Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо продажу на земельних торгах земельних ділянок, конфіскованих за рішенням суду у власність держави»

Повідомлення
про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо продажу на земельних торгах земельних ділянок, конфіскованих за рішенням суду у власність держави»

1. Розробник:

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

2. Стислий виклад змісту проекту:

Метою розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо продажу на земельних торгах земельних ділянок, конфіскованих за рішенням суду у власність держави» є врегулювання питання забезпечення виконання Держгеокадастром вимог статті 145 Земельного кодексу України в частині продажу на земельних торгах земельних ділянок, які були конфісковані за рішенням суду, якщо відповідно до закону власники земельних ділянок зобов’язані їх відчужити протягом певного строку, але земельні ділянки не були відчужені ними протягом такого строку, та удосконалення процедури подання позовів про конфіскацію земельних ділянок у випадках, передбачених Земельним кодексом України.

3. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:

Проект акта оприлюднено на офіційному вебсайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

4. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

5. Зауваження та пропозиції надсилати на адресу:

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, вул. Святослава Хороброго, буд. 3, м. Київ, 03151, тел. 299 35 31, e-mail: land@land.gov.ua.

В.о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                     Дмитро МАКАРЕНКО

ПРОЄКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України
Д. ШМИГАЛЬ
«      » ______________ 2023 р.

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо продажу на земельних торгах земельних ділянок, конфіскованих за рішенням суду у власність держави

____________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27 із наступними змінами):

1) частину сьому статті 130 доповнити словами «, крім випадків, визначених цим Кодексом.»;

2) у частині першій статті 136:

після пункту «ґ» доповнити новим пунктом такого змісту:

«ґ1) здійснення рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок у випадках обов’язкового проведення грошової оцінки земельних ділянок, визначених Законом України «Про оцінку земель»;»;

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

«Фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів здійснюється організатором земельних торгів або виконавцем робіт із землеустрою, оцінки земель та рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок відповідно до договору, укладеного між ними.»;

доповнити новими абзацами такого змісту:

«Витрати (видатки), здійснені на підготовку лота, відшкодовуються переможцем земельних торгів.

У разі якщо фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів здійснюється виконавцем робіт із землеустрою, оцінки земель та рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, організатор земельних торгів сплачує виконавцю таких робіт кошти в сумі, визначеній договором, що укладений між ними, після відшкодування переможцем торгів організатору земельних торгів витрат (видатків), здійснених на підготовку лота до продажу на земельних торгах, протягом 10 робочих днів з дня підписання договору за результатами проведення земельних торгів.»;

3) у статті 145:

частину четверту викласти в такій редакції:

«4. Позов про конфіскацію земельної ділянки подається до суду центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин. Конфіскована за рішенням суду у власність держави земельна ділянка підлягає продажу на земельних торгах. Кошти від продажу на земельних торгах земельної ділянки, конфіскованої за рішенням суду у власність держави, виплачуються її колишньому власнику, крім випадку визначеного абзацом другим цієї частини.

Якщо колишній власник є особою, пов’язаною з державою-агресором, то кошти від продажу на земельних торгах земельної ділянки, конфіскованої за рішенням суду у власність держави, зараховуються до Державного бюджету України.»;

доповнити новими частинами п’ятою та шостою такого змісту:

«5. Вимоги частини сьомої статті 130 цього Кодексу не поширюються на земельні ділянки, що конфісковані з підстав та у порядку, визначених цією статтею.

6. Порядок виплати коштів від продажу на земельних торгах земельної ділянки, конфіскованої за рішенням суду у власність держави, їх колишнім власникам затверджується Кабінетом Міністрів України.».

2. У Законі України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 350 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 6:

пункт «в» викласти у такій редакції:

«в) одержання безоплатно інформації з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів, банків (баз), даних, документів, матеріалів та іншої інформації від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, а також їх посадових осіб, власників і користувачів земельних ділянок з метою здійснення повноважень, визначених законом;»;

пункт «д1» викласти у такій редакції:

«д1) звернення до суду з позовами щодо відшкодування втрат лісогосподарського виробництва та шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, псування земель, повернення самовільно чи тимчасово зайнятих земельних ділянок, строк користування якими закінчився, а також про визнання недійсними угод, укладених із порушенням встановленого законом порядку купівлі-продажу, ренти, дарування, застави, обміну земельних ділянок державної, комунальної власності, про конфіскацію земельних ділянок у випадках, визначених законом;»;

2) абзац дев’ятий частини першої статті 10 виключити.

3. Частину третю статті 22 Закону України «Про оцінку земель» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 15, ст. 229 із наступними змінами) викласти в такій редакції:

«Підставою для рецензування звіту з експертної грошової оцінки земельних ділянок є договір, який укладається між заінтересованими особами та особами, яким відповідно до цього Закону надано право здійснювати рецензування.».

4. Частину другу статті 3 Закону України «Про судовий збір» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87 із наступними змінами) доповнити пунктом 21 такого змісту:

«21) позовної заяви, апеляційної чи касаційної скарги до суду органом, що здійснює державний контроль за використанням та охороною земель, у справах про конфіскацію земельної ділянки.».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова
Верховної Ради України                                                  Руслан СТЕФАНЧУК

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо продажу на земельних торгах земельних ділянок, конфіскованих за рішенням суду у власність держави»