Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 року № 1344 «Про затвердження Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 року № 1344 «Про затвердження Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України» (далі – Постанова).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

3. Цілі прийняття акта

Постанову розроблено відповідно до статті 7 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність».

Цілями державного регулювання є забезпечення вимог Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» щодо забезпечення обов’язкового застосування норм Положення про порядок надходження, ведення обліку, зберігання матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України, їх використання та розпоряджання суб’єктами господарювання у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Заходи з відстеження результативності регуляторного акта проводилися з 07 вересня 2021 року до 07 вересня 2022 року.

5. Тип відстеження

Періодичне.

6. Метод одержання результатів відстеження

Статистичний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних

Результативність регуляторного акта відстежувалася шляхом аналізу інформації щодо діяльності суб’єктів господарювання, які здійснюють виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт, проведення збору та узагальнення статистичних даних, аналізу кількісних та якісних показників.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількісні показники, за якими здійснювалось періодичне відстеження результативності регуляторного акта:

Показник результативності
Періодичне відстеження
Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта
Регуляторний акт не впливає на поповнення бюджетів і фондів
Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта
7586
Кількість переданих до Держкартгеофонду матеріалів виконаних топографо-геодезичних і картографічних робіт суб’єктами господарювання різних форм власності
Відповідно до облікових даних на зберігання до Держкартгеофонду передано: технічних звітів про виконані роботи – 58 од. збер.; каталогів координат – 25 од. збер.; цифрових топографічних планів масштабу 1:2 000 – 158 номенклатурних аркушів; цифрових топографічних карт масштабу 1:10 000 – 118 номенклатурних аркушів; цифрових топографічних карт масштабу 1:50 000 – 690 номенклатурних аркушів; карток обстеження пунктів ДГМ – 257 од. збер.; матеріалів дистанційного зондування землі – три жорстких диски

Якісні показники, за якими здійснювалось періодичне відстеження результативності регуляторного акта:

Показник результативності
Періодичне відстеження
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та громадян з основних положень акта високий. З цією метою регуляторний акт оприлюднено
на офіційних вебсайтах Мінагрополітики
та Держгеокадастру. Пропозицій
та зауважень не надходило
Розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта
Розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними
з виконанням вимог акта, не змінився

9. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Реалізація Постанови забезпечує виконання вимог Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність».

На підставі результатів періодичного відстеження результативності цього регуляторного акта можна зробити висновок, що його реалізація є необхідною умовою щодо правових засад надходження, ведення обліку, зберігання матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України, їх використання та розпоряджання, що підвищує ефективність використання результатів топографо-геодезичних і картографічних робіт до рівня реальних потреб держави та стимулює розвиток ринку картографо-геодезичних і геоінформаційних послуг.

Регуляторний акт цілком досягає визначених цілей.

В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                               Сергій ЗАВАДСЬКИЙ