Наказ Держгеокадастру від 1.04.2021 № 189 “Про затвердження Положення про Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру”

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
Держгеокадастр
Н А К А З

1 квітня 2021 року Київ № 189

Про затвердження Положення про Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру

Відповідно до пункту 6 частини четвертої статті 19 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», статті 131 Закону України «Про запобігання корупції», Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15, та Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 17 березня 2020 року № 102/20, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 квітня 2020 р. за № 361/34644,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держгеокадастру від 14.08.2020 № 320 «Про затвердження Положення про Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру».

3. Начальнику Відділу з питань запобігання та виявлення корупції у місячний строк подати до Департаменту управління персоналом посадові інструкції працівників.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови Сергій ЗАВАДСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Держгеокадастру
від 01.04.2021 № 189

ПОЛОЖЕННЯ
про Відділ з питань запобігання та виявлення корупції
Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру

I. Загальні положення

 1. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції (далі – Відділ) є самостійним та функціонально незалежним структурним підрозділом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та безпосередньо підпорядковується Голові Держгеокадастру.
 2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України,
  Законом України «Про державну службу», Законом України «Про запобігання корупції», іншими законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15, Типовим положенням про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженим наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 17 березня 2020 року № 102/20, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 квітня 2020 року за № 361/34644, наказами Держгеокадастру, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.
 3. Координація в межах компетенції, методичне забезпечення та здійснення аналізу ефективності діяльності Відділу здійснюється Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство).
 4. Відділ складається з начальника, заступника начальника та головних спеціалістів.
 5. Права, обов’язки і відповідальність працівників Відділу визначені Законом України «Про державну службу», Законом України «Про запобігання корупції», Положенням про Держгеокадастр, цим Положенням, посадовими інструкціями і Правилами внутрішнього службового розпорядку.
 6. Втручання у діяльність Відділу під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на Відділ обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняється.

ІІ. Основні завдання та функції Відділу

 1. Основними завданнями Відділу є:

1) розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним із корупцією, в апараті Держгеокадастру, його територіальних органах та підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери його управління;

2) організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення Голові Держгеокадастру відповідних пропозицій;

3) надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

4) здійснення заходів із виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування Голови Держгеокадастру і Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

5) перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону України
«Про запобігання корупції» порядку;

6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України
«Про запобігання корупції», у тому числі в територіальних органах Держгеокадастру та підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

7) забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;

8) інформування керівника Держгеокадастру, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;

9) координація та контроль роботи уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, оцінка результатів їх діяльності;

10) виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб;

 1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює заходи щодо запобігання та виявлення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних із корупцією, а також здійснює контроль за їх проведенням;

2) розробляє проекти актів з питань запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

3) організовує роботу з оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, підготовки заходів щодо їх усунення та вживає інші заходи, спрямовані на запобігання вчиненню працівниками Держгеокадастру корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень;

4) забезпечує підготовку антикорупційної програми Держгеокадастру, змін до неї, подання її на погодження та моніторинг її виконання;

5) здійснює підготовку звітів за результатами періодичного перегляду та оцінки виконання антикорупційної програми, а також надає пропозиції щодо внесення змін до антикорупційної програми за результатами такого періодичного перегляду;

6) надає іншим структурним підрозділам апарату Держгеокадастру, його територіальним органам та підприємствам, установам, організаціям, що належать до сфери його управління, їх працівникам роз’яснення (консультації) з питань дотримання вимог актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом;

7) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління, вносить їх керівникам пропозиції щодо усунення таких ризиків;

8) проводить перевірку факту подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, що подаються працівниками Держгеокадастру, в порядку, визначеному Національним агентством;

9) надає консультативну допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави;

10) організовує роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень, вимог Закону України «Про запобігання корупції», отримує та організовує розгляд повідомленої через такі канали інформації;

11) співпрацює з викривачами, забезпечує дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»;

12) надає працівникам Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління, які проходять у них службу чи навчання або виконують певну роботу, методичну допомогу та консультацію щодо здійснення повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» та захисту викривачів, проводить внутрішні навчання з цих питань;

13) здійснює перевірку повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, отриманих через внутрішні та регулярні канали повідомлень, у терміни, передбачені Законом;

14) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень службовими особами апарату Держгеокадастру, інформує в установленому порядку про такі факти керівника Держгеокадастру, Національне агентство або інші спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції відповідно до їх компетенції;

15) у разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівником Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління, корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, здійснює моніторинг офіційного вебпорталу «Судова влада України» та Єдиного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом;

16) повідомляє у письмовій формі керівника Держгеокадастру про вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, та інших порушень вимог Закону працівниками Держгеокадастру та його територіальних органів з метою забезпечення дотримання Держгеокадастром вимог частин другої, четвертої та п’ятої статті 65 Закону;

17) інформує Національне агентство у разі ненаправлення кадровою службою Держгеокадастру завіреної в установленому порядку паперової копії розпорядчого документа про накладання дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа про накладання (скасування розпорядчого документа про накладання) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень для внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

18) проводить або бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування стосовно працівників апарату Держгеокадастру, керівників його територіальних органів та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру, з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб;

19) веде облік працівників апарату Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією;

20) візує проекти наказів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, а також проекти наказів з кадрових питань залежно від їх виду;

21) щопівроку до 10 лютого та до 10 серпня звітного року надає зведену інформацію щодо діяльності Відділу з питань запобігання та виявлення корупції до Національного агентства в розрізі апарату Держгеокадастру та його територіальних органів;

22) щороку до 15 лютого року, наступного за звітним, здійснює заходи з організації подання до Національного агентства інформації, необхідної для підготовки національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики відповідно до статті 20 Закону;

23) взаємодіє з уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

24) за дорученням керівника Держгеокадастру виконує інші функції, що не виходять за межі повноважень Відділу.

III. Права Відділу

Відділ з метою виконання покладених на нього завдань має право:

1) отримувати від інших структурних підрозділів центрального апарату Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління, інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;

2) викликати та опитувати осіб, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені викривачем факти, у тому числі керівників, заступників керівників територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

3) звертатись до Національного агентства щодо порушених прав викривача та його близьких осіб;

4) виконувати інші визначені Законом повноваження, спрямовані на всебічний розгляд повідомлень викривачів та захист їхніх прав і свобод;

5) отримувати від працівників апарату Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління, усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок);

6) мати доступ до документів та інформації, розпорядником яких є Держгеокадастр, його територіальні органи та підприємства, установи, організації, що належать до сфери його управління, з урахуванням обмежень, встановлених законом;

7) брати участь у засіданнях колегій Держгеокадастру та його територіальних органів, а також у нарадах, семінарах, що скликаються керівництвом Держгеокадастру, для розгляду питань, віднесених до повноважень Відділу;

8) здійснювати контроль за дотриманням антикорупційного законодавств, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону;

9) надсилати за підписом керівника Держгеокадастру запити до територіальних органів та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління, з метою отримання від них інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Відділ завдань;

10) вносити подання керівнику Держгеокадастру про притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності за порушення Закону України
«Про запобігання корупції»;

11) ініціювати перед керівником Держгеокадастру проведення перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції в територіальних органах Держгеокадастру та підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери його управління;

12) проводити аналіз потенційних і наявних контрагентів Держгеокадастру та надавати інформацію про них керівнику Держгеокадастру;

13) під час проведення службових розслідувань (перевірок) на безперешкодний доступ до приміщень і територій Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки);

14) передавати в установленому законом порядку до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції матеріали про виявлені факти порушень антикорупційного законодавства;

15) брати участь у нарадах із представниками міністерств, відомств, підприємств, установ та організацій з питань, віднесених до повноважень Відділу.

IV. Начальник Відділу

 1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Держгеокадастру в порядку, визначеному законодавством України.
 2. На посаду начальника Відділу призначається особа, яка вільно володіє державною мовою та здобула освіту за освітнім ступенем не нижче магістра у галузі знань «Право», з досвідом роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В», або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
 3. Начальник Відділу має заступника начальника Відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади в установленому законом порядку, та у разі відсутності начальника Відділу виконує його обов’язки.
 4. На період відпустки начальника Відділу або його відсутності з інших причин його обов’язки виконує заступник начальника Відділу або один із працівників Відділу, який призначається Головою Держгеокадастру.

V. Взаємодія

Відділ у своїй діяльності взаємодіє зі структурними підрозділами Держгеокадастру, з територіальними органами Держгеокадастру, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Держгеокадастру, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції з питань, віднесених до його компетенції.

Начальник Відділу з питань
запобігання та виявлення корупції Ігор ОСТАПЕНКО