ПРОТОКОЛ
другого засідання Громадської ради при Держгеокадастрі,
обраної на 2016-2018 роки 

м. Київ  

29 серпня 2016 р.

 Час проведення: 29 серпня 2016 року з 14:30 до 16:30. 

Місце проведення: приміщення Держгеокадастру за адресою:

м. Київ, вул. Народного ополчення, 3. 

Присутні:

1) члени Громадської ради при Держгеокадастрі, склад якої затверджено наказом від 27.05.2016 № 149 (далі – Громадської ради), – у кількості 11 осіб;

2) представники інститутів громадянського суспільства – 3 особи: Кучерова М.І., Лоташевська К.О., Смичок З.Д.;

3) представники Держгеокадастру – головний спеціаліст Відділу консультацій з громадськістю та зв’язків зі ЗМІ Держгеокадастру (уповноважена особа) Грибков М.Є., заступник директора Юридичного департаменту Держгеокадастру Родинський І. О.

Відсутні:

члени Громадської ради у кількості п’яти осіб.

Порядок денний:

  1. Вступне слово уповноваженого представника Держгеокадастру Грибкова М.Є.
  2. Затвердження Положення про Громадську раду при Держгеокадастрі.
  3. Затвердження Регламенту роботи Громадської ради при Держгеокадастрі.
  4. Обговорення можливих напрямів роботи Громадської ради.
  5. Створення постійних комісій за напрямами роботи (в разі необхідності).
  6. Обговорення інших питань (в т.ч. орієнтовного плану роботи Громадської ради та організації її наступного засідання).
І. ВСТУПНЕ СЛОВО УПОВНОВАЖЕНОГО ПРЕДСТАВНИКА ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ
СЛУХАЛИ:                               Вступне слово Грибкова М.Є., привітав членів Громадської ради, Окреслив основні напрями роботи Держгеокадастру у законотворчій сфері (розробка нормативно-правових актів та обговорення їх з громадськістю, і, зокрема, на засіданнях Громадської ради).
Довів до відома присутніх результати підготовки до другого  засідання Громадської ради, а саме, розробки проектів Положення про Громадську раду при Держгеокадастрі та Регламенту роботи Громадської ради, які були оприлюднені на веб-сайті Держгеокадастру і доопрацьовані з урахуванням пропозицій, наданих членами Громадської ради. Остання редакція цих проектів документів разом з порядком денним другого засідання Громадської ради також були оприлюднені для ознайомлення з ними до другого засідання Громадської ради на сайті Держгеокадастру.

Вказав на легітимність засідання Громадської ради з огляду на те, що на ньому присутні більше половини її членів.

Зауважив, що членство у Громадській раді є індивідуальним, тому представники інститутів громадянського суспільства, які представляють членів Громадської ради за довіреністю, не можуть брати участь у голосуванні. Запропонував обговорити це питання.

ВИСТУПИЛИ: Хохич І.М., який запропонував діяти в рамках Цивільного кодексу України. Ним передбачено право передоручення, але є норма, згідно з якою ці особи можуть бути присутні, але не голосувати (мають лише право дорадчого голосу).

Матвєєв (за дорученням Готвянської Н.), який звернув увагу, що не існує ніяких обмежень для передоручення права іншій особі, крім тих, що визначені положеннями трудового кодексу – виконання трудових обов’язків.

ГОЛОСУВАЛИ щодо визнання за представниками інститутів громадянського суспільства, які діють за дорученнями членів Громадської ради, право брати участь у голосуванні:

“за” – 6 голосів; “проти” – 5 голосів.

ВИРІШИЛИ: дати можливість зазначеним представникам, які діють за дорученнями членів Громадської ради, бути присутніми та  брати участь у голосуванні.
 ІІ. СХВАЛЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГРОМАДСЬКУ РАДУ ПРИ ДЕРЖГЕОКАДАСТРІ
СЛУХАЛИ: Довгаля С.О., який, як голова Громадської ради, продовжив вести її засідання.

Запропонував уповноваженому представнику Держгеокадастру Грибкову М.Є. окреслити основні та більш суттєві доповнення, внесені у проект Положення про Громадську раду при Держгеокадастрі (далі – Положення), які не визначені Типовим положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996.

Грибкова М.Є., який звернув увагу присутніх:

1) на абзаци 5 і 6 пункту 5.2 доопрацьованого проекту Положення (див. на веб-сайті Держгеокадастру розділ “Громадська рада”) щодо питання асоційованого членства у складі Громадської ради;

2) на останній абзац пункту 5.4 щодо умов, за яких асоційований член може стати повноцінним членом Громадської ради.

 

ВИСТУПИЛИ: Біда А.О., яка запропонувала внести зміни та доповнення у пункти 5.2 і 5.4 проекту Положення.

Курчин О.Г., який запропонував вважати асоційованими членами осіб, які дали на це письмову згоду (тобто подали відповідні заяви). 

ГОЛОСУВАЛИ щодо врахування наданих пропозицій:

“за” – одноголосно.

ВИРІШИЛИ: 1) частину другу абзацу 5 пункту 5.2 проекту Положення викласти в такій редакції: “…та за результатами рейтингового голосування отримали рейтинг нижчий, ніж необхідний для обрання членом Громадської ради, за заявою відповідного інституту громадянського суспільства вважаються асоційованими членами Громадської ради.”.

2) абзац 6 пункту 5.2 проекту Положення викласти в такій редакції: “Асоційовані члени Громадської ради допускаються до її засідань за умови попереднього повідомлення про участь у засіданні Громадської ради не пізніше ніж за один день до його проведення секретаря або іншої відповідальної за організацію засідання особи”;

3) останній абзац пункту 5.4 проекту Положення доповнити словами: “Зміни, які вносяться до складу Громадської ради, затверджуються наказом Держгеокадастру”. 

ВИСТУПИЛИ: Кухар М.О., який заявив про необхідність визначитися з питанням щодо надання/не надання асоційованим членам права вирішального голосу та запропонував надати асоційованим членам таке право  голосу.

Грибков М.Є., який зауважив, що згідно з Регламентом асоційовані члени можуть надавати пропозиції письмово.

Гоцик І.А., який запропонував виписати питання щодо прав асоційованого члена окремим пунктом (додатком), опрацювати його в установленому порядку, а запропоноване Положення сьогодні прийняти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ щодо надання асоційованому члену права вирішального голосу:

“за” – 6 голосів;

щодо розгляду прав та обов’язків асоційованого члена окремим пунктом (додатком), їх доопрацювання та затвердження на наступному засіданні:

“за” – 6 голосів.

ВИРІШИЛИ: Замінити абзац 6 пункту 5.2 абзацом такого змісту:

“Порядок участі асоційованих членів у засіданні Громадської ради визначається окремим положенням, затвердженим Громадською радою.”.

ВИСТУПИЛИ: Бортник О.О. щодо внесення змін до абзацу 3 пункту 5.5 проекту Положення.
ГОЛОСУВАЛИ за цю пропозицію:

“за” – одноголосно.

ВИРІШИЛИ: в абзаці 3 пункту 5.5 виключити слова: “…у разі припинення його членства у раді.”, залишивши цей абзац у такій редакції: “Повноваження голови Громадської ради можуть бути припинені за рішенням Громадської ради.”.
ВИСТУПИЛИ: Кухар М.О., який запропонував внести зміни до пункту 5.6. проекту Положення щодо обрання секретаря Громадської ради, разом з тим, зауваживши, що функції секретаря, для належного їх виконання, повинен виконувати представник органу виконавчої влади.
ГОЛОСУВАЛИ за цю пропозицію:

“за” – одноголосно.

ВИРІШИЛИ: викласти пункт 5.6 у такій редакції: “Секретар Громадської ради обирається радою на її засіданні. Секретарем Громадської ради може бути обрано члена Громадської ради або працівника структурного підрозділу у зв’язках з громадськістю Держгеокадастру, який не є членом Громадської ради.”.
ГОЛОСУВАЛИ щодо затвердження Положення про Громадську раду при Держгеокадастрі в цілому з урахуванням внесених пропозицій:

“за” – одноголосно.

ВИРІШИЛИ: Затвердити Положення про Громадську раду при Держгеокадастрі.
 ІІІ. ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕГЛАМЕНТУ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ ДЕРЖГЕОКАДАСТРІ
СЛУХАЛИ: Довгаля С.О., який запропонував внести пропозиції до проекту Регламенту, якщо такі є.
ВИСТУПИЛИ: Лилак Т.Я., який висловив думку, що Регламент перекликається з Положенням, і що Регламент має передбачати процедуру проведення засідань Громадської ради. Запропонував відкласти затвердження Регламенту до наступного засідання, створити робочу групу для його доопрацювання.

Довгаль С.О., який запропонував затвердити Регламент для того. щоб за ним вже можна було працювати.

Біда А.О., яка наполягла на доопрацюванні Регламенту, зокрема, тому, що деякі положення про асоційованих членів теж необхідно буде включити до нього; або прийняти цей проект Регламенту за основу.

ГОЛОСУВАЛИ щодо відкладення розгляду Регламенту до наступного засідання, створення робочої групи для його опрацювання:

“за” – 4 голоси;

щодо прийняття Регламенту роботи Громадської ради за основу, доопрацювання його з урахуванням пропозицій і прийняття в цілому на наступному засіданні:

“за” – 7 голосів;

щодо створення робочої групи з доопрацювання Регламенту у складі 3-х членів Громадської ради.

“за” – одноголосно.

ВИРІШИЛИ: прийняти Регламент за основу; робочій групі у складі: Довгаль С.О., Біда А.О., Кухар М.О., Лилик Т.Я. доопрацювати Регламент з урахуванням надісланих членами Громадської ради пропозицій; затвердити в цілому на наступному засіданні Громадської ради.
ІV. ОБГОВОРЕННЯ НАПРЯМІВ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ
СЛУХАЛИ: Довгаля С.О., який окреслив два можливих напрями роботи:

– участь у законотворчій діяльності Держгеокадастру, зокрема, в обговоренні нормативно-правових актів, які розробляються;

– громадська експертиза діяльності Держгеокадастру та антикорупційна експертиза нормативно-правових актів, розроблених Держгеокадастром.

Запропонував вносити пропозиції щодо інших напрямів роботи.

Також запропонував доручити голові Громадської ради, представникам Держгеокадастру, які відповідають за роботу Громадської ради, підготувати пропозиції до плану роботи Громадської ради на квартал і на наступний рік.

Акцентував увагу членів ради на необхідності проведення засідання для затвердження плану на IV квартал.

ГОЛОСУВАЛИ щодо надання голові Громадської ради, представникам Держгеокадастру, відповідальним за роботу з громадськістю, завдання з підготовки пропозицій до плану роботи Громадської ради на IV квартал і на наступний рік:

“за” – одноголосно.

 V. СТВОРЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ ЗА НАПРЯМАМИ РОБОТИ
СЛУХАЛИ: Довгаля С.О., який запропонував розглянути питання необхідності створення комісій після затвердження плану роботи Громадської ради.
ГОЛОСУВАЛИ щодо повернення до питання необхідності створення постійних комісій після розробки плану роботи:

“за” – одноголосно.

 VІ. ОБГОВОРЕННЯ ІНШИХ ПИТАНЬ
СЛУХАЛИ: Довгаля С.О. щодо основних завдань для членів Громадської ради до проведення наступного засідання Громадської ради, зокрема, це надання пропозицій:

– робочій групі для доопрацювання Регламенту роботи Громадської ради;

– голові Громадської ради для складання квартального і річного плану роботи Громадської ради.

Повідомив, що дату чергового засідання Громадської ради буде повідомлено через офіційний веб-сайт Держгеокадастру.

ГОЛОСУВАЛИ щодо проведення чергового засідання Громадської ради не пізніше 29 грудня 2016 року:

“за” – одноголосно.

ВИРІШИЛИ: провести наступне засідання Громадської ради до 29 грудня  2016 року. Визначитися з конкретною датою проведення засідання після напрацювання плану роботи Громадської ради, про визначену дату повідомити через веб-сайт Держгеокадастру.

Голова Громадської ради при Держгеокадастрі                     Довгаль С.О.

Секретар засідання Громадської ради                                      Грибков М.Є.