КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 червня 2019 р. № 477
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                                                         В.ГРОЙСМАН


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. № 477

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 2-1 Методики нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. № 213 (ЗП України, 1995 р., № 6, ст. 151; Офіційний вісник України, 2004 р., № 27, ст. 1782; 2012 р., № 42, ст. 1625; 2015 р., № 38, ст. 1142; 2016 р., № 93, ст. 3040), доповнити абзацом такого змісту:

“У разі подання заяви в електронній формі витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки або мотивована відмова у наданні такого витягу видаються в електронній формі технічними засобами телекомунікацій з накладенням кваліфікованого електронного підпису, а за бажанням заявника можуть також надаватися у паперовому вигляді.”.

2. У Порядку організації робіт та методиці розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2004 р. № 122 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 5, ст. 241; 2015 р., № 46, ст. 1472):

1) пункт 1 після слова “ділянок” доповнити словами “, що підлягають паюванню,”;

2) у пункті 3:

в абзаці першому слово “(розпорядження)” виключити;

в абзаці другому слова “коригування проекту землевпорядною організацією” замінити словами “внесення змін до проекту розробником документації із землеустрою”;

в абзаці четвертому слова “(розпорядження) щодо коригування” замінити словами “щодо внесення змін до”;

3) у пункті 7:

у першому реченні слова “чи голова райдержадміністрації (або уповноважена ним особа)” виключити;

у другому реченні слова “землевпорядної організації, яка розробляла проект” замінити словами “розробника документації із землеустрою, який розробляв проект”;

4) пункти 11 і 12 викласти в такій редакції:

“11. Сільська, селищна, міська рада протягом п’яти днів після ознайомлення громадськості з результатами розподілу вживає заходів до остаточного його погодження згідно з поданими заявами і затверджує протокол зборів з урахуванням внесених змін. Протокол є підставою для прийняття рішення щодо виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості) та державної реєстрації права власності на земельні ділянки власникам земельних часток (паїв).

12. Розподіл інших земель, що залишилися у колективній власності, проводиться згідно з вимогами статті 14-1 Закону України “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”.”;

5) у тексті Порядку слова “чи райдержадміністрація” в усіх відмінках виключити.

3. У пункті 8 Методики нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1278 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 97, ст. 3538; 2012 р., № 42, ст. 1625; 2015 р., № 38, ст. 1142):

1) у першому реченні слова “, що затверджується районними радами” виключити;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“У разі подання заяви в електронній формі витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки або мотивована відмова у наданні такого витягу видаються в електронній формі технічними засобами телекомунікацій з накладенням кваліфікованого електронного підпису, а за бажанням заявника можуть також надаватися у паперовому вигляді.”.

4. У Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 89, ст. 3598; 2013 р., № 80, ст. 2975; 2015 р., № 46, ст. 1472; 2016 р., № 2, ст. 102, № 25, ст. 992; 2017 р., № 9, ст. 280, № 51, ст. 1569, № 59, ст. 1802; 2018 р., № 72, ст. 2429):

1) у пункті 3:

після абзацу другого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“Під час створення ідентичних за документарною інформацією та реквізитами документів в електронній та паперовій формі кожен з документів є оригіналом і має однакову юридичну силу.”.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Документи в електронній формі, які створюються на виконання вимог цього Порядку, повинні відповідати вимогам законодавства у сфері електронного документообігу та електронних довірчих послуг.”;

2) пункт 22 доповнити підпунктом 6-1 такого змісту:

“6-1) відомості про масив земель сільськогосподарського призначення:

назва, код (номер) масиву згідно з додатком 2 та пунктом 28 цього Порядку;

опис меж та угідь, що входять до складу масиву, а саме:

межі масиву з координатами їх поворотних точок та довжиною, текстовий опис складу угідь;

контури угідь, що входять до складу масиву з координатами їх поворотних точок та довжиною;

площа масиву;

інформація про земельні ділянки, що входять до складу масиву;

інформація про документи, на підставі яких відомості про масив внесено до Державного земельного кадастру (назва, дата та номер рішення про затвердження документації із землеустрою, найменування органу, що його прийняв), електронні копії таких документів;”;

3) пункт 24 доповнити підпунктом 10-1 такого змісту:

“10-1) код (номер) масиву земель сільськогосподарського призначення згідно з підпунктом 6-1 пункту 22 цього Порядку, до складу якого входить земельна ділянка;”;

4) пункт 28 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

“Значення ВОК для масиву земель сільськогосподарського призначення встановлюється з урахуванням номера поля (за наявності), визначеного у відповідних проектах формування території і встановлення меж сільських, селищних рад;”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий і п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим і шостим;

5) пункт 45 доповнити підпунктом 10-1 такого змісту:

“10-1) карти (плани) масивів земель сільськогосподарського призначення;”;

6) абзац другий підпункту 2 пункту 75 викласти в такій редакції:

“У разі подання заявником документації із землеустрою та оцінки земель в електронній формі зазначена позначка не проставляється, а така документація підписується Державним кадастровим реєстратором із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису;”;

7) пункт 87 доповнити підпунктом 8 такого змісту:

“8) масив земель сільськогосподарського призначення.”;

8) пункт 97 доповнити підпунктом 5-1 такого змісту:

“5-1) щодо відомостей про масиви земель сільськогосподарського призначення – технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель;”;

9) пункт 109 доповнити підпунктом 4 такого змісту:

“4) замовника технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель (у разі внесення до Державного земельного кадастру за результатами проведення інвентаризації земель масиву земель сільськогосподарського призначення відомостей про земельну ділянку, що входить до такого масиву).”;

10) пункт 110-1 викласти в такій редакції:

“110-1. Заявники, зазначені у підпунктах 1-4 пункту 109 цього Порядку, через уповноважених ними осіб, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників та є розробниками відповідної документації із землеустрою або працюють у складі розробника – юридичної особи (далі – сертифіковані інженери-землевпорядники), мають право надсилати документи, зазначені у підпунктах 1-3 пункту 110 цього Порядку, Державному кадастровому реєстраторові в електронній формі, підписані із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису сертифікованим інженером-землевпорядником технічними засобами телекомунікацій, та отримувати документи, зазначені в абзаці шостому пункту 73, підпунктах 4, 6 пункту 75, пункті 77, підпункті 1 пункту 87 цього Порядку, в електронній формі, підписані із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису Державним кадастровим реєстратором.”;

11) у підпункті 1 пункту 120 слова “проставлення на аркуші Поземельної книги в електронній (цифровій) формі, до відомостей якої вносяться зміни, відповідної електронної позначки” замінити словами “внесення до відповідного розділу Поземельної книги в електронній (цифровій) формі записів про внесення змін до відповідних відомостей”;

12) підпункт 1 пункту 128 викласти в такій редакції:

“1) за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру виключає з відповідного розділу Поземельної книги в електронній (цифровій) формі запис про внесення відповідних відомостей та вносить відомості про зміну запису за власним кваліфікованим електронним підписом;”;

13) абзац третій підпункту 3 пунктів 136, 136-1 викласти в такій редакції:

“внесення до розділу 1 “Земельна ділянка. Загальні відомості” Поземельної книги в електронній формі відповідних записів про скасований кадастровий номер земельної ділянки, підстави для поділу чи об’єднання земельної ділянки, дату такого поділу чи об’єднання із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису;”;

14) абзац п’ятий пункту 147 виключити;

15) пункт 162 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Відомості про масиви земель сільськогосподарського призначення надаються у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць.”.

У зв’язку з цим абзаци сьомий – десятий вважати відповідно абзацами восьмим – одинадцятим;

16) підпункт 4 пункту 165 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

“масиви земель сільськогосподарського призначення;”.

У зв’язку з цим абзаци третій – дев’ятий вважати відповідно абзацами четвертим – десятим;

17) у пункті 181:

в абзаці першому слова “надаються у паперовій та/або електронній формі” замінити словами “надаються в електронній та за бажанням заявника у паперовій формі”;

після абзацу шостого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“відомості про облікові номери та межі масивів земель сільськогосподарського призначення;”.

У зв’язку з цим абзаци сьомий – дванадцятий вважати відповідно абзацами восьмим – тринадцятим;

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

“Викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) із зазначенням бажаного місцезнаходження майбутньої земельної ділянки, підготовлене та роздруковане самостійно її замовником, може застосовуватися як графічні матеріали у випадках, передбачених частиною шостою статті 118, абзацом другим частини другої статті 123, пунктом “б” частини шостої статті 151 Земельного кодексу України.”;

18) у пункті 182 слова “електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи” замінити словами “схем електронної ідентифікації”;

19) у пункті 190:

підпункт 4 після слів “категорії земель у межах адміністративно-територіальної одиниці (назва, код (номер), межі категорії земель, опис меж, площа, документи, на підставі яких встановлено категорію земель)” доповнити словами “, масиви земель сільськогосподарського призначення (назва, код (номер), межі масиву та угідь, що входять до його складу, опис меж, площа, інформація про земельні ділянки, що входять до складу масиву, документи, на підставі яких відомості про масив внесено до Державного земельного кадастру)”;

підпункт 7 після слів “цільове призначення (категорія земель, вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель)” доповнити словами “, відомості про масив земель сільськогосподарського призначення, до складу якого входить земельна ділянка”;

20) пункт 196 доповнити підпунктом 9-1 такого змісту:

“9-1) масиви земель сільськогосподарського призначення (назва, код (номер) та межі масиву);”;

21) у тексті Порядку:

слова “електронний цифровий підпис”, “цифровий підпис” в усіх відмінках замінити словами “кваліфікований електронний підпис” у відповідному відмінку;

слова “засоби телекомунікаційного зв’язку” у всіх відмінках замінити словами “технічні засоби телекомунікацій” у відповідному відмінку;

22) у додатку 1 до Порядку:

пункт 37 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Масив, до складу якого входить земельна ділянка” (LandsMassif);”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий – п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами шостим – шістнадцятим;

доповнити додаток розділом такого змісту:

Масив, до складу якого входить земельна ділянка

43-1. Елемент “Масив, до складу якого входить земельна ділянка” (LandsMassif) наведений у додатку 17-1 та складається з елемента “Обліковий номер масиву” (LandsMassifCode).”;

пункт 69-4 доповнити підпунктом 6-1 такого змісту:

“6-1) в елементі “Відомості про масив земель сільськогосподарського призначення” (LandsMassif) – відомості про масив земель сільськогосподарського призначення у межах адміністративно-територіальної одиниці, а саме:

назва, код (номер) масиву згідно з додатком 2 до Порядку ведення Державного земельного кадастру та пунктом 28 зазначеного Порядку;

опис меж та угідь, що входять до складу масиву, а саме:

межі масиву з координатами їх поворотних точок та довжиною, текстовий опис складу угідь;

контури угідь, що входять до складу масиву з координатами їх поворотних точок та довжиною;

площа масиву;

інформація про земельні ділянки, що входять до складу масиву;

інформація про документи, на підставі яких відомості про масив внесено до Державного земельного кадастру (назва, дата та номер рішення про затвердження документації із землеустрою, найменування органу, що його прийняв), електронні копії таких документів;”;

у пункті 69-11:

абзац перший підпункту 11 викласти в такій редакції:

“11) в елементі “Бал бонітету гектара відповідних угідь на сільськогосподарському підприємстві” або “Середній бал бонітету ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району” (BonitetBallHa) – дані про бал бонітету гектара відповідних угідь сільськогосподарського підприємства у розрізі сільськогосподарських угідь або дані про середній бал бонітету ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району, а саме:”;

абзац перший підпункту 12 викласти в такій редакції:

“12) в елементі “Нормативна грошова оцінка гектара відповідних угідь у сільськогосподарському підприємстві (у гривнях)” або “Нормативна грошова оцінка агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району, гривень за гектар” (FarmlandsValueHa) – дані про нормативну грошову оцінку гектара відповідних угідь у сільськогосподарського підприємства (у гривнях) у розрізі угідь сільськогосподарських угідь або дані про нормативну грошову оцінку агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району, гривень за гектар, а саме:”;

у розділі “Електронний цифровий підпис електронного документа”:

у назві та тексті розділу слова “Електронний цифровий підпис” та “електронний цифровий підпис” замінити відповідно словами “Кваліфікований електронний підпис” та “кваліфікований електронний підпис”;

у пункті 72 слова “Про електронний цифровий підпис” замінити словами “Про електронні довірчі послуги”;

23) додаток 14 до вимог після елементу “CategoryPurposeInfo Категорія/Цільове призначення/вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель” доповнити таким елементом:

LandsMassif

Масив, до складу якого входить земельна ділянка

Зазначаються дані згідно з додатком 17-1 до вимог

”;

24) доповнити вимоги додатком 17-1 такого змісту:

“Додаток 17-1
до вимог

МАСИВ,
до складу якого входить земельна ділянка

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart/

CadastralZoneInfo/

CadastralQuarters/

CadastralQuarterInfo/

Parcels/

ParcelInfo/

LandsMassif

LandsMassif

Масив, до складу якого входить земельна ділянка

Склад елемента

Додаткова інформація

LandsMassifCode

Обліковий номер

Зазначаються дані згідно з додатком 2 та пунктом 28 Порядку ведення Державного земельного кадастру

”;

25) додаток 41 до вимог викласти в такій редакції:

“Додаток 41
до вимог
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. № 477)

ЗЕМЛІ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЙ
адміністративно-територіальних одиниць

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart/

TerritorialZoneInfo/

Objects/

Lands/

Lands

Землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць

Склад елемента

Додаткова інформація

TerritorialZone

Name

Назва адміністративно-територіальної одиниці

ZoneType

Тип

ZoneName

Назва

LandsMetricInfo

Опис меж адміністративно-територіальної одиниці

LandsArea

Площа земель

MeasurementUnit

Одиниці виміру площі

гектарів

Size

Значення площі

Determination Method

Метод визначення площі

Exhange File Coordinates

За координатами вузлів полігона

OutsideLands

Назви суміжних адміністративно-територіальних одиниць

OutsideType

Тип

OutsideName

Назва

Lands Documentation

Інформація про документи, на підставі яких встановлено (змінено) межі

LandsCategory

Відомості про категорії земель

LandsMassif

Відомості про масив земель сільськогосподарського призначення

LandsMassifCode

Обліковий номер масиву земель сільськогосподарського призначення

Зазначаються дані згідно з додатком 2 та пунктом 28 Порядку ведення Державного земельного кадастру

LandsMassifArea

Площа масиву земель сільськогосподарського призначення

Measurement Unit

Одиниці виміру площі гектарів

Size

Значення площі

Determination Method

Метод визначення площі

Exhange File Coordinates

За координатами вузлів полігона

LandsMassifExternals

Блок опису зовнішніх полігонів масиву земель сільськогосподарського призначення

Boundary type Boundary

Межа зовнішнього полігона масиву земель сільськогосподарського призначення

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Internals

Блок опису внутрішніх полігонів масиву земель сільськогосподарського призначення

Boundary type Boundary

Межа внутрішнього полігона масиву земель сільськогосподарського призначення

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

LandsMassifParcels

Текстовий опис складу угідь

LandsMassif Parcels

Назва угіддя

LandsMassifCadastralNumbers

Блок опису кадастрових номерів земельних ділянок, які входять до складу масиву земель сільськогосподарського призначення

LandsMassif Cadastral Numbers

Кадастровий номер земельної ділянки

Зазначаються дані згідно з пунктом 30 Порядку ведення Державного земельного кадастру. Кадастрові номери відокремлюються один від одного знаком “/”.

LandsParcels

Відомості про угіддя

LandsValuation

Відомості про економічну та нормативну грошову оцінку земель

LandsSoils

Відомості про бонітування ґрунтів

”;

26) у додатку 46 до вимог:

склад елементу “BonitetBallHa Бал бонітету гектара відповідних угідь на сільськогосподарському підприємстві” після слова “підприємстві” доповнити словами “/Середній бал бонітету ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району”;

склад елементу “FarmlandsValueHa Нормативна грошова оцінка гектара відповідних угідь у сільськогосподарському підприємстві (у гривнях)” після слів “(у гривнях)” доповнити словами “/Нормативна грошова оцінка агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району, гривень за гектар”;

27) додаток 2 до Порядку доповнити такою позицією:

“022

Масив земель сільськогосподарського призначення”;

28) у додатку 4 до Порядку:

доповнити додаток такою позицією:

“003

06

Степи

Підгрупа включає землі, вкриті злаковими та полино-злаковими, різнотравно-злаковими, лучними рослинами”;

у графі “Назва земельних угідь”:

позицію “007 01” після слів “на присадибних ділянках” доповнити словами “, ділянках, наданих для садівництва та дачного будівництва”;

позицію “008 01” після слів “об’єктами культурної спадщини” доповнити словами “, адміністративними будівлями”, а після слів “ділянки під” – словами “будівлями державного управління (включаючи оборонні потреби),”;

позицію “009 03” після слова “автостоянки;” доповнити словом “гаражі;”;

позицію “010 00” після слів “газоналивних станцій” доповнити словами “, гідроспоруд, будівель та споруд зв’язку та об’єктів альтернативної енергетики”;

29) у додатку 8 до Порядку:

розділ 1 після елементу “Форма власності” доповнити такими елементами:

Земельна ділянка утворена в результаті: € поділу; € об’єднання

Підстава поділу/об’єднання земельної ділянки

Дата поділу/об’єднання

Скасований кадастровий номер (номери)

Обліковий номер масиву, до складу якого входить земельна ділянка

€€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€

”;

у розділі 3:

в елементі “Реєстраційний номер земельної ділянки у Державному реєстрі прав” слова “Державному реєстрі прав” замінити словами “Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно”;

після елементу “Реєстраційний номер земельної ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно” доповнити розділ таким елементом:

Номер запису про право

”;

розділ 4 після елементу “Дата державної реєстрації речового права на нерухоме майно” доповнити таким елементом:

Номер запису про право оренди, суборенди

”;

30) додаток 41 до Порядку після елементу “Площа категорії земель, гектарів” доповнити такими елементами:

“Відомості про масиви земель сільськогосподарського призначення у межах адміністративно-територіальної одиниці

Обліковий номер масиву

€€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€

Площа масиву, гектарів

<значення площі, гектарів>”;

31) у додатку 45 до Порядку:

після елементу “Інформація про документи, на підставі яких встановлено категорію земель” доповнити такими елементами:

“Відомості про масиви земель сільськогосподарського призначення у межах адміністративно-територіальної одиниці

Обліковий номер масиву

€€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€

Площа масиву, гектарів

<значення площі, гектарів>”;

слова “Додаток до витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць” замінити словами і цифрою “Додаток № 1 до витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць”;

доповнити додаток словами і цифрами:

“Додаток № ___*
до витягу з Державного земельного кадастру
про землі в межах території
адміністративно-територіальних одиниць
від “___” _________ 20__ р. № ___

ОПИС
відомостей про масив земель сільськогосподарського призначення

Обліковий номер масиву

€€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€

Дата внесення до Державного земельного кадастру відомостей про масив земель сільськогосподарського призначення

<число, місяць та рік внесення до Державного земельного кадастру відомостей>

Площа масиву, гектарів

<значення площі, гектарів>

Опис угідь, що входять до складу масиву

<назва угіддя, код (номер)> <значення площі, гектарів>

Інформація про земельні ділянки, що входять до складу масиву

<кадастровий номер, €€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€>

Інформація про документи, на підставі яких визначено масив

<назва документів> <найменування органів, якими прийнято документи, на підставі яких визначено масив> <число, місяць та рік прийняття документа> <номер документа>

Особа, уповноважена надавати відомості
з Державного земельного кадастру

___________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Викопіювання з кадастрової карти (плану) меж масиву земель сільськогосподарського призначення

Опис меж:
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
Масштаб 1: _______

Умовні позначення:

Особа, уповноважена надавати відомості
з Державного земельного кадастру

___________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

КООРДИНАТИ ПОВОРОТНИХ ТОЧОК МЕЖ МАСИВУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Номер точки

Назва точки

Відстань (м)

Координати (м)

X

Y

Розробник документації
із землеустрою:

_____________________________________
(найменування юридичної особи, прізвище та ініціали
фізичної особи – підприємця)

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Експлікація земельних угідь:

Усього земель, гектарів

У тому числі за земельними угіддями, гектарів:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

1

2

3

4

5

6

7

Площа земельної ділянки, гектарів: <загальна площа земельної ділянки, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

У тому числі в зоні дії обмежень, гектарів: <площа в зоні дії обмежень, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

Відомості про особу, яка сформувала викопіювання з кадастрової карти (плану)

Сформовано

<ініціали та прізвище особи, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру відповідно до закону/найменування органу, посадовою особою якого сформовано та надано викопіювання>

Підпис

<підпис особи, яка надала викопіювання>

М. П.

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

__________
* Номер додатка проставляється програмним забезпеченням Державного земельного кадастру в автоматичному режимі починаючи із значення “2” у порядку черговості реєстрації масиву земель сільськогосподарського призначення у Державному земельному кадастрі.”;

32) у розділі “Загальні відомості про земельну ділянку” додатка 47 до Порядку:

після елементу “Вид використання земельної ділянки” доповнити розділ таким елементом:

“Обліковий номер масиву, до складу якого входить земельна ділянка

€€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€”;

після елементу “Дата проведення нормативної грошової оцінки” доповнити розділ таким елементом:

“Скасований кадастровий номер (номери), у разі коли земельна ділянка створена в результаті поділу/об’єднання

€€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€”.

5. В абзаці першому пункту 2 Порядку забезпечення доступу нотаріусів до Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2015 р. № 457 “Деякі питання надання нотаріусам доступу до Державного земельного кадастру” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 54, ст. 1742), слова “електронного цифрового” замінити словами “кваліфікованого електронного”.

6. У Тимчасовому порядку взаємодії між територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру на період реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру під час погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. № 580 “Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 71, ст. 2385):

1) у пункті 3 слова “надійного засобу електронного цифрового” замінити словами “кваліфікованого електронного”;

2) у пункті 17:

слова “, завіряє роздрукований висновок печаткою” виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“На вимогу розробника територіальний орган Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки завіряє роздрукований висновок печаткою.”;

3) у тексті Порядку слова “електронним цифровим підписом” замінити словами “кваліфікованим електронним підписом”.

7. У Методиці нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 831 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 93, ст. 3040):

1) пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі подання заяви в електронній формі витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки або мотивована відмова у наданні такого витягу видаються Держгеокадастром в електронній формі технічними засобами телекомунікацій з накладенням кваліфікованого електронного підпису, а за бажанням заявника можуть також надаватися у паперовому вигляді.”;

2) пункт 7 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі коли у природно-сільськогосподарському районі відсутні матеріали бонітування ґрунтів та/або норматив капіталізованого рентного доходу відповідного сільськогосподарського угіддя в такому природно-сільськогосподарському районі застосовується норматив капіталізованого рентного доходу відповідного сільськогосподарського угіддя Автономної Республіки Крим, області.”.

8. У Порядку реалізації пілотного проекту з проведення електронних земельних торгів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 688 “Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження електронних земельних торгів і забезпечення зберігання та захисту даних під час їх проведення” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 76, ст. 2322; 2018 р., № 52, ст. 1835):

1) у пункті 2-1 слова і цифру “електронного цифрового підпису відповідно до вимог статті 3 Закону України “Про електронний цифровий підпис” замінити словами “кваліфікованого електронного підпису”;

2) у пункті 21 слова “електронним цифровим підписом” замінити словами “кваліфікованим електронним підписом”;

3) у пункті 32 слова “електронного цифрового підпису” замінити словами “кваліфікованого електронного підпису”, а слова і цифру “частині сьомій статті 5 Закону України “Про електронний цифровий підпис” (для юридичних осіб)” – словами і цифрами “частині другій статті 17 Закону України “Про електронні довірчі послуги”.