Проект Антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2021–2022 роки

Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держгеокадастру

______________ року № ____

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ,

КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ

НА 2021–2022 РОКИ

(передбачені цією Антикорупційною програмою правила, процедури і заходи щодо запобігання та виявлення корупції є обов’язковими до виконання усіма працівниками апарату Держгеокадастру та його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру)

І. Засади відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сферах діяльності Держгеокадастру, заходи з їх реалізації та заходи з виконання Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання

Антикорупційну програму Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2021–2022 роки (далі – Антикорупційна програма Держгеокадастру) розроблено відповідно до норм статті 19 Закону України
«Про запобігання корупції» (далі – Закон), Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 2 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року
за № 1718/29848 (далі – Методологія), розділу ІІ Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 8 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539 (далі – Порядок).

Відповідно до абзацу другого пункту 1 Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15 (далі – Положення), Держгеокадастр є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства і який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.

Відповідно до пункту 3 Положення основними завданнями Держгеокадастру є:

1) реалізація державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів;

2) надання адміністративних послуг згідно із законом у відповідній сфері;

3) внесення на розгляд Міністра аграрної політики та продовольства пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.

Метою Антикорупційної програми Держгеокадастру є запровадження комплексу заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції у діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, розроблених із урахуванням ідентифікованих ризиків.

Загальна відомча політика щодо запобігання та протидії корупції в сферах діяльності Держгеокадастру ґрунтується на принципах верховенства права, законності, прозорості та відкритості діяльності, об’єктивності та неупередженості, доброчесності державної служби, політичної нейтральності, толерантності, дотримання етичних норм, раціонального та ефективного використання бюджетних коштів, невідворотності покарання за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, участі громадськості у заходах щодо запобігання та виявлення корупції.

Антикорупційна програма Держгеокадастру є логічним продовженням реалізації заходів, передбачених Антикорупційною програмою Держгеокадастру на 2019–2020 роки. При її розробленні враховувалися результати проведеного аналізу корупційних ризиків у сферах діяльності Держгеокадастру.

З метою реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в сферах діяльності Держгеокадастру вживаються такі заходи:

удосконалення нормативно-правового регулювання у сфері земельних відносин;

визначення та усунення причин і умов, що спричиняють виникнення корупції;

формування у працівників Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, правової свідомості, добросовісної поведінки, нетерпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно небезпечного явища;

забезпечення прозорості діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

забезпечення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, своєчасного їх розгляду та відповідного реагування.

З метою практичної реалізації вищезазначеної відомчої політки щодо запобігання та виявлення корупції в діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, Антикорупційною програмою Держгеокадастру передбачено виконання постійних заходів щодо запобігання та виявлення корупції, викладених у додатку 1 до Антикорупційної програми Держгеокадастру.

Положення Антикорупційної програми Держгеокадастру є обов’язковими для дотримання усіма працівниками апарату Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру.

Після затвердження Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання протягом 30 календарних днів до Антикорупційної програми Держгеокадастру буде внесено заходи з виконання Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання.

ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, причини, що їх породжують, умови, що їм сприяють, та заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків

Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру (далі – Комісія), утвореною наказом Держгеокадастру від 14.02.2017 № 66 «Про організацію підготовки антикорупційної програми Держгеокадастру на 2017 рік», зі змінами, внесеними наказом Держгеокадастру від 25.01.2021 № 43 «Про внесення змін до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру», проведено оцінку корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру.

Оцінку проведено відповідно до Методології та Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції
від 19 січня 2017 року № 31 та Порядку.

Комісією здійснено ідентифікацію корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, їх формальне визначення та оцінку.

За результатами роботи було підготовлено опис корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, і визначено заходи щодо усунення корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси, очікувані результати.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, затверджений наказом Держгеокадастру від 29.04.2021 № 226, враховує опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру (додаток 1 до звіту) та таблицю оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2 до звіту) (додаток 2).

ІІІ. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування у Держгеокадастрі проводяться з метою підвищення рівня знань працівників апарату Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, ознайомлення зі змінами в антикорупційному законодавстві, формування правової свідомості, нетерпимого ставлення до корупції, а також мінімізації ризиків вчинення корупційних та пов’язаних із корупцією правопорушень.

Згідно з Положенням про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 14 січня 2015 р. № 15, Держгеокадастр організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Держгеокадастру та його територіальних органів.

Заплановано навчання працівників Відділу з питань запобігання та виявлення корупції за загальною професійною (сертифікованою) програмою підвищення кваліфікації з питань запобігання та виявлення корупції, у тому числі через портал управління знаннями Національного агентства України з питань державної служби та підвищення рівня знань з питань запобігання та виявлення корупції працівників Держгеокадастру за короткостроковими програмами.

За необхідності та в разі організації Національним агентством з питань запобігання корупції, Національним агентством України з питань державної служби чи Міністерством юстиції України семінарів, круглих столів та інших навчальних заходів із питань антикорупційного законодавства, уповноважений підрозділ забезпечує участь співробітників у таких навчаннях.

Відповідно до пункту 3 частини шостої статті 131 Закону до основних завдань Відділу з питань запобігання та виявлення корупції віднесено надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції.

Реалізація зазначених заходів здійснюється, зокрема, шляхом проведення навчальних заходів у формі семінарів та тренінгів на відповідну тематику.

Керівники територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції зазначених органів забезпечують організацію навчання з питань запобігання та виявлення корупції державних службовців та працівників підприємств.

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру, уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, проводять наради (навчання) з працівниками з таких тем: заповнення електронних декларацій, дотримання строків їх подання, порядок та строки подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані, обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, алгоритм дій при виявленні конфлікту інтересів, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка тощо.

План-графік навчальних заходів з антикорупційної тематики в апараті Держгеокадастру на 2021–2022 роки із зазначенням переліку тем, строків проведення, цільової аудиторії, відповідальних за проведення заходу, визначено у додатку 3.

Крім навчання, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції відповідно до покладених на нього функцій проводить консультації працівників апарату Держгеокадастру щодо дотримання вимог актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом.

Для поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування вживаються такі заходи як ознайомлення з Антикорупційною програмою всіх працівників та громадськості. Антикорупційна програма доводиться до відома усіх працівників апарату Держгеокадастру та його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, оприлюднення Антикорупційної програми та звітів про її виконання на офіційному вебсайті Держгеокадастру (у розділі «Запобігання і протидія корупції»).

ІV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду антикорупційної програми

Моніторинг та оцінку виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру здійснює Комісія щоквартально.

Керівники структурних підрозділів апарату Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, щоквартально подають інформацію про хід виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою Держгеокадастру.

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру забезпечує контроль за виконанням Антикорупційної програми Держгеокадастру, координує зазначену роботу в територіальних органах Держгеокадастру, на підприємствах, що належать до сфери управління Держгеокадастру, узагальнює інформацію про хід виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру та подає її на розгляд Комісії.

Комісія на своїх засіданнях розглядає узагальнену інформацію про хід виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру, проводить моніторинг виконання та оцінку її ефективності.

Оцінкою ефективності виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою Держгеокадастру, є своєчасність виконання, повнота реалізації закріплених у ній заходів та ефективність виконання.

Захід вважається виконаним своєчасно у разі дотримання строків виконання, визначених Антикорупційною програмою Держгеокадастру.

Захід вважається виконаним у повному обсязі у разі досягнення очікуваних результатів.

Захід вважається виконаним ефективно у разі:

створення умов для мінімізації ідентифікованого корупційного ризику у зв’язку з реалізацією заходу, визначеного Антикорупційною програмою Держгеокадастру;

усунення ідентифікованого корупційного ризику у зв’язку з реалізацією заходу, визначеного Антикорупційною програмою Держгеокадастру.

У разі порушення строків, невиконання чи часткового виконання заходу, виявлення неефективності вжитих заходів Комісія з’ясовує обставини, що стали причиною такого невиконання чи часткового виконання, неефективності заходів, та готує пропозиції щодо здійснення корегування заходів, передбачених Антикорупційною програмою Держгеокадастру.

Антикорупційна програма Держгеокадастру переглядається у разі:

затвердження Антикорупційної стратегії і державної програми з її виконання;

за результатами проведеного моніторингу виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру (у разі потреби);

встановлення за результатами проведеної оцінки виконання неефективності передбачених Антикорупційною програмою Держгеокадастру заходів;

ідентифікації (виявлення) нових корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру за результатами оцінки корупційних ризиків;

надання Національним агентством з питань запобігання корупції обов’язкових для розгляду пропозицій.

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми Держгеокадастру за результатами її перегляду приймає Голова Держгеокадастру.

В. о. начальника Відділу з питань
запобігання та виявлення корупції Віктор КУНЦ

____ травня 2021 року

Додаток 1

до Антикорупційної програми
Державної служби України з
питань геодезії картографії та
кадастру на 2021–2022 роки
(розділ І)

Постійні заходи щодо запобігання та виявлення корупції в апараті Держгеокадастру, його територіальних органах, підприємствах, що належать до сфери управління Держгеокадастру

з/п

Заходи Терміни Відповідальні особи/підрозділи
1. Контроль за дотриманням антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу працівниками апарату Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру Постійно Перший заступник Голови, заступники Голови, керівники структурних підрозділів апарату Держгеокадастру, начальники, їх заступники та керівники структурних підрозділів територіальних органів, керівники підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
2. Контроль за наявністю і належною організацією роботи уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції в усіх територіальних органах Держгеокадастру, визначених осіб з питань запобігання та протидії корупції на підприємствах, що належать до сфери його управління, а також обов’язкового погодження кандидатур керівників таких уповноважених підрозділів із Відділом з питань запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру Постійно Відділ з питань запобігання та виявлення корупції
3. Моніторинг виконання антикорупційної програми, оцінка корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру Щоквартально Комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру
4. Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Держгеокадастру, його територіальних органах, керівників підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, відповідно до вимог Закону України
«Про запобігання корупції», а також проведення заходів, передбачених Законом України «Про очищення влади»
Постійно Департамент управління персоналом, уповноважені підрозділи територіальних органів Держгеокадастру
5. Попередження осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Держгеокадастру, його територіальних органах, підприємствах, що належать до сфери управління Держгеокадастру, про вимоги, спеціальні обмеження та заборони, встановлені законами України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу» постійно Департамент управління персоналом, уповноважені підрозділи територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
6. Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання відповідно до вимог Закону України
«Про запобігання корупції»
Постійно Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
7. Проведення організаційних заходів з підготовки до чергового етапу декларування Січень–березень 2021 року,

січень–березень 2022 року

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
8. Проведення перевірки факту подання/неподання суб’єктами декларування апарату Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, декларацій відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» Постійно Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
9. Інформування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру Невідкладно після виявлення Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, керівники територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
10. Здійснення заходів з підвищення рівня інформованості працівників щодо обмежень, вимог та заборон, встановлених Законом України
«Про запобігання корупції», змін в антикорупційному законодавстві, роз’яснень і методичних рекомендацій Національного агентства з питань запобігання корупції
Постійно Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
11. Інформування Держгеокадастру про факти правопорушень в територіальних органах Держгеокадастру та підприємствах, що належать до сфери управління Держгеокадастру відповідно до вимог наказу Держгеокадастру від 09.01.2018 № 4
«Про інформування щодо фактів правопорушень»
Не пізніше ніж протягом трьох годин робочого часу з моменту отримання повідомлення (інформації), затримання особи тощо Керівники територіальних органів Держгеокадастру, керівники підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
12. Ведення обліку працівників апарату Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та/або правопорушень, пов’язаних з корупцією Постійно Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
13. Проведення службових розслідувань щодо осіб, визнаних винними у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, або невиконанні вимог Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб та вжиття заходів щодо притягнення їх до дисциплінарної відповідальності відповідно до вимог законів України «Про запобігання корупції», «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України
від 13.06.2000 № 950
Постійно Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
14. Забезпечення умов для повідомлень працівниками Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою, зокрема, через спеціальні телефонні лінії, офіційні вебсайти, засоби електронного зв’язку, забезпечення конфіденційності інформації про цих осіб, а також неупередженого та своєчасного їх розгляду Постійно Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент організаційно-аналітичної та протокольної роботи, Департамент внутрішнього аудиту, Відділ звернень громадян та доступу до публічної інформації, керівники та уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
15. Залучення громадськості до формування та реалізації загальної відомчої політики Держгеокадастру щодо запобігання та протидії корупції відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»
Постійно Департамент організаційно-аналітичної та протокольної роботи, Юридичний департамент, структурні підрозділи апарату Держгеокадастру
16. Забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при висвітленні діяльності апарату Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, з питань запобігання та виявлення корупції шляхом розміщення організаційно-розпорядчих документів, а також звітної та статистичної інформації на вебсайті Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру Не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття (затвердження) Департамент організаційно-аналітичної та протокольної роботи, Відділ звернень громадян та доступу до публічної інформації, керівники територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

Додаток 2

до Антикорупційної програми
Державної служби України з
питань геодезії картографії та
кадастру на 2021–2022 роки
(розділ ІІ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держгеокадастру
від 29.04.2021 № 226

Звіт
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру

Оцінку корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру проведено відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848 (далі – Методологія).

Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру (далі – Комісія), утвореною наказом Держгеокадастру від 14.02.2017 № 66 «Про організацію підготовки антикорупційної програми Держгеокадастру на 2017 рік», зі змінами, внесеними наказом Держгеокадастру від 25.01.2021 № 43 «Про внесення змін до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру», проведено оцінку корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру відповідно до наказу Держгеокадастру від 21.01.2021 № 35 «Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру» (https://bit.ly/3nhTkh6).

До складу Комісії входять 17 працівників структурних підрозділів апарату Держгеокадастру. До роботи Комісії також залучалися інші працівники Держгеокадастру для надання необхідної для проведення оцінки корупційних ризиків інформації.

Робота Комісії здійснювалась відповідно до Робочого плану проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого головою Комісії 19.02.2021, в якому визначено об’єкти оцінки корупційних ризиків відповідно до завдань Держгеокадастру, визначених Положенням про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 р. № 124), строки та особи, відповідальні за проведення оцінки корупційних ризиків за кожним об’єктом, а також джерела інформації, методи та способи оцінки корупційних ризиків.

У межах підготовки антикорупційної програми Держгеокадастру
на 2021–2022 роки, з метою залучення громадськості до процесу ідентифікації та оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, на офіційному вебсайті Держгеокадастру 23.02.2021 розміщено відповідне оголошення (https://bit.ly/2RVAAID).

До участі в заходах запрошувалися представники громадськості, експерти, які мають як теоретичні, так і практичні знання про внутрішнє та зовнішнє середовище Держгеокадастру, від яких пропозицій не надходило.

Ідентифікацію корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру проведено шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища Держгеокадастру стосовно виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності Держгеокадастру.

З метою ідентифікації (виявлення) найбільш вразливих до корупційних ризиків сфер діяльності Держгеокадастру Відділом з питань запобігання та виявлення корупції з 21.01.2021 організовано анонімне анкетування:

працівників Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, а також представників громадськості, які взаємодіють з Держгеокадастром, через мережу Інтернет шляхом розміщення на вебсайті Держгеокадастру відповідної форми опитування (https://bit.ly/3sPavI5);

працівників Держгеокадастру та його територіальних органів на внутрішньому порталі Держгеокадастру щодо оцінки рівня корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру.

Результати анонімних опитувань осіб щодо наявності корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру розміщено на внутрішньому порталі Держгеокадастру.

У зазначеному опитуванні на вебсайті Держгеокадастру станом на 02.03.2021 взяли участь 442 особи (із них: 49,3% – працівники територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру; 21,5% – працівники апарату Держгеокадастру).

В анонімному опитуванні на внутрішньому порталі Держгеокадастру взяли участь 159 осіб (89,9% – працівники територіальних органів Держгеокадастру; 10,1% – працівники апарату Держгеокадастру).

При оцінці корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру було враховано окремі пропозиції дослідження «Земельна корупція: Топ-30 корупційних ризиків та шляхи їх подолання», надісланого листом Національного агентства з питань запобігання корупції від 12.03.2021 № 21-03/13694/21.

За результатами ідентифікації корупційних ризиків Комісією ідентифіковано
19 корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, здійснено їх формальне визначення, проаналізовано існуючі заходи контролю та визначено пріоритетність (ступінь) корупційних ризиків.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру Комісією підготовлено звіт, який містить опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 1), та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які викладено у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2). Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру схвалено на засіданні Комісії, яке відбулося 23 квітня 2021 року (протокол № 4).

Додаток: на 16 арк. в 1 прим.

___________________

Додаток 1

до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру

Опис
ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру

№ з/п Ідентифікований корупційний ризик Опис Чинники Можливі наслідки
1. Ймовірність виникнення проявів недоброчесності у працівників територіальних органів Держгеокадастру з метою задоволення своїх приватних інтересів при наданні адміністративної послуги – прийняття рішення про передачу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у власність або користування Надання адміністративної послуги – прийняття рішення щодо передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності виключно керівником територіального органу Держгеокадастру дає можливість виникнення у нього проявів недоброчесності при виконанні службових повноважень з метою задоволення своїх приватних інтересів Невиконання службовими особами територіальних органів Держгеокадастру належним чином наданих їм повноважень, виникнення проявів недоброчесності з метою задоволення своїх приватних інтересів та прийняття неправомірних рішень Порушення прав фізичних та юридичних осіб.

Прийняття неправомірних рішень.

Судові процеси стосовно неправомірних рішень, дій або бездіяльності органу влади.

Втрата репутації органу

2. Ймовірність виникнення проявів недоброчесності у розробників при проведенні грошової оцінки земель та експертів при проведенні експертної оцінки земель Розробка технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки розробником та її затвердження суб’єктом, якому надано повноваження, а також надання повноваження щодо проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, дає можливість задоволення своїх приватних інтересів, зокрема, при заниженні вартості оціненої землі Невиконання розробниками та суб’єктами проектного процесу належним чином наданих їм повноважень.

Невиконання експертами належним чином наданих їм повноважень

Судові процеси стосовно неправомірних рішень.

Зменшення надходжень до місцевих бюджетів коштів від оцінки земель

3. Ймовірність виникнення конфлікту інтересів у керівників територіальних органів Держгеокадастру при здійсненні повноважень з державного нагляду (контролю) в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності Керівники територіальних органів Держгеокадастру приймають рішення щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності. Вони ж є державними інспекторами у сфері контролю за використанням та охороною земель, до повноважень яких віднесено здійснення контролю за дотриманням законодавства при прийнятті зазначених рішень.

Ймовірність зловживання під час здійснення контрольних (наглядових) функцій у сфері земельних відносин та виникнення конфлікту інтересів у керівників територіальних органів Держгеокадастру

Поєднання в одному органі виконавчої влади (Держгеокадастрі) повноважень щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності та здійснення державного нагляду (контролю) в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності.

Неправомірне втручання керівників територіальних органів Держгеокадастру, які приймають рішення про розпорядження земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів, на посадових (службових) осіб цих органів, які здійснюють державний нагляд (контроль) в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель для прийняття неправомірних рішень.

Надмірна концентрація повноважень у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі земельних відносин, є фактором, який призводить до поширення корупційних практик

Прийняття неправомірних рішень.

Втрата репутації органу.

Зниження ефективності державного управління у сфері земельних відносин, спричинене надмірною концентрацією повноважень у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі земельних відносин

4. Ймовірність виникнення проявів недоброчесності, необ’єктивного опрацювання скарг, що надходять на розгляд Кваліфікаційної комісії, підготовки подання до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, про позбавлення сертифікованого інженера-землевпорядника кваліфікаційного сертифіката Невизначеність в законодавстві терміну «грубого порушення», яке може призвести до необ’єктивності (упередженості) деяких членів Кваліфікаційної комісії при прийнятті рішення про позбавлення сертифікованого інженера-землевпорядника кваліфікаційного сертифіката Недоброчесність деяких членів Кваліфікаційної комісії при розгляді скарг та підготовці висновків про позбавлення сертифікованого інженера-землевпорядника кваліфікаційного сертифіката (анулювання та/або зупинення дії) Анулювання (зупинення дії) кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника. Судові процеси за прийняття можливих неправомірних (упереджених) рішень
5. Ймовірність виникнення проявів недоброчесності з метою задоволення своїх приватних інтересів або інтересів третіх осіб при прийнятті відповідальними особами рішень щодо погодження експертизи землевпорядної документації Надання адміністративної послуги – проведення державної експертизи землевпорядної експертизи Індивідуальна недоброчесність відповідальної посадової особи Порушення прав та законних інтересів суб’єктів землекористування або землевласника
6. Ймовірність виникнення проявів недоброчесності з метою задоволення своїх приватних інтересів або інтересів третіх осіб на результати земельних торгів для перемоги заздалегідь узгодженого учасника Надання повноваження щодо проведення земельних торгів дає можливість виконавцю земельних торгів та ліцитатору задоволення своїх приватних інтересів шляхом використання своїх службових повноважень Невиконання виконавцем земельних торгів та ліцитатором належним чином наданих їм повноважень.

Неврегульованість на законодавчому рівні питання проведення всіх земельних торгів виключно в електронній формі

Судові процеси стосовно неправомірних рішень.

Втрата репутації органу.

Зменшення надходжень до місцевих бюджетів коштів від орендної плати

7. Ймовірність виникнення проявів недоброчесності у виконавця земельних торгів та ліцитатора шляхом внесення неправдивої інформації про земельний лот з метою уникнення конкурентної процедури земельного аукціону Внесення неправдивої інформації про земельний лот з метою уникнення конкурентної процедури аукціону.

Надання повноваження щодо проведення земельних торгів дає можливість виконавцю земельних торгів та ліцитатору задоволення своїх приватних інтересів шляхом використання своїх службових повноважень

Невиконання виконавцем земельних торгів та ліцитатором належним чином наданих їм повноважень.

Неврегульованість на законодавчому рівні питання проведення всіх земельних торгів виключно в електронній формі

Судові процеси стосовно неправомірних рішень.

Втрата репутації органу та зменшення надходжень до місцевих бюджетів коштів від орендної плати

8. Ймовірність виникнення проявів недоброчесності шляхом можливої фальсифікації результатів земельних торгів шляхом виставлення на торги «спаринг-партнера» Надання повноваження щодо проведення земельних торгів дає можливість виконавцю земельних торгів та ліцитатору задоволення своїх приватних інтересів шляхом використання своїх службових повноважень.

Результати земельних торгів можуть бути сфальсифікованими через виставлення на торги «спаринг-партнера» («свого учасника», який надає заздалегідь узгоджену з «конкурентом» (майбутнім переможцем) пропозицію для формальної участі у земельних торгах)

Неврегульованість на законодавчому рівні питання проведення всіх земельних торгів виключно в електронній формі Судові процеси стосовно неправомірних рішень.

Втрата репутації органу.

Зменшення надходжень до місцевих бюджетів коштів від орендної плати

9. Ймовірність виникнення проявів недоброчесності при користуванні земельною ділянкою сільськогосподарського призначення державної власності після закінчення строку дії договору оренди землі Суб’єкт господарювання уклав договір оренди земельної ділянки, але строк дії такого договору сплив. За виникнення таких обставин орендар має подати заяву про продовження строків оренди земельної ділянки до відповідного органу, а також підписати додаткову угоду. Натомість орендар домовляється з посадовими особами не сплачувати потрібні кошти до бюджету, а за менші гроші як неправомірну вигоду продовжувати користуватись земельною ділянкою. У непоодиноких випадках хабар за пропущені строки подання заяви про продовження оренди, за обіцянку не повідомляти правоохоронні органи та за «дозвіл» користуватись ділянкою без офіційної сплати до бюджету вимагає сама посадова особа. Крім того, за отримання неправомірної вигоди посадова особа може поновити договір, попри те, що орендар не виконував своїх обов’язків та не мав права на поновлення договору. Інспекторами у сфері контролю за використанням та охороною земель, зокрема, можуть не вживатися за отримання неправомірної вигоди відповідні заходи реагування державного нагляду (контролю) стосовно незаконного користування земельною ділянкою після закінчення строку дії договору оренди землі Неправомірне втручання керівників територіальних органів Держгеокадастру, які приймають рішення про розпорядження земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів, на посадових (службових) осіб цих органів, які здійснюють державний нагляд (контроль) у частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель для прийняття неправомірних рішень Судові процеси стосовно неправомірних рішень.

Втрата репутації органу та зменшення надходжень до місцевих бюджетів коштів від орендної плати

10. Ймовірність виникнення проявів недоброчесності посадових осіб територіальних органів Держгеокадастру при погодженні відведення земельної ділянки за процедурою безоплатної приватизації Погодження відведення земельної ділянки за процедурою безоплатної приватизації за неправомірну вигоду.

Рішення про відведення ділянки може бути заблоковано відповідним територіальним органом Держгеокадастру. Прийняття невмотивованого рішення про відмову у безоплатній передачі ділянки сприяє розповсюдженню корупційних практик, коли «мотивувати» посадових осіб розглянути та погодити заяву можна лише за недоброчесну винагороду.

Не забезпечення прозорості та відкритості кожного рішення щодо відведення земельних ділянок державної та комунальної власності у приватну шляхом публікування проектів рішень та остаточних рішень на офіційних вебсайтах органів, що приймають відповідні рішення, тощо

Невиконання службовими особами територіальних органів Держгеокадастру належним чином наданих їм повноважень, виникнення проявів недоброчесності з метою задоволення своїх приватних інтересів та прийняття неправомірних рішень Порушення прав фізичних та юридичних осіб.

Прийняття неправомірних рішень.

Судові процеси стосовно неправомірних рішень, дій або бездіяльності органу влади.

Втрата репутації органу

11. Ймовірність виникнення проявів недоброчесності посадових осіб при видачі спеціальних дозволів для зняття та перенесення родючого шару ґрунту Існує ймовірність індивідуальної недоброчесності окремих посадових осіб Держгеокадастру, метою яких може бути отримання неправомірної вигоди за видачу спеціальних дозволів для зняття та перенесення родючого шару ґрунту, що обумовлене можливістю затягувати строки та відхиляти заяву без вагомих на те причин тощо Невиконання службовими особами територіальних органів Держгеокадастру належним чином наданих їм повноважень, виникнення проявів недоброчесності з метою задоволення своїх приватних інтересів та прийняття неправомірних рішень Порушення прав та законних інтересів суб’єктів землекористування.

Судові процеси стосовно неправомірних рішень, дій або бездіяльності органу влади.

Втрата репутації органу

12. Ймовірність виникнення проявів недоброчесності посадових осіб Держгеокадастру та його територіальних органів, які полягають у невжитті визначених законодавством заходів державного нагляду (контролю) при самовільному захопленні та використанні земельних ділянок Відсутність ефективних механізмів реагування на порушення щодо самовільного захоплення та використання земельної ділянки: низький розмір адміністративного штрафу тощо.

Зазначені дії осіб, які самовільно захопили та використовують земельні ділянки, призводять до зменшення надходження бюджетних коштів за користування земельними ділянками державної або комунальної власності. За отримання неправомірної вигоди посадові (службові) особи можуть не вживати передбачених законодавством заходів реагування за незаконне використання земельної ділянки (самозахоплення)

Невиконання службовими особами територіальних органів Держгеокадастру належним чином наданих їм повноважень, виникнення проявів недоброчесності з метою задоволення своїх приватних інтересів та прийняття неправомірних рішень Судові процеси стосовно неправомірних рішень, дій або бездіяльності органу влади.

Зменшення надходжень бюджетних коштів.

Втрата репутації органу

13. Ймовірність виникнення проявів недоброчесності у посадових осіб територіальних органів Держгеокадастру при наданні інформації про місцерозташування бажаної («вільної») земельної ділянки Відповідно до процедури безоплатної приватизації земельних ділянок особа, яка має бажання реалізувати своє право на землю, спочатку повинна визначитись з населеним пунктом та самостійно знайти у його межах вільну земельну ділянку.

Надання інформації про «вільні» земельні ділянки, як необхідний додаток до клопотання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, працівниками територіальних органів Держгеокадастру, які мають доступ до Державного земельного кадастру та архівів других примірників правовстановлюючих документів, дає можливість задоволення своїх приватних інтересів

Невиконання службовими особами територіальних органів Держгеокадастру належним чином наданих їм повноважень, виникнення проявів недоброчесності з метою задоволення своїх приватних інтересів та прийняття неправомірних рішень.

Не всі відомості про земельні ділянки, права на які виникли до 01.01.2013 включно, внесено до Державного земельного кадастру

Судові процеси стосовно неправомірних рішень, дій або бездіяльності органу влади.

Втрата репутації органу.

Порушення прав та законних інтересів громадян

14. Ймовірність виникнення проявів недоброчесності у посадових осіб територіальних органів Держгеокадастру у разі втрати (зникнення) паперового (архівного) примірника правовстановлюючого документа на право власності (користування) на земельну ділянку У разі втрати (зникнення) у територіальному органі Держгеокадастру паперового варіанту правовстановлюючого документа та відсутності відомостей про таку ділянку у Державному земельному кадастрі у недоброчесних громадян з’являється можливість за сприянням посадових осіб територіальних органів Держгеокадастру за певну винагороду отримати земельну ділянку, яка перебуває у власності/користуванні певного (іншого) громадянина собі у власність Невиконання службовими особами територіальних органів Держгеокадастру належним чином наданих їм повноважень, виникнення проявів недоброчесності з метою задоволення своїх приватних інтересів та прийняття неправомірних рішень і вчинення неправомірних дій.

Не всі відомості про земельні ділянки, права на які виникли до 01.01.2013 включно, внесено до Державного земельного кадастру

Судові процеси стосовно неправомірних рішень, дій або бездіяльності органу влади.

Втрата репутації органу.

Порушення прав та законних інтересів громадян

15. Ймовірність виникнення проявів недоброчесності посадових осіб структурних підрозділів внутрішнього аудиту з метою задоволення своїх приватних інтересів під час здійснення внутрішнього аудиту шляхом сприяння посадовим особам об’єкта контролю уникнути (зменшити) контроль за їх діяльністю та приховати факти порушень вимог законодавства Недостовірне документування результатів внутрішнього аудиту; складання неправдивих (викривлених) висновків та надання хибних аудиторських рекомендацій Неправомірні (навмисні) дії та/або бездіяльність посадових осіб структурних підрозділів внутрішнього аудиту Незабезпечення актуальних результатів внутрішнього аудиту щодо нагальних (першочергових) та проблемних питань діяльності Держгеокадастру, а також своєчасного виявлення порушень та недоліків, що може призвести до втрати фінансових та матеріальних ресурсів
16. Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі Встановлення необґрунтованих вимог для потенційних учасників процедури закупівлі з метою надання переваги окремим учасникам, обмеження конкуренції, змова посадових осіб замовника та потенційних контрагентів, вплив на уповноважену особу з публічних закупівель з боку посадових або інших осіб Наявність приватного інтересу посадових осіб замовника щодо надання переваги окремим учасникам процедури закупівлі Втрата репутації органу, необґрунтовані фінансові витрати, подання суб’єктами скарги про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, отримання товарів, робіт та послуг низької якості
17. Ймовірність виникнення проявів недоброчесності у представників юридичної служби Держгеокадастру в суді під час підготовки документів або безпосередньо представництва інтересів Держгеокадастру в судах з метою задоволення своїх приватних інтересів або інтересів інших зацікавлених осіб Відсутність визначених чітких та вичерпних повноважень представників Держгеокадастру у судовому процесі щодо вчинення відповідних дій від імені Держгеокадастру; вплив на представників Держгеокадастру у судовому процесі зацікавлених осіб під час підготовки документів або безпосередньо представництва інтересів Держгеокадастру у судах; змова представників юридичної служби Держгеокадастру у судах та їх дії не в інтересах Держгеокадастру, а в інтересах інших зацікавлених осіб Невиконання представниками юридичної служби Держгеокадастру наданих їм повноважень під час представництва інтересів Держгеокадастру у суді; виникнення проявів недоброчесності з метою задоволення своїх приватних інтересів та/або вчинення дій в інтересах інших зацікавлених осіб; індивідуальна недоброчесність представника юридичної служби Держгеокадастру Втрата репутації органу, прийняття неправомірних рішень; втрата фінансових і матеріальних ресурсів
18. Відсутність запровадженого механізму заохочення (стимулювання) щодо надання викривачем інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України
«Про запобігання корупції»
Незабезпечення формування культури та механізмів стимулювання повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону України
«Про запобігання корупції», може призводити до не інформування викривача корупції про відомі йому факти корупції, вчинені певними посадовими (службовими) особами Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, та як наслідок – уникнення останніх від відповідальності за вчинене правопорушення
Відсутність стимулів не мотивує потенційного викривача корупції у поданні викривальної інформації щодо можливого вчинення корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень працівниками Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру Невиявлення/несвоєчасне виявлення порушень вимог антикорупційного законодавства, що може призвести до втрати фінансових та матеріальних ресурсів, втрати репутації органу, уникнення винних осіб відповідальності за вчинене правопорушення
19. Ймовірність виникнення проявів недоброчесності, необ’єктивного оцінювання членами Кваліфікаційної комісії під час усної частини іспиту (співбесіди) при отриманні кваліфікаційних сертифікатів інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста Можливі прояви недоброчесності, необ’єктивності та упередженості окремих членів Кваліфікаційної комісії під час усної частини іспиту (співбесіди) при отриманні кваліфікаційних сертифікатів інженерам-землевпорядникам та інженерам-геодезистам Недоброчесність деяких членів Кваліфікаційної комісії при проведенні усної частини іспиту (співбесіди) Втрата репутації органу.

Порушення прав та законних інтересів учасників іспиту

___________________

Додаток 2

до Звіту за результатами оцінки корупційних
ризиків у діяльності Держгеокадастру

Таблиця
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока) Заходи щодо усунення корупційного ризику Особа(особи), відповідальна(і) за виконання заходу Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику Ресурси для впровадження заходів Очікувані результати
Ризик 1.

Ймовірність виникнення проявів недоброчесності у працівників територіальних органів Держгеокадастру з метою задоволення своїх приватних інтересів при наданні адміністративної послуги – прийняття рішення про передачу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у власність або користування

Середня

Передання земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад.

Супровід у Верховній Раді України проекту Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» (реєстр. № 2194
від 01.10.2019), який 14.11.2019 прийнято в першому читанні

Департамент землеустрою, використання та охорони земель (Гавлюк О.)

Грудень

2021 року

Не потребує

Земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності передано у комунальну власність об’єднаних територіальних громад.

Прийняття Верховною Радою України Закону України Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» (реєстр. № 2194
від 01.10.2019)

Ризик 2.

Ймовірність виникнення проявів недоброчесності у розробників при проведенні грошової оцінки земель та експертів при проведенні експертної оцінки земель

Низька

Врегулювання на законодавчому рівні питання проведення оцінки земель, зокрема щодо спрощення засад проведення оцінки земель, а саме: розроблення та супровід у Верховній Раді України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо спрощення засад проведення оцінки землі)»

Управління ринку та оцінки земель

(Спіцина Л.)

Серпень 2022 року

Не потребує

Прийняття Верховною Радою України розробленого проекту Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо спрощення засад проведення оцінки землі)»

Ризик 3.

Ймовірність виникнення конфлікту інтересів у керівників територіальних органів Держгеокадастру при здійсненні повноважень з державного нагляду (контролю) в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності

Висока

1. Супровід у Верховній Раді України проекту Закону України
«Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» (реєстр. № 2194 від 01.10.2019), який 14.11.2019 прийнято в першому читанні, та яким, зокрема, передбачається передання функцій Держгеокадастру до органів місцевого самоврядування

2. Запровадити оприлюднення результатів здійснення державного нагляду (контролю) на офіційному вебсайті Держгеокадастру

Департамент контролю за використанням та охороною земель (Грицик Є.,
Васюк А.),

Департамент землеустрою, використання та охорони земель (Гавлюк О.)

Департамент контролю за використанням та охороною земель (Грицик Є.,
Васюк А.)

Грудень 2021 року

Грудень 2022 року

Не потребує

1. Прийняття Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» (реєстр. № 2194 від 01.10.2019).

2. Результати здійснення державного нагляду (контролю) оприлюднено на офіційному вебсайті Держгеокадастру

Ризик 4.

Ймовірність виникнення проявів недоброчесності, необ’єктивного опрацювання скарг, що надходять на розгляд Кваліфікаційної комісії, підготовки подання до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, про позбавлення сертифікованого інженера-землевпорядника кваліфікаційного сертифіката

Середня

Скасування на законодавчому рівні поняття «грубе порушення» сертифікованим інженером-землевпорядником вимог положень нормативно-правових актів, норм і правил у сфері землеустрою, як підстави для позбавлення сертифікованого інженера-землевпорядника кваліфікаційного сертифіката (його анулювання), а саме: супровід у Верховній Раді України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про землеустрій» щодо уніфікації деяких видів документації із землеустрою» (реєстр. № 4515 від 18.12.2020)

Департамент землеустрою, використання та охорони земель (Гавлюк О.), Департамент державної експертизи, сертифікації та нагляду у сфері землеустрою (Лахматова О.)

Грудень 2021 року

Не потребує

Прийняття Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про землеустрій» щодо уніфікації деяких видів документації із землеустрою» (реєстр. № 4515 від 18.12.2020)

Ризик 5.

Ймовірність виникнення проявів недоброчесності з метою задоволення своїх приватних інтересів або інтересів третіх осіб при прийнятті відповідальними особами рішень щодо погодження експертизи землевпорядної документації

Середня

Супровід у Верховній Раді України проекту Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» (реєстр. № 2194 від 01.10.2019), який 14.11.2019 прийнято в першому читанні

Департамент державної експертизи, сертифікації та нагляду у сфері землеустрою (Лахматова О.),

Департамент землеустрою, використання та охорони земель (Гавлюк О.)

Грудень 2021 року

Не потребує

Прийняття Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» (реєстр. № 2194 від 01.10.2019)

Ризик 6.

Ймовірність виникнення проявів недоброчесності з метою задоволення своїх приватних інтересів або інтересів третіх осіб на результати земельних торгів для перемоги заздалегідь узгодженого учасника

Середня

Супровід у Верховній Раді України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони» (реєстр. № 2195 від 01.10.2019)

Управління ринку та оцінки земель

(Спіцина Л.)

Грудень 2021 року

Не потребує

Прийняття Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони» (реєстр. № 2195 від 01.10.2019)

Ризик 7.

Ймовірність виникнення проявів недоброчесності у виконавця земельних торгів та ліцитатора шляхом внесення неправдивої інформації про земельний лот з метою уникнення конкурентної процедури земельного аукціону

Середня

Супровід у Верховній Раді України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони» (реєстр. № 2195 від 01.10.2019)

Управління ринку та оцінки земель

(Спіцина Л.)

Грудень 2021 року

Не потребує

Прийняття Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони» (реєстр. № 2195 від 01.10.2019)

Ризик 8.

Ймовірність виникнення проявів недоброчесності шляхом можливої фальсифікації результатів земельних торгів шляхом виставлення на торги «спаринг-партнера»

Середня

Супровід у Верховній Раді України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони» (реєстр. № 2195 від 01.10.2019)

Управління ринку та оцінки земель

(Спіцина Л.)

Грудень 2021 року

Не потребує

Прийняття Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони» (реєстр. № 2195 від 01.10.2019)

Ризик 9.

Ймовірність виникнення проявів недоброчесності при користуванні земельною ділянкою сільськогосподарського призначення державної власності після закінчення строку дії договору оренди землі

Низька

Супровід у Верховній Раді України проекту Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» (реєстр. № 2194 від 01.10.2019), який 14.11.2019 прийнято в першому читанні

Департамент землеустрою, використання та охорони земель (Гавлюк О.), Департамент контролю за використанням та охороною земель (Грицик Є.,
Васюк А.)

Грудень 2021 року

Не потребує

Прийняття Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» (реєстр. № 2194 від 01.10.2019)

Ризик 10.

Ймовірність виникнення проявів недоброчесності посадових осіб територіальних органів Держгеокадастру при погодженні відведення земельної ділянки за процедурою безоплатної приватизації

Висока

Супровід у Верховній Раді України проекту Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» (реєстр. № 2194 від 01.10.2019), який 14.11.2019 прийнято в першому читанні, в якому, зокрема, передбачено забезпечення прозорості та відкритості кожного рішення щодо відведення земельних ділянок державної та комунальної власності у приватну шляхом публікування проектів рішень та остаточних рішень на офіційних вебсайтах органів, що приймають відповідні рішення, тощо

Департамент землеустрою, використання та охорони земель (Гавлюк О.)

Грудень 2021 року

Не потребує

Прийняття Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» (реєстр. № 2194 від 01.10.2019)

Ризик 11.

Ймовірність виникнення проявів недоброчесності посадових осіб при видачі спеціальних дозволів для зняття та перенесення родючого шару ґрунту

Висока

Супровід у Верховній Раді України проекту Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» (реєстр. № 2194 від 01.10.2019), який 14.11.2019 прийнято в першому читанні, в якому, зокрема, передбачено скасування спеціального дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту)

Департамент контролю за використанням та охороною земель (Грицик Є.,
Васюк А.)

Грудень 2021 року

Не потребує

Прийняття Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» (реєстр. № 2194 від 01.10.2019), яким передбачається скасування спеціального дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту)

Ризик 12.

Ймовірність виникнення проявів недоброчесності посадових осіб Держгеокадастру та його територіальних органів, які полягають у невжитті визначених законодавством заходів державного нагляду (контролю) при самовільному захопленні та використанні земельних ділянок

Висока

Супровід у Верховній Раді України проекту Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» (реєстр. № 2194 від 01.10.2019), який 14.11.2019 прийнято в першому читанні, в якому, зокрема, передбачено передачу відповідних повноважень до органів місцевого самоврядування

Департамент контролю за використанням та охороною земель (Грицик Є.,
Васюк А.)

Грудень 2021 року

Не потребує

Прийняття Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» (реєстр. № 2194 від 01.10.2019), яким передбачається передача повноважень до органів місцевого самоврядування

Ризик 13.

Ймовірність виникнення проявів недоброчесності у посадових осіб територіальних органів Держгеокадастру при наданні інформації про місцерозташування бажаної («вільної») земельної ділянки

Середня

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, права на які виникли до 01.01.2013, що передбачено Указом Президента України
від 22 липня 2019 р.
№ 542/2-19 «Про заходи щодо протидії рейдерству»

Департамент ведення державного земельного кадастру

(Кирилюк І.)

Грудень 2022 року

Не потребує

Усі відомості про земельні ділянки з виданими до 01.01.2013 включно правовстановлюючими документами внесено до Державного земельного кадастру

Ризик 14.

Ймовірність виникнення проявів недоброчесності у посадових осіб територіальних органів Держгеокадастру у разі втрати (зникнення) паперового (архівного) примірника правовстановлюючого документа на право власності (користування) на земельну ділянку

Середня

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, права на які виникли до 01.01.2013 включно, що передбачено Указом Президента України від 22 липня
2019 р. № 542/2-19
«Про заходи щодо протидії рейдерству»

Департамент ведення державного земельного кадастру

(Кирилюк І.)

Грудень 2022 року

Не потребує

Усі відомості про земельні ділянки з виданими до 01.01.2013 включно правовстановлюючими документами внесено до Державного земельного кадастру

Ризик 15.

Ймовірність виникнення проявів недоброчесності посадових осіб структурних підрозділів внутрішнього аудиту з метою задоволення своїх приватних інтересів під час здійснення внутрішнього аудиту шляхом сприяння посадовим особам об’єкта контролю уникнути (зменшити) контролю за їхньою діяльністю та приховати факти порушень вимог законодавства

Низька

Застосування принципу ротації посадових осіб структурних підрозділів внутрішнього аудиту, а саме: направлення їх для проведення аудиту в інші територіальні органи Держгеокадастру та державні підприємства в інших областях

Департамент внутрішнього аудиту

(Оніщук В.)

Протягом 2021–2022 років

Не потребує

Попередження (недопущення) порушень та недоліків, втрат фінансових та матеріальних ресурсів, а також своєчасне розв’язання проблемних питань діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

Ризик 16.

Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі

Низька

1. Використання модулів аналітики ВІ Prozorro та системи YouControl на етапі підготовки тендерної документації.

2. Проведення аналізу ринку та вивчення специфічності характеристик товарів, робіт чи послуг, заявлених замовником у тендерній документації, порівняно з іншими. Залучення третіх осіб (незалежних фахівців) до підготовки тендерної документації (в разі необхідності).

3. Використання примірної документації, затвердженої Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Департамент закупівель, уповноважена особа з публічних закупівель

(Бойко Ю., Майстренко В.)

1. У ході проведення закупівель

2. У ході проведення закупівель

3. У ході проведення закупівель

Не потребує

Не потребує

Не потребує

1. Аналітичні модулі BI Prozzoro та система Youcontrol використовується на етапі підготовки тендерної документації.

2. Проведено аналіз ринку та перевірено, наскільки заявлені замовником у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними порівняно з іншими. Залучено третіх осіб (незалежних фахівців) до підготовки тендерної документації (в разі необхідності).

3 Використано примірну документацію, затверджену Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Ризик 17.

Ймовірність виникнення проявів недоброчесності у представників юридичної служби Держгеокадастру в суді під час підготовки документів або безпосередньо представництва інтересів Держгеокадастру в судах із метою задоволення своїх приватних інтересів або інтересів інших зацікавлених осіб

Низька

1. Внесення до Положення про порядок організації та ведення претензійної та позовної роботи, затвердженого наказом Держгеокадастру від 29.01.2016 № 40, норм, що визначатимуть повноваження представника Держгеокадастру у судовому процесі, а саме:

1.1. Визначення широкого переліку осіб, які уповноважені представляти інтереси Держгеокадастру та його територіальних органів.

1.2. Визначення (закріплення) вичерпного переліку прав представника Держгеокадастру у судовому процесі щодо вчинення відповідних дій від імені Держгеокадастру.

2. Дублювання у посадових інструкціях представника Держгеокадастру у судовому процесі вичерпного переліку прав щодо вчинення відповідних дій від імені Держгеокадастру згідно зі змінами, внесеними до Положення про порядок організації та ведення претензійної та позовної роботи, затвердженого наказом Держгеокадастру від 29.01.2016 № 40

Юридичний департамент

(Жигун О.)

Грудень 2021 року

Грудень 2021 року

Не потребує

1. Зміни до Положення про порядок організації та ведення претензійної та позовної роботи, затвердженого наказом Держгеокадастру від 29.01.2016 № 40, внесено, а саме:

1.1. Визначено широкий перелік осіб, які уповноважені представляти інтереси Держгеокадастру та його територіальних органів.

1.2. Вичерпний перелік прав представника Держгеокадастру у судовому процесі щодо вчинення відповідних дій від імені Держгеокадастру визначено (закріплено).

2. У посадових інструкціях представників Держгеокадастру у судовому процесі продубльовано вичерпний перелік прав щодо вчинення відповідних дій від імені Держгеокадастру згідно зі змінами, внесеними до Положення про порядок організації та ведення претензійної та позовної роботи, затвердженого наказом Держгеокадастру від 29.01.2016 № 40

Ризик 18.

Відсутність запровадженого механізму заохочення (стимулювання) щодо надання викривачем інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону України
«Про запобігання корупції»

Низька

Розроблення та запровадження механізму заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (розроблення внутрішнього регламенту, порядку заохочення викривачів корупції) збільшить мотивацію викривачів корупції та стимулює їх у поданні викривальної інформації

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції

(Остапенко І.)

Грудень 2021 року

Не потребує

Механізм заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» розроблено та запроваджено

Ризик 19.

Ймовірність виникнення проявів недоброчесності, необ’єктивного оцінювання членами Кваліфікаційної комісії під час усної частини іспиту (співбесіди) при отриманні кваліфікаційних сертифікатів інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста

Середня

Внесення змін до Порядку роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста, затвердженого наказом Мінагрополітики від 28.07.2017 № 392 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2017 р. за № 1044/30912, зокрема в частині скасування усної частини іспиту

Департамент державної експертизи, сертифікації та нагляду у сфері землеустрою (Лахматова О.)

Грудень 2021 року

Не потребує

Зміни до Порядку роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста, затвердженого наказом Мінагрополітики від 28.07.2017 № 392 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2017 р. за № 1044/30912, внесено

___________________

Додаток 3

до Антикорупційної програми
Державної служби України з питань
геодезії картографії та кадастру на
2021–2022 роки (розділ ІІІ)

План-графік
навчальних заходів з антикорупційної тематики в Держгеокадастрі
на 2021–2022 роки

з/п

Тема навчального заходу Цільова аудиторія Строк проведення заходу Підрозділ, відповідальний за проведення заходу
1. Особливості заповнення електронних декларацій Працівники апарату Держгеокадастру Лютий–березень 2021 року,

лютий–березень 2022 року

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції
2. Проблемні питання застосування антикорупційного законодавства в діяльності уповноважених підрозділів з питань запобігання корупції територіальних органів Держгеокадастру Уповноваженні особи з питань запобігання корупції територіальних органів Держгеокадастру Лютий–березень 2021 року,

лютий–березень 2022 року

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції

(форма контролю – тестування)

3. Проблемні питання застосування антикорупційного законодавства в діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання корупції підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру Уповноваженні особи з питань запобігання корупції підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру Лютий–березень 2021 року,

лютий–березень 2022 року

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції

(форма контролю – тестування)

4. Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю Працівники апарату Держгеокадастру Березень 2022 року Відділ з питань запобігання та виявлення корупції
5. Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю Уповноваженні особи з питань запобігання корупції територіальних органів Держгеокадастру Квітень
2022 року
Відділ з питань запобігання та виявлення корупції

(форма контролю – тестування)

6. Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю Уповноваженні особи з питань запобігання корупції підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру Квітень

2022 року

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції

(форма контролю – тестування)

7. Способи подання повідомлень про корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення працівниками апарату Держгеокадастру та порядок їх розгляду Працівники апарату Держгеокадастру Вересень 2021 року,

вересень 2022 року

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції
8. Способи подання повідомлень про корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення працівниками територіальних органів Держгеокадастру та порядок їх розгляду Уповноваженні особи з питань запобігання корупції територіальних органів Держгеокадастру Вересень 2021 року,

вересень 2022 року

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції
9. Способи подання повідомлень про корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення працівниками підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру Уповноваженні особи з питань запобігання корупції підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру Вересень 2021 року,

вересень 2022 року

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції
10. Правила етичної поведінки Працівники апарату Держгеокадастру Жовтень 2022 року Відділ з питань запобігання та виявлення корупції
11. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Працівники апарату Держгеокадастру Листопад 2021 року,

листопад 2022 року

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції
12. Відповідальність за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» Працівники апарату Держгеокадастру Грудень
2021 року
Відділ з питань запобігання та виявлення корупції
13. Обмеження щодо отримання подарунків Працівники апарату Держгеокадастру Грудень
2022 року
Відділ з питань запобігання та виявлення корупції