Вимоги до професійних програм підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Кваліфікаційної комісії

від «24» січня 2013 р. № 2

(із змінами, що внесені Рішенням Кваліфікаційної комісії

від «29» серпня 2013 р. № 17)

 

ВИМОГИ

до програми підвищення кваліфікації

сертифікованих інженерів-землевпорядників

1. Мета та завдання курсу підвищення кваліфікації

 

1.1. Ці Вимоги до програми підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників встановлені Кваліфікаційною комісією, що утворена наказом Держземагентства України від 29.11.2012 № 622, на виконання статті 66 Закону України від 22.05.2003 № 858-IV «Про землеустрій»[1] та є обов’язковими для застосування вищими навчальними закладами, які уклали договір з Держземагентством України.

1.2. Підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників здійснюється на базі факультетів землевпорядного профілю у вищих навчальних закладах відповідного рівня акредитації, які уклали договір з Держземагентством України. Сертифіковані інженери-землевпорядники зобов’язані не рідше одного разу на чотири роки підвищувати кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації.

1.3. Мета викладення курсу підвищення кваліфікації – удосконалення та поглиблення слухачами (інженерами-землевпорядниками), своїх знань, умінь і навичок за спеціальністю відповідно до вимог виробництва. Слухачі повинні підвищити свій професійно-кваліфікаційний рівень та компетентність з питань здійснення землеустрою як сукупності соціально-економічних та екологічних заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин та раціональну організацію території адміністративно-територіальних утворень, суб’єктів господарювання, що здійснюються під впливом суспільно-виробничих відносин і розвитку продуктивних сил.

1.4. Завдання курсу підвищення кваліфікації – дати слухачам знання, що дозволять їм якісніше виконувати свої професійні обов’язки, розширити межі компетенції, а також створити можливості для оволодіння новими функціональними обов’язками стосовно:

– розробки визначених законодавством видів документації із землеустрою;

– підготовки проектних рішень щодо захисту земель від шкідливого антропогенного впливу, організацію та підвищення продуктивності земель сільськогосподарського та лісогосподарського призначення, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, формування обмежень у використанні земель усіх категорій;

– ведення державного земельного кадастру та проведення землеоціночних робіт.

1.4. До навчання за програмою підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників допускаються:

– сертифіковані інженери-землевпорядники;

– інженери-землевпорядники, що були позбавлені кваліфікаційного сертифіката внаслідок порушення законодавства у сфері землеустрою, відповідно до статті 68 Закону України від 22.05.2003 № 858-IV «Про землеустрій».

1.5. Видача свідоцтв про підвищення кваліфікації, видача їх дублікатів здійснюється навчальним закладом, на базі якого підвищується кваліфікація за рішенням Кваліфікаційної комісії.

 

2. Вимоги до змісту курсу підвищення кваліфікації

 

Модуль 1. Нормативно-правові засади здійснення землеустрою

 

1.1. Мета, призначення та регулювання сучасного землеустрою

Теоретичні засада сучасного землеустрою. Мета, завдання землеустрою та його роль в управлінні земельними ресурсами. Земля як основне національне багатство. Проблемні питання проведення земельної реформи. Реалізація державної політики щодо використання та охорони земель. Напрями вдосконалення земельних відносин. Підстави проведення землеустрою. Суб’єкти та об’єкти землеустрою. Повноваження органів державної влади і органів місцевого самоврядування у сфері землеустрою. Організація і регулювання землеустрою.

 

1.2. Набуття і реалізація прав на землю

Сучасне земельне законодавство. Право власності на землю. Форми власності на землю. Набуття, перехід та припинення права власності на земельні ділянки. Класифікація земельних ділянок за цільовим призначенням. Право землекористування. Обмеження та обтяження прав на землю. Правова охорона земель. Юридична відповідальність за земельні правопорушення.

 

1.3. Економіко-правовий механізм регулювання землеустрою

Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам при вилученні (викупі) земельних ділянок. Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. Економічна відповідальність за порушення земельного законодавства. Встановлення державних фіксованих цін (тарифів) на розроблення документації із землеустрою та проведення землеоціночних робіт, а також граничних розмірів плати з виконання землевпорядних робіт. Надання платних (адміністративних) послуг державними органами земельних ресурсів.

 

Модуль 2. Проведення землеустрою на загальнодержавному та регіональному рівнях

 

2.1. Розроблення загальнодержавної і регіональних програм використання та охорони земель

Програмно-цільовий підхід в управлінні земельними відносинами. Склад та зміст загальнодержавної і регіональних програм використання та охорони земель. Порядок визначення складу та обсягів першочергових і перспективних заходів з використання та охорони земель. Обґрунтування обсягів і джерел ресурсного забезпечення реалізації програм.

 

2.2. Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень

Визначення перспективи щодо використання та охорони земель, для підготовки обґрунтованих пропозицій у галузі земельних відносин, організації раціонального використання та охорони земель, перерозподілу земель з урахуванням потреби сільського, лісового та водного господарств, розвитку сіл, селищ, міст, територій оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення. Обґрунтування заходів еколого-економічної оптимізації використання та охорони земель, удосконалення співвідношення і розміщення земель та сільськогосподарських угідь, систем сівозміни, сінокосо- і пасовищезміни. Обґрунтування обмеження щодо господарського використання земель, які виконують важливі екосистемні функції. Техніко-економічне обґрунтування використання та охорони земель на перспективу.

 

2.3. Проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень

Сучасний стан та проблеми адміністративно-територіального устрою України. Порядок встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень. Обґрунтування повноцінного життєвого середовища та створення сприятливих умов розвитку територій. Забезпечення ефективного використання потенціалу територій із збереженням їх природних ландшафтів та історико-культурної цінності. Урахування інтересів власників земельних ділянок, землекористувачів, у тому числі орендарів. Роль містобудівної документації при формуванні та зміні меж населених пунктів.

 

2.4. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення

Класифікація земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення. Вимоги до складу та змісту проектної документації. Напрями збереження природного різноманіття ландшафтів, охорона довкілля, підтримання екологічного балансу. Обґрунтування створення місць для організованого лікування та оздоровлення людей. Обґрунтування створення місць масового відпочинку і туризму, створення приміських зелених зон. Збереження і використання об’єктів культурної спадщини. Проектна організація (зонування) територій. Формування режиму охорони земельних ділянок в межах територій.

 

Модуль 3. Проведення землеустрою на місцевому рівні

 

3.1. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок

Вимоги до складу, змісту та оформлення проекту відведення земельної ділянки. Норми відведення земельних ділянок для різних потреб. Обґрунтування зміни цільового призначення земельних ділянок. Обґрунтування розміру та конфігурації земельних ділянок. Формування складу земельних угідь земельної ділянки. Формування обмежень у використанні земель. Оцінка еколого-економічної ефективності проектних рішень. Умови щодо погодження, експертизи та затвердження проекту відведення земельної ділянки. Умови щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки. Умови щодо посвідчення прав на земельну ділянку.

 

3.2. Проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань

Обґрунтування розмірів і меж земельних ділянок з урахуванням вимог щодо раціонального використання та охорони земель. Порядок розроблення проектів землеустрою щодо створення нових землеволодінь та землекористувань розробляються. Проектування заходів щодо впорядкування структури земельних угідь, усунення черезсмужжя, далекоземелля, ламаності меж, ерозійних процесів та інших екологічних наслідків нераціонального використання земель і створення територіальних умов для функціонування всіх галузей економіки, формування й удосконалення раціональної системи існуючого землеволодіння та землекористування.

 

3.3. Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь

Розміщення виробничих будівель і споруд. Організація землеволодінь та землекористувань з виділенням сівозміни, виходячи з екологічних та економічних умов, формування інженерної та соціальної інфраструктури. Визначення типів і видів сівозміни з урахуванням спеціалізації сільськогосподарського виробництва. Складання схем чергування сільськогосподарських культур у сівозміні. Проектування полів сівозміни. Розробка плану переходу до прийнятної сівозміни. Перенесення в натуру (на місцевість) запроектованих полів сівозміни.

 

3.4. Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів

Визначення умов щодо використання земель відповідно до цільового призначення. Планування структури власності на землю у населеному пункті. Визначення організаційних, правових, фінансових та інших заходів щодо вдосконалення структури територій, освоєння земель, поліпшення їх якості, рекультивації, консервації. Обґрунтування необхідності і обсягів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель. Проектування заходів для забезпечення режиму використання земель охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання, а також відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам внаслідок встановлення цих зон. Напрями природоохоронної діяльності в межах населених пунктів.

 

3.5. Робочі проекти землеустрою

Вимоги до складу, змісту та оформлення робочого проекту землеустрою. Проектування заходів щодо рекультивації порушених земель, землювання малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами, покращання сільськогосподарських земель, підвищення родючості ґрунтів. Складання проектно-кошторисної документації.

 

Модуль 4. Забезпечення проведення землеустрою

 

4.1. Загальні вимоги до процедури розроблення документації із землеустрою

Права та обов’язки замовників та розробників документації із землеустрою. Вимоги до змісту документації із землеустрою. Погодження і затвердження різних видів документації із землеустрою документації із землеустрою та дозвільна система у сфері господарської діяльності. Порядок внесення змін до документації із землеустрою.

 

4.2. Державний фонд документації із землеустрою

Збір, обробка та облік матеріалів, отриманих в результаті здійснення землеустрою. Порядок користування документацією із землеустрою. Авторські права при розробці документації із землеустрою. Додержання вимог щодо збереження державної таємниці при створенні і користуванні документацією із землеустрою.

 

4.3. Державні стандарти, норми і правила у сфері землеустрою

Загальні засади створення галузевої системи стандартизації Держкомзему (СОУ ДКЗР-001:2009). Якісні та кількісні показники, параметри, що регламентують розробку і реалізацію документації із землеустрою як об’єкт стандартизації. Характеристика прийнятих нормативних документів галузевої стандартизації.

 

4.4. Технічне та технологічне забезпечення землеустрою, система управління якістю робіт із землеустрою

Використання засобів обчислювальної та інформаційної техніки, технічних засобів для виконання геодезичних та інших робіт. Використання сучасних інформаційних технологій і систем для збору, ведення, контролю, накопичення, зберігання, поновлення, пошуку, перетворення, переробки, відображення, видачі й передачі даних. Автоматизовані системи, призначені для обробки даних земельно-кадастрових, топографо-геодезичних та інших зйомок і дистанційного зондування, ведення земельної статистики, прогнозування, планування, проектування, картографування, організаційного управління. Планування якості продукції і виробничого процесу, контроль, оцінка і планування якості документації із землеустрою. Стандарти ISO серії 90001. Вхідний контроль документації. Контроль готової продукції. Оцінка якості продукції. Оцінка якості виробничого процесу. Використання інформації про якість продукції. Навчання методам забезпечення якості, підвищення кваліфікації персоналу. Управління людським фактором. Підготовка управлінських кадрів для керівництва діяльністю у сфері якості.

 

4.5. Надання консалтингових послуг з питань землеустрою

Консультування власників землі та землекористувачів щодо раціонального використання та охорони земель. Надання інформації про результати досліджень щодо використання та охорони земель, запровадження і здійснення природоохоронних заходів тощо. Надання інформаційних послуг з питань земельного законодавства, здійснення цивільно-правових угод, оцінки земель, оподаткування, оренди та інших послуг щодо земельних ділянок. Надання сільськогосподарським товаровиробникам і громадянам практичної допомоги щодо складання бізнес-планів.

 

Модуль 5. Охорона земель

 

5.1. Державна комплексна система спостережень

Моніторинг земель, ґрунтів та навколишнього природного середовища. Топографо-геодезичні, картографічні, ґрунтові, агрохімічні, радіологічні та інші обстеження і розвідування стану земель і ґрунтів, їх моніторинг. Національний, регіональний та місцевий банки даних про стан земель і ґрунтів.

 

5.2. Документація із землеустрою в галузі охорони земель

Заходи еколого-економічної оптимізації використання та охорони земель, удосконалення співвідношення і розміщення земель та сільськогосподарських угідь, систем сівозміни, сінокосо- і пасовищезміни. Проект землеохоронних заходів для конкретної земельної ділянки. Визначення видів, обсягів, порядку здійснення та фінансування заходів з охорони земель. Екологічні обмеження щодо використання земель. Обмеження щодо господарського використання земель, які виконують важливі екосистемні функції (схили, водоохоронні зони тощо).

 

5.3. Природно-сільськогосподарське, еколого-економічне, протиерозійне та інші види районування (зонування) земель

Поділ земель за цільовим призначенням з урахуванням природних умов, агробіологічних вимог сільськогосподарських культур, розвитку господарської діяльності та пріоритету вимог екологічної безпеки. Установлення вимог щодо раціонального використання земель відповідно до району (зони). Визначення територій, що потребують особливого захисту від антропогенного впливу. Установлення в межах окремих зон необхідних видів екологічних обмежень у використанні земель або ґрунтів з урахуванням їх геоморфологічних, природно-кліматичних, ґрунтових, протиерозійних та інших особливостей відповідно до екологічного району (зони). Порядок здійснення природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель.

 

5.4. Економічне стимулювання впровадження заходів щодо використання та охорони земель і підвищення родючості ґрунтів

Надання податкових і кредитних пільг фізичним і юридичним особам, які здійснюють за власні кошти заходи щодо захисту земель від ерозії, підвищення родючості ґрунтів та інші заходи, передбачені загальнодержавними і регіональними програмами використання та охорони земель. Звільнення землевласників і землекористувачів від плати за землю, за земельні ділянки, на яких виконуються роботи з меліорації, рекультивації, консервації земель та інші роботи щодо охорони земель на період тимчасової консервації, будівництва та сільськогосподарського освоєння земель відповідно до затвердженої документації із землеустрою. Компенсування сільськогосподарським товаровиробникам недоодержаної частки доходу внаслідок консервації деградованих, малопродуктивних, а також техногенно забруднених земель. Застосування прискореної амортизації основних фондів землеохоронного і природоохоронного призначення.

 

5.5. Стандартизація і нормування в галузі охорони земель

Нормативні документи із стандартизації в галузі охорони земель. Терміни, поняття класифікації. Методи, методики і засоби визначення складу та властивостей земель. Вимоги до збирання, обліку, обробки, збереження, аналізу інформації про якість земель, прогнозування зміни родючості ґрунтів. Вимоги щодо раціонального використання та охорони земель. Технічні умови щодо процесів та послуг у сфері охорони земель. Метрологічні норми, правила, вимоги до організації робіт. Нормативи гранично допустимого забруднення ґрунтів, якісного стану ґрунтів, оптимального співвідношення земельних угідь, показників деградації земель та ґрунтів. Технічна регламентація у сфері земельних відносин.

 

5.6. Охорона земель при здійсненні господарської діяльності

Вимоги до власників і землекористувачів, у тому числі орендарів, земельних ділянок при здійсненні господарської діяльності. Охорона земель при здійсненні господарської діяльності на землях сільськогосподарського призначення. Основні вимоги до охорони родючості ґрунтів. Охорона земель при здійсненні меліорації. Охорона родючості ґрунтів при використанні осадів стічних вод. Охорона земель при застосуванні пестицидів і агрохімікатів. Охорона земель при веденні лісового господарства. Охорона земель при веденні водного господарства. Особливості охорони земель водного фонду, наданих для рибогосподарських цілей. Охорона земель при спорудженні та експлуатації лінійних інженерних споруд. Охорона земель і ґрунтів від забруднення небезпечними речовинами. Охорона земель і ґрунтів від забруднення відходами. Охорона земель від ерозії та зсувів. Охорона земель у процесі містобудівної діяльності. Охорона земель при застосуванні нових технічних засобів і технологій. Охорона земель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення.

 

5.7. Консервація земель

Критерії виокремлення деградованих та малопродуктивних земель, господарське використання яких є екологічно небезпечним та економічно неефективним. Критерії виокремлення техногенно забруднених земельних ділянок. Порядок консервації земель.

 

5.8. Рекультивація земель

Класифікація земель, які зазнали змін у структурі рельєфу, екологічному стані ґрунтів і материнських порід та в гідрологічному режимі внаслідок проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт. Особливості проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов’язаних з порушенням ґрунтового покриву. Зняття і роздільне складування ґрунту. Складання проектів рекультивації порушених земель. Порядок рекультивації земельних ділянок.

 

5.9. Державний контроль за використанням та охороною земель

Правові, економічні та соціальні основи організації здійснення державного контролю за використанням та охороною земель. Форми відповідальності за порушення земельного законодавства. Порядок проведення перевірок щодо дотримання земельного законодавства.

 

Модуль 6. Державний земельний кадастр

 

6.1. Теоретичні засади державного земельного кадастру

Призначення державного земельного кадастру. Земельний кадастр як складова інфраструктури геопросторових даних. Європейські підходи до ведення земельного кадастру. Роль кадастру у забезпеченні просторового розвитку. Публічність кадастрових даних.

 

6.2. Кадастрове зонування

Встановлення місць розташування обмежень щодо використання земель. Встановлення меж кадастрових зон та кварталів. Встановлення меж оціночних районів та зон. Порядок присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам.

 

6.3. Кадастрові зйомки

Геодезичне встановлення меж земельної ділянки. Погодження меж земельної ділянки з суміжними власниками та землекористувачами. Відновлення меж земельної ділянки на місцевості. Встановлення меж частин земельної ділянки, які містять обтяження та обмеження щодо використання землі. Виготовлення кадастрового плану.

 

6.4. Бонітування ґрунтів

Поняття родючості ґрунту та підходи до оцінки якісного стану ґрунтів. Природно-сільськогосподарське районування України. Класифікація агровиробничих груп ґрунтів. Методика бонітування ґрунтів.

 

6.5. Економічна оцінка земель

Земельна рента та її складові. Економічна оцінка сільськогосподарських угідь. Економічна оцінка забудованих територій. Результати економічної оцінки земель 1988 року та їх застосування.

 

6.6. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок

Призначення нормативної грошової оцінки земель. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення. Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів. Нормативна грошова оцінка земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Нормативна грошова оцінка земель природно-заповідного та іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення. Нормативна грошова оцінка земель водного фонду. Нормативна грошова оцінка земель лісового фонду. Індексація нормативної грошової оцінки земель. Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель та порядок її оформлення.

 

6.7. Державна реєстрація земельних ділянок та прав на них

Порядок державної реєстрації земельних ділянок. Вимоги до документації із землеустрою, що супроводжує формування земельних ділянок. Ведення поземельної книги. Особливості ведення Державного земельного кадастру у електронному вигляді. Правові передумови реєстрації речових прав на нерухоме майно. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та їх обмежень. Технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна. Порядок проведення державної реєстрації прав

 

6.8. Облік кількості та якості земель

Державна статистична звітність з кількісного обліку земель. Класифікація земельних угідь. Класифікація агровиробничих груп ґрунтів. Класифікація видів землекористувачів. Облік якості земель. Агрохімічна паспортизація земель.

 

6.9. Топографо-геодезичне забезпечення робіт із землеустрою

Топографо-геодезичні та картографічні роботи при виконанні робіт із землеустрою. Пряма та обернена геодезична задача. Послідовність робіт під час теодолітної зйомки. Послідовність робіт під час тахеометричної зйомки. Полігонометрія та вимоги до її точності. Класифікація помилок у вимірюваннях. Оцінка точності результатів вимірювань. Загальна схема побудови планових геодезичних мереж. Принцип роботи системи GNSS. Класифікація планових геодезичних мереж. Застосування програмного забезпечення для опрацювання результатів геодезичних робіт.

 

6.10. Організація ведення державного земельного кадастру

Правове забезпечення земельно-кадастрової діяльності. Порядок ведення державного земельного кадастру. Земельно-кадастрова інвентаризація територій. Платні (адміністративні) послуги державних органів земельних ресурсів. Засади створення земельно-інформаційних систем. Організація баз даних та структура інформації. Основні вимоги до автоматизованої системи земельного кадастру. Формат обміну земельно-кадастровими даними. Політика конфіденційності та права доступу до даних. Арбітраж та уточнення земельно-кадастрових даних. Управління якістю земельно-кадастрових послуг.

 

Модуль 7. Державне управління у галузі земельних відносин

 

7.1. Сертифікація виконавців робіт із землеустрою

Державна політика у сфері землеустрою. Вимоги до виконавців робіт із землеустрою. Порядок складання Кваліфікаційного іспиту. Порядок видачі та анулювання кваліфікаційного свідоцтва. Відповідальність за злочини у сфері службової діяльності.

 

7.2. Державна експертиза землевпорядної документації

Правові засади державної експертизи землевпорядної документації. Форми і види державної експертизи. Статус експерта державної експертизи. Права та обов’язки замовників державної експертизи і розробників об’єктів державної експертизи. Порядок проведення державної експертизи. Відповідальність за порушення законодавства у сфері державної експертизи.

 

7.3. Дозвільна система у сфері господарської діяльності

Правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності і встановлює порядок діяльності дозвільних органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру, та адміністраторів. Впровадження дозвільної системи у сфері земельних відносин. Вимоги до дозвільних органів при погодженні документації із землеустрою.

 

7.4. Стандарти надання адміністративних послуг

Концептуальні засади розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади. Практика розробки стандартів надання адміністративних послуг органами виконавчої влади. Платні управлінські (адміністративні) послуги у сфері земельних відносин. Характеристика сфери впровадження інституту адміністративних послуг у межах повноважень органів земельних ресурсів.

 

7.5. Надання спеціальних дозволів на зняття і перенесення родючого шару ґрунту

Порядок видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок. Обов’язковість оформлення дозволу. Контроль за виконанням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту.

 

Підсумковий контроль знань (тестування)

Підсумковий контроль знань слухачів курсу за програмою підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників здійснюється шляхом тестування. В тестові завдання включається 30 запитань за тематикою курсу підвищення кваліфікації із чотирма варіантами відповіді на кожне, одна з яких є правильною. Тестові завдання готуються не менш ніж в трьох варіантах. Підготовку тестових завдань забезпечує навчальний заклад. Для проведення підсумкового контролю знань (тестування) та перевірки відповідей на тестові завдання навчальному закладу рекомендується залучати не менше ніж трьох представників Кваліфікаційної комісії, склад якої визначений Держземагентством України. Слухач курсу за програмою підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників вважається таким, що успішно підвищив кваліфікацію і має право на видачу свідоцтва про підвищення кваліфікації у разі, якщо кількість обраних ним неправильних відповідей не перевищує п’яти. За результатами підсумкового контролю знань (тестування) складається протокол, що направляється навчальним закладом до Кваліфікаційної комісії.

 [1] http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/858-15

 

3. Учбово-тематичний план

 

Складові плану та навчальні теми

Всього, годин

у тому числі:

лекції

семінарські, практичні

конференції, контроль

 

1

2

3

4

5

6

Модуль 1. Нормативно-правові засади здійснення землеустрою

1.1 Мета, призначення та регулювання сучасного землеустрою

1

1

1.2 Набуття і реалізація прав на землю

1

1

1.3 Економіко-правовий механізм регулювання землеустрою

1

1

Модуль 2. Проведення землеустрою на загальнодержавному та регіональному рівнях

2.1 Розроблення загальнодержавної і регіональних програм використання та охорони земель

2

1

1

2.2 Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень

2

1

1

2.3 Проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень

2

1

1

2.4 Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення

2

1

1

Модуль 3. Проведення землеустрою на місцевому рівні

3.1 Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок

5

2

3

3.2 Проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань

2

1

1

3.3 Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь

4

2

2

3.4 Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів

2

1

1

3.5 Робочі проекти землеустрою

2

1

1

Модуль 4. Забезпечення проведення землеустрою

4.1 Загальні вимоги до процедури розроблення документації із землеустрою

2

1

1

4.2 Державний фонд документації із землеустрою

1

1

4.3 Державні стандарти, норми і правила у сфері землеустрою

1

1

4.4 Технічне та технологічне забезпечення землеустрою

1

1

4.5 Надання консалтингових послуг з питань землеустрою

1

1

Модуль 5. Охорона земель

5.1 Документація із землеустрою в галузі охорони земель

1

1

5.2 Природно-сільськогосподарське, еколого-економічне, протиерозійне та інші види районування (зонування) земель

1

1

5.3 Економічне стимулювання впровадження заходів щодо використання та охорони земель і підвищення родючості ґрунтів

1

1

5.4 Стандартизація і нормування в галузі охорони земель

1

1

5.5 Охорона земель при здійсненні господарської діяльності

1

1

5.6 Консервація земель

2

1

1

5.7 Рекультивація земель

2

1

1

5.8 Державний контроль за використанням та охороною земель

2

1

1

Модуль 6. Державний земельний кадастр

6.1 Теоретичні засади державного земельного кадастру

1

1

6.2 Кадастрове зонування

2

1

1

6.3 Кадастрові зйомки

1

1

6.4 Бонітування ґрунтів

1

1

6.5 Економічна оцінка земель

1

1

6.6 Нормативна грошова оцінка земельних ділянок

4

2

2

6.7 Державна реєстрація земельних ділянок та прав на них

2

1

1

6.8 Облік кількості та якості земель

1

1

6.9 Топографо-геодезичне забезпечення робіт із землеустрою

3

2

1

6.10 Організація ведення державного земельного кадастру

1

1

Модуль 7. Державне управління у галузі земельних відносин

7.1 Сертифікація виконавців робіт із землеустрою

1

1

7.2 Державна експертиза землевпорядної документації

2

1

1

7.3 Дозвільна система у сфері господарської діяльності

1

1

7.4 Стандарти надання адміністративних послуг

2

1

1

7.5 Надання спеціальних дозволів на зняття і перенесення родючого шару ґрунту

1

1

Науково-практична конференція

4

4

Підсумковий контроль знань (тестування)

4

4

РАЗОМ

75

44

23

8

 

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше | Мапа сайту

Вакансії Держгеокадастру - твоя можливість змінити країну! Детальніше
Hello. Add your message here.