Технічний регламент розгляду Кваліфікаційною комісією письмових звернень щодо професійної діяльності сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів

Затверджено

Кваліфікаційною комісією

Протокол № ___ від «___» _________ 2021 року

 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

розгляду Кваліфікаційною комісією письмових звернень щодо професійної діяльності сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів

Регламент розгляду Кваліфікаційною комісією (далі – Комісія) скарг щодо професійної діяльності сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів (далі – Регламент) регулює процедурні питання здійснення нею повноважень, визначених Законом України «Про землеустрій» та Законом України «Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність» щодо розгляду письмових звернень щодо професійної діяльності сертифікованих інженерів землевпорядників та інженерів-геодезистів.

  1. Підготовка до розгляду письмових звернень

1.1. Підготовка до розгляду письмових звернень здійснюється членами Комісії. Розподіл письмових звернень між членами Кваліфікаційної комісії здійснюється Головою Комісії з урахуванням навантаження на кожного з членів Кваліфікаційної комісії.

1.2. Письмові звернення передаються (надсилаються) члену Комісії у вигляді копій.

1.3. Підготовка письмового звернення до розгляду здійснюється членом Кваліфікаційної комісії у строк, що не перевищує 10 днів. У разі порушення вказаного строку Голова Комісії може доручити підготовку звернення до розгляду іншому члену Комісії.

1.4. За результатами підготовки звернення до розгляду член Комісії готує проект мотивованого рішення. Підготовлений проект рішення надсилається Секретарю Комісії.

1.5. Секретар Комісії не пізніше як за тиждень до засідання Комісії:

– формує порядок денний засідання Комісії відповідно до пропозицій членів Комісії;

– оприлюднює звернення, що підлягають розгляду, на офіційному веб-сайті Держгеокадастру (за винятком персональних даних);

– забезпечує надання в електронній формі усім членам Комісії копії звернень, проекти відповідних рішень, а також інші матеріали, необхідні для вирішення питань порядку денного;

– повідомляє про засідання Комісії авторів звернень та осіб, яких стосуються звернення, шляхом опублікування відповідного повідомлення на офіційному веб-сайті Держгеокадастру;

– забезпечує опублікування на офіційному веб-сайті Держгеокадастру порядку денного засідання Комісії.

  1. Розгляд письмових звернень Кваліфікаційною комісією

2.1. Письмові звернення розглядаються Комісією на її засіданнях. Члени Комісії (крім Голови та Секретаря) та особи, стосовно яких подані письмові звернення, можуть брати участь у засіданнях у режимі відеоконференції.

2.2. Сертифікований інженер-землевпорядник або інженер-геодезист, якого стосується письмове звернення, має право подати письмові пояснення та/або особисто бути присутнім на засіданні Комісії.

2.3. Член Комісії, що готував проект рішення, виступає з доповіддю та оголошує проект рішення. У разі відсутності цього члена на засідання підготовлений проект зачитується Секретарем Комісії або іншим членом Комісії за дорученням головуючого.

2.4. Засідання Комісії з розгляду письмових звернень є відкритими і транслюються в мережі Інтернет.

2.5. За результатами розгляду письмового звернення Комісія у випадках, визначених законом, приймає мотивоване рішення про внесення подання Держгеокадастру про анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника або про внесення подання Держгеокадастру про анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста шляхом його відкликання, або про відмову у внесенні подання.

2.6. Рішення Комісії викладається в письмовій формі, оформлюється протоколом, та повинно містити:

– прізвище, ім’я, по батькові, номер та дату видачі кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника (інженера-геодезиста);

– встановлені під час розгляду скарги обставини;

– мотиви, з яких ухвалено рішення;

– суть рішення за результатом розгляду звернення.

2.7. Якщо Комісія не погодиться із підготовленим доповідачем проектом рішення Комісії, за дорученням головуючого текст рішення може виготовити інший член Комісії.

2.9. Протокол засідання Комісії, окрема думка чи окремі думки (у разі наявності), посилання на відеозапис засідання Комісії підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Держгеокадастру не пізніше ніж через тиждень після проведення засідання без зазначення персональних даних осіб, що згадуються у рішенні. Разом із текстом протоколу можуть публікуватися інші матеріали.

  1. Прикінцеві положення

3.1. Цей Регламент підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Держгеокадастру.