Повідомлення
про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань консолідації земель» 

 1. Розробник:

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

 1. Стислий виклад змісту проекту:

Метою прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань консолідації земель» є врегулювання відносин, пов’язаних із здійсненням консолідації земель, зокрема сільськогосподарського призначення, шляхом визначення організаційно-правових засад консолідації таких земель, підстав, способів та порядку проведення консолідації земель, а також пропонується визначити новий вид документації із землеустрою відповідно до якої здійснюватимуться заходи, пов’язані із проведенням консолідації земель.

 1. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:

Проект акта, пояснювальна записка та аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному вебсайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

 1. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

 1. Зауваження та пропозиції надсилати на адресу:

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру,
вул. Народного ополчення, 3, м. Київ, 03151, тел. 299 35 44,
e-mail: land@land.gov.ua.

 

В.о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                               Анатолій МІРОШНИЧЕНКО

 

ПРОЕКТ
вноситься Кабінетом Міністрів України

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань консолідації земель 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 2. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3, ст.27 із наступними змінами) такі зміни:

1) статтю 20 доповнити частиною четвертою у наступній редакції:

«4. Особливості зміни цільового призначення земельних ділянок на підставі проектів землеустрою щодо консолідації земельних ділянок встановлюються законом.»;

2) абзац другий частини п’ятої статті 20 виключити;

3) у статті 22:

пункт «б» частини другої після слів «землі під» доповнити словами «відокремленими садибами,»;

частину третю виключити;

4) статті 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37 виключити;

5) у статті 371:

частину першу, абзац перший частини другої та частину третю виключити;

частину четверту викласти у наступній редакції:

«4. Особа, якій належить право оренди або емфітевзису земельної ділянки сільськогосподарського призначення, має право без згоди власника земельної ділянки надавати земельні ділянки або їх частини у найм (оренду) відповідно до Цивільного кодексу України з іншими особами, що використовують земельні ділянки в межах масиву.

Особа, якій належить право оренди або емфітевзису земельної ділянки сільськогосподарського призначення, має право вимагати в судовому порядку надання їй в найм (оренду) суміжної земельної ділянки за умови взаємного надання права найму (оренди) рівноцінної земельної ділянки. Суд постановляє рішення про задоволення позову, якщо обмін істотно підвищить ефективність використання земельних ділянок, не спричинить негативних наслідків для відповідача і може розглядатись як такий, що обумовлений мотивами суспільної необхідності.»;

абзац перший частини п’ятої викласти у наступній редакції:

«Земельні ділянки державної чи комунальної власності під польовими дорогами, запроектованими для доступу до земельних ділянок, розташовані у масиві земель сільськогосподарського призначення (крім польових доріг, що обмежують масив), передаються в оренду без проведення земельних торгів власникам та/або користувачам земельних ділянок, суміжних із земельними ділянками під такими польовими дорогами, на строк, що не перевищує строку користування суміжними земельними ділянками.»;

частину п’яту доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі, якщо особа набуває у власність всі земельні ділянки, які обслуговуються польовою дорогою, вона має право на викуп відповідної частини польової дороги в порядку, визначеному статтею 128 цього Кодексу, за нормативною грошовою оцінкою.»;

частину шосту після слів «Земельні ділянки під» доповнити словом «орендованими»;

частини восьму та дев’яту виключити;

6) доповнити статтею 372 такого змісту:

«Стаття 372. Право особи вимагати обміну суміжної земельної ділянки сільськогосподарського призначення

 1. Власник земельної ділянки сільськогосподарського призначення має право в судовому порядку вимагати обміну суміжної земельної ділянки на іншу земельну ділянку, якщо обмін істотно підвищить ефективність використання земельних ділянок, не матиме істотного негативного впливу на інтереси власника суміжної ділянки і може розглядатися як такий, що обумовлений мотивами суспільної необхідності.
 2. Суд постановляє рішення про задоволення позову, якщо обмін істотно підвищить ефективність використання земельних ділянок, не спричинить негативних наслідків для відповідача, може розглядатись як такий, що обумовлений мотивами суспільної необхідності, за умови попереднього внесення позивачем суми, призначеної для відшкодування збитків, щодо будуть заподіяні відповідачу обміном, на депозитний рахунок суду.»;

7) частину другу статті 791 доповнити новим абзацом такого змісту:

«за затвердженими проектами землеустрою щодо консолідації земельних ділянок.»;

8) у статті 93:

частину одинадцяту викласти у наступній редакції:

«11. Строк оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення не може бути меншим як 7 років.»;

частину дванадцяту викласти у наступній редакції:

«12. Строк оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є земельними ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація, не може бути меншим як 10 років.»;

9) у частині третій статті 134 після слів «передбачених статтями» число «34» виключити;

10) статтю 186 доповнити частиною двадцять першою у наступній редакції:

«21. Проект землеустрою щодо консолідації земельних ділянок затверджується шляхом підписання особами, що мають речові права на відповідні земельні ділянки, зазначені у цьому проекті. Справжність підписів осіб, що підписують проект землеустрою щодо консолідації земельних ділянок, засвідчується нотаріально.

За відсутності згоди зацікавлені особи можуть вимагати затвердження проекту землеустрою щодо консолідації земельних ділянок у судовому порядку. Суд може задовольнити позов та затвердити проект землеустрою щодо консолідації земельних ділянок за умови, що такий проект забезпечує істотне підвищення загальної ефективності використання земельних ділянок, яких стосується проект, забезпечує справедливе врахування інтересів всіх осіб, що мають права на відповідні земельні ділянки, і може розглядатися як такий, що обумовлений мотивами суспільної необхідності.

До прийняття рішення по суті спору суд може вимагати від позивача (позивачів) внесення на депозитний рахунок суду грошової суми, яка повинна бути сплачена іншим особам як компенсація завданих їм негативних наслідків згідно із проектом землеустрою щодо консолідації земельних ділянок.

Затверджений проект землеустрою щодо консолідації земельних ділянок є підставою для державної реєстрації земельних ділянок (у разі їх формування), а також для державної реєстрації відповідних речових прав.»;

11) у статті 1861:

назву статті доповнити після слова «ділянок» словами «та щодо консолідації земельних ділянок»;

у частині першій:

слово «відведення» виключити;

слова «проект» та «підлягає» замінити на «проекти» та «підлягають» відповідно;

у частині другій:

слово «відведення» виключити;

слова «земельної ділянки» та «проекту» замінити на «земельних ділянок» та «проектів» відповідно;

у частині третій слово «відведення» виключити;

у частинах четвертій, п’ятій, шостій, сьомій та восьмій слова «щодо відведення земельної ділянки» виключити;

12) розділ Х «Перехідні положення» доповнити новим пунктом такої редакції:

«24. Заборона на продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності не поширюється на викуп частини польової дороги у випадку, передбаченому частиною п’ятою статті 371 цього Кодексу.».

 1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 40, ст. 356 із наступними змінами) такі зміни:

частину другу статті 792 викласти у наступній редакції:

«Особливості оренди земельної ділянки, при якій орендарю надається речове право оренди земельної ділянки, визначаються законом.».

 1. У Законі України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 46, ст.280) такі зміни:

у статті 82:

частину першу викласти у наступній редакції:

«Укладення договору суборенди земельної ділянки у масиві земель сільськогосподарського призначення на користь особи, що використовує інші земельні ділянки в такому масиві на будь-якому правовому титулі, може здійснюватися без згоди власника земельної ділянки.»;

частини другу-сімнадцяту виключити.

 1. У Законі України «Про землеустрій» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 36, ст.282) такі зміни:

1) частину другу статті 25 доповнити пунктом «ґ-1» у наступній редакції:

«ґ-1) проекти землеустрою щодо консолідації земельних ділянок;»;

2) частини четверту та п’яту статті 35 виключити;

3) доповнити статтею 501 у наступній редакції:

«Стаття 50-1. Проект землеустрою щодо консолідації земельних ділянок

 1. Проекти землеустрою щодо консолідації земельних ділянок розробляються з метою усунення недоліків земельних ділянок (черезсмужжя, дрібноконтурності, відсутності доступу до доріг та комунікацій тощо), а також можуть передбачати здійснення заходів щодо поділу, об’єднання, обміну, купівлі-продажу земельних ділянок, зміни їх цільового призначення, встановлення земельних сервітутів, укладення, зміни та розірвання договорів про користування (найму, оренди, суперфіцію, емфітевзису) земельними ділянками.
 2. Проекти землеустрою щодо консолідації земельних ділянок включають:

завдання на розроблення проекту землеустрою;

пояснювальну записку;

матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування (у разі формування земельних ділянок);

відомості про обчислення площі земельних ділянок (у разі їх формування);

відомості про об’єкти нерухомого майна, які розташовані на земельних ділянках, щодо яких здійснюється консолідація;

розрахунок розміру втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (у випадках, передбачених законом);

розрахунок розміру збитків власників землі та землекористувачів;

акт приймання-передачі межових знаків на зберігання (у разі формування земельних ділянок);

акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності (у разі формування земельних ділянок);

перелік обмежень у використанні земельних ділянок;

графічні матеріали, на яких зазначено існуюче (фактичне) місце розташування земельної ділянки (земельних ділянок) із зазначенням форми власності, власників і землекористувачів;

графічні матеріали, на яких зазначено запроектоване місце розташування земельної ділянки (земельних ділянок) із зазначенням форми власності, власників і землекористувачів;

кадастровий план;

матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) (у разі формування земельних ділянок);

матеріали погодження проекту землеустрою.»;

4) пункт «в1» частини першої статті 57 виключити.

 1. У Законі України «Про Державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 8, ст.61) такі зміни:

1) пункт «д1» частини першої статті 13 виключити;

2) у статті 21:

частину першу доповнити новим абзацом у наступній редакції:

«на підставі затверджених проектів землеустрою щодо консолідації земельних ділянок.»;

частину десяту виключити;

3) абзац п’ятий частини третьої статті 24 викласти у такій редакції:

«замовника проекту землеустрою щодо консолідації земельних ділянок.».

 1. У Законі України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 38, ст. 314) статтю 14 виключити.
 2. Частину другу статті 2 Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 1, стор. 3, стаття 2) доповнити абзацами дев’ятим, десятим такого змісту:

«відчуження земельних ділянок у разі примусового обміну земельних ділянок сільськогосподарського призначення згідно з законом;

відчуження земельних ділянок на підставі проекту землеустрою щодо консолідації земельних ділянок.».

 1. Внести до Закону України «Про фермерське господарство» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 45, стаття 363) такі зміни:

1) частину першу статті 1 викласти у наступній редакції:

«Фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку.»;

2) частину другу статті 5 виключити;

3) статті 12 та 15 виключити.

 1. У Законі України «Про оцінку земель» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 15, ст. 229) абзац восьмий частини першої статті 13 виключити.
 2. У Законі України «Про особисте селянське господарство» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 29, стаття 232) статті 3 та 5 виключити.

ІІ. Прикінцеві положення

 1. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.
 2. Приватизація земельних ділянок садівницьких товариств, що існували до дня набрання чинності цим Законом здійснюється в порядку, що діяв до дня набрання чинності цим Законом.
 3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради

             України                                                            Д. РАЗУМКОВ

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань консолідації земель»

 1. Резюме

Метою прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань консолідації земель» є визначення на законодавчому рівні організаційно-правових засад консолідації земель, зокрема сільськогосподарського призначення, як бази для забезпечення формування сталого сільськогосподарського землекористування земельних масивів та створення умов для ефективного землекористування.

 1. Проблема, яка потребує розв’язання

В результаті приватизації сільськогосподарських земель близько 6,9 млн селян набули права на земельні частки (паї) загальною площею майже 28 млн гектарів.

Водночас розподіл сільськогосподарських земель серед колишніх працівників колективних сільськогосподарських підприємств не став основою для сталого соціально-економічного розвитку аграрної сфери та розвитку індивідуальних (сімейних) форм ведення сільського господарства.

Ефективне товарне сільськогосподарське виробництво можливе лише у випадку, якщо суб’єкт господарювання володіє достатньою кількістю земельних ресурсів. При цьому в Україні земельна ділянка, що виділена в натурі (на місцевості) як земельна частка (пай) в середньому має площу
4 гектара.

Наслідком парцеляції сільськогосподарського землеволодіння стає неспроможність власників компенсувати витрати, пов’язані із застосуванням сучасних агротехнологій, придбанням засобів хімізації, новітньої сільськогосподарської техніки тощо.

Власники дрібних земельних ділянок, які бажають обробляти їх самостійно, позбавлені можливості придбавати сучасні засоби автоматизації сільського господарства, створювати та розвивати сільськогосподарську інфраструктуру, впроваджувати системи управління якістю продукції, оскільки доходів від звичайної сільськогосподарської діяльності для цього недостатньо.

Лише укрупнення землекористування до економічно-обґрунтованих розмірів дозволяє зменшити собівартість сільськогосподарської продукції та підвищити конкурентоспроможність товаровиробників.

Парцеляція земель істотно перешкоджає залученню інвестицій у сільське господарства, оскільки колишні поля тепер розділені між десятками окремих власників, кожен з яких є незалежним при вирішенні питань використання належної йому земельної ділянки.

Також досить розпорошеними опинилися і землі державної власності.

Парцеляцією земель розірвано єдині екологічні комплекси, юридично відокремлено сільськогосподарські угіддя від водних і лісових угідь, а також від інфраструктурних об’єктів.

Нераціональні розміри землеволодінь, черезсмужжя, вкраплення дрібних ділянок інших власників у сформовані масиви земель аграрних господарств стримують оптимізацію сільськогосподарського землеволодіння і землекористування та не дають можливості поліпшити технологічні умови використання сільськогосподарських земель. Всі розпайовані поля, прорізані «віртуальною» мережею польових доріг, що була покликана забезпечити транспортну доступність для кожної виділеної в натурі земельної частки.

Отже, парцеляція сільськогосподарського землекористування перешкоджає формуванню сталих крупнотоварних сільськогосподарських підприємств.

Слід також звернути увагу, що існуюче правове регулювання консолідації земель (стаття 371 Земельного кодексу України, стаття 82 Закону України «Про оренду землі») на практиці показало свою низьку ефективність.

Причиною такої ситуації є насамперед те, що витрати, необхідні для здійснення примусової консолідації, заснованої на обміні правами користування земельними ділянками, є невиправдано великими в порівнянні з потенційними вигодами (які обмежені в часі в силу строковості оренди).

Крім того, на практиці проблемним виявилося виконання умови для консолідації у вигляді наявності «істотної частки» у земельному масиві – це свідчить про те, що правила про консолідацію не повинні бути надто формальними.

В силу запровадження в Україні з 01.07.2021 ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення виникає необхідність запровадити правила про примусову консолідацію на основі права власності. У країнах Європи з розвинутими правовими системами та діючим принципом верховенства права наявний багатий досвід правового регулювання цих відносин – консолідація здійснюється в багатьох випадках за рішенням суду чи квазісудових органів на підставі спеціальних проектів. Окрім власне консолідації у вузькому розумінні, при перерозподілі земель усуваються різні недоліки у землекористування – дальноземелля, дрібноконтурність, черезсмужжя тощо.

Водночас необхідно вилучити із законодавства положення, які перешкоджають консолідації земель – це, насамперед, поділ земель сільськогосподарського призначення за «видами використання», які засновані на організаційно-правовій формі ведення господарської діяльності (фермерське господарство, особисто селянське господарство, товарне сільськогосподарське виробництво, тощо). Насправді, форма ведення господарської діяльності ніяк не пов’язана з тим, як саме використовується певна земельна ділянка, оскільки, рілля залишається ріллею незалежно від того, хто її обробляє.

Водночас необхідно створити умови для найбільш бажаного для держави і суспільства (в силу соціальних, економічних, екологічних міркувань) типу консолідації земель – в руках фермерських господарств сімейного типу. Для цього слід усунути перешкоди для створення відокремлених садиб на землях сільськогосподарського призначення.

 1. Суть проекту акта

Проектом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань консолідації земель» передбачається врегулювати відносини щодо здійснення консолідації земель сільськогосподарського призначення шляхом визначення організаційно-правових засад консолідації таких земель, підстав, способів та порядку проведення консолідації земель, а також пропонується визначити новий вид документації із землеустрою відповідно до якої здійснюватимуться заходи, пов’язані із проведенням консолідації земель.

Також пропонується вирішити загальну проблему необґрунтованого виділення окремих видів цільового використання земель сільськогосподарського призначення в залежності від організаційно-правової форми господарювання.

Крім того, проектом акта пропонується виключити положення щодо можливості обміну правами користування лише у випадку наявності «істотної частки» прав користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення, розташованими у межах масиву таких земель, оскільки можуть існувати ситуації, в яких виникатиме потреба у перерозподілі земельних ділянок, які використовуються на меншій частині масиву, або ділянок, що належать до різних масивів.

Водночас проектом акта запроваджуються правила про примусову консолідацію на основі права власності.

Правове регулювання проведення консолідації земель повинне передбачати можливість землевласників на консолідацію належних їм черезсмужних земельних ділянок. Така консолідація може бути досягнута порівняно просто, без здійснення землевпорядних дій та розробки відповідних проектів, шляхом обміну земельними ділянками. Проте, для того, щоб консолідація була ефективною, слід передбачити можливість примусового обміну земельними ділянками, а саме у судовому порядку. Така можливість буде стимулом, який спонукатиме сторони досягати згоди в позасудовому порядку.

З метою встановлення механізмів захисту прав на землю суб’єктів консолідації запропоновано норму стосовно нотаріального посвідчення підписів власників земельних ділянок стосовно яких передбачається зміна меж, обмін та інші способи консолідації земель.

 1. Вплив на бюджет

Реалізація проекту акта не потребує додаткового фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Проект акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю. Проект акта не потребує розгляду Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

 1. Прогноз впливу

Проект акта є регуляторним актом, оскільки кількість суб’єктів господарювання необмежено, дія регуляторного акта поширюватиметься на фізичних та юридичних осіб, які мають у власності та/або у користуванні земельні ділянки сільськогосподарського призначення, та/або бажають придбати у власність чи користування такі земельні ділянки, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, уповноважені розпоряджатися земельними ділянками державної чи комунальної власності.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерством фінансів України, Державною регуляторною службою України.

Проект акта підлягає правовій експертизі Міністерством юстиції України.

 1. Ризики та обмеження

Проект акта не містить положень, що стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, та які впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, або містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, не містить положень, що створюють підстави для дискримінації або стосуються інших ризиків та обмежень, які можуть виникнути під час реалізації акта.

 1. Підстава розроблення проекту акт

Проект закону розроблено на виконання кроку 188 плану пріоритетних дій Уряду на 2020 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 р. № 1133-р.

 

В.о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                 Анатолій МІРОШНИЧЕНКО

 

«___» __________ 2020 р.

 

Додаток до пояснювальної записки 

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації проекту акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

 1. Проектом акта передбачається встановлення порядку консолідації земель, зокрема сільськогосподарського призначення, та способів її проведення.

При цьому заходи, передбачені проектом землеустрою щодо консолідації земельних ділянок, здійснюватимуться за згодою власників і землекористувачів земельних ділянок на основі затвердженого зазначеного проекту землеустрою особами, що мають речові права на відповідні земельні ділянки.

Водночас проектом акта передбачається, що за відсутності згоди зацікавлені особи можуть вимагати затвердження проекту землеустрою щодо консолідації земельних ділянок у судовому порядку.

При цьому пропонується виключити положення, які перешкоджають консолідації земель – це, насамперед, поділ земель сільськогосподарського призначення за «видами використання», які засновані на організаційно-правовій формі ведення господарської діяльності (фермерське господарство, особисто селянське господарство, товарне сільськогосподарське виробництво тощо).

 1. Прогноз впливу на ключові інтереси заінтересованих сторін:
Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників (у числовому або якісному вимірі) Пояснення
(чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
короткостроковий вплив (до року) середньостроковий вплив (більше року)
Громадяни (землевласники і землекористувачі) Створення умов для формування фермерських господарств сімейного типу.

Створення інвестиційно привабливих та оптимальних за розмірами земельних ділянок.

Позитивний

Збільшення кількості фермерських господарств сімейного типу.

Створення можливості для фермерських господарств та їх членів безперешкодно збудувати на своїй земельній ділянці відокремлену садибу.

Створення передумов для встановлення об’єктивної ринкової вартості земельних ділянок сільськогосподарського призначення у процесі їх економічного обігу.

Позитивний

Зростання кількості фермерських господарств сімейного типу.

Створення можливості для фермерських господарств та їх членів безперешкодно збудувати на своїй земельній ділянці відокремлену садибу.

Встановлення об’єктивної ринкової вартості земельних ділянок сільськогосподарського призначення у процесі їх економічного обігу та зростання капіталізації землі.

Підвищення економічного благополуччя населення, створення на селі міцного економічно активного середнього класу

Для успішного здійснення консолідації земель важливе створення господарств «хутірського» типу.

Для цього проектом акта пропонується на всіх землях сільськогосподарського призначення дозволити створення житлової забудови садибного типу.

Крім того, запропоноване проектом акта регулювання проведення консолідації земель дасть можливість землевласникам об’єднати належні їм черезсмужні земельні ділянки, зокрема шляхом обміну земельними ділянками.

Суб’єкти господарювання (юридичні особи, фізичні особи – підприємці) Поліпшення сільськогосподарського виробництва шляхом набуття у власність сільськогосподарських земель більшої площі та кращої форми, що сприятиме досягненню більшої конкурентоспроможності, зокрема фермерських господарств.

Формування оптимальних площ сільськогосподарських земельних ділянок.

Позитивний

Зменшення операційних витрат на обробку земельних ділянок в процесі ведення сільськогосподарського виробництва.

Створення передумов для функціонування іпотеки земельних ділянок сільськогосподарського призначення, а також для довгострокового кредитування суб’єктів господарювання.

 

 

Позитивний

Зменшення операційних витрат на обробку земельних ділянок в процесі ведення сільськогосподарського виробництва.

Використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення їх власниками у якості застави з метою отримання кредитів для розвитку власних господарств.

Пропонується вирішити загальну проблему необґрунтованого виділення окремих видів цільового використання земель сільськогосподарського призначення в залежності від організаційно-правової форми господарювання, оскільки форма ведення господарської діяльності ніяк не пов’язана з тим, як саме використовується певна земельна ділянка, тому, що рілля залишається ріллею незалежно від того, хто її обробляє.

Крім того, проектом акта пропонується виключити положення щодо можливості обміну правами користування лише у випадку наявності «істотної частки» прав користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення, розташованими у межах масиву таких земель, оскільки можуть існувати ситуації, в яких виникатиме потреба у перерозподілі земельних ділянок, які використовуються на меншій частині масиву, або ділянок, що належать до різних масивів.

Органи місцевого самоврядування Удосконалення правових засад для проведення консолідації земель сільськогосподарського призначення.

Поліпшення управління земельними ресурсами, усунення черезсмужжя та досягнення сталого землекористування.

Створення інвестиційно привабливих, оптимальних за розмірами земельних ділянок.

Поліпшення структури землеволодіння сприятиме раціональному плануванню та організації землекористування.

Позитивний

Припинення існування тіньового ринку земель сільськогосподарського призначення шляхом створення належної системи перерозподілу приватної власності від землевласників, що не проводять сільськогосподарську діяльність, до економічно активних суб’єктів землекористування.

Позитивний

Припинення існування тіньового ринку земель сільськогосподарського призначення шляхом створення належної системи перерозподілу приватної власності від землевласників, що не проводять сільськогосподарську діяльність, до економічно активних суб’єктів землекористування.

Удосконалення правового регулювання консолідації земель сільськогосподарського призначення сприятиме обміну земельними ділянками та правами на них в процесі консолідації земель, зокрема через відміну норми щодо статусу «істотного землекористувача».

Створення механізму вирішення проблеми парцеляції (подрібнення) земельних ділянок.

Вирішення питання щодо набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення, зокрема для ведення особистого селянського господарства юридичним особами.

Держава Удосконалення правових засад для проведення консолідації земель сільськогосподарського призначення.

Поліпшення управління земельними ресурсами, усунення черезсмужжя та досягнення сталого землекористування.

Створення інвестиційно привабливих, оптимальних за розмірами земельних ділянок.

Поліпшення структури землеволодіння сприятиме раціональному плануванню та організації землекористування.

Підвищення інвестиційної привабливості аграрного сектору економіки та створення передумов для забезпечення ефективного землеволодіння та землекористування.

Позитивний

Припинення існування тіньового ринку земель сільськогосподарського призначення шляхом створення належної системи перерозподілу приватної власності від землевласників, що не проводять сільськогосподарську діяльність, до економічно активних суб’єктів землекористування.

Позитивний

Припинення існування тіньового ринку земель сільськогосподарського призначення шляхом створення належної системи перерозподілу приватної власності від землевласників, що не проводять сільськогосподарську діяльність, до економічно активних суб’єктів землекористування.

Удосконалення правового регулювання консолідації земель сільськогосподарського призначення сприятиме обміну земельними ділянками та правами на них в процесі консолідації земель, зокрема через відміну норми щодо статусу «істотного землекористувача».

Створення механізму вирішення проблеми парцеляції (подрібнення) земельних ділянок.

Вирішення питання щодо набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення, зокрема для ведення особистого селянського господарства юридичним особами.

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ