрою в галузі охорони земель.

 1. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами, що діють у цій сфері правового регулювання, є Конституція України, Земельний кодекс України, закони України «Про охорону земель», «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр».

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта не потребує фінансування з державного чи місцевих бюджетів.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Проект акта потребує погодження з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерством фінансів України, Міністерством цифрової трансформації України, Національним агентством з питань запобігання корупції.

Проект акта підлягає правовій експертизі Міністерством юстиції України.

Проект акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, функціонування і застосування української мови як державної.

Проект акта не потребує розгляду Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

Для громадського обговорення проект розміщено на офіційному вебсайті Держгеокадастру (land.gov.ua). 

 1. Оцінка відповідності

У проекті акта відсутні положення, що:

стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції;

стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод;

впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних із корупцією;

створюють підстави для дискримінації.

 1. Прогноз результатів

Проектом акта пропонується врегулювати порядок внесення до Державного земельного кадастру відомостей про якісні характеристики угідь, заходи щодо охорони земель і ґрунтів, обмеження у використанні земель на підставі схем землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць та робочих проектів землеустрою.

Прийняття проекту акта дозволить:

забезпечити внесення відомостей про заходи щодо охорони земель і ґрунтів до Державного земельного кадастру;

ефективно використовувати кошти на здійснення заходів щодо охорони земель і ґрунтів;

удосконалити порядок ведення Державного земельного кадастру;

посилити державний нагляд (контроль) за використанням та охороною земель, у тому числі за здійсненням заходів, передбачених відповідними робочими проектами землеустрою, стосовно захисту земель від водної і вітрової ерозії, селів, підтоплення, заболочення, засолення, солонцювання, висушування, ущільнення та інших процесів, що призводять до погіршення стану земель.

Заінтересована сторона Вплив реалізації акта на заінтересовану сторону Пояснення очікуваного впливу
Держава Забезпечення охорони земель як основного національного багатства

 

 

 

 

 

 

 

Проект акта дозволить підвищити ефективність реалізації державної політики у сфері охорони земель шляхом внесення до Державного земельного кадастру відомостей про якісні характеристики угідь, заходи щодо охорони земель і ґрунтів, обмеження у використанні земель на підставі документації із землеустрою в галузі охорони земель
Населення Забезпечення внесення відомостей про заходи щодо охорони земель і ґрунтів до Державного земельного кадастру

 

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про якісні характеристики угідь, заходи щодо охорони земель і ґрунтів, обмеження у використанні земель дасть можливість здійснювати дієвий контроль за динамікою родючості ґрунтів

 

 

В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                   Олексій ПІНЧУК

 

____ _______________ 2021 р.

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ