Антикорупційна програма Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2021–2022 роки

Антикорупційна програма Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2021–2022 роки, яка затверджена наказом Держгеокадастру від  23.06.2021 № 314 (в редакції наказів Держгеокадастру від  06.10.2021 №  483 та від  9.12.2021 № 565) та погоджена наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 05.11.2021 № 704/21 «Про погодження антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2021–2022 роки».

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Держгеокадастру
від  23.06.2021 № 314 (в редакції
наказів Держгеокадастру
від  06.10.2021 № 483 та
від  9.12.2021 № 565)

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ,

КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ

НА 2021–2022 РОКИ

(передбачені цією Антикорупційною програмою правила, процедури і заходи щодо запобігання та виявлення корупції є обов’язковими до виконання усіма працівниками апарату Держгеокадастру та його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру)

І. Засади відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сферах діяльності Держгеокадастру, заходи з їх реалізації та заходи з виконання Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання

Антикорупційну програму Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2021–2022 роки (далі – Антикорупційна програма Держгеокадастру) розроблено відповідно до норм статті 19 Закону України
«Про запобігання корупції» (далі – Закон), Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 2 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року
за № 1718/29848 (далі – Методологія), розділу ІІ Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 8 грудня 2017 року
№ 1379, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539 (далі – Порядок).

Відповідно до абзацу другого пункту 1 Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15 (далі – Положення), Держгеокадастр є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства і який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.

Відповідно до пункту 3 Положення основними завданнями Держгеокадастру є:

1) реалізація державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів;

2) надання адміністративних послуг згідно із законом у відповідній сфері;

3) внесення на розгляд Міністра аграрної політики та продовольства пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.

Метою Антикорупційної програми Держгеокадастру є запровадження комплексу заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції у діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, розроблених із урахуванням ідентифікованих ризиків.

Загальна відомча політика щодо запобігання та протидії корупції в сферах діяльності Держгеокадастру ґрунтується на принципах верховенства права, законності, прозорості та відкритості діяльності, об’єктивності та неупередженості, доброчесності державної служби, політичної нейтральності, толерантності, дотримання етичних норм, раціонального та ефективного використання бюджетних коштів, невідворотності покарання за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, участі громадськості у заходах щодо запобігання та виявлення корупції.

Антикорупційна програма Держгеокадастру є логічним продовженням реалізації заходів, передбачених Антикорупційною програмою Держгеокадастру на 2019–2020 роки. При її розробленні враховувалися результати проведеного аналізу корупційних ризиків у сферах діяльності Держгеокадастру.

З метою реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в сферах діяльності Держгеокадастру вживаються такі заходи:

удосконалення нормативно-правового регулювання у сфері земельних відносин;

визначення та усунення причин і умов, що спричиняють виникнення корупції;

формування у працівників Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, правової свідомості, добросовісної поведінки, нетерпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно небезпечного явища;

забезпечення прозорості діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

забезпечення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, своєчасного їх розгляду та відповідного реагування.

З метою практичної реалізації вищезазначеної відомчої політки щодо запобігання та виявлення корупції в діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, Антикорупційною програмою Держгеокадастру передбачено виконання постійних заходів щодо запобігання та виявлення корупції, викладених у додатку 1 до Антикорупційної програми Держгеокадастру.

Положення Антикорупційної програми Держгеокадастру є обов’язковими для дотримання усіма працівниками апарату Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру.

Після затвердження Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання протягом 30 календарних днів до Антикорупційної програми Держгеокадастру буде внесено заходи з виконання Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання.

ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, причини, що їх породжують, умови, що їм сприяють, та заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків

Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру (далі – Комісія), утвореною наказом Держгеокадастру від 14.02.2017 № 66 «Про організацію підготовки антикорупційної програми Держгеокадастру на 2017 рік», зі змінами, внесеними наказом Держгеокадастру від 23.07.2021 № 364 «Про внесення змін до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру», проведено оцінку корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру.

Оцінку проведено відповідно до Методології та Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції
від 19 січня 2017 року № 31 та Порядку.

Комісією здійснено ідентифікацію корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, їх формальне визначення та оцінку.

За результатами роботи було підготовлено опис корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, і визначено заходи щодо усунення корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси, очікувані результати.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, затверджений наказом Держгеокадастру від 29.04.2021 № 226 (зі змінами), враховує опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру (додаток 1 до звіту) та таблицю оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2 до звіту) (додаток 2).

ІІІ. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування у Держгеокадастрі проводяться з метою підвищення рівня знань працівників апарату Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, ознайомлення зі змінами в антикорупційному законодавстві, формування правової свідомості, нетерпимого ставлення до корупції, а також мінімізації ризиків вчинення корупційних та пов’язаних із корупцією правопорушень.

Згідно з Положенням про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 14 січня 2015 р. № 15, Держгеокадастр організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Держгеокадастру та його територіальних органів.

Заплановано навчання працівників Відділу з питань запобігання та виявлення корупції за загальною професійною (сертифікованою) програмою підвищення кваліфікації з питань запобігання та виявлення корупції, у тому числі через портал управління знаннями Національного агентства України з питань державної служби та підвищення рівня знань з питань запобігання та виявлення корупції працівників Держгеокадастру за короткостроковими програмами.

За необхідності та в разі організації Національним агентством з питань запобігання корупції, Національним агентством України з питань державної служби чи Міністерством юстиції України семінарів, круглих столів та інших навчальних заходів із питань антикорупційного законодавства, уповноважений підрозділ забезпечує участь співробітників у таких навчаннях.

Відповідно до пункту 3 частини шостої статті 131 Закону до основних завдань Відділу з питань запобігання та виявлення корупції віднесено надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції.

Реалізація зазначених заходів здійснюється, зокрема, шляхом проведення навчальних заходів у формі семінарів та тренінгів на відповідну тематику.

Керівники територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції зазначених органів забезпечують організацію навчання з питань запобігання та виявлення корупції державних службовців та працівників підприємств.

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру, уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, проводять наради (навчання) з працівниками з таких тем: заповнення електронних декларацій, дотримання строків їх подання, порядок та строки подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані, обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, алгоритм дій при виявленні конфлікту інтересів, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка тощо.

План-графік навчальних заходів з антикорупційної тематики в апараті Держгеокадастру на 2021–2022 роки із зазначенням переліку тем, строків проведення, цільової аудиторії, відповідальних за проведення заходу, визначено у додатку 3.

Крім навчання, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції відповідно до покладених на нього функцій проводить консультації працівників апарату Держгеокадастру щодо дотримання вимог актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом.

Для поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування вживаються такі заходи як ознайомлення з Антикорупційною програмою всіх працівників та громадськості. Антикорупційна програма доводиться до відома усіх працівників апарату Держгеокадастру та його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, оприлюднення Антикорупційної програми та звітів про її виконання на офіційному вебсайті Держгеокадастру (у розділі «Запобігання і протидія корупції»).

ІV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду антикорупційної програми

Моніторинг та оцінка виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру

Моніторинг та оцінку виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру здійснює Комісія щоквартально.

Керівники структурних підрозділів апарату Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, щоквартально подають інформацію про хід виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою Держгеокадастру.

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру забезпечує контроль за виконанням Антикорупційної програми Держгеокадастру, координує зазначену роботу в територіальних органах Держгеокадастру, на підприємствах, що належать до сфери управління Держгеокадастру, узагальнює інформацію про хід виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру та подає її на розгляд Комісії.

Комісія на своїх засіданнях розглядає узагальнену інформацію про хід виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру, проводить моніторинг виконання та оцінку її ефективності.

Оцінкою ефективності виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою Держгеокадастру, є своєчасність виконання, повнота реалізації закріплених у ній заходів та ефективність виконання.

Захід вважається виконаним своєчасно у разі дотримання строків виконання, визначених Антикорупційною програмою Держгеокадастру.

Захід вважається виконаним у повному обсязі у разі досягнення очікуваних результатів.

Захід вважається виконаним ефективно у разі:

створення умов для мінімізації ідентифікованого корупційного ризику у зв’язку з реалізацією заходу, визначеного Антикорупційною програмою Держгеокадастру;

усунення ідентифікованого корупційного ризику у зв’язку з реалізацією заходу, визначеного Антикорупційною програмою Держгеокадастру.

Для здійснення оцінки виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру Комісія має право одержувати від структурних підрозділів інформацію, залучати в установленому порядку працівників структурних підрозділів, які не входять до її складу.

Звіт про результати оцінки виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру розміщується на офіційному вебсайті Держгеокадастру.

У разі порушення строків, невиконання чи часткового виконання заходу, виявлення неефективності вжитих заходів Комісія з’ясовує обставини, що стали причиною такого невиконання чи часткового виконання, неефективності заходів, та готує пропозиції щодо здійснення корегування заходів, передбачених Антикорупційною програмою Держгеокадастру.

Про хід виконання Антикорупційної програми Держгеокадастр інформує Національне агентство з питань запобігання корупції у строки відповідно до вимог законодавства.

Періодичний перегляд Антикорупційної програми Держгеокадастру

Періодичний перегляд Антикорупційної програми Держгеокадастру здійснюється у визначених Антикорупційною програмою Держгеокадастру випадках, але не рідше одного разу на рік за результатами щорічної оцінки її виконання.

Антикорупційна програма Держгеокадастру переглядається в таких випадках:

за результатами проведеного моніторингу виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру (у разі потреби);

встановлення за результатами проведеної оцінки виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру неефективності передбачених нею заходів;

виявлення нових корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру;

надання Національним агентством з питань запобігання корупції обов’язкових для розгляду пропозицій;

затвердження Антикорупційної стратегії і прийняття державної програми з її виконання (протягом 30 календарних днів з дня затвердження).

Антикорупційна програма Держгеокадастру може бути переглянута й з інших підстав за пропозицією будь-якого працівника Держгеокадастру. Такі пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми Держгеокадастру подаються голові Комісії.

Голова Комісії, отримавши пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми Держгеокадастру, ініціює проведення їх обговорення Комісією та надає Комісії свої рекомендації щодо їх врахування або відхилення.

Комісія розглядає питання про внесення змін до Антикорупційної програми Держгеокадастру та за необхідності готує відповідні пропозиції Голові Держгеокадастру. Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми Держгеокадастру (наказ) приймає Голова Держгеокадастру, яке підлягає погодженню з Національним агентством з питань запобігання корупції.

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми Держгеокадастру доводиться до відома всіх працівників апарату Держгеокадастру та його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, розміщується на офіційному вебсайті Держгеокадастру для вільного доступу громадськості.

Начальник Відділу з питань
запобігання та виявлення корупції                                          Олег СІРИЙ

30 вересня 2021 року

Додаток 1
до Антикорупційної програми
Державної служби України з
питань геодезії картографії та
кадастру на 2021–2022 роки
(розділ І)

Постійні заходи щодо запобігання та виявлення корупції в апараті Держгеокадастру, його територіальних органах, підприємствах, що належать до сфери управління Держгеокадастру

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держгеокадастру
від 29.04.2021 № 226 (в редакції наказів
Держгеокадастру від  06.10.2021 №  483
та від  09.12.2021 № 565)

Звіт
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру

Додаток 1
до Звіту за результатами оцінки корупційних
ризиків у діяльності Держгеокадастру

Опис
ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки корупційних
ризиків у діяльності Держгеокадастру

Таблиця
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Додаток 3
до Антикорупційної програми
Державної служби України з питань
геодезії картографії та кадастру
на 2021–2022 роки (розділ ІІІ)

План-графік
навчальних заходів з антикорупційної тематики в Держгеокадастрі
на 2021–2022 роки