1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 № 646 «Деякі питання реалізації частини першої статті 12 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» (далі – Постанова).

  1. Назва виконавця заходів з відстеження

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

  1. Цілі прийняття акта

Основною ціллю прийняття Постанови була необхідність визначити механізм побудови Державної геодезичної мережі із застосуванням сучасних глобальних навігаційних супутникових систем, строгих математичних методів оброблення даних та інформаційних технологій, а також традиційних геодезичних методів при забезпеченні дотримання вимог закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність».

  1. Строк виконання заходів відстеження

З 01 серпня 2015 року до 01 жовтня 2018 року.

  1. Тип відстеження

Проводиться періодичне відстеження результативності регуляторного акта.

  1. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний.

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Результативність Постанови відстежувалася протягом трьох років починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта шляхом збору, аналізу та узагальнення статистичних даних, кількісних та якісних показників. 

Кількісні та якісні значення показників результативності

Кількісні показники, за якими здійснювалось періодичне відстеження результативності регуляторного акта:

Показники
результативності

Показники, що встановлені під
 час повторного відстеження

Показники на період періодичного
відстеження
(2015 – 2018 роки)

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта Регуляторний акт не впливає на поповнення бюджетів і фондів Регуляторний акт не впливає на поповнення бюджетів і фондів
Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта

5739

7999

Кількість побудованих геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі, з них:

0

0

1 класу

0

0

2 класу

0

0

3 класу

0

0

Кількість обстежених геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі, з них:

0

12 939

1 класу

0

628

2 класу

0

3961

3 класу

0

8350

Кількість відновлених геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі, з них:

0

0

1 класу

0

0

2 класу

0

0

3 класу

0

0

Якісні показники, за якими здійснювалось періодичне відстеження результативності регуляторного акта:

Показники результативності

Показники, що встановлені під час повторного відстеження

Показники на період періодичного відстеження (2015 – 2018 роки)

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та громадян з основних положень акта – середній. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та громадян з основних положень акта – високий. З цією метою регуляторний акт оприлюдненно на веб-сайтах мережі Інтернет. Пропозицій та зауважень не надходило.
Стан геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі, з них у задовільному стані:

0

6729

1 класу

0

504

2 класу

0

2423

3 класу

0

3799

 

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Реалізація Постанови забезпечує виконання вимог закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність».

На підставі результатів періодичного відстеження результативності Постанови можна зробити висновок, що її реалізація є необхідною умовою забезпечення виконання робіт із побудови Державної геодезичної мережі.

Регуляторний акт на сьогодні цілком досягає визначених цілей.

 

В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                          О. КОЛОТІЛІН