Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил розроблення робочих проектів землеустрою»

Повідомлення
про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Правил розроблення робочих проектів землеустрою»

1. Розробник: 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

2. Стислий виклад змісту проекту:

Метою прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Правил розроблення робочих проектів землеустрою» є встановлення комплексу якісних і кількісних показників, параметрів, що регламентують розроблення та реалізацію робочих проектів землеустрою з урахуванням екологічних, економічних, соціальних, природно-кліматичних та інших умов.

3. Спосіб оприлюднення проекту акта:

Проект акта, пояснювальну записку та аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному вебсайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

4. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції
від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

5. Зауваження та пропозиції надсилати на адресу:

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, вул. Народного Ополчення, 3, м. Київ, 03151, тел.: 299 35 37; land_ml@land.gov.ua.

В. о. Голови Державної

служби України з питань
геодезії, картографії та кадастру                                     Сергій ЗАВАДСЬКИЙ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від  2021 р. №

Київ

Про затвердження Правил розроблення робочих проектів землеустрою

Відповідно до абзацу дев’ятого підпункту 28 пункту 19 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 28 квітня 2021 року № 1423-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Правила розроблення робочих проектів землеустрою, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                                        Денис ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2021 р. №

ПРАВИЛА
розроблення робочих проектів землеустрою

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Правил розроблення робочих проектів землеустрою»

1. Мета

Метою прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил розроблення робочих проектів землеустрою» (далі – проект постанови) є встановлення комплексу якісних і кількісних показників, параметрів, що регламентують розроблення та реалізацію робочих проектів землеустрою
з урахуванням екологічних, економічних, соціальних, природно-кліматичних та інших умов.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Прийняття проекту постанови обумовлене необхідністю встановлення комплексу якісних і кількісних показників, які застосовуватимуться при складанні робочих проектів землеустрою, що розробляються з метою здійснення заходів
з рекультивації порушених земель, зняття та перенесення родючого шару ґрунту, консервації деградованих та малопродуктивних угідь, поліпшення сільськогосподарських і лісогосподарських угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами.

При складанні робочих проектів землеустрою в Україні тривалий час застосовувалися нормативні документи у галузі стандартизації колишнього СРСР, зокрема ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ», ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ», ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации», ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель», ГОСТ 17.4.2.02-83 «Почвы. Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почв для землевания», ГОСТ 17.5.1.03-86 «Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель», ГОСТ 17.5.1.06-84 «Охрана природы. Земли. Классификация малопродуктивных угодий для землевания», ГОСТ 17.5.3.05-84 «Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию» тощо. Проте з набранням чинності Законом України від 20 вересня 2019 року № 124-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про стандартизацію» використання стандартів в Україні стало добровільним (необов’язковим), результатом чого стала невизначеність для розробників документації із землеустрою у питаннях застосування якісних і кількісних показників, які мають застосовуватися при складанні робочих проектів землеустрою, в тому числі норм зняття родючого шару ґрунту для землювання, напрямів рекультивації порушених земель тощо. Відсутність відповідних нормативних приписів може призводити до недотримання розробниками документації із землеустрою вимог щодо забезпечення охорони земель як основного національного багатства.

Законом України від 28 квітня 2021 року № 1423-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» внесено зміни, зокрема, до статті 54 Закону України «Про землеустрій», згідно з якими правила розроблення робочих проектів землеустрою затверджуються Кабінетом Міністрів України.

3. Основні положення проекту акта

Проектом постанови передбачено затвердити Правила розроблення робочих проектів землеустрою, що включають загальні положення та вимоги до робочих проектів землеустрою щодо рекультивації порушених земель, робочих проектів землеустрою щодо зняття та перенесення родючого шару ґрунту, робочих проектів землеустрою щодо консервації деградованих та малопродуктивних угідь, робочих проектів землеустрою щодо поліпшення сільськогосподарських і лісогосподарських угідь, а також робочих проектів землеустрою щодо захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами. Положення проекту постанови базуються на вимогах, які встановлені документами у галузі стандартизації у відповідних сферах діяльності та історично застосовувалися в Україні при складанні робочих проектів землеустрою.

4. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють Земельний кодекс України, Закон України «Про землеустрій», Закон України від 28 квітня 2021 року № 1423-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» та інші нормативно-правові акти.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових коштів державного та місцевих бюджетів.

6. Позиція заінтересованих сторін

Проект постанови не потребує розгляду Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

Для громадського обговорення проект постанови розміщено на офіційному вебсайті Держгеокадастру.

Проект постанови потребує погодження з Міністром аграрної політики та продовольства України, Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України, Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерством оборони України, Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Міністерством внутрішніх справ України, Державним агентством водних ресурсів України, Державним агентством меліорації та рибного господарства України, Державною екологічною інспекцією України, Державною службою геології та надр України, Державним агентством лісових ресурсів України, Державною регуляторною службою України, потребує проведення Міністерством цифрової трансформації України цифрової експертизи, проведення правової експертизи Міністерством юстиції України та потребує визначення необхідності проведення антикорупційної експертизи Національним агентством з питань запобігання корупції.

7. Оцінка відповідності

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект постанови не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

У проекті постанови відсутні положення, які порушують принципи забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок. Проект постанови матиме однаковий вплив на представників обох статей.

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Проект постанови не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Прогноз результатів

Реалізація проекту постанови дасть змогу встановити комплекс якісних і кількісних показників, параметрів, що регламентують розроблення і реалізацію робочих проектів землеустрою з урахуванням екологічних, економічних, соціальних, природно-кліматичних та інших умов.

В. о. Голови Державної
служби України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                             Сергій ЗАВАДСЬКИЙ

____ ___________ 2021 р.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
(доопрацьований станом на 08.10.2021)