Звіт про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1438 «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1438 «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками».

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

3. Цілі прийняття акта

Регуляторний акт розроблено з метою спрощення процедур набуття та реалізації прав на земельні ділянки шляхом демонополізації функції внесення відомостей до Державного земельного кадастру, яку зможуть здійснювати не лише державні кадастрові реєстратори як державні службовці, працівники державного органу виконавчої влади, а й сертифіковані інженери-землевпорядники, які здійснюють розроблення землевпорядної документації, надаючи послуги індивідуально або як працівники відповідних юридичних осіб.

При цьому цілями державного регулювання є неухильне забезпечення дотримання вимог закону при внесенні відомостей до Державного земельного кадастру, гарантування прав суб’єктів земельних правовідносин. Для досягнення цієї мети на виконання вимог закону створюється дієвий механізм моніторингу рішень про внесення відомостей до Державного земельного кадастру, а за наявності підстав – їх перегляду за процедурою оскарження.

Надання сертифікованим інженерам-землевпорядникам права вносити до Державного земельного кадастру відомості про земельні ділянки на підставі розробленої ними землевпорядної документації (можливість надавати додаткові послуги замовникам).

З огляду на договірні відносини замовників та розробників документації
із землеустрою корупційні ризики під час реєстрації земельних ділянок
у Державному земельному кадастрі унеможливлюються як такі, оскільки відповідні послуги надаватимуться без державного втручання.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Із 1 жовтня до 1 листопада 2022 року.

5. Тип відстеження

Базове відстеження.

6. Метод одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Результативність регуляторного акта відстежувалася шляхом аналізу інформації щодо діяльності суб’єктів господарювання, які мають у власності та/або користуванні земельні ділянки, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що уповноважені розпоряджатися земельними ділянками державної чи комунальної власності, шляхом проведення збору та узагальнення статистичних даних, аналізу кількісних та якісних показників.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількісні показники, за якими здійснювалось базове відстеження результативності регуляторного акта:

Показник результативності
Базове відстеження
Кількість реєстраційних дій, учинених сертифікованими інженерами-земле-впорядниками
0
Кількість задоволених скарг на реєстраційні дії сертифікованих інженерів-земле-впорядників
  0
Кількість сертифікованих інженерів-землевпорядників, які отримали повноваження державних кадастрових реєстраторів у межах пілотного проекту
  0

Якісні показники, за якими здійснювалось базове відстеження результативності регуляторного акта:

Показник результативності
Базове відстеження
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання, які мають у власності та/або в користуванні земельні ділянки, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, уповноважених розпоряджатися земельними ділянками державної чи комунальної власності
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб
з основних положень регуляторного акта – високий, оскільки повідомлення про оприлюднення, проект акта та аналіз регуляторного впливу акта розміщено на офіційному вебсайті Мінагро-політики та на офіційному вебсайті Держгеокадастру.
Пропозицій та зауважень не надходило

9. Оцінка результатів реалізації акта та ступеня досягнення визначених цілей

Пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2022 року
№ 563 «Деякі питання регулювання земельних відносин» зупинено реалізацію пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками, запровадженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1438, на період дії воєнного стану та протягом місяця після його припинення або скасування.

Після відновлення реалізації пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками реалізація положень постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1438 забезпечить:

спрощення процедури внесення відомостей до Державного земельного кадастру;

економію державних ресурсів за рахунок зменшення навантаження на державних кадастрових реєстраторів;

мінімізацію корупційних ризиків у процедурі внесення відомостей до Державного земельного кадастру;

захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у відповідній сфері, спрощення адміністративних процедур під час надання адміністративних послуг у сфері Державного земельного кадастру, підвищення якості надання таких послуг.

Отже, регуляторний акт досягне визначених цілей після поновлення пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками.

В. о. Голови Державної служби

України з питань геодезії, картографії та кадастру                                                               Сергій ЗАВАДСЬКИЙ