ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держгеокадастру

28.02.2017 № 72

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ
ТА КАДАСТРУ НА 2017 РІК

 

І. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з її реалізації та заходи з виконання антикорупційної стратегії і державної антикорупційної програми

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (далі – Держгеокадастр) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства і який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.

Держгеокадастр діє на підставі Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 15. Відповідно до покладених на нього завдань Держгеокадастр, зокрема, розпоряджається в межах, визначених Земельним кодексом України, землями державної власності сільськогосподарського призначення безпосередньо або через визначені в установленому порядку його територіальні органи; організовує та здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності; здійснює державний нагляд у сфері землеустрою; здійснює ведення та адміністрування Державного земельного кадастру; здійснює державну реєстрацію земельних ділянок, обмежень у їх використанні; погоджує в межах повноважень, передбачених законом, документацію із землеустрою; проводить в установленому законодавством порядку державну експертизу програм і проектів з питань землеустрою, програм з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності, проектів топографо-геодезичних і картографічних робіт та їх результатів, здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

Держгеокадастр з метою організації своєї діяльності забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Держгеокадастру, його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління.

Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності Держгеокадастру ґрунтуються на необхідності виявлення:

групи основних причин допущення порушень та їх впливу на результати діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

ознак неефективних управлінських рішень з подальшим здійсненням оцінки корупційних ризиків;

причинно-наслідкових зв’язків, котрі можуть свідчити про наявність корупційної складової, що сприяла допущенню виявлених порушень та недоліків у роботі.

Для реалізації вищезазначеного необхідно створити ефективні механізми запобігання корупції та конфлікту інтересів, виявлення корупційних ризиків, що можуть виникнути в службовій діяльності посадових осіб, та забезпечити своєчасне усунення умов та причин виникнення цих ризиків, запобігання порушенням етичних стандартів поведінки та організувати контроль за дотриманням правил щодо доброчесності, об’єктивності та неупередженості, компетентності та ефективності, належного виконання посадовими особами положень та вимог, визначених положеннями про структурні підрозділи, посадовими інструкціями, та щодо відповідності прийнятих рішень вимогам законів та інших нормативно-правових актів.

Таким чином, заходами з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності Держгеокадастру визначено:

проведення серед посадових осіб Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, роз’яснювальної роботи із запобігання та виявлення корупції, у тому числі шляхом розміщення інформаційних матеріалів на внутрішньому порталі Держгеокадастру;

вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових і службових осіб Держгеокадастру, його територіальних органів на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції організаційно-розпорядчих актів Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, щодо наявності корупційних ризиків та відповідності законодавству;

здійснення контролю за дотриманням посадовими особами Держгеокадастру та його територіальних органів та підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, під час виконання посадових обов’язків загальноетичних норм поведінки;

ввічливості у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими;

проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції;

виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань в апараті Держгеокадастру, його територіальних органах та на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Держгеокадастру, та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової;

забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень;

інформування посадових осіб про випадки вчинення корупційних правопорушень в апараті Держгеокадастру, його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційних веб-сайтах Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру, суспільно важливої інформації з діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

забезпечення доступу громадськості до обговорення проектів нормативно-правових актів, розробником яких є Держгеокадастр;

забезпечення контролю своєчасного подання посадовими особами Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру, декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Держгеокадастр бере участь як співвиконавець у виконанні заходів, визначених Державною програмою щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 265. План заходів Держгеокадастру з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки, затверджений наказом Держгеокадастру від 02 грудня 2015 року № 778, додається.

Крім того, Держгеокадастр здійснює в межах повноважень заходи з виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 року № 803-р «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади» (План Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру з виконання заходів щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 р. № 803-р, затверджений 29 грудня 2016 року, додається).

 

ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру

 Здійснення об’єктивної оцінки корупційних ризиків у діяльності є необхідним кроком у запобіганні порушення антикорупційного законодавства.

Оцінку корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, причини що їх породжують та умови що їм сприяють здійснено відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2026 року за № 1718/29848, комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру та відображено у Таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення, що додається.

За результатами оцінки корупційними ризиками з високою ймовірністю виникнення визнано:

  1. Погодження територіальними органами Держгеокадастру проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки за місцем розташування земельної ділянки.
  2. Наявність дискреційних повноважень у сфері ведення Державного земельного кадастру при наданні адміністративних послуг у частині здійснення державної реєстрації земельної ділянки.
  3. Наявність дискреційних повноважень при проведенні експертизи землевпорядної документації.
  4. Зосередження в одному органі виконавчої влади (Держгеокадастр) повноважень щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності та здійснення державного нагляду (контролю) в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності.

 

III. Заходи щодо усунення корупційних ризиків

 Заходи щодо усунення ризику стосовно погодження територіальними органами Держгеокадастру проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки за місцем розташування земельної ділянки.

З 1 жовтня 2016 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. № 580 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру» запроваджено погодження територіальними органами Держгеокадастру проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок виключно за принципом екстериторіальності.

Кваліфікаційною комісією Держгеокадастру проводиться відбір експертів для погодження документації по всій території Україні, яким з метою підвищення якості надання висновків відкрито доступ до Державного земельного кадастру в режимі читання.

Слід зазначити, що для усунення безпосереднього спілкування розробника документації із землеустрою з посадовими особами Держгеокадастром забезпечено можливість подачі проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та можливість перевірки стану розгляду таких проектів за допомогою офіційного веб-сайту Держгеокадастру.

Екстериторіальний принцип погодження проектів землеустрою зарекомендував себе як потужний механізм боротьби з корупційними ризиками, які виникали під час погодження проектів землеустрою.

Зважаючи на викладене, необхідно внести зміни до законодавства в частині запровадження погодження територіальними органами Держгеокадастру проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за принципом екстериторіальності на постійній основі та розробити механізм оскарження висновків про розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

З метою забезпечення прозорості та публічності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок пропонується доручити центральним органам виконавчої влади, територіальні органи яких здійснюють погодження таких проектів відповідно до статті 186-1 Земельного кодексу України, розміщувати висновки про їх погодження або про відмову в такому погодженні на офіційних веб-сайтах з подальшим внесенням відповідних змін до законодавства.

Заходи щодо усунення ризику стосовно наявності дискреційних повноважень у сфері ведення Державного земельного кадастру при наданні адміністративних послуг у частині здійснення державної реєстрації земельної ділянки.

З метою усунення зазначеного корупційного ризику виникла необхідність надання сертифікованим інженерам-землевпорядникам повноважень щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру із наданням витягів з нього на підтвердження внесення таких відомостей.

З метою забезпечення належної реалізації урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції» та на виконання пункту 75 плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 615-р, Держгеокадастром розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр» щодо розширення переліку осіб, які здійснюють внесення відомостей до Державного земельного кадастру та надання відповідної інформації з нього».

Метою законопроекту є забезпечення децентралізації повноважень у сфері ведення Державного земельного кадастру, запровадження удосконаленого механізму надання адміністративних послуг у частині здійснення державної реєстрації земельної ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками в електронній (цифровій) формі із застосуванням веб-технологій з використанням особистого електронного цифрового підпису, скорочення строку здійснення державної реєстрації земельної ділянки до 7 робочих днів.

Основним із заходів щодо мінімізації зазначеного вище ризику є надання саморегулівним організаціям у сфері землеустрою повноважень з проведення громадської експертизи, певних видів документації із землеустрою.

Для його виконання та з метою делегування професійній громадській спільноті у відповідній сфері, зокрема саморегулівним організаціям у сфері землеустрою здійснювати перевірку, аналіз та оцінку землевпорядної документації, що знизить корупційні ризики та забезпечить прозорість і неупередженість процедури оцінки об’єкту експертизи (документації із землеустрою) Держгеокадастру необхідно здійснити заходи щодо внесення змін до законодавства України, а саме: підготувати проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо надання саморегулівним організаціям у сфері землеустрою повноважень з проведення експертизи землевпорядної документації».

Заходи щодо усунення ризику стосовно зосередження в одному органі виконавчої влади (Держгеокадастрі) повноважень щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності та здійснення державного нагляду (контролю) в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності.

З метою усунення цього корупційного ризику необхідно внести відповідні зміни до законодавства України.

Фахівцями Держгеокадастру спільно з народними депутатами України розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною земель» (реєстр. №4355 від 31.03.2016).

Зазначеним законопроектом центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальні органи позбавляються повноважень щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності.

Проект Закону України 19.04.2016 Верховною Радою України прийнято в першому читанні, готується на друге читання.

Крім того, в апараті Держгеокадастру утворено уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції – Управління запобігання та виявлення корупції, до складу якого входять відділ здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства та відділ здійснення аналізу та методичного забезпечення заходів щодо запобігання корупції. У територіальних органах Держгеокадастру утворено структурні підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції, а на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління Держгеокадастру, визначено осіб, відповідальних за здійснення заходів із запобігання та виявлення корупції.

Функціонування спеціально уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції забезпечує проведення аналізу корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру, визначення причин, що їх породжують, та умов, що до них призводять, запровадження заходів щодо усунення корупційних ризиків, проведення моніторингу та оцінки виконання зазначених заходів.

Так, відповідно до Положення про Управління запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру його основними завданнями, зокрема, є:

виявлення корупційних ризиків, що виникають у процесі діяльності апарату Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління, та надання рекомендацій щодо їх усунення.

підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання та виявлення корупції в апараті Держгеокадастру, його територіальних органах та підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери його управління.

надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.

проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції в апараті Держгеокадастру, його територіальних органах та підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери його управління.

здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

координація діяльності підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, оцінки результатів їх діяльності.

участь у проведенні службового розслідування стосовно працівників апарату Держгеокадастру та його територіальних органів з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства.

участь у межах повноважень в організації проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, призначення яких здійснюється Головою Держгеокадастру.

участь у межах повноважень у перевірці інформації про можливі порушення обмежень, установлених при прийомі та проходженні державної служби в органах Держгеокадастру, а також про можливі порушення присяги державного службовця посадовими особами органів Держгеокадастру.

проведення перевірок повідомлень громадян та юридичних осіб, інформації, оприлюдненої у друкованих, аудіовізуальних засобах масової інформації, а також отриманої від інших структурних підрозділів апарату Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру, щодо причетності працівників таких органів (підприємств, установ, організацій) до вчинення корупційних правопорушень;

проведення перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасне подання таких декларацій.

Держгеокадастром створені умови для надсилання повідомлень про факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень: на офіційному веб-сайті Держгеокадастру створений розділ «Запобігання і протидія корупції», крім того, повідомлення про можливі порушення надходять на електронні адреси: land@land.gov.ua, zvg@land.gov.ua та на «Гарячу лінію Держгеокадастру» 0 800 300 808.

З метою виявлення та попередження корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру Інструкцією з діловодства у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженою наказом Держгеокадастру від 16 червня 2015 р. № 111, та Інструкцією з діловодства в територіальних органах Держгеокадастру, затвердженою наказом Держгеокадастру від 15 жовтня 2015 № 600 (далі – Інструкція з діловодства), передбачено, що проекти наказів з основних питань діяльності, адміністративно-господарських питань візуються  керівником структурного підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції. Крім того, посадовою особою структурного підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції візуються залежно від видів проекти наказів з кадрових питань.

 

ІV. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Для забезпечення проведення серед посадових осіб апарату Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру, роз’яснювальної роботи із питань запобігання та виявлення корупції Управлінням запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру, уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру, проводиться відповідна робота. За потреби, але не рідше одного разу на рік, у Держгеокадастрі проводитимуться навчання (наради) з проблемних питань застосування антикорупційного законодавства, з урахуванням пропозицій, що надходитимуть до уповноваженого підрозділу від структурних підрозділів Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру.

Інформація щодо змін в антикорупційному законодавстві, а також роз’яснення щодо застосування окремих положень законодавства розміщуються на внутрішньому порталі Держгеокадастру.

Також Управлінням запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру надається допомога посадовим особам апарату Держгеокадастру, у разі необхідності посадовим особам територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру, у заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Крім того, Департаментом кадрової політики та персоналу Держгеокадастру, підрозділами з питань кадрової політики територіальних органів Держгеокадастру заплановано організацію навчання, у тому числі з питань, пов’язаних із запобіганням корупції, та підвищення кваліфікації посадовими особами Держгеокадастру та його територіальних органів, відповідно до затверджених планів–графіків навчань в Держгеокадастрі та його територіальних органах.

У разі організації Національним агентством з питань запобігання корупції, Національним агентством України з питань державної служби чи Міністерством юстиції України семінарів, круглих столів та інших навчальних заходів з питань основних положень та вимог антикорупційного законодавства буде забезпечено участь співробітників Управління запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру у таких заходах.

Інформація про вжиті заходи щодо запобігання та виявлення корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, оприлюднюється на веб-сайтах Держгеокадастру, його територіальних органів.

 

V. Моніторинг виконання та оцінка ефективності антикорупційної програми

Моніторинг виконання та оцінка ефективності антикорупційної програми здійснює Комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру (далі – Комісія), утворена наказом Держгеокадастру від 14.02.2017 № 66.

Комісія координує виконання антикорупційної програми. За результатами моніторингу ефективності запланованих заходів та здійснення оцінки корупційних ризиків Комісія готує, у разі необхідності, пропозиції щодо внесення в установленому порядку змін до антикорупційної програми Держгеокадастру.

Управління запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру забезпечує контроль за виконанням щорічної антикорупційної програми Держгеокадастру, координує зазначену роботу в територіальних органах Держгеокадастру, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Держгеокадастру.

Антикорупційна програма Держгеокадастру підлягає перегляду з урахуванням результатів оцінки стану її виконання, а також у разі надання Національним агентством з питань запобігання корупції обов’язкових для розгляду пропозицій до неї, у разі змін чинного законодавства.

 

VI. Інші заходи, спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням

Вирішити проблему корупції можливо лише в результаті послідовної, системної роботи з розробки та впровадження правових, організаційних та інших механізмів запобігання і протидії корупції.

Проблему корупції в Держгеокадастрі передбачається вирішувати шляхом:

удосконалення нормативно-правового регулювання у сфері земельних відносин;

визначення та усунення причин і умов, що спричиняють виникненню корупції;

формування у працівників Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру, правової свідомості, добросовісної поведінки, нетерпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно небезпечного явища;

забезпечення прозорості діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

забезпечення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства.

Виконання антикорупційної програми дасть змогу:

зменшити вплив корупції на діяльність Держгеокадастру його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

створити ефективні механізми запобігання корупції, забезпечити контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства працівниками Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

підвищити рівень довіри до Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру.

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення
 

ПЛАН
заходів Держгеокадастру з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

В. о. Голови Держгеокадастру  

______________ О. М. Цвях

29 грудня 2016 року

ПЛАН
Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру з виконання заходів щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 р. № 803-р

Найменування заходу — захід 16 «Надання сертифікованим інженерам-землевпорядникам повноважень щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру із наданням витягів з нього на підтвердження внесення таких відомостей»
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Заступник міністра, відповідальний за реалізацію
Головний виконавець у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру:

Cлавін І. В. – директор Департаменту державного земельного кадастру, тел. 249-96-83;

Кирилюк І. В. –  заступник директора-начальник відділу взаємодії з іншими кадастрами та інформаційними системами і методологічної роботи Департаменту державного земельного кадастру, тел. 249-96-83.

 

Опис проблем, які повинні бути розв’язані за результатами здійснення заходу (чітко визначена проблематика, суть корупційних ризиків): Удосконалення механізму надання адміністративної послуги у сфері ведення Державного земельного кадастру щодо державної реєстрації земельної ділянки шляхом децентралізації надання такої послуги.

Виключення корупційної складової під час надання цієї послуги у сфері ведення Державного земельного кадастру. Державну реєстрацію земельної ділянки здійснює сам розробник документації із землеустрою.

Строки здійснення: 09.02.2017
Очікуваний результат: Прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр» щодо розширення переліку осіб, які здійснюють внесення відомостей до Державного земельного кадастру та надання відповідної інформації з нього» забезпечить надання сертифікованим інженерам-землевпорядникам повноважень щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру та надання відповідної інформації з нього під час здійснення державної реєстрації земельної ділянки з урахуванням принципу екстериторіальності та скорочення строку надання зазначеної адміністративної послуги з чотирнадцяти до семи днів, що сприятиме створенню більш сприятливих умов для ведення бізнесу в Україні та захисту прав та законних інтересів громадян.
Експертні, громадські кола, стейкхолдери, яких міністерство, інший центральний орган виконавчої влади залучає для планування та здійснення заходів: Громадське обговорення.
Оцінка необхідних ресурсів для здійснення заходу: Витрати щодо прийняття законодавчого акта відсутні.
Джерело фінансування (у разі потреби): Не потребує.

Етапи здійснення заходу та комунікаційна підтримка

Етап здійснення заходу (опис): Підготовка проекту ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр».
Строк: 09.02.2017
Індикатори здійснення заходу: Прийняття  Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр» щодо розширення переліку осіб, які здійснюють внесення відомостей до Державного земельного кадастру та надання відповідної інформації з нього».
Комунікаційна кампанія (як міністерство, інший центральний орган виконавчої влади інформуватиме громадян): Розміщення на офіційному веб-сайті Держгеокадастру проекту Закону України для проведення громадського обговорення.

Розміщення на офіційному сайті Держгеокадастру прийнятого Закону України та інформації про вимоги і порядок реалізації сертифікованими інженерами-землевпорядниками своїх повноважень.

 

Найменування заходу – захід 17 «Надання саморегулівним організаціям у сфері землеустрою повноважень з проведення громадської експертизи, певних видів документації із землеустрою»
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Заступник міністра, відповідальний за реалізацію
Головний виконавець у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру:

Царик К. В. – начальник Управління державної експертизи, тел. 275-75-66;

Харченко А. М. – заступник начальника Управління державної експертизи, тел. 275-75-66.

Опис проблем, які повинні бути розв’язані за результатами здійснення заходу (чітко визначена проблематика, суть корупційних ризиків): Можливість громадськості оцінювати якість виконання робіт із землеустрою та внесення пропозицій щодо їх удосконалення.

Делегування професійній громадській спільноті у відповідній сфері, зокрема саморегулівним організаціям у сфері землеустрою здійснювати перевірку, аналіз та оцінку землевпорядної документації, що знизить корупційні ризики та забезпечить прозорість і неупередженість процедури оцінки об’єкту експертизи (документації із землеустрою).

Строки здійснення: 09.02.2017
Очікуваний результат:

 

Зниження можливості  виникнення корупційних дій у сфері землеустрою при проведенні експертизи землевпорядної документації.
Експертні, громадські кола, стейкхолдери, яких міністерство, інший центральний орган виконавчої влади залучає для планування та здійснення заходів: Громадське обговорення.
Оцінка необхідних ресурсів для здійснення заходу: Власними ресурсами.
Джерело фінансування (у разі потреби): Не потребує.

Етапи здійснення заходу та комунікаційна підтримка

Етап здійснення заходу (опис): Підготовка проекту нормативно – правового акту щодо внесення змін до деяких законодавчих актів та направлення законопроекту на погодження до заінтересованих органів.
Строк: 09.02.2017
Індикатори здійснення заходу: Внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо надання саморегулівним організаціям у сфері землеустрою повноважень з проведення експертизи землевпорядної документації».
Комунікаційна кампанія (як міністерство, інший центральний орган виконавчої влади інформуватиме громадян): Розміщення проекту змін до законодавчих актів на сайті Держгеокадастру з метою громадського обговорення та направлення законопроекту на погодження до заінтересованих органів.

 

Найменування заходу – захід 15 «Запровадження екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Держгеокадастру та публічності процедури їх погодження»
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Заступник міністра, відповідальний за реалізацію
Головний виконавець у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру: Краснолуцький О. В. – директор Департаменту землеустрою, використання та охорони земель, тел. 249-96-87.
Опис проблем, які будуть розв’язані в результаті здійснення заходу (чітко визначена проблематика, суть корупційних ризиків): На сьогодні існують значні корупційні ризики при погодженні проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, у зв’язку із контактом розробника такої документації та територіального органу Держгеокадастру, який її погоджує.

Пропонується запровадити принцип екстериторіальності погодження документації із землеустрою, коли розробник надсилатиме документації до тер органу, а програмне забезпечення в автономному порядку вибиратиме тер орган, який здійснюватиме її погодження.

Строки здійснення: з 01.10.2016 по 01.03.2017
Очікуваний результат: Зниження рівня корупції при погодженні документації із землеустрою.

Можливість розробника документації із землеустрою через веб-сайт Держгеокадастру відслідковувати стадії проходження документації.

Експертні, громадські кола, стейкхолдери, яких міністерство, інший центральний орган виконавчої влади залучає для планування та здійснення заходів: Громадське обговорення.
Оцінка необхідних ресурсів для здійснення заходу: Власними ресурсами.
Джерело фінансування (у разі потреби): Не потребує.

Етапи здійснення заходу та комунікаційна підтримка

Етап № 1 (опис): Відбір експертів, які здійснюватимуть погодження проектів землеустрою та запуск екстериторіальності їх погодження.
Строк: 01.10.2016
Індикатори здійснення заходу: Виконано. Відібрано 353 експерта державної експертизи.
Комунікаційна кампанія (як міністерство, інший центральний орган виконавчої влади інформуватиме громадян):

 

Не потрібна.
Етап № 2 (опис): Запровадження самого принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Строк: до 01.10.2016
Індикатори здійснення заходу: Виконано. В період з 03.10.2016 по 28.11.2016 на погодження надійшло  7469 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, опрацьовано 6210 проектів. На опрацюванні 1259 проектів.
Комунікаційна кампанія (як міністерство, інший центральний орган виконавчої влади інформуватиме громадян): Інформацію про запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки розміщено в засобах масової інформації, на сайтах Держгеокадастру та територіальних органів Держгеокадастру.

 

Етап № 3 (опис): Створення можливості для перевірки розробником стану погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за допомогою офіційного веб-сайту Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру.
Строк: до 01.10.2016
Індикатори здійснення заходу: Виконано. Інформацію про сервісну електронну послугу «Подання на погодження проекту землеустрою», розміщено на веб-ресурсі електронних послуг Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (https://e.land.gov.ua/).
Комунікаційна кампанія (як міністерство, інший центральний орган виконавчої влади інформуватиме громадян): Про можливість перевірки етапу проходження проекту землеустрою доведено на спільній нараді Держгеокадастру із представниками  громадських організації та із розробниками документації із землеустрою і висвітлено на сайті Держгеокадастру.

 

Етап № 4 (опис): Оцінка ефективності запровадження пілотного проекту екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Строк: до 01.03.2017
Індикатори здійснення заходу: Своєчасність та якість розгляду проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Комунікаційна кампанія (як міністерство, інший центральний орган виконавчої влади інформуватиме громадян):

 

Інформацію буде висвітлено на офіційному веб-сайті Держгеокадастру.
Етап № 5 (опис): Подання Кабінетові Міністрів України звіту про результати реалізації пілотного проекту.
Строк: до 01.03.2017
Індикатори здійснення заходу: Буде підготовлений звіт  про результати запровадження пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру.
Комунікаційна кампанія (як міністерство, інший центральний орган виконавчої влади інформуватиме громадян): Не потрібна.