Повідомлення
про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про землеустрій» щодо уніфікації деяких видів документації із землеустрою»

 1. Розробник: 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

 1. Стислий виклад змісту проекту:

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про землеустрій» щодо уніфікації деяких видів документації із землеустрою» (далі – проект Закону) розроблено за ініціативою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Метою прийняття проекту Закону є уніфікація складових документації із землеустрою, оптимізація процесів у сфері земельних відносин.

 1. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:

Проект акта та аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному вебсайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

 1. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції
  від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

 1. Адреси для надсилання зауважень і пропозицій:

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, вул. Народного Ополчення, 3, м. Київ, 03151, тел. 299 35 33, e-mail: land@land.gov.ua.

 

В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                              Юлія МОРОЗ

 

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

Д. ШМИГАЛЬ

 «      »                   2020 р.

 

Закон України
Про внесення змін до Закону України «Про землеустрій» щодо уніфікації деяких видів документації із землеустрою
____________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Закону України «Про землеустрій» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 282):

1) у статті 1:

після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

«банк геодезичних даних – система, що складається з баз даних геодезичних пунктів (супутникових, геодезичних, нівелірних, гравіметричних), системи керування базами даних геодезичних пунктів і прикладного програмного забезпечення для оброблення, зберігання та захисту даних, організації доступу до геодезичної інформації;».

У зв’язку з цим абзаци другий – шістнадцятий вважати відповідно абзацами третім – сімнадцятим;

після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«особистий електронний кабінет – це персональне місце сертифікованого інженера-землевпорядника, яке забезпечує взаємодію з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері землеустрою, доступ до роботи в якому здійснюється з будь-якого комп’ютера, підключеного до Інтернету, шляхом автентифікації з використанням кваліфікованого електронного підпису та авторизації користувача під час виконання робіт із землеустрою;».

У зв’язку з цим абзаци десятий – шістнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим – сімнадцятим;

2) у статті 25:

в абзаці третьому частини четвертої викласти в редакції

«в електронній формі – із використанням кваліфікованого електронного підпису сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою, згідно із законодавством у сфері електронних довірчих послуг.»;

після частини четвертої доповнити частинами п’ятою та шостою такого змісту:

«Документація із землеустрою в  електронній формі повинна відповідати таким вимогам:

формат зображення — кольоровий;

роздільна здатність — 300 точок на дюйм;

глибина кольору — не менше ніж 4 біти;

формат файла — PDF;

розмір файла — не більше ніж 100 мегабайтів.

Текст матеріалів виконаних робіт в електронній формі повинен бути розбірливим.»;

3) у статті 26:

у частині першій слова «і землекористувачі» замінити словами «,  землекористувачі та інші  заінтересовані особи у здійсненні землеустрою.»;

в абзаці другому частини другої:

слова «які є» замінити словами «один із яких  є»;

4) у статті 29:

у частині першій слово «розробку» замінити словами «виконання робіт»;

у частині другій слово «розробку» замінити словами «виконання робіт (складання)»;

доповнити частиною четвертою такого змісту:

«Документація із землеустрою в складі текстових матеріалів містить пояснювальну записку, в якій зазначається інформація про:

об’єкт землеустрою (існуючі та проектні характеристики: цільове призначення, категорія земель, угіддя);

наявність обмежень у використанні об’єкту землеустрою;

наявність обтяжень прав на земельні ділянки  об’єкту землеустрою;

підстави для проведення робіт із землеустрою;

виконавця робіт із землеустрою та його технічне і технологічне забезпечення;

проведені обстежувальні, вишукувальні, топографо-геодезичні, картографічні, проектні та проектно-вишукувальні роботи, що виконувалися з метою складення документації із землеустрою (у разі виконання таких робіт);

використані відомості з банку геодезичних даних та джерела їх отримання (у разі формування земельної ділянки).»;

5) статтю 38 викласти в такій редакції:

«Стаття 38.  Оцінка земель та земельних ділянок під час здійснення землеустрою

Під час здійснення землеустрою може проводитися оцінка земель та земельних ділянок у випадках та порядку, встановлених Законом України «Про оцінку земель».»;

6) у статті 47:

у частині четвертій після слів «національних природних парків,» доповнити словом «заказників,»;

у частині п’ятій:

у пункті «а» слово «на» замінити словами «на виконання робіт зі»;

пункт «г» виключити;

у пункті «і» після слів «земельних ділянок» доповнити словами «(у разі їх наявності)»;

7) у пункті «і» частини другої статті 49 після слів «земельних ділянок» доповнити словами «(у разі їх наявності)»;

8) у статті 50:

частину першу викласти в такій редакції:

«Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок розробляються у разі формування нових земельних ділянок та/або зміни чи встановлення цільового призначення земельних ділянок, у тому числі раніше сформованих.»;

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

«Одним проектом землеустрою щодо відведення земельних ділянок можливо здійснити формування та/або зміну цільового призначення двох і більше земельних ділянок за умови, що розпорядником земельних ділянок буде один орган виконавчої влади або місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України.».

У зв’язку з цим частини другу – третю вважати відповідно частинами третьою – четвертою;

у частині четвертій:

абзац другий викласти в такій редакції:

«завдання на виконання робіт;»;

після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (у разі зміни цільового призначення сформованої земельної ділянки);».

У зв’язку з цим абзаци десятий – вісімнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим – дев’ятнадцятим;

в абзаці тринадцятому слово «приймання» замінити словом «прийомки»;

в абзаці п’ятнадцятому після слів «земельних ділянок» доповнити словами «(у разі їх наявності)»;

9) у статті 51:

у пункті «е» частини третьої після слів «земельних ділянок» доповнити словами «(у разі їх наявності)»;

у пункті «в» частини четвертої після слів «земельної ділянки» доповнити словами «(у разі їх наявності)»;

10) у статті 53:

у пункті «е» частини шостої після слів «на які встановлено обмеження або обтяження» доповнити словами «(у разі їх наявності)»;

у пункті «г» частини сьомої після слів «земельних ділянок» доповнити словами «(у разі їх наявності)»;

11) у статті 54:

у частині другій після слів «відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування» доповнити словами «або на підставі договору, укладеного між розробником документації із землеустрою і власником земельної ділянки, щодо земель приватної власності.»;

частину третю викласти в такій редакції:

«Робочі проекти землеустрою щодо рекультивації земель, порушених внаслідок дослідно-промислової розробки родовищ бурштину, інших корисних копалин загальнодержавного значення, нафти і газу та/або видобування бурштину, інших корисних копалин загальнодержавного значення, нафти і газу, крім підстав, визначених абзацом першим частини другої цієї статті, можуть розроблятися на підставі рішення замовника, якому надано спеціальний дозвіл на користування надрами з метою дослідно-промислової розробки родовищ бурштину, інших корисних копалин загальнодержавного значення, нафти і газу та/або видобування бурштину, інших корисних копалин загальнодержавного значення, нафти і газу та укладеного договору із розробником документації із землеустрою.»;

пункт «в» частини четвертої викласти в такій редакції:

«в) рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про розроблення робочого проекту землеустрою (крім земельних ділянок приватної власності) або рішення замовника, якому надано спеціальний дозвіл на дослідно-промислову розробку родовищ бурштину, інших корисних копалин загальнодержавного значення, нафти і газу та/або видобування бурштину, інших корисних копалин загальнодержавного значення, нафти і газу, або договір, укладений між розробником документації із землеустрою і власником земельної ділянки щодо земель приватної власності;»;

12) у статті 55:

частину першу викласти в такій редакції:

«Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) розробляється з метою встановлення (відновлення) меж земельної ділянки.»;

у частині десятій:

пункт «ґ» виключити;

у пункті «і» після слів «земельної ділянки» доповнити словами «(у разі їх наявності)»;

у пункті «й» слово «приймання» замінити словом «прийомки»;

13) частину другу статті 551 доповнити новим пунктом «д» такого змісту:

«д) розрахунок розміру втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (у випадках, передбачених законом).»

14) у частині першій статті 56:

у пункті «ґ» слово «приймання» замінити словом «прийомки»;

у пункті «д» після слів «наявні земельні сервітути» доповнити словами «(у разі їх наявності)»;

15) у частині другій статті 57:

у пункті «в» після слів «земельних ділянок» доповнити словами «(у разі їх наявності)»;

у пункті «ґ» слово «приймання» замінити словом «прийомки»;

16) у статті 661:

у частині першій після слів «які отримали кваліфікаційний сертифікат» доповнити словами «, якщо інше не передбачено цим Законом»;

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

«Сертифіковані інженери-землевпорядники, які включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників після здійснення авторизації в особистому електронному кабінеті із використанням кваліфікованого електронного підпису можуть змінювати інформацію про місце роботи та про членство  в саморегулівній організації у сфері землеустрою.».

У зв’язку з цим частини третю – шосту вважати відповідно частинами четвертою – сьомою;

у частині п’ятій слова «письмовою заявою фізичним і юридичним особам у формі витягу на безоплатній основі» замінити словами «за зверненням фізичної особи у формі витягу на безоплатній основі в електронній формі»;

17) у статті 68:

в абзаці другому частини другої:

слово «грубе» виключити;

після слів «норм і правил у сфері землеустрою» доповнити словами «, яке створило негативні наслідки»;

після частини восьмої доповнити частиною дев’ятою  такого змісту:

«Документація із землеустрою та технічна документація з оцінки земель, які отримали позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації (у випадках, передбачених законодавством), або погоджені в порядку, встановленому Земельним кодексом України (у випадках, якщо документація із землеустрою не підлягає обов’язковій державній експертизі землевпорядної документації), що були розроблені сертифікованими інженерами-землевпорядниками до прийняття рішення про зупинення дії чи анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника, підлягають затвердженню в порядку, встановленому Земельним кодексом України.».

У зв’язку з цим частину дев’яту вважати частиною десятою.

 1. Прикінцеві положення
 2. Цей Закон набирає чинності через 60 днів з дня опублікування цього Закону.
 3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

              Голова
Верховної Ради України                                                     Д. РАЗУМКОВ

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про землеустрій» щодо уніфікації деяких видів документації із землеустрою»
 

 1. Резюме

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про землеустрій» щодо уніфікації деяких видів документації із землеустрою» (далі – проект акта) розроблено з метою уніфікації складових документації із землеустрою, оптимізації процесів у сфері земельних відносин,  виконання Указу Президента України від 08.11.2019 № 837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави» для досягнення цілі «7.1. Українці не втрачають від заборони розпоряджатися своїм майном» Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України 4 жовтня 2019 року. 

 1. Проблема, яка потребує розв’язання

На сьогодні існує проблематика щодо відсутності визначення інформації у деяких складових документації із землеустрою на законодавчому рівні, наявність  у складі документації із землеустрою неактуальних документів, що призводить до ускладнення розроблення документації із землеустрою, тому:

з метою уніфікації деяких складових документації із землеустрою проектом акта пропонується визначення чітких положень пояснювальної записки;

з метою дерегуляції у сфері розроблення документації із землеустрою пропонується вилучити зі складу документації із землеустрою неактуальні документи;

Крім того деякі положення Закону України «Про землеустрій» пропонується привести у відповідність до Закону України «Про електронні довірчі послуги», визначити вимоги до електронної форми документації із землеустрою, розширити коло осіб, які можуть виступати замовниками документації із землеустрою.

 1. Суть проекту акта

Проектом акта передбачено внесення змін до Закону України «Про землеустрій».

 1. Вплив на бюджет

Реалізація проекту акта не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Реалізація проекту акта матиме позитивний вплив на суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері землеустрою в частині законодавчого визначення вимог до певних складових документації із землеустрою.

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін додається. 

 1. Прогноз впливу

Проект акта є регуляторним актом, який позитивно впливатиме на забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

Прийняття проекту акта дозволить оптимізувати процеси розроблення документації із землеустрою та усунення корупційних ризиків. 

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерством фінансів України, Міністерством цифрової трансформації України, Державною регуляторною службою України.

Проект акта підлягає правовій експертизі Міністерством юстиції України.

 1. Ризики та обмеження

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації, та відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

 1. Підстава розроблення проекту акта

 

Проект акта підготовлено з метою досягнення  цілі «7.1. Українці не втрачають від заборони розпоряджатися своїм майном» Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України 4 жовтня 2019 року.

 

В. о. Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Юлія МОРОЗ

 

«___»_________2020 р.

 

Порівняльна таблиця

 

Аналіз регуляторного впливу
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про землеустрій» щодо уніфікації деяких видів документації із землеустрою»  

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання 

На сьогодні існує проблематика щодо відсутності визначення інформації у деяких складових  документації із землеустрою на законодавчому рівні, наявність  у складі документації із землеустрою неактуальних документів, що призводить до ускладнення розроблення документації із землеустрою, тому з метою:

уніфікації деяких складових документації із землеустрою пропонується визначення чітких положень пояснювальної записки документації із землеустрою;

дерегуляції у сфері розроблення документації із землеустрою пропонується вилучити зі складу документації із землеустрою неактуальні документи;

Крім того деякі положення Закону України «Про землеустрій» пропонується привести у відповідність до Закону України «Про електронні довірчі послуги», визначити вимоги до електронної форми документації із землеустрою, розширити коло осіб, які можуть виступати замовниками документації із землеустрою.

Додаткових витрат на реалізацію проекта Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про землеустрій» щодо уніфікації деяких видів документації із землеустрою» (далі – проект Закону) не передбачається.

Проблема, яку пропонується врегулювати справляє вплив на такі верстви суспільства:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни Так
Держава Так
Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва Так

 ІІ. Цілі державного регулювання 

Ціллю державного регулювання є удосконалення та спрощення механізму розроблення документації із землеустрою шляхом вилучення зі складу документації із землеустрою неактуальних документів.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей 

 1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує

Збереження чинного регулювання зазначених питань призведе до додаткових витрат з боку суб’єктів господарювання та затягування процесу від розроблення документації із землеустрою до її затвердження.

 

Альтернатива 2

Прийняття проекту Закону

Прийняття проекту Закону забезпечить удосконалення механізму  розроблення документації із землеустрою, спрощення такої процедури та зменшення додаткових витрат з боку суб’єктів господарювання.

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Збереження чинного регулювання зазначених питань, не може розглядатись, оскільки призводить до додаткових витрат з боку суб’єктів господарювання.

Прийняття проекту Закону дозволить врегулювати зазначене питання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1.

Збереження ситуації, яка існує

 Проблема не вирішується Наявність у складі документації із землеустрою неактуальних документів.
Альтернатива 2.

Прийняття проекту Закону

Зменшення кількості складових документів в документації із землеустрою, визначення чітких критеріїв до електронної форми документації із землеустрою Додаткові витрати відсутні.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Проект Закону забезпечить захист інтересів суб’єктів господарювання шляхом спрощення процедури розроблення документації із землеустрою, уникненням додаткових часових та фінансових витрат, пов’язаних з розробленням документації із землеустрою в паперовій формі. 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 2543* 2543
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 100 100

*Дані щодо кількості суб’єктів господарювання за 2019 рік.

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1.

Збереження ситуації, яка існує

Вигоди відсутні у зв’язку із зарегулюваністю процедури розроблення документації із землеустрою Наявність у складі документації із землеустрою неактуальних документів.
Альтернатива 2.

Прийняття проекту Закону

Вигоди у зв’язку із спрощенням механізму та процедури розроблення документації із землеустрою, усуненням додаткових витрат з боку суб’єктів господарювання.

Економія коштів для суб’єктів господарювання складатиме від 450 до 500 грн. у зв’язку із відсутністю необхідності обов’язкового розроблення  документації із землеустрою в паперовій формі.

В середньому одна документація із землеустрою може складатися із 50-100 сторінок різного формату, яку необхідно  розробляти в паперовій формі, що призводить до витрат на папір, роздрукування, заправку картриджів.

Запропоноване регулювання дозволятиме суб’єкту господарювання без зайвих фінансових та часових затрат  оформлювати  документацію із землеустрою «не виходячи з кабінету» в електронній формі.

Додаткові витрати відсутні.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності  (за чотири-бальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує

 

1 З огляду на альтернативу – залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, додаткові витрати відсутні.
Альтернатива 2

Прийняття проекту Закону

 

4          Економія коштів на процедуру  розроблення та погодження документації із землеустрою для суб’єктів малого підприємництва складатиме 190781000 грн. у зв’язку із можливістю розроблення документації із землеустрою в електронній формі.
Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 2

Прийняття проекту Закону

Вигоди у зв’язку із удосконаленням механізму розроблення документації із землеустрою, спрощенням такої процедури, усуненням витрат з боку суб’єктів господарювання .

(4 бали)

Витрати відсутні.

 

Проблема існувати не буде.
Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує

Вигоди відсутні у зв’язку із не визначеністю інформації яка має міститися в пояснювальній записці документації із землеустрою та наявності в складі документації із землеустрою неактуальних документів   (1 бал) Витрати на підготовку неактуальних документів та  роздрукування копій примірників документації із землеустрою в паперові формі. Проблема продовжує існувати.
Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 2

Прийняття проекту Закону

 

Вирішення проблеми. 0
Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує

 

Існування проблеми.  Х

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми 

Основним механізмом, який забезпечує розв’язання визначеної проблеми є прийняття проекту Закону.

Прийняття проекту Закону  забезпечить:

вилучення зі складу документації із землеустрою неактуальних документів;

уніфікацію вимог до пояснювальної записки документації із землеустрою;

розроблення документації із землеустрою в електронній формі;

визначення єдиних вимог до електронної форми документації із землеустрою;

Для впровадження проекту Закону  необхідно:

погодити запропонований проект Закону з Міністерством фінансів України, Міністерством цифрової трансформації України, Державною регуляторною службою України;

провести правову експертизу проекту Закону Міністерством юстиції України;

забезпечити інформування органів виконавчої влади, суб’єктів господарювання та громадськості про встановлені цим актом вимоги шляхом оприлюднення його в засобах масової інформації, мережі Інтернет.

Суб’єктам господарювання, що підпадають під дію регулювання – ознайомитись з регуляторним актом для подальшого врахування його положень у своїй діяльності. 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги 

Додаткові витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування відсутні.

Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування будуть відповідати витратам на заробітну плату співробітників, які за функціональними обов’язками уже здійснюють та в подальшому здійснюватимуть відповідні заходи.

Проектом Закону передбачається врегулювання питань спрощення процедури розроблення та погодження, усунення контакту з посадовою особою органу державної влади.

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (Тест малого підприємництва) проведено відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (додаток 1).

Витрати з державного або місцевих бюджетів не передбачаються, ув’язку з тим, що запропоноване регулювання не передбачає розроблення, придбання окремих електронних ресурсів, додаткового програмного забезпечення та інших витрат. 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 

Строк дії регуляторного акта пропонується не обмежувати, оскільки регулювання відносин в частині погодження документації із землеустрою є необмеженим, оскільки в Україні динамічно розвиваються земельні відносини, тобто постійно здійснюється рух земель в процесі їх надання громадянам  у власність, оренду та у користування юридичним особам  (в тому числі на умовах оренди).

Відповідно до статті 79-1 Земельного кодексу України формування земельних ділянок здійснюється:

у порядку відведення земельних ділянок із земель державної та комунальної власності;

шляхом поділу чи об’єднання раніше сформованих земельних ділянок;

шляхом визначення меж земельних ділянок державної чи комунальної власності за проектами землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, проектами землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб, проектами землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;

шляхом інвентаризації земель державної чи комунальної власності у випадках, передбачених законом;

за проектами землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв).

В більшості випадків відповідно до статей 118, 123 Земельного кодексу України передача земельних ділянок у власність або у користування фізичним та юридичним особам здійснюється за документацію із землеустрою, яка підлягає погодженню з територіальними органами Держгеокадастру.

Термін набрання чинності регуляторним актом – відповідно до законодавства після його офіційного оприлюднення. 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

 1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта – прямих надходжень до державного бюджету не передбачається.
 2. Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта не обмежується.
 3. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень регуляторного акта – високий, оскільки повідомлення про оприлюднення, проект акта та аналіз регуляторного впливу акта розміщено на офіційному вебсайті Держгеокадастру (https://land.gov.ua/).
 4. Час, що необхідно буде витратити суб’єктам господарювання та/або фізичним особам, для виконання вимог акта.

Показниками результативності проекту регуляторного акту будуть:

кількість розроблених документації із землеустрою:

кількість поданих на погодження документацій із землеустрою в електронній формі;

кількість поданих на погодження документацій із землеустрою в паперовій формі; 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта 

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися після набрання чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні дані.

 

В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                              Юлія МОРОЗ

 

Додаток 1
до аналізу регуляторного впливу до
проекту Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про землеустрій» щодо
уніфікації деяких видів документації із
землеустрою»

Тест малого підприємництва (М-Тест) 

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання
на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено Держгеокадастром у період з 10 січня 2020 року по 25 січня 2020 року.

№ з/п Вид консультації Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1 Надсилання Держгеокадастром  проекту акта на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади 5 Отримання зауважень до проекту акта
2 Проведення круглого столу 11 Обговорення змін до Закону України «Про землеустрій» щодо уніфікації деяких видів документації із землеустрою» з членами Асоціації фахівців землеустрою України та Земельної спілки України.
 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):
  • Кількість суб’єктів малого підприємництва, на які поширюється регулювання – 2543 (одиниці), у тому числі мікропідприємництва – 2543 (одиниці).
  • Питома вага суб’єктів малого підприємництва – 0 % у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив, та мікропідприємництва – 100%.
Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

 

2543 2543
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

 

100 100

 

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
№ з/п Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати за п’ять років
 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Витрати, пов’язані із розробленням пояснювальної записки до документації із землеустрою

 

480 (чотириста вісімдесят ) робочих хвилин х 28,31 х грн = 226,48 грн Витрати є єдино-разовими
під час розробленням документації із землеустрою
Витрати є єдино-разовими
під час розробленням документації із землеустрою
2 Витрати, пов’язані із розробленням документації із землеустрою в електронній формі, скріпленням кваліфікованим електронним підписом

 

60 (шістдесят) робочих хвилин х 28,31 грн =
28,31 грн
3 РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2), гривень Розрахунки зроблені виходячи з середньо місячної заробітної плати заробітної плати та почасової оплати на 2020 рік відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

Прогнозні показники витрат виконавця загалом складають 254,79 грн (226,48+28,31)

 

 

 

4 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

2543 од.**
5

 

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 4 х рядок 5)

647930,97 грн.
 

 

* – Згідно із Законом України «Про Державний Бюджет на 2020 рік» установлено у 2020 році мінімальну заробітну плату у погодинному розмірі: з 1 січня – 28,31 гривні.

** – За даними Держгеокадастру (Державний реєстр сертифікованих інженерів землевпорядників, їх місце роботи https://land.gov.ua/info/derzhavnyi-reiestr-sertyfikovanykh-inzheneriv-zemlevporiadnykiv/)

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування.

Реалізація вимог регулювання не потребує додаткових матеріальних і фінансових витрат на адміністративні процедури, тому розрахунок витрат не виконується. 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва відсутні.

Реалізація вимог регулювання не потребує додаткових матеріальних і фінансових витрат із Державного бюджету України, тому розрахунок витрат не виконується. 

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
Порядковий номер Показник Перший рік регулювання (стартовий) За п’ять років
1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання  

653932,45 грн

 

Витрати є

єдино-разовими

під час розробленням документації із землеустрою

2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

___
3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання  

653932,45 грн

4 Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

 

___
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 653932,45 грн

 

 1. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за п’ять років) та ураховуючи той факт, що на суб’єктів великого, середнього та малого підприємництва не покладаються адміністративні навантаження, компенсаторні механізми не пропонуються.

 

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ 
реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

 1. Суть проекту акта

Проект акта розроблений з метою уніфікації складових документації із землеустрою, оптимізації процесів у сфері земельних відносин.

 1. Вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін за такою формою:
Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників
(у числовому або якісному вимірі)
Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
короткостроковий вплив (до року) середньостроковий вплив (більше року)
Суб’єкти господарювання (фізичні-особи підприємці та юридичні особи) Стандартизація вимог до документації із землеустрою Позитивний

100%  єдині законодавчі вимоги до усіх складових документації із землеустрою

Позитивний

 

100% розроблення документації із землеустрою в електронній формі (в середньому за рік  500 000 документацій)

Уніфікація вимог до складових документації із землеустрою та вимог  електронної форми документації із землеустрою.
Коло осіб, які мають на меті незаконний заробіток За певну винагороду сприяння у отриманні  деяких складових документації із землеустрою Негативний

 

Негативний Забезпечується  вилучення непотрібних документів зі склад документації із землеустрою

 

Аналіз регуляторного впливу
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про землеустрій» щодо уніфікації деяких видів документації із землеустрою»
(доопрацьований)

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання 

На сьогодні існує проблематика щодо відсутності визначення інформації у деяких складових  документації із землеустрою на законодавчому рівні, наявність у складі документації із землеустрою неактуальних документів, що призводить до ускладнення розроблення документації із землеустрою.

Наприклад, у кожному виді документації із землеустрою наявний такий вид складової як пояснювальна записка. Проте жодним нормативно-правовим актом не встановлено вимог до інформації, яка має міститися в ній, що дає     змогу чиновникам зловживати таким явищем (давати відмову у погодженні/затвердженні документації із землеустрою) і в результаті значно ускладнює роботу суб’єктів господарювання.

У документації із землеустрою, на підставі якої формуються земельні ділянки, наявний такий обов’язковий документ як перелік обмежень у використанні земельних ділянок. Проте не зрозуміло навіщо розробляти такий документ у випадку, якщо на земельній ділянці відсутні будь-які обмеження.

Під час підготовки технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) необхідно отримувати довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території), яка ніяким чином не впливає на процес та результат безпосереднього відновлення меж земельної ділянки.

Крім того, на сьогодні активно розвиваються процеси діджиталізації різних  послуг у державі, в тому числі у сфері земельних відносин. Проблема полягає в тому, що жодним законодавчим актом не визначено вимог до електронної форми документації із землеустрою.

Додаткових витрат на реалізацію проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про землеустрій» щодо уніфікації деяких видів документації із землеустрою» (далі – проект Закону) не передбачається.

Проблема, яку пропонується врегулювати, справляє вплив на такі верстви суспільства:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни Так
Держава Так
Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва Так

  

ІІ. Цілі державного регулювання 

Ціллю державного регулювання є удосконалення та спрощення механізму розроблення документації із землеустрою шляхом вилучення зі складу документації із землеустрою неактуальних документів.

З метою уніфікації деяких складових документації із землеустрою пропонується визначити чіткі положення пояснювальної записки документації із землеустрою, а з метою дерегуляції у сфері розроблення документації із землеустрою – вилучити зі складу документації із землеустрою неактуальні документи.

Крім того, деякі положення Закону України «Про землеустрій» пропонується привести у відповідність із Законом України «Про електронні довірчі послуги», визначити вимоги до електронної форми документації із землеустрою, розширити перелік осіб, які можуть бути замовниками документації із землеустрою.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей 

 1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує

Збереження чинного регулювання зазначених питань призведе до додаткових витрат з боку суб’єктів господарювання та затягування процесу від розроблення документації із землеустрою до її затвердження

 

Альтернатива 2

Прийняття проекту Закону

Прийняття проекту Закону забезпечить удосконалення механізму  розроблення документації із землеустрою, спрощення такої процедури та зменшення додаткових витрат з боку суб’єктів господарювання

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Збереження чинного регулювання зазначених питань не може розглядатися, оскільки призводить до додаткових витрат суб’єктами господарювання.

Прийняття проекту Закону дозволить врегулювати зазначене питання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1.

Збереження ситуації, яка існує

 Проблема не вирішується Наявність у складі документації із землеустрою неактуальних документів
Альтернатива 2.

Прийняття проекту Закону

Зменшення кількості складових документів у документації із землеустрою, визначення чітких критеріїв до електронної форми документації із землеустрою Додаткові витрати відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Проект Закону забезпечить захист інтересів суб’єктів господарювання шляхом спрощення процедури розроблення документації із землеустрою, уникнення додаткових часових і фінансових витрат, пов’язаних із розробленням документації із землеустрою в паперовій формі.

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 2543* 2543
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 100 100

*Дані щодо кількості суб’єктів господарювання за 2019 рік.

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1.

Збереження ситуації, яка існує

Вигоди відсутні у зв’язку із зарегулюваністю процедури розроблення документації із землеустрою Наявність у складі документації із землеустрою неактуальних документів
Альтернатива 2.

Прийняття проекту Закону

Вигоди у зв’язку із спрощенням механізму та процедури розроблення документації із землеустрою, усуненням додаткових витрат суб’єктами господарювання.

Економія коштів для суб’єктів господарювання складатиме від 450 до 500 грн у зв’язку із відсутністю необхідності обов’язкового розроблення  документації із землеустрою в паперовій формі (в рік розробляється понад 380 000 документацій).

У середньому одна документація із землеустрою може складатися із 50–100 сторінок різного формату, яку необхідно  розробляти в паперовій формі, що призводить до витрат на папір, роздрукування, заправку картриджів.

Запропоноване регулювання дозволятиме суб’єкту господарювання без зайвих фінансових і часових затрат (економія часу становитиме  120 хв порівняно із наявним процесом) оформлювати  документацію із землеустрою «не виходячи з кабінету» в електронній формі.

Додаткові витрати відсутні

 

 

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 6 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання мікро- та малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”) 190781000 грн
Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання мікро- та малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта* (рядок 6 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”) 647930,97 грн

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності  (за чотири-бальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує

 

1 З огляду на альтернативу – залишення існуючої ситуації без змін, додаткові витрати відсутні
Альтернатива 2

Прийняття проекту Закону

 

4 Економія коштів на процедуру  розроблення та погодження документації  із землеустрою для суб’єктів малого підприємництва становитиме  190781000 грн у зв’язку із можливістю розроблення документації із землеустрою в електронній формі за рік

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 2

Прийняття проекту Закону

Вигоди у зв’язку із удосконаленням механізму розроблення документації із землеустрою, спрощенням такої процедури, усуненням витрат суб’єктами господарювання

(4 бали)

Витрати відсутні

 

Проблема існувати не буде
Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує

Вигоди відсутні у зв’язку із невизначеністю інформації, яка має міститися в пояснювальній записці документації із землеустрою, та наявності у складі документації із землеустрою неактуальних документів   (1 бал) Витрати на підготовку неактуальних документів та  роздрукування копій примірників документації із землеустрою в паперові формі Проблема продовжує існувати
Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 2

Прийняття проекту Закону

 

Вирішення проблеми 0
Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує

 

Існування проблеми  Х

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Основним механізмом, який забезпечує розв’язання визначеної проблеми, є прийняття проекту Закону.

Прийняття проекту Закону  забезпечить:

вилучення зі складу документації із землеустрою неактуальних документів (довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території);

уніфікацію вимог до пояснювальної записки документації із землеустрою;

визначення випадків розроблення переліку обмежень у використанні земельної ділянки;

розроблення документації із землеустрою в електронній формі;

визначення єдиних вимог до електронної форми документації із землеустрою.

Для впровадження проекту Закону  необхідно:

погодити запропонований проект Закону з Міністерством фінансів України, Міністерством цифрової трансформації України, Державною регуляторною службою України;

провести правову експертизу проекту Закону Міністерством юстиції України;

забезпечити інформування органів виконавчої влади, суб’єктів господарювання та громадськості про встановлені цим актом вимоги шляхом оприлюднення його в засобах масової інформації, мережі Інтернет.

Суб’єктам господарювання, що підпадають під дію регулювання, ознайомитися з регуляторним актом для подальшого врахування його положень у своїй діяльності.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги 

Додаткові витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування відсутні.

Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування будуть відповідати витратам на заробітну плату співробітників, які за функціональними обов’язками вже здійснюють та в подальшому здійснюватимуть відповідні заходи.

Проектом Закону передбачається врегулювання питань спрощення процедури розроблення та погодження, усунення контакту з посадовою особою органу державної влади.

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (тест малого підприємництва) проведено відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р.  № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (додаток 1).

Витрати з державного або місцевих бюджетів не передбачаються  у зв’язку з тим, що запропоноване регулювання не передбачає розроблення, придбання окремих електронних ресурсів, додаткового програмного забезпечення та інших витрат.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта пропонується не обмежувати, оскільки регулювання відносин у частині погодження документації із землеустрою є необмеженим, оскільки в Україні динамічно розвиваються земельні відносини, тобто постійно здійснюється рух земель в процесі їх надання громадянам  у власність, оренду та у користування юридичним особам  (в тому числі на умовах оренди).

Відповідно до статті 79-1 Земельного кодексу України формування земельних ділянок здійснюється:

у порядку відведення земельних ділянок із земель державної та комунальної власності;

шляхом поділу чи об’єднання раніше сформованих земельних ділянок;

шляхом визначення меж земельних ділянок державної чи комунальної власності за проектами землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, проектами землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб, проектами землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;

шляхом інвентаризації земель державної чи комунальної власності у випадках, передбачених законом;

за проектами землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв).

У більшості випадків відповідно до статей 118, 123 Земельного кодексу України передача земельних ділянок у власність або у користування фізичним та юридичним особам здійснюється за документацію із землеустрою, яка підлягає погодженню з територіальними органами Держгеокадастру.

Термін набрання чинності регуляторним актом – відповідно до законодавства після його офіційного оприлюднення. 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

 1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта, – прямих надходжень до державного бюджету не передбачається.
 2. Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта, не обмежується.
 3. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень регуляторного акта – високий, оскільки повідомлення про оприлюднення, проект акта та аналіз регуляторного впливу акта розміщено на офіційному вебсайті Держгеокадастру (https://land.gov.ua/).
 4. Час, який необхідно буде витратити суб’єктам господарювання та/або фізичним особам, для виконання вимог акта.

Показниками результативності проекту регуляторного акта будуть:

кількість розроблених документацій із землеустрою:

кількість поданих на погодження документацій із землеустрою в електронній формі;

кількість поданих на погодження документацій із землеустрою в паперовій формі.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта 

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися після набрання чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набуття чинності регуляторного акта, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, зазначені питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів із повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності, – статистичні дані.

 

Голова Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                         Роман ЛЕЩЕНКО

 

Додаток 1 до аналізу регуляторного впливу до
проекту Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про землеустрій» щодо
уніфікації деяких видів документації із
землеустрою»

Тест малого підприємництва (М-Тест)
(доопрацьований) 

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання
на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено Держгеокадастром у період з 10 січня 2020 року по 25 січня 2020 року.

№ з/п Вид консультації Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1 Надсилання Держгеокадастром  проекту акта на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади 5 Отримання зауважень до проекту акта
2 Проведення круглого столу 11 Обговорення змін до Закону України «Про землеустрій» щодо уніфікації деяких видів документації із землеустрою» з членами Асоціації фахівців землеустрою України та Земельної спілки України
 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):
  • Кількість суб’єктів малого підприємництва, на які поширюється регулювання, – 2543 (одиниці), у тому числі мікропідприємництва – 2543 (одиниці).
  • Питома вага суб’єктів малого підприємництва – 0 % у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив, та мікропідприємництва – 100%.

 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 2543 2543
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 100 100

  Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

№ з/п Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати за п’ять років
 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Витрати, пов’язані із розробленням пояснювальної записки до 1 документації із землеустрою

 

480 (чотириста вісімдесят ) робочих хвилин х 28,31 х грн = 226,48 грн Витрати є єдиноразовими
під час розроблення документації із землеустрою
Витрати є єдиноразовими
під час розроблення документації із землеустрою
2 Витрати, пов’язані із розробленням 1 документації із землеустрою в електронній формі, скріпленням кваліфікованим електронним підписом

 

60 (шістдесят) робочих хвилин х 28,31 грн =
28,31 грн
3 РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2), гривень Розрахунки зроблено з урахуванням середньомісячної заробітної плати, заробітної плати та почасової оплати на 2020 рік відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

Прогнозні показники витрат виконавця загалом становлять 254,79 грн (226,48+28,31).

 

 

 

4 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

2543 од.**
5

 

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 4 х           рядок 5)

647930,97 грн
 

 * Згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» установлено у  2020 році мінімальну заробітну плату у погодинному розмірі: з 1 січня – 28,31 гривні.

** За даними Держгеокадастру (Державний реєстр сертифікованих інженерів землевпорядників, їх місце роботи https://land.gov.ua/info/derzhavnyi-reiestr-sertyfikovanykh-inzheneriv-zemlevporiadnykiv/)

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Реалізація вимог регулювання не потребує додаткових матеріальних і фінансових витрат на адміністративні процедури, тому розрахунок витрат не виконується.

 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва відсутні.

Реалізація вимог регулювання не потребує додаткових матеріальних і фінансових витрат із Державного бюджету України, тому розрахунок витрат не виконується.

 Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер Показник Перший рік регулювання (стартовий) За п’ять років
1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання  

647930,97 грн

 

Витрати є

єдиноразовими

під час розроблення документації із землеустрою

2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

_
3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання  

647930,97 грн

4 Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

 

5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 647930,97 грн

 Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за п’ять років) та враховуючи той факт, що на суб’єктів великого, середнього та малого підприємництва не покладаються адміністративні навантаження, компенсаторні механізми не пропонуються.