Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 року № 836 «Про затвердження Порядку охорони геодезичних пунктів»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 року № 836 «Про затвердження Порядку охорони геодезичних пунктів».

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

3. Цілі прийняття акта

Регуляторний акт розроблено з метою приведення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у відповідність з вимогами чинного законодавства для врегулювання питання належного функціонування Державної геодезичної мережі та геодезичних мереж згущення на території України, здійснення обстеження та оновлення геодезичних пунктів, їх обліку.

Цілями державного регулювання є здійснення охорони геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі та геодезичних мереж згущення, врегулювання питання передачі геодезичних пунктів для забезпечення їх схоронності користувачам (власникам) земельних ділянок, на території яких вони розташовані.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Із 20 листопада до 15 грудня 2022 року.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Метод одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Наказом Мінагрополітики від 11.06.2018 № 261, зареєстрованим у Мін’юсті 04 липня 2018 року за № 775/32227, затверджено форму договору про передачу геодезичних пунктів для зберігання користувачам (власникам) земельних ділянок, на території яких вони розташовані.

Під час проведення заходів з відстеження одержано результати щодо кількості суб’єктів господарювання у сфері топографо-геодезичної
і картографічної діяльності та у сфері землеустрою, на яких прямо чи опосередковано впливає дія акта, щодо кількості пунктів ДГМ 1, 2, 3 класів
та щодо обстеження суб’єктами топографо-геодезичної, картографічної діяльності пунктів ДГМ під час виконання польових робіт.

Результативність регуляторного акта відстежувалася шляхом аналізу інформації щодо діяльності суб’єктів господарювання, які здійснюють виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт, проведення збору та узагальнення статистичних даних, аналізу кількісних та якісних показників.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількісні показники, за якими здійснювалось періодичне відстеження результативності регуляторного акта:

Показник результативності
Періодичне відстеження
Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта
5739
Кількість пунктів ДГМ 1, 2, 3 класів
За даними банку геодезичних даних, усього на території держави налічується: пунктів ДГМ 1класу – 807; пунктів ДГМ 2 класу – 6 523; пунктів ДГМ 3 класу – 11 404

Якісні показники, за якими здійснювалось періодичне відстеження результативності регуляторного акта:

Показник результативності
Періодичне відстеження
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та громадян з основних положень акта – високий. З цією метою регуляторний акт оприлюднено на офіційному вебсайті Мінагрополітики та на офіційному вебсайті Держгеокадастру. Пропозицій та зауважень не надходило
Систематичне обстеження суб’єктами топографо-геодезичної, картогра-фічної діяльності пунктів Державної геодезичної мережі під час виконання польових робіт
Суб’єктами топографо-геодезичної, картогра-фічної діяльності передано до Державного картографо-геодезичного фонду України картки обстеження пунктів Державної геодезичної мережі – 257 одиниць зберігання
Розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта
Розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта не змінився. Виконання вимог акта не потребує від суб’єктів господарювання додаткових витрат коштів і часу

9. Оцінка результатів реалізації акта та ступеня досягнення визначених цілей

Реалізація регуляторного акта забезпечує виконання вимог Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» та постанови Кабінету Міністрів України від 07 серпня 2013 року № 646 «Деякі питання реалізації частини першої статті 12 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» щодо порядку побудови Державної геодезичної мережі.

На підставі результатів періодичного відстеження результативності цього регуляторного акта можна зробити висновок, що його реалізація є необхідною умовою забезпечення правових засад для виконання робіт з обстеження та оновлення пунктів Державної геодезичної мережі, закріплення на місцевості геодезичними (гравіметричними, нівелірними) пунктами та забезпечення збереження геодезичних пунктів.

Регуляторний акт цілком досягає визначених цілей.

В. о. Голови Державної служби

України з питань геодезії, картографії та кадастру                                                               Сергій ЗАВАДСЬКИЙ