Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 646 «Деякі питання реалізації частини першої статті 12 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується

Постанова Кабінету Міністрів України від 07 серпня 2013 № 646 «Деякі питання реалізації частини першої статті 12 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» (далі – Постанова).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

3. Цілі прийняття акта

Основною ціллю прийняття цього регуляторного акта є визначення механізму побудови Державної геодезичної мережі із застосуванням сучасних глобальних навігаційних супутникових систем, строгих математичних методів оброблення даних та інформаційних технологій, а також традиційних геодезичних методів при забезпеченні дотримання вимог Закону України
«Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність».

4. Строк виконання заходів з відстеження

Заходи з відстеження результативності регуляторного акта проводилися
з 1 жовтня 2018 року до 1 жовтня 2021 року.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Метод одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних

Результативність регуляторного акта відстежувалася протягом трьох років, починаючи з дня закінчення заходів з останнього періодичного відстеження результативності цього акта, шляхом аналізу інформації щодо діяльності суб’єктів господарювання, які здійснюють виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт, проведення збору та узагальнення статистичних даних, аналізу кількісних та якісних показників.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількісні показники, за якими здійснювалося періодичне відстеження результативності регуляторного акта:

Показник результативності
Періодичне відстеження
Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта
Регуляторний акт не впливає на поповнення бюджетів і фондів
Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта
7408
Кількість геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі 1, 2, 3 класу
За даними банку геодезичних даних, усього на території держави налічується: пунктів ДГМ 1 класу – 807; пунктів ДГМ 2 класу – 6523; пунктів ДГМ 3 класу – 11404

Якісні показники, за якими здійснювалося періодичне відстеження результативності регуляторного акта:

Показник результативності
Періодичне відстеження
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та громадян з основних положень акта – високий. З цією метою регуляторний акт оприлюднено на офіційних вебсайтах Мінагрополітики та Держгеокадастру. Пропозицій та зауважень не надходило
Кількість проведення обстеження, перевірки наявності та фізичного стану геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі
Обстежено, перевірено наявність та фізичний стан: пунктів ДГМ 1 класу – 722; пунктів ДГМ 2 класу – 5030, пунктів ДГМ 3 класу – 9037.
Кількість побудованих геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі
Проведено побудову 66 геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі
Розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта
Розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, не змінився

9. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Реалізація Постанови забезпечує виконання вимог Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність».

На підставі результатів періодичного відстеження результативності цього регуляторного акта можна зробити висновок, що його реалізація є необхідною умовою забезпечення виконання робіт із побудови Державної геодезичної мережі.

Регуляторний акт на сьогодні цілком досягає визначених цілей.

В. о. Голови Державної
служби України з питань
геодезії, картографії
та кадастру                                                               Сергій ЗАВАДСЬКИЙ