Наказ Держгеокадастру від 04.03.2020 № 69 "Про затвердження Положення про Громадську раду при Держгеокадастрі"

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
Держгеокадастр
Н А К А З

4 березня 2020 року Київ № 69

Про затвердження Положення
про Громадську раду
при Держгеокадастрі

Відповідно до пункту 2 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 р. № 996 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 р. № 353), Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15, на підставі протоколу другого засідання Громадської ради при Держгеокадастрі від 07 лютого 2020 р.

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Положення про Громадську раду при Держгеокадастрі, що додається.
  2. Покласти функції секретаря Громадської ради при Держгеокадастрі на головного спеціаліста відділу консультацій з громадськістю та зв’язків зі ЗМІ Департаменту забезпечення діяльності служби Обручкову Анну.
  3. Відділу консультацій з громадськістю та зв’язків зі ЗМІ Департаменту забезпечення діяльності служби у триденний строк оприлюднити цей наказ на офіційному вебсайті Держгеокадастру.
  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держгеокадастру Краснолуцького Олександра.

Голова                                                                                         Денис БАШЛИК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держгеокадастру
04.03.2020 № 69

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду при Держгеокадастрі

  1. Загальні положення

1.1. Громадська рада при Держгеокадастрі (далі – Громадська рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.

1.2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням про Громадську раду при Держгеокадастрі (далі – Положення).

1.3. Положення та зміни до нього розробляються Держгеокадастром, разом з Громадською радою і затверджуються Держгеокадастром.

1.4. Положення оприлюднюється на офіційному вебсайті Держгеокадастру протягом трьох робочих днів з дати його затвердження.

  1. Основні завдання Громадської ради

2.1. Основними завданнями Громадської ради є:

– сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

– сприяння врахуванню Держгеокадастром громадської думки під час формування та реалізації державної політики;

– сприяння залученню представників заінтересованих сторін до проведення консультацій з громадськістю та моніторингу результатів формування та реалізації державної політики;

– проведення відповідно до законодавства громадського моніторингу за діяльністю Держгеокадастру;

– здійснення підготовки експертних пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів з питань формування та реалізації державної політики.

  1. Функції Громадської ради

3.1. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань здійснює функції:

– готує та подає Держгеокадастру пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю;

– готує та подає Держгеокадастру пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю, у тому числі щодо залучення представників заінтересованих сторін;

– готує та подає Держгеокадастру обов’язкові для розгляду пропозиції, висновки, аналітичні матеріали щодо вирішення питань у сфері земельних відносин, підготовки проектів нормативно-правових актів, удосконалення роботи Держгеокадастру;

– проводить громадський моніторинг за врахуванням Держгеокадастром пропозицій та зауважень громадськості, забезпеченням ним прозорості та відкритості своєї діяльності, а також дотриманням нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

– інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання, подає в обов’язковому порядку відповідні відомості Держгеокадастру для оприлюднення на його офіційному вебсайті та будь-яким іншим способом;

– збирає, узагальнює та подає Держгеокадастру пропозиції громадськості щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

– готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

3.2. Пропозиції Громадської ради розглядаються Держгеокадастром в установленому порядку. Розгляд пропозицій щодо проектів нормативно-правових актів відображається у звіті за результатами проведення консультацій з громадськістю.

  1. Права Громадської ради

4.1. Громадська рада має право:

–  утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

–  залучати до своєї роботи працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

–  організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші публічні заходи;

– отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

– отримувати від Держгеокадастру проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю;

– проводити відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності Держгеокадастру та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів, проектів нормативно-правових актів, розроблених Держгеокадастром.

4.1.1. Члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщений Держгеокадастр.

  1. Склад Громадської ради

5.1. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації (далі – інститути громадянського суспільства; або – ІГС), які зареєстровані в установленому порядку.

5.2. Питання формування складу Громадської ради регулюються пунктами 6–16 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України № 353 від 24.04.2019) (далі – Типове положення).

5.3. Строк повноважень складу Громадської ради становить два роки з дня затвердження Держгеокадастром її складу. Членство в Громадській раді є індивідуальним.

5.4. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

– систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази підряд);

– неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я.

5.4.1. Пропозицію щодо припинення членства у Громадській раді вносить голова Громадської ради.

5.4.2. Членство в Громадській раді припиняється без прийняття рішення Громадської ради у разі:

– подання членом Громадської ради відповідної заяви – з дня надходження відповідної заяви;

– надходження від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, повідомлення про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді – з дня надходження відповідного повідомлення;

– обрання члена Громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування – з дня набуття ним повноважень на виборній посаді або з дня призначення на відповідну посаду;

– державної реєстрації рішення про припинення інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради, – з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідного запису;

– набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Громадської ради, а також у разі визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним – з дня набрання законної сили рішенням суду;

– смерті члена Громадської ради – з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть.

За підстав, визначених абзацами другим–сьомим цього пункту, членство в Громадській раді припиняється у разі отримання Держгеокадастром відповідної інформації.

5.5. Зміни у складі Громадської ради затверджуються у строк, що не перевищує семи робочих днів з дня отримання протоколу засідання Громадської ради, наказом Держгеокадастру на підставі протоколу засідання Громадської ради.

5.5.1. Держгеокадастр оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному вебсайті протягом трьох робочих днів з дати їх затвердження.

5.6. Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень Громадської ради чисельність членів Громадської ради становить менше половини від її загального складу, Держгеокадастр вживає заходів для приведення кількісного складу Громадської ради у відповідність із кількісним складом, визначеним ініціативною групою, в порядку, встановленому Типовим положенням.

5.7. Дострокове припинення діяльності Громадської ради здійснюється у разі:

– коли засідання Громадської ради не проводилися протягом шести місяців;

– відсутності затвердженого річного плану роботи Громадської ради;

– відсутності звіту Громадської ради щодо виконання річного плану роботи, передбаченого пунктом 24 Типового положення;

– прийняття відповідного рішення на її засіданні;

– реорганізації або ліквідації Держгеокадастру.

У разі припинення діяльності Громадської ради з підстав, передбачених абзацами другим–шостим цього пункту, Держгеокадастр утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 8 Типового положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів або рейтингового електронного голосування з метою формування нового складу Громадської ради.

5.7.1. Рішення про припинення діяльності Громадської ради затверджується наказом Держгеокадастру.

5.8. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

5.9. Голова Громадської ради має заступника, який обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування на засіданні Громадської ради.

5.10. Повноваження голови Громадської ради припиняються за рішенням Громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, висловлення йому недовіри Громадською радою, а також у випадках, передбачених цим Положенням.

5.11. У разі припинення повноважень голови Громадської ради його обов’язки до обрання нового голови виконує заступник голови Громадської ради.

5.12. Голова Громадської ради:

– організовує діяльність Громадської ради;

– організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

– підписує документи від імені Громадської ради;

– представляє Громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

– може брати участь у засіданнях колегії Держгеокадастру з правом дорадчого голосу.

5.13. Відповідно до пункту 21 Типового положення функції секретаря Громадської ради покладаються на представника Держгеокадастру, кандидатура якого пропонується Громадською радою та затверджується наказом Держгеокадастру.

  1. Організація роботи Громадської ради

6.1. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови Громадської ради, Голови Держгеокадастру або однієї третини загального складу її членів.

6.1.2. Повідомлення про скликання засідань Громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному вебсайті Держгеокадастру.

6.1.3. Засідання Громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні (у тому числі дистанційно) не менш як половина її членів від загального складу, тобто шість членів Громадської ради.

6.1.4. Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

6.1.5. У засіданнях Громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу Голова Держгеокадастру, його заступник або інший уповноважений представник Держгеокадастру.

6.1.6. За запрошенням голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

6.2. Громадська рада може схвалювати пропозиції та рекомендації з окремих питань шляхом опитування її членів у письмовому або електронному вигляді.

6.2.1. Інформація про дистанційну участь у засіданні Громадської ради фіксується у протоколі засідання Громадської ради.

6.3. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, що беруть участь у засіданні (у тому числі дистанційно). У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

6.3.1. Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду Держгеокадастром.

6.3.2. Рішення Держгеокадастру, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному вебсайті Держгеокадастру та/або будь-яким іншим способом. Інформація про прийняте рішення повинна містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

6.4. Громадська рада провадить свою діяльність відповідно до річного плану. Річний план новоствореної Громадської ради затверджується протягом трьох місяців з дати затвердження складу Громадської ради.

6.4.1. На засіданні Громадської ради, яке проводиться за участю представників Держгеокадастру в першому кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану роботи Громадської ради за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

6.4.2. Річний план роботи Громадської ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному вебсайті Держгеокадастру протягом п’яти робочих днів з дня їх надходження від Громадської ради.

6.5. Положення про Громадську раду, склад Громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність Громадської ради в обов’язковому порядку розміщуються Держгеокадастром на офіційному вебсайті в рубриці «Громадська рада».

6.5.1. Відповідальність за достовірність відомостей несуть Держгеокадастр та Громадська рада.

6.6. Забезпечення секретаріату Громадської ради приміщенням для роботи ради та проведення її засідань, а також у разі можливості засобами зв’язку здійснюється Держгеокадастром.

6.6.1. Відповідальність за збереження наданих органом виконавчої влади в тимчасове користування секретаріату Громадської ради приміщень, майна тощо несе голова Громадської ради.

6.7. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

___________________________________________